22 Eylül 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30188

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.09.2017   Karar No: 7045

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Türkiye Petrolleri A.O.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86   06100 Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ    :  25.11.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.536 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER        :  Kırklareli, Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI      :  AR/TPO/K/F18-b3

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O’nun illeri, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

8306/1-1


Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden:

Dr. Ahmet AKINCI

Hakkınızda;

Müdürlüğümüzce yapılan Disiplin Soruşturma Raporunda; DMK’nun 125 maddesi B/a bendi gereğince “Kınama” cezası ile cezalandırılmanız teklif edildiğinden konu ile ilgili 05.05.2017 tarih ve E. 1466 sayılı (Barkod No: 44739023) sayılı yazımız ile savunmanız istenmiştir. DMK’nun 130. Maddesi gereği Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Müdürlüğümüz İl Ambulans Servisi Başhekimliğine savunmanızı vermeniz, aksi halde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız;

İlanen duyurulur.

8195/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Nevşehir’de kurulmuş olan Nevşehir İli Çevre Koruma Vakfı, Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2017 tarihinde kesinleşen, 16/05/2017 tarihli ve E: 2015/137, K: 2017/164 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

8304/1-1


 


 


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 22.09.2017

Son Başvuru Tarihi    : 06.10.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim - Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi: (0232) 488 8122

Sağlık Bilimleri Fakültesi: (0232) 488 8311

Fax: (232) 279 2626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr.

1

• İnşaat Mühendisliği’nde Doktora derecesine sahip olma

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr.

2

• Elektrik - Elektronik; Elektrik; Elektronik ve Haberleşme; Elektrik ve Bilgisayar alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olma

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Prof. Dr.

1

• Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği

8318/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Birimi

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Doçent Dr.

1

1

Jinekoloji Alanında Moleküler Genetik Çalışmaları Olmak.

Sultanhisar MYO

Bitki Koruma

Doçent Dr.

1

1

Süt Verimi Konusunda Çalışması Olmak.

Tıp Fakültesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent Dr.

1

1

Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozukluğu Üzerine Çalışmaları Olmak.

8283/1-1


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör ve yardımcı doçent alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

Başvuru için gerekli belgeler:

1. Dilekçe

2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve yardımcı doçent başvuruları için 4 takım dosya

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4. Yabancı dil belgesi

5. 2 adet fotoğraf

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası

8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT:

1 - Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.

2 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

3 - Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

4 - Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.

5 - İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus-ANKARA

Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü Hukuk Tarihi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Osmanlı Ceza Hukuku ve Türk Hukuk Tarihi konularında çalışmaları bulunmak.

Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Milletlerarası Hukuk alanında çalışmaları bulunmak.

Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Finansal Teminat Sözleşmeleri ve Taşınır Rehni konularında çalışmaları bulunmak.

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Ticari İşletme, Şirketler, Kıymetli Evrak ve Rekabet konularında çalışmaları bulunmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman ABD

Yardımcı Doçent

1

4

Emtia Piyasalarında Finansallaşma, Yükselen Piyasalar, Emtia Endeks Tacirleri, Enerji ve Likidite konularında çalışmaları bulunmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi ABD

Yardımcı Doçent

1

3

Liberteryenizm ve İnsan Hakları konularında çalışmaları bulunmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Barış ve Çatışma Çalışmaları konularında çalışmaları bulunmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Orta Asya ve Özbekistan konularında çalışmaları bulunmak.

YABANCI DİLLER FAKÜLTESİ

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Profesör

1

1

Romantik İngiliz Edebiyatı Roman ve Modernist İngiliz Edebiyatı konularında çalışmaları bulunmak.

8319/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6 takım dosyayı, ikişer vesikalık resim ve imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı ikişer resim ve imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlıklarına ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PRG.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği Bölümü

Uzaktan Algılama ABD

Prof.

1

Uzaktan algılama ve iklim değişikliği ile ilgili çalışmaları olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Telekominikasyon ABD.

