20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30186

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Özlenen Değerler Çocuk ve Gençlik Vakfı (ÖZDEGENÇ).

VAKFEDENLER: Ayfer YASAN, Ayşe PEHLİVAN, Dilara ATASEVEN, Fatma BİLİŞ, Firdevs TAVUKÇU, Funda AKYOL, Funda TÜMERKAN, Gülsen ATASEVEN, Hanife Azaklı VURAN, Hatice PEHLİVAN, Hatice ÜNAL, Hülya AZAKLI, İbrahim PEHLİVAN, Leyla Şahin USTA, Mevlude UÇAR, Nesrin ÇELİK, Nihal YILDIZ, Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği, Piyale ÇİTİL, Rahman KILIÇ, Sevgi ŞAHBAZ, Sevim ARDAL, Berra ŞuleNur KILIÇ, Ziynet KIR.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/05/2017 tarihli ve E: 2016/475, K: 2017/170 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kültürel zenginliğimizin, öz değerlerimizin yaşatılmasına ve dünyaya duyurulmasına, evrensel insan hakları, din ve vicdan hürriyetinin yaşamın her alanında mümkün kılınmasına ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul ili Eyüp ilçesi Üçşehitler Mah. Mehmet Ali Ağa Mevkiinde, 60. Pafta, 225 ada, 23 parsel tapuya kayıtlı, zemin Kat 5 nolu bağımsız bölüm.

YÖNETİM KURULU: Gülsen ATASEVEN, Piyale ÇİTİL, Sevim ARDAL, Hülya AZAKLI, Ayşe PEHLİVAN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları aynı amaçla çalışma yürüten bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

8253/1-1


Adalet Bakanlığından:

Fethiye 1. İcra Müdürlüğünün 1999/940 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8192/1-1

—————

Elazığ 2. İdare Mahkemesinin 2017/309 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8193/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

31.03.2014 tarih BAY/939-82/33985 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Su Akaryakıt LPG Enerji Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 17/02/2016 tarihinde yapılan denetimlerde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 1.026.994-TL tutarında idari para cezası karar verilmiş ve bu yöndeki 26/04/2017 tarihli ve 7050-18 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak N0:6/1 D.2 Kadıköy İstanbul ve Soğanlık Esentepe Mah. Cevizli E5 Güney Yanyol No:25/94 Kartal İstanbul adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.026.994-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8186/1/1-1

—————

31.03.2014 tarih BAY/939-82/33985 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Su Akaryakıt LPG Enerji Gıda İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 02/10/2015 tarihinde yapılan denetimlerde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 972.717-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 04/05/2017 tarihli ve 7060-38 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı Sokak N0:6/1 D.2 Kadıköy İstanbul ve Soğanlık Esentepe Mah. Cevizli E5 Güney Yanyol No:25/94 Kartal İstanbul adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8186/2/1-1

—————

Ulus Vergi Dairesinin 3940450766 sayılı mükellefi Gerkim Boya Yapı Mal. Kim. Mad. Taah. Nak. Ele. Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 22/05/2015 tarih 033-B/02 sayılı Sonradan Kontrol Raporu, 18/06/2013 tarih 2013-A-1692/25-39 sayılı Vergi Tekniği Raporu (2009-2010-2011 dönemleri 2012 yılına ilişkin tespitler de içermektedir.) ve 18/06/2013 tarih 2013-A-1692/31 (2011 dönemi), 40 (2012 dönemi), 43 sayılı Vergi İnceleme Raporları çerçevesinde 2009-2010-2011-2012 yıllarında lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Gerkim Boya Yapı Mal. Kim. Mad. Taah. Nak. Ele. Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2’nci fıkrasının (a) bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 815.555-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 24/05/2017 tarihli ve 7094-46 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Saray Mah. Keresteciler San. Sit. Bekiradıbelli Bulvarı Kapı No:5 Kahramankazan Ankara) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8186/3/1-1

