25 Eylül 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30191

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: ÇAYKUR

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAYKUR

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca sınavla GİH Sınıfı 8’inci derecede istihdam edilmek üzere 4 adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

A - SINAV ŞEKLİ VE TARİHİ: Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak olup sınavlar saat 9.00’da başlayacaktır.

B - SINAV YERİ: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Adres: Müftü Mahallesi, Menderes Bulvarı, 53080-RİZE

C - SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

2 - Eğitim süresi en az dört yıl olan; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3 - Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

4 - Yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya sağlık durumu açısından elverişli olmak,

5 - Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,

6 - Yapılacak inceleme sonucunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak atanmasına engel bir hali bulunmamak,

7 - Müfettişlik yapabilecek karakter ve vasıflara haiz olmak,

8 - ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P48 puan türünden 75 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda, en yüksek puan sıralamasına göre ilk 80 kişi içerisinde bulunmak, (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 80’inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

9 - Süresi içerisinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ile bilgileri Teftiş Kurulu Başkanlığına ulaştırmış olmak,

D - SINAV BAŞVURUSU

Sınav başvurusu; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Müftü Mahallesi, Menderes Bulvarı, 53080-RİZE adresine şahsen veya posta ile 24 Ekim 2017 tarihi mesai saati sonuna kadar yapılabilir. 24 Ekim 2017 tarihinden sonra ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta kaynaklı gecikmelerden Teşekkülümüz sorumlu değildir.

E - BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1 - Aday Başvuru Formu, (Teşekkülümüzden veya Teşekkülümüz internet sitesinden -www.caykur.gov.tr- temin edilecektir.)

2 - Yükseköğretim Kurumu diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti, (Şahsen yapılacak müracaatlarda diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sureti, aslı görülmek koşuluyla Teftiş Kurulu Başkanlığınca da onaylanır.)

3 - Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

4 - 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı,

5 - Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartı fotokopisi,

F - YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Yazılı sınava, açıktan atama izni alınmış olan 4 kadro sayısının 20 katı olan toplam 80 aday çağrılacaktır. Başvuru sayısının 80 kişiden fazla olması halinde, KPSS sonuçlarına göre P48 puan türünden puanı en yüksek olandan düşük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır. İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan adaylar da sınava çağrılır. Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 27 Ekim 2017 tarihinde www.caykur.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

G - SINAV GİRİŞ BELGESİ

Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adayların sınav giriş belgeleri, başvuru formunda belirttikleri adrese posta ile gönderilecektir. Sınava bu belgenin aslı ile birlikte nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

H - SINAV KONULARI

1 - Hukuk

Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari

Teşkilat, Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler), Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku (Genel Esaslar).

2 - İktisat

İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi), Güncel Ekonomik Sorunlar, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.

3 - Maliye

Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları, Bütçe ve Bütçe Çeşitleri, Kamu Borçları.

4 - Muhasebe

Genel Muhasebe, Sınai Muhasebe, Bilanço Analiz ve Teknikleri.

I - DEĞERLENDİRME

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir sınav konusu (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe) itibariyle 100 üzerinden en az 60 puan alınması ve bütün sınav konularından oluşacak not ortalamasının en az 65 puan olması gerekmektedir.

Yazılı sınav sonuçları Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (www.caykur.gov.tr) yayımlanır. Ayrıca yazılı sınavda başarı gösteren adaylar iadeli taahhütlü bir mektupla yeri, günü ve saati belirtilerek sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’den aşağı olmaması şarttır.

Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir.

İ - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Sınavda başarılı olduğu tespit edilen adaylar belirlenen boş kadrolara atanırlar. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde istenilen belgeler ile birlikte Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde geçerli bir mazeret olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

İlan olunur.

8012/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 230 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/08/2017 tarih ve 1669 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut İlçesi, İstasyon Mahallesi imarın 48054 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'' 25/09/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8353/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

38608263466 T.C. kimlik numaralı Didem ÇOLAK’ın şikayetine ilişkin; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Rektörlüğümüze göndermiş olduğu 12.05.2015 tarihli ve Soruşturma No:2015/28161, Karar No:2015/111 sayılı görevsizlik kararı üzerine Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Araş. Gör. Dr. Mehmet Emin PARLAK hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” fiilini işlediği iddiası ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/c maddesi uyarınca cezai soruşturma başlatılmıştır. İlk soruşturma sonucu oluşturulan dosya, aynı Kanunun 53/c-2-d maddesi doğrultusunda Üniversitemiz Son Soruşturma Kurulunun incelemesine sunulmuş ve anılan Kurulun 18.11.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı kararı ile Araş. Gör. Dr. Mehmet Emin PARLAK hakkında “Men-i Muhakeme” kararı verilmiştir. Söz konusu Men-i Muhakeme kararına itiraz etme hakkı, Didem ÇOLAK’a tebliğ edilmek istenmiş ancak adı geçenin tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, Son Soruşturma Kurulunun 18.11.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı kararı ile Üniversitemiz Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Araş. Gör. Dr. Mehmet Emin PARLAK hakkında “Men-i Muhakeme” kararı verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

8196/1-1


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüme tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesinin Onaylı örneği, Profesörlük Belgesinin Onaylı örneği, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi      : 25.09.2017

Son Başvuru Tarihi    : 10.10.2017

 

BİRİM

BÖLÜM/ALAN

UNVANI

SAYISI

ARANAN ŞARTLAR

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr.