Prof.

1

Optik ve haberleşme alanlarında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yeniçağ Tarihi ABD.

Prof.

 

Osmanlı Devleti’nin iktisadi ve sosyal tarihi konularında çalışmaları olmak.

Türk Dili Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı ABD.

Yrd. Doç.

1

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktoralı olup metinlerarası ilişkiler ile monografi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Politikası

Yrd. Doç. Dr.

1

Gelir belirsizliğinin etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Kalp ve Damar Cerrahisi ABD.

Prof.

1

Açık kalp cerrahi uygulanacak böbrek yetmezlikli hastalar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Genel Cerrahi

Yrd. Doç. Dr.

1

Rektum kanserli hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası yaşam kalitesi üzerine çalışmaları olmak. (*)

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr.

1

Uykuda solunum bozukluğu olan hastaların vestibüler fonksiyonlarının değerlendirilmesi hakkında çalışmaları olmak. (*)

Üroloji ABD.

Yrd. Doç. Dr.

1

İnsan mesane tümörü hücre kültürü üzerine Mitomisin-C’nin in-vitro etkisi hakkında çalışmaları olmak ve FEBU (Fellow of the Eurpoean of Urology) sertifikasına sahip olmak. (*)

Anesteziyoloji ve

Reanimasyon ABD.

Yrd. Doç. Dr.

1

Non kardiyak cerrahilerde yüksek sensiviteli troponin bakılarak spinal ve genel anestezinin kardiyak komplikasyonlar açısından karşılaştırılması ile ilgili çalışmaları olmak. (*)

Çocuk Cerrahi

ABD.

Yrd. Doç. Dr.

1

İskemi-reperfüzyon hasarı sonucu oluşan oksidatif stres ve histopatolojik değişiklikler üzerine medikal ozonun etkileri üzerine çalışmaları olmak. (*)

Dahili Tıp Bilimleri

Bölümü

Aile Hekimliği

ABD.

Yrd. Doç. Dr.

1

Çocuk hastada hizmet alımında birinci basamak üçüncü basamak tercihinde etkili olan faktörler konusunda çalışmaları olmak. (*)

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları ABD.

Yrd. Doç. Dr.

1

Akut romatizmal ateşli hastalarda serum L-Arjinin düzeyleri ve diyare ilişkili hiponatremik ve hipernatramik dehidrasyon sıvı yönetimi ile ilişkili çalışmalar yapmış olmak. (*)

Kardiyoloji ABD.

Yrd. Doç. Dr.

1

ST segment yükselmeli miyokard infarktüsünde primer peruktan koroner girişimin akut dönemde sol ventrikül üzerine etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak. (*)

Deri ve Zührevi

Hastalıkları

Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Dermatoloji alanında yeterlilik belgesi sahibi olmak. Bazal hücreli kanserlerin histopatolojisi ve dermatoskopi arasında ilişki ile ilgili çalışmaları olmak. (*)

Temel Tıp Bilimleri

Bölümü

Tıbbi Biyokimya

ABD.

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp doktoru olup, deney hayvanları uygulama ve etik kursu sertifikasına sahip olmak. Floresans spektrometre ile inorganik elementlerin analizi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak. (*)

Aksaray Teknik Bilimler

Meslek Yüksekokulu

Çevre Teknolojisi

Bölümü

Çevre Koruma ve

Kontrol PR.

Yrd. Doç. Dr.

2

İleri oksidasyon prosesleri ile mikro kirleticilerin giderimi konusunda çalışmaları olmak.

İleri arıtım yöntemi ile ilaç kalıntılarının giderimi konusunda çalışmaları olmak.