—————

Çalören Kasabası Altı Mh. Bağlar Mevkii 22. Km. (Pafta: 8 Ada: - Parsel: 719) Şereflikoçhisar / ANKARA" adresinde, 19/09/2012 tarih ve BAY/939-82/31517 numaralı istasyonlu bayilik lisansı (31.07.2013 Tarih ve 26684 Sayılı Olur ile sona erdirilmiştir) kapsamında faaliyet gösteren Şeyhmus ÇAPLIK'ın işlettiği akaryakıt istasyonunda 14/04/2013 tarihinde yapılan denetimde kaçak akaryakıt satmak amacıyla lisansına esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı tank, düzenek veya ekipman bulundurduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Şeyhmus ÇAPLIK hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca belirlenen 1.000.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiş ve bu yöndeki 15/06/2017 tarihli ve 7131-21 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Pazarköy Alancık 1 1/1 Yenice Çanakkale ve Yeni Mah. Eski Belediye Binası No:26/1 Kızıltepe Mardin adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8186/4/1-1

—————

Kurul’un 07.07.2017 tarih ve 7178-43 sayılı Kararı ile ; 11/09/2014 ve 24.03.2016 (İlk denetimin tamamlanması amaçlı) tarihlerinde 21.09.2007 tarihli ve LPG-BAY/941- 54/06996 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Ali Mert-Mrt Petrol Akaryakıt İstasyonu'nun "Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Caddesi No:52 MERKEZ - KAHRAMANMARAŞ" adresinde yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere (Tutanak: B-143648 - B-278958) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıştırılmamasına ilişkin olarak 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı Başkanlık Makamı oluru uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 76.142.TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait "TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.

8186/5/1-1

—————

EÜ/2255-6/1552 numaralı elektrik üretim lisansı sahibi Eres Enerji Üretimi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin Kuruma ilerleme raporu sunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri ve 12.01.2017 tarihli ve 6864-1 sayılı Kurul Kararı uyarınca 10.04.2017 tarihli ve 16845 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u ile hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş olup aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca düzenlenen 18.05.2017 tarihli ve 628 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Konu hakkındaki yazılı savunmanın ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8186/6/1-1

—————

Kurulun 07.07.2017 tarih ve 7178-30 sayılı kararı ile Çakır köy Merkez No:153 (Ada:- , Pafta:65, Parsel:4425) İzmit Çakır köyü KOCAELİ adresinde 09.12.2010 LPG-BAY/941-54/10995 sayılı lisans kapsamında faaliyet yürüten GRC PETROL HAF. NAK. İNŞ. TUR. GIDA TEKS. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ’ne ait LPG otogaz istasyonunda 27.11.2015 tarihinde yapılan denetimde LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi sebebiyle 5307 sayılı Kanun’un “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 83.839,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 83.839-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8186/7/1-1

—————

Kurul, 24/05/2017 tarihli ve 7094-12 sayılı Kararı ile "Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi No: 413 Kozan/ADANA" adresinde mukim, 24/03/2005 tarihli ve BAY/467-318/10135 (lisansı 29/09/2011 tarihli ve 4535 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilmiştir.) sayılı bayilik lisansı sahibi Hilal Petrol Gübre Tarım Değirmen Gıda Otomotiv Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 26/07/2007 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve dağıtıcısı haricinde menşei belli olmayan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle hakkında 24/11/2009 tarihli ve 2322/8 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun E:2015/1004, K: 2015/2633 sayılı kararı “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hilal Petrol Gübre Tarım Değirmen Gıda Otomotiv Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 17.03.2016 tarihli ve 6161-24 sayılı Kurul Kararı kapsamında hazırlanan 15/04/2016 tarihli ve 585 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Hilal Petrol Gübre Tarım Değirmen Gıda Otomotiv Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, akaryakıt istasyonunda yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000,- TL tutarında ayrıca dağıtıcısı dışında menşei belli olmayan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL tutarında olmak üzere toplam 190.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 190.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8186/8/1-1

—————

Kurul 20/07/2017 tarihli ve 7196-12 sayılı Kararı ile, Kılınçarslan Köyü Antalya Yolu Üzeri Sinanpaşa Afyonkarahisar adresinde mukim13.04.2006 tarih ve BAY/721-115/16733 sayılı bayilik lisansı sahibi Fidan Akaryakıt Turizm Dinlenme Tesisleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2013 ve 2014 yıllarında dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Fidan Akaryakıt Turizm Dinlenme Tesisleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 11/04/2017 tarihli ve 17103 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 13.04.2017 tarihli ve 466 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Fidan Akaryakıt Turizm Dinlenme Tesisleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8186/9/1-1