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında Doçent olmak. Bilgisayar tabanlı veri toplama ve gömülü sistemler konularında çalışmaları olmak.

8363/1-1


Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Turizm Fakültesinin ilgili bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 25. maddesine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Profesör ve Doçent” alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Akdeniz Bulvarı No: 290 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

 

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku İdare Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

En az beş (5) yıl fiilen İdare Hukuku Anabilim Dalında Profesör olarak öğretim üyeliği yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuku Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

En az beş (5) yıl fiilen Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalında Profesör olarak öğretim üyeliği yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Profesör

1

Doçentlik Unvanını Ekonomi alanında almış olmak.

Alanında İngilizce yayın yapmış olmak,

YDS, YÖKDİL veya benzeri İngilizce dil sınavlarından 80/100 veya üzeri puan almış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Profesör

1

Pazarlama ve Pazarlama araştırma alanında uzman olmak.

Alanında Ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

İyi derecede yabancı dil biliyor olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü

Doçent

1

Doçentlik Unvanını ekonomi alanında almış olmak.

Alanında İngilizce yayın yapmış olmak,

YDS, YÖKDİL veya benzeri İngilizce dil sınavlarından 80/100 veya üzeri puan almış olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Doçent

1

Doktora derecesini Gıda, Beslenme veya İşletme alanında tamamlamış olmak. Pazarlama alanında çalışmalar yapmış olmak. YDS, YÖKDİL veya benzeri İngilizce dil sınavlarından 80/100 veya üzeri puan almış olmak.

 

İlan olunur.

8351/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylı bilgilere Üniversitemizin http://personel.karabuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

Profesör

Doçent

Yrd. Doç

AÇIKLAMA

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE TARİHİ

 

 

1

Doğal hukukun pozitif hukuka ve siyaset felsefesine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

 

 

1

Divan Şiirinin Poetikası konusunda çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME BİLİMLERİ

1

 

 

Gıdalardaki antibiyotikler üzerine ısının etkisi konusunda çalışma yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

 

 

1

Benzetilmiş tavlama algoritması ve grafik işlemcisinde genel amaçlı hesaplama konusunda çalışma yapmış olmak.

HİDROLİK

 

 

1

Hidrolojik verilerin tahmini konusunda çalışma yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİNA BİLGİSİ

 

 

1

Mimarlık meslek ideolojisi konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

 

 

1

Kompozit doku allotransplantasyonunda görülen immünolojik değişiklikler konusunda çalışma yapmış olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

 

1

Yeni doğan uzmanı olmak ve yeni doğanda dopaminin tiroid hormonlarına etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

 

 

1

Çocuk nörolojisi uzmanı olmak ve çocuklarda ortostatik taşikardi sendromu konusunda çalışma yapmış olmak.

SOSYAL BİLİMLER MYO

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ

 

 

1

Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak ve Etkili iletişim becerileri üzerine tecrübeli olmak.

8331/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

PROFESÖR ADET

DOÇENT ADET

YARDIMCI DOÇENT ADET

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

1

 

1

Rehberlik ve Psik. Dan. alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

 

 

1

3

Eğitim Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

 

1

 

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

 

1

 

3

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

 

 

1

4

Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

 

 

1

5

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

1

 

 

 

 

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

 

 

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslam Tar. ve Sanatları

Türk Din Musikisi

 

 

1

4

Türk Din Musikisi alanında doktora yapmış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

 

 

1

5

Dinler Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

 

 

1

5

Arap Dili ve Belagatı alanında doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

 

 

1

5

Tasavvuf alanında doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

 

 

1

5

İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe Finansman

 

 

1

5

Muhasebe Finansman alanında doktora yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

 

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

 

1

 

1

Beden Eğt. ve Spor Eğt. alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

 

 

1

3

Eğt. ve Spor Eğt. alanında doktora Beden yapmış olmak.

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

 

 

1

5

Beden Eğt. ve Spor Eğt. alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehab.

Geriatrik Fizyoterapi

 

 

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hemş.

 

1

 

2

Hemşirelik alanında doçentlik unvanı almış olmak.

8359/1-1