 

(*) “Mecburi hizmet yükümlüsü olmamak veya tamamlanmasına 2 aydan uzun süre kalmamış olmak”

8322/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemeler ve/veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü Heyetleri tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri gereği ruhsat sahiplerine/üçüncü kişilere idari para cezaları uygulanmıştır. İdari para cezalarının yatırılması için ilgililerin Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan son adreslerine gönderilen yazılar tebliğ edilememiştir.

Tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tahsilinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı tarafından 12/05/2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 442 no’lu Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde işlemler yürütülecektir.

Uygulanan idarî para cezalarının 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “Bakanlıkça verilen idarî para cezaları ve tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.” hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine ödenmesi ve ödendiğine dair makbuzun bir nüshasının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi gerektiği hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

İli

Ruhsat Numarası veya Erişim Numarası

İdari Para Cezası Uygulanan Kişi/ Kuruluşun Adı Soyadı/Unvanı

3213 Sayılı Maden Kanununun İlgili Maddeleri

Uygulanan İdari Para Cezası İle İlgili Makam Onayının Tarih ve Sayısı

Uygulanan İdari Para Cezası Tutarı (TL) veya Verilen Süre

1

Adana

20054488

ISMAILOGULLARI PETROL VE TARIM ÜRÜNLERI TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

 

21.925,00

2

Adana

200811289

AYZE MADENCİLİK İNŞAAT MALZ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24. Madde 1

1. Fıkra

25/05/2017-803626

54.812,00

3

Adana

80710

ÖZEN ÇAKIL KUM HAFRİYAT NAKLİYAT AKARYAKIT MADEN-CİLİK GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE

24. Madde

11. Fıkra

25/05/2017-803623

54.812,00

4

Adana

200700635

AYSER MADENCİLİK TAS OCAK. İNŞ. TAAH. TUR. SAN. LTD. ŞTİ.

24. Madde

11. Fıkra

25/05/2017-803621

54.812,00

5

Adana

20051016

FORM MADENCİLİK NAKLİYE İNS. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

6

Adana

20057618

TEKNIK MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNA

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

7

Adana

200702177

FEHA KROM MAD. MAT. REKL. ORG.VE TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

8

Afyonkarahisar

20055073

EGETORF TURBO DOGAL MADEN-CİLİK SAN. T VE PZ. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803473

21.925,00

9

Ankara

201001271

PARDUS MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25/05/2017-803462

21.925,00

10

Ankara

81727

REZZAN AYTEKIN

10. Madde

6. Fıkra

06/06/2017-804024

21.925,00

11

Antalya

200811229

UMUT DOGAL TAS MADEN. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803373

21.925,00

12

Antalya

200807489

GEMINI MER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

 

21.925,00

13

Antalya

20052889

TO-GE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24. Madde

2. Fıkra

25/05/2017-803670

21.925,00

14

Antalya

200705925

ESERYOL İNŞAAT MAKİNE MADENCİLİK TAS. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24. Madde

2. Fıkra

26/05/2017-803697

21.925,00

15

Antalya

201100850

IDK MADENCİLİK İNŞAAT EMLAK GIDA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

24. Madde

2. Fıkra

25/05/2017-803671

21.925,00

16

Antalya

50544

MEHMET TURAN

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

17

Antalya

200801466

KARLIDAG MADENCİLİK PETROL İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

18

Balıkesir

28667

KUZEY MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803441

21.925,00

19

Balıkesir

74298

HATAY AKPINAR MADENCİLİK VE YAPI MALSAN. VE TİC. A.Ş.