—————

Kurul 20/07/2017 tarihli ve 7196-20 sayılı Kararı ile, Gaziosmanpaşa Mah. Ankara Cad. No:112/58 Gölbaşı Ankara adresinde mukim 17.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28263 sayılı bayilik lisansı sahibi Söğütlü Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Nakliyat Otomotiv İnşaat Hafriyat Turizm Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı Opet Petrolcülük Anonim Şirketi’nin şikayeti üzerine akaryakıt istasyonunda 11.06.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Söğütlü Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Nakliyat Otomotiv İnşaat Hafriyat Turizm Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 10/04/2017 tarihli ve 17017 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 14.04.2017 tarihli ve 473 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Söğütlü Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Nakliyat Otomotiv İnşaat Hafriyat Turizm Metal Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8186/10/1-1

—————

11/07/2017 tarihli ve 30337 sayılı Başkanlık Oluru ile 20.10.2011 tarih ve 3470-162 sayılı Kurul Kararının Mahkeme Kararları ile zorunlu mali sigorta açısından kısmen iptal edilmesi nedeniyle, Bahçelievler Mah. İpekyolu Üzeri No:20B Kızıltepe Mardin adresinde mukim, 21.03.2005 tarihli ve BAY/463-116/08751 sayılı bayilik lisansı sahibi Hayderoğulları Petrol Ürünleri Gıda Tarım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin denetim tarihi 23.04.2009 tarihi itibariyle sigorta yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine ve 15 inci maddesine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına ve Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hayderoğulları Petrol Ürünleri Gıda Tarım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17.07.2017 tarihli ve 819 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8186/11/1-1

—————

08/03/2017 tarihli ve 11378 sayılı Başkanlık Olur’u ile 04.06.2013 tarihli ve DAĞ/4433-1/32743 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin, “Devlet Karayolu Üzeri Ketenıslah Mevkii (Ada:-, Pafta:-, Parsel:-) Kızılcaköse Köyü Ünye/ORDU” adresinde kurulu olan ve BAY/939-82/21375 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Gopet Petrol Ürünleri Pazarlama Taşıma ve Sanayi Limited Şirketi ile olan bayilik sözleşmesini 22/12/2014 tarihinde feshettiğini Kuruma bildirmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24/07/2017 tarihli ve 846 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8186/12/1-1

—————

EÜ/1546-2/1128 numaralı elektrik üretim lisansı sahibi Ernanur Elektrik Üretim Ltd. Şti.’nin Kuruma ilerleme raporu sunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri ve 12.01.2017 tarihli ve 6864-1 sayılı Kurul Kararı uyarınca 10.04.2017 tarihli ve 16845 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u ile hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş olup aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca düzenlenen 22.05.2017 tarihli ve 636 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Konu hakkındaki yazılı savunmanın ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8186/13/1-1

—————

EÜ/4108-12/2466 numaralı elektrik üretim lisansı sahibi Karenerji Enerji Yatırımları Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin Kuruma ilerleme raporu sunma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümleri ve 12.01.2017 tarihli ve 6864-1 sayılı Kurul Kararı uyarınca 10.04.2017 tarihli ve 16845 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u ile hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş olup aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca düzenlenen 28.04.2017 tarihli ve 529 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Konu hakkındaki yazılı savunmanın ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8186/14/1-1

—————

Kurul’un 13/07/2017 tarihli ve 7187-14 sayılı kararı ile; “Barbaros Mahallesi No:153/1 İzmir Ankara Asfaltı - Ahmetli-MANİSA" adresinde faaliyet gösteren 15.08.2014 tarihli ve BAY/939-82/34558 (06.01.2015 tarihli 290 sayılı karar ile sonlandırılmıştır) sayılı bayilik lisans sahibi Kaya Tur Petrol Ürünleri, İnşaat, Taşımacılık, Otomotiv, Dağıtım, Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda 16.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen faturası ibraz edilen dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında 23/03/2017 tarihli ve 14437 sayılı Başkanlık Olur'u mucibince düzenlenen 04/05/2017-559 sayılı Soruşturma Raporu ile istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup lisans sahibi hakkında bayisi olduğu dağıtıcı haricinde iki adet farklı bayilik lisansı sahibinden akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarındaki miktarın her bir bayi için ayrı ayrı uygulanmak üzere toplamda 145.502,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 145.502,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8186/15/1-1

—————

02/03/2017 tarihli ve 10268 sayılı Başkanlık Oluru ile Ramazan POLAT-Şirin Polat Petrol İstasyonu’nun Zengen Kasabası İnönü Mah. E-90 Karayolu Kenarı No:19 (Pafta No. M32, Parsel No. 1361) Ereğli/KONYA adresinde 12.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29891 sayılı bayilik lisansı ile faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 25/04/2012 yapılan denetimde sırasında tespit edilen hususlardan istasyonda vaziyet planı haricinde gizli yer altı tankı bulundurmak fiilinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve istasyonda bulunan gizli tanktan alınan numunelere ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1220P00477003 sayılı analiz raporuna göre; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurmasının; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi hususlarının detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Ramazan POLAT-Şirin Polat Petrol İstasyonu nezdinde doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 14/03/2017 tarihli ve 359 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8186/16/1-1

—————

05.12.2014 tarih ve BAY/939-82/34928 sayılı bayilik lisansı alan ve fakat söz konusu lisansı 22.04.2016 tarihinde sona erdirilen Mustafa KOCAASLAN'ın, lisansının yürürlükte olmadığı 2013 yılında lisanssız akaryakıt satışı yapmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olması nedeniyle adı geçen şahsa ilişkin düzenlenen 24/01/2017 tarih ve 131 sayılı soruşturma raporu ve Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşünü değerlendiren Kurul, 29/03/2017 tarih ve 7001-13 sayılı kararı ile Mustafa KOCAASLAN hakkında 70.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8186/17/1-1

—————

09/06/2017 tarihli ve 26247 sayılı Başkanlık Olur'u ile; 21.11.2007 tarih ve BAY/939-82/23348 sayılı bayilik lisansı kapsamında Ilıca Mahallesi Çataltepe Mevkii Süleyman Demirel Caddesi No:35/A Alaşehir / Manisa adresinde faaliyet gösteren Serenler Akaryakıt Sarrafiye Otomobil Tarım Aletleri Nakliye Zirai İlaç İnşaat Malzemeleri İnşaat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tekstil Turizm Taşımacılık Restaurant Besicilik Dericilik Su Ürünleri Maden Ocakları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 06.04.2011 tarihinde, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin M-11/809 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle uygulanan idari para cezasına ilişkin 20.12.2011 tarihli ve 3565/60 sayılı Kurul kararının Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının E:2012/1139, K:2013/3345 sayılı kararıyla "savunma yazısının usule aykırı tebligatının yapılması nedeniyle" iptal edilmesi sonrasında kararda belirtilen gerekçe çerçevesinde 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca mezkur lisans sahibi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Başkanlık Olur’u kapsamında 13/06/2017-745 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda “21.11.2007 tarih ve BAY/939-82/23348 sayılı bayilik lisansı kapsamında Ilıca Mahallesi Çataltepe Mevkii Süleyman Demirel Caddesi No:35/A Alaşehir / Manisa adresinde faaliyet gösteren Serenler Akaryakıt Sarrafiye Otomobil Tarım Aletleri Nakliye Zirai İlaç İnşaat Malzemeleri İnşaat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tekstil Turizm Taşımacılık Restaurant Besicilik Dericilik Su Ürünleri Maden Ocakları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ulusal marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; akaryakıt istasyonunda akaryakıtı tağşiş etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varıldığı kayıt altına alınmıştır.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8186/18/1-1

—————

Boğacık Köyü, Köyaltı ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 03.09.2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09472 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Sofoğlu Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 11.08.2015 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 10/05/2017 tarih ve 21641 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 29/05/2017-698 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8186/19/1-1

—————

Kurul, 15.06.2017 tarih ve 7131-19 sayılı Kararı ile “D-100 Karayolu Üzeri Karaağaç Mevkii BOLU" adresinde mukim, 06.07.2007 tarihli ve BAY/939-82/22477 (lisansı 26.09.2011 tarihinde iptal edilmiştir.) sayılı bayilik lisansı sahibi Tepe Madencilik İnşaat Nakliye Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 30.06.2008 tarihi itibariyle sigorta yaptırmak yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 08.04.2010 tarih ve 2516-100 sayılı Kurul Kararı ile hakkında uygulanan idari para cezasının, Danıştay 13. Dairesinin E:2010/2633, K:2013/1211 sayılı kararıyla “dava konusu fiilin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulduğunda, Kanunda öngörülen üst sınırdan idari para cezası verilmesinde hukuka uygunluk görülmediği” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Tepe Madencilik İnşaat Nakliye Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 22.03.2017 tarihli ve 14039 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 03/04/2017 tarihli ve 419 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup süresinde savunma yapmayan Tepe Madencilik İnşaat Nakliye Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, denetim tarihi olan 30.06.2008 tarihi itibariyle Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesini yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereğince 200,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 200,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8186/20/1-1


 


 


 


 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. Maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü - Siyaset Bilimi Anabilim Dalı

Doçent

1

 

İlan olunur.