24. Madde

11. Fıkra

25/05/2017-803364

54.812,00

20

Bolu

200804300

C. S. MAKİNA OTOMOTİV İNŞAAT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24. Madde

11. Fıkra

01/06/2017-803950

54.812,00

21

Burdur

200805936

O.M.B. OSMAB MINERAL BOR GÜBRE FABRİKASI NAKLİYE MADEN TARIM İMALAT PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

22

Burdur

22478

PAGODA MADENCİLİK YATIRIM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

23

Burdur

20052799

TUNAMAR İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

24

Burdur

20052800

EFE KROM MAD. TAŞIMACILIK TURZ. HAYV. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

25

Burdur

200708703

AMR MADENCİLİK ISLET SAN. VE TIC A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

26

Burdur

200803762

SÜKRÜ ÖZCAN

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

27

Burdur

20066587

EFE KROM MAD. TAŞIMACILIK TURZ. HAYV. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

28

Burdur

200711869

HALİL YAVUZ

13. Madde

1. Fıkra

25/05/2016-806311

21.116,00

29

Bursa

200902627

ERDAL ALUÇ

13. Madde

1. Fıkra

26/05/2017-803703

21.925,00

30

Bursa

200706571

FOR MADEN MER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde 1. Fıkra

16/05/2017-803292

21.925,00

31

Bursa

82735

İPEK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. Madde 1. Fıkra

16/05/2017-803290

21.925,00

32

Çorum

200806657

GÜROL MADENCİLİK İMALAT İNŞ. İHR. İTH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803462

21.925,00

33

Denizli

68919

ROY MADENCİLİK NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803417

21.925,00

34

Denizli

20053393

D. A.Ş.S MAKİNA İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

35

Denizli

20069692

D. A.Ş.S MAKİNA İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

36

Denizli

20068562

D. A.Ş.S MAKİNA İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

37

Denizli

20066149

D. A.Ş.S MAKİNA İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

38

Denizli

20068560

POWER MADEN ISLETMELERI SANAYİ VE TİC A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

39

Denizli

200709416

MEHMET EMIN YILMAZ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

40

Denizli

4992

ASTAS LOJİSTİK MADEN İNŞAAT HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

41

Denizli

200801589

HAN MADENCİLİK İHRACAT İTHALAT TİCARET SANAYİ LTD ŞTİ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

42

Denizli

200802077

CP ENERJİ VE MADENCİLİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

43

Denizli

55898

HALİL YAVUZ

13. Madde

1. Fıkra

25/05/2016-806311

21.116,00

44

Elazığ

200901194

FE CHROMIUM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

10. Madde

20/02/2016-802334

21.116,00

45

Elazığ

200901194

FE CHROMIUM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

20/02/2016-802334

11.875,00

46

Elazığ

200901194

FE CHROMIUM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

20/02/2016-802334

4.610,00

47

Elazığ

200901194

FE CHROMIUM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

20/02/2016-802334

4.610,00

48

Elazığ

200901194

FE CHROMIUM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

24. Madde

12. Fıkra

20/02/2016-802334

52.790,00

49

Elazığ

ER: 3291184

MAR-ALÇI MAD. İNŞ. NAK. EĞT. SAĞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