8255/1-1


İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/ Program

Unvan

Kadro Sayısı

Aranan Kriterler

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi Lisans Programı

Prof. Dr.

1

Siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset; sosyal bilimlerde metodoloji ve sosyal politika alanlarında ders verme tecrübesi olması ve ilgili alanlarda yayın yapmış olması gerekmektedir.

 

İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr adresinde yer almaktadır.

8218/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

İŞLETME FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü’nde mevcut 1 (bir) adet Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Profesör atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Konusunda saygın dergilerde (SCI-EXP, SSCI, AHCI) yayınlarının bulunuyor olması,

3 - Doktora derecesini İşletme-Pazarlama alanında almış olmak.

4 - Bu kadroya profesör olarak atanabilme kriterlerini sağlayanlar başvuru yapabilir.

Adayların KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (6 takım) bilimsel dosyaları ve aşağıda listesi verilen evrakların bulunduğu başvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1 - Öğretim üyesi başvuru dilekçesi,

2 - Özgeçmiş (YÖK formatlı),

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-1 ve Ek-2 tabloları,

Ek-1: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak.

Ek-2: Ek-1’de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak.

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İşletme Fakültesi

İşletme

Prof. Dr.

1 (bir)

Pazarlama, Lojistik ve Teknoloji Etkileşimi, Tüketici Davranışları, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Uluslararası Pazarlama konularında bilimsel araştırmalar yapmak ve bu konularda en az 5 yıl süre ile ders vermiş olmak gerekmektedir.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

8269/1-1


Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• 2 adet vesikalık fotoğraf,

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

• Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Gastroentereloji) Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Tıbbi Onkoloji) Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Doçent Doktor

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Tıbbi Onkoloji) Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Doçent Doktor

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Romatoloji) Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Tıbbi Onkoloji) Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Profesör Doktor

1

Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Yardımcı Doçent

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Yardımcı Doçent

1

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanlık belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (Neonatoloji) Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Nefroloji) Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Nefroloji) Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Yardımcı Doçent

1

Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Doçent Doktor

1

Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine Sahip olmak

Profesör Doktor

1

Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Doçent Doktor

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Profesör Doktor

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Doçent Doktor

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji) Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji) Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Gastroentereloji) Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Doçent Doktor

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Gastroentereloji) Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Doçent Doktor

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı(Çocuk Hematolojisi)  Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Temel Tıp Bilimleri

Profesör Doktor

1

Göğüs Hastalıları Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör Doktor

1

Ortopedi ve Travmatoloji (El Cerrahisi) Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

El Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Üroloji Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Doçent Doktor

1

Üroloji Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

2

Üroloji Anabilim Dalı Uzmanlık belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (Perinatoloji) Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Doçent Doktor

1

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Doçent Doktor

1

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Profesör Doktor

1

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Profesör Doktor

1

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

2

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

2

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Profesör Doktor

1

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

2

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Doçent Doktor

1

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

2

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent

2

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Mimarlık

Doçent Doktor

1

Mimarlık Bölümü Mezunu olmak ve ilgili konuda doktora yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

2

İç Mimarlık/Mimarlık Bölümü Mezunu olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mezunu olmak.

 

Yardımcı Doçent

1

Kimya Mühendisi olmak ve Doktorasını Kimya alanında yapmış olmak

 

Yardımcı Doçent

2

Yazılım/Bilgisayar Mühendisliği Mezunu olmak ve Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

İnşaat Mühendisliği Mezunu olmak ve ilgili bölümde Doktora yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

Profesör Doktor

1

Makine Mühendisliği Mezunu olmak ve ilgili alanda Doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Profesör Doktor

2

Periodontal Rejenerasyon, Periodontal Plastik Cerrahi, Lazer, Mikrobiyoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.

8272/1-1