24. Madde

2. Fıkra

25/05/2017-803661

21.925,00

50

Elazığ

ER: 3289844

MELİK SEPTİOĞLU

24. Madde

2. Fıkra

25/05/2017-803662

21.925,00

51

Erzincan

200701114

24 AYAR MADEN. ENERJI. OR. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

52

Erzincan

69323

24 AYAR MADEN. ENERJ. IOR. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

53

Erzincan

200706095

24 AYAR MADEN. ENERJİ. OR. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

54

Erzincan

64168

24 AYAR MADEN. ENERJİ. OR. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

55

Erzincan

20056438

24 AYAR MADEN. ENERJİ. OR. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

56

Erzurum

82772

ABUBEKİR MEMİŞ

24. Madde

11. Fıkra

05/12/2016-813468

52.790,00

57

Eskişehir

200801978

HALİL YAVUZ

13. Madde

1. Fıkra

06/06/2017-804149

21.925,00

58

Eskişehir

200611157

CEM AKMAN

24. Madde

2. Fıkra

13/06/2017-804545

21.925,00

59

Eskişehir

200906552

ESMA AKSESUAR VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

27/04/2017-802683

21.925,00

60

Gaziantep

20063835

MUSTAFA ŞAHİN

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803467

21.925,00

61

Gaziantep

67946

ÖKKES ÇITÇI

13. Madde

1. Fıkra

25/05/2017-803462

21.925,00

62

Hakkari

20064734

EREN MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

06/06/2017-804149

21.925,00

63

İstanbul

20054140

MEHMET AKYÜZ

24. Madde

11. Fıkra

13/06/2017-804526

54.812,00

64

İstanbul

20054140

MEHMET AKYÜZ

24. Madde

11. Fıkra

13/06/2017-804526

54.812,00

65

İzmir

Er: 3295656

MHG GRUP İNŞ. TAAH. MAD. MAK. TURZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

11. Madde

3. Fıkra

24/11/2015-702726

20.000,00

66

İzmir

20054911

TASF. HAL. SAHRA NAKLİYE MADENCİLİK İNŞ. GID. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

24. Madde

11. Fıkra

25/11/2016-813229

52.790,00

67

İzmir

20064750

VESTA MADENCİLİK DOGAL TASLAR TR. ÜR. TAS. IN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

68

Kayseri

479

NILSU MADENCİLİK TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25/05/2017-803462

21.925,00

69

Kayseri

200702705

TÜRKER KAYA

24. Madde

12. Fıkra

26/05/2016-806441

52.790,00

70

Kayseri

200702705

TÜRKER KAYA

29. Madde

1. Fıkra

26/05/2016-806441

52.790,00

71

Kayseri

200702705

TÜRKER KAYA

29. Madde

26/05/2016-806441

2.775,00

72

Kayseri

200702705

TÜRKER KAYA

31. Madde

26/05/2016-806441

31.674,00

73

Kayseri

80739

TURAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

 

21.925,00

74

Kırıkkale

20060198

SORGUN MADENCİLİK MAKİNA VE TEÇHİZAT İNŞAAT GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803452

21.925,00

75

Kırıkkale

201001064

LEVENT BILECEN

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

76

Kırklareli

200809438

SALİM ARSLAN

24. Madde

2. Fıkra

30/05/2017-803852

21.925,00

77

Kırşehir

36508

MER-MA MERMER MADENCİLİK YATIRIM İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNE

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803422

21.925,00

78

Kırşehir

68502

VOLKAN İNŞ. EMLAK MAKSAN. MAD. ZİRAAT İMALAT TİC. LTD. ŞTİ.

13.Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803462

21.925,00

79

Konya

200809717

MİKO MAD. PET. ÜRN. İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

7. Madde

01/12/2015-703008

30.000,00

80

Konya

200809717

MİKO MAD. PET. ÜRN. İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29. Madde

01/12/2015-703008

64.866,12

81

Konya

200809717

MİKO MAD. PET. ÜRN. İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

01/12/2015-703008

118.764,23

82

Konya

200707368

EPAS MAD.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

83

Konya

200710105

ALDEMIRLER MADENCİLİK İNŞAAT TARIM TURİZM NAK. SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

21.925,00

84

Kütahya

20063558

TÜRKMINERAL MAD. VE YATIRIM DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803455

21.925,00

85

Kütahya

65437

ABSA MAD. DAN. İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803455

21.925,00

86

Kütahya

78291

SC GRUP METAL MADEN ÜRETİM DÖKÜM NAK. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

7. Madde

21. Fıkra

24/11/2016-813158

31.674,00

87

Kütahya

78291

SC GRUP METAL MADEN ÜRETİM DÖKÜM NAK. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

12. Madde

4. Fıkra

24/11/2016-813158

4.983,20

88

Kütahya

78291

SC GRUP METAL MADEN ÜRETİM DÖKÜM NAK. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

29. Madde

4. Fıkra

24/11/2016-813158

31.674,00

89

Kütahya

78291

SC GRUP METAL MADEN ÜRETİM DÖKÜM NAK. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Geçici 21. Madde

24/11/2016-813158

11.875,00

90

Kütahya

78291

SC GRUP METAL MADEN ÜRETİM DÖKÜM NAK. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

10. Madde

6. Fıkra

24/11/2016-813158

21.116,00

91

Kütahya

78291

SC GRUP METAL MADEN ÜRETİM DÖKÜM NAK. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

10. Madde

7. Fıkra

24/11/2016-813158

52.790,00

92

Kütahya

78291

SC GRUP METAL MAD. ÜR. DÖK. NAK. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803455

21.925,00

93

Manisa

3253

KARAELMAS PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803416

21.925,00

94

Manisa

20055813

FANSA MADENCİLİK KÖMÜR ISL. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803433

21.925,00

95

Manisa

201003726

ALPLER MADENCİLİK YOL İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

24. Madde

11. Fıkra

14/12/2016-813931

52.790,00

96

Manisa

201003726

ALPLER MADENCİLİK YOL İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

24. Madde

11. Fıkra

14/12/2016-813931

52.790,00

97

Manisa

200901233

HALİL YAVUZ

13. Madde

1. Fıkra

25/05/2016-806311

21.116,00

98

Manisa

200901139

HALİL YAVUZ

13. Madde

1. Fıkra

25/05/2016-806311

21.116,00

99

Kahramanmaraş

68329

KAFKAS NAK. VE MADEN SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

06/06/2017-804149

21.925,00

100

Muğla

20068535

ARMED MADENCİLİK NAKLİYE İNŞ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

30/05/2017-803822

21.925,00

101

Sakarya

200810308

NECDET GÜROGLU

13. Madde

1. Fıkra

25/05/2017-803651

21.925,00

102

Siirt

58135

FERHAT VERGILI

24. Madde

11. Fıkra

04/05/2017-802919

52.790,00

103

Siirt

200809743

GÜL-AK MAD. HAFR. HAR. KAD. İNŞ. GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

104

Siirt

200904668

GÜL-AK MAD. HAFR. HAR. KAD. İNŞ. GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

21.925,00

105

Sivas

49624

NECMİ ALPAY

13. Madde

1. Fıkra

29/09/2016-810609

21.116,00

106

Sivas

200902972

BELIN MAD. İNŞ. HARF. TUR. OTO. GIDA PET. TAAH. TİC. SAN. VE A.Ş.

13. Madde

11/04/2016-804322

21.116,00

107

Sivas

22013

RCR QUANTUM MAD. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

11. Madde

20/02/2016-802323

21.116,00

108

Tokat

59101

B.ERK. MADENCİLİK İNŞ. VE TURZ. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

 

21.925,00

109

Van

200807170

YAPITAS MADENCİLİK İNŞ. NAK. PETROL DÖKÜM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803448

21.925,00

110

Şırnak

20060761

GELIS MADENCİLİK ENERJİ İNŞAAT TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

01/06/2017-803900

21.925,00

111

Adana

20051016

FORM MADENCİLİK NAKLİYE İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

3 Ay

112

Adana

20057618

TEKNIK MADEN SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETINA

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

3 Ay

113

Adana

200702177

FEHA KROM MAD. MAT. REKL. ORG. VE TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

3 Ay

114

Afyonkarahisar

20055073

EGETORF TURBO DOGAL MADENCİLİK SAN. TVE PZ. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803473

3 Ay

115

Ankara

201001271

PARDUS MADENCİLİK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

25/05/2017-803462

3 Ay

116

Antalya

20052889

TO-GE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

24. Madde

2. Fıkra

25/05/2017-803670

3 Ay

117

Antalya

200705925

ESERYOL İNŞAAT MAKİNE MADENCİLİK TAS. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24. Madde

2. Fıkra

26/05/2017-803697

3 Ay

118

Antalya

201100850

IDK MADENCİLİK İNŞAAT EMLAK GIDA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

24. Madde

2. Fıkra

25/05/2017-803671

3 Ay

119

Antalya

50544

MEHMET TURAN

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

120

Antalya

200801466

KARLIDAG MADENCİLİK PETROL İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

121

Balıkesir

28667

KUZEY MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803441

3 Ay

122

Burdur

200805936

O.M.B. OSMAB MINERAL BOR GÜBRE FABRİKASI NAKLİYE MADEN TARIM İMALAT PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

3 Ay

123

Burdur

22478

PAGODA MADENCİLİK YATIRIM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

3 Ay

124

Burdur

20052799

TUNAMAR İTHALAT VE İHRACAT TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

3 Ay

125

Burdur

20052800

EFE KROM MAD. TAŞIMACILIK TURZ. HAYV. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

3 Ay

126

Burdur

200803762

SÜKRÜ ÖZCAN

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

3 Ay

127

Burdur

20066587

EFE KROM MAD. TAŞIMACILIK TURZ. HAYV. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

3 Ay

128

Burdur

200711869

HALİL YAVUZ

13. Madde

1. Fıkra

25/05/2016-806311

3 Ay

129

Çorum

200806657

GÜROL MADENCİLİK İMALAT İNŞ. İHR. İTH. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803462

3 Ay

130

Denizli

68919

ROY MADENCİLİK NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803417

3 Ay

131

Denizli

20053393

D. A.Ş.S MAKİNA İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

132

Denizli

20069692

D. A.Ş.S MAKİNA İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

133

Denizli

20068562

D. A.Ş.S MAKİNA İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

134

Denizli

20066149

D. A.Ş.S MAKİNA İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

135

Denizli

20068560

POWER MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİC A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

136

Denizli

200709416

MEHMET EMIN YILMAZ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

137

Denizli

4992

ASTAS LOJİSTIK MADEN İNŞAAT HAFRİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

138

Denizli

200801589

HAN MADENCİLİK İHRACAT İTHALAT TİCARET SANAYİ LTD ŞTİ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

139

Denizli

200802077

CP ENERJİ VE MADENCİLİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

140

Denizli

55898

HALİL YAVUZ

13. Madde

1. Fıkra

25/05/2016-806311

3 Ay

141

Elazığ

ER: 3291184

MAR-ALÇI MAD. İNŞ. NAK. EĞT. SAG. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

24. Madde

2. Fıkra

25/05/2017-803661

3 Ay

142

Erzincan

200701114

24 AYAR MADEN. ENERJİ. OR. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

143

Erzincan

69323

24 AYAR MADEN. ENERJ. IOR. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

144

Erzincan

200706095

24 AYAR MADEN. ENERJİ. OR. ÜR. SAN. VE TİC. LTD.Ş Tİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

145

Erzincan

64168

24 AYAR MADEN. ENERJİ. OR. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

146

Erzincan

20056438

24 AYAR MADEN. ENERJİ. OR. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803463

3 Ay

147

Eskişehir

200801978

HALİL YAVUZ

13. Madde

1. Fıkra

06/06/2017-804149

3 Ay

148

Eskişehir

200611157

CEM AKMAN

24. Madde

2. Fıkra

13/06/2017-804545

3 Ay

149

Gaziantep

20063835

MUSTAFA ŞAHİN

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803467

3 Ay

150

Gaziantep

67946

ÖKKES ÇITÇI

13. Madde

1. Fıkra

25/05/2017-803462

3 Ay

151

Hakkari

20064734

EREN MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

06/06/2017-804149

3 Ay

152

İzmir

20064750

VESTA MADENCİLİK DOGAL TASLAR TR. ÜR. TAS. IN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. Madde

1. Fıkra

20/05/2017-803465

3 Ay

153

Kayseri

479

NILSU MADENCİLİK TİC. A.Ş.

13. Madde

1. Fıkra

25/05/2017-803462

3 Ay

154

Kayseri