19 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30185

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İş Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI            : Şevket KINAY

ADRESİ       : Bilinmiyor

Kızılırmak Mahallesi, İmarın 29096 ada 8 sayılı parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 02.05.2017 tarih ve 1670 sayılı karar ile 16.412,50.- (On Altı Bin Dört Yüz On İki Lira Elli Kuruş) TL. İmar para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediyemiz Encümenince alınan 02.05.2017 tarih ve 1670 sayılı kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8011/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI            : Ayhan AKÇAY

ADRESİ       : Bilinmiyor

Kızılırmak Mahallesi, İmarın 29096 ada 7-8 sayılı parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 25.04.2017 tarih ve 1526 sayılı karar ile 16.412,50.- (On Altı Bin Dört Yüz On İki Lira Elli Kuruş) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediyemiz Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

8011/2/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Tribüs Minibüs Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve bu şirketin sermayesinin tamamına sahip olan ortağı Trıbus Beheer B.V. şirketi hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 58 inci maddesi uyarınca 6 Ay süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu yasaklama formunda yer alan ortak/ortaklar kısmındaki Deniz YILDIRIM'a ait 28411094548 T.C. kimlik numarası iptal edilerek sadece "Trıbus Beheer B.V." kalacak şekilde düzeltilmiştir.

8151/1-1


İş Teftiş Kurulu Başkanlığından:

İŞ MÜFETTİŞİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9. derecede açık bulunan İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 80 İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır.

Sınava katılma şartları;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Giriş sınavının yapılacağı 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksekokullardan birini bitirmek,

d) 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavına katılmış ve KPSSP9, KPSSP42, KPSSP48 puan türlerinden herhangi birinden 85 ve daha yukarı puan almış olmak (Bu üç puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır),

(Başvuruda bulunan adaylardan puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 5 katı olan 400 aday sınava davet edilecektir. Ancak sınava katılmaya hak kazanan son adayın almış olduğu puanı alan müracaatta bulunmuş diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.)

e) Sağlık durumu itibariyle iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olmak,

f) Tutum ve davranışları, varsa, sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak,

g) Bu sınava daha önce hiç girmemiş yada en fazla bir kez girmiş olmak,

ğ) Süresi içerisinde başvurmuş ve iş talep formu ile birlikte belirtilen diğer belge ve bilgileri eksiksiz olarak zamanında Kurul Başkanlığına ulaştırmış olmak.

Aday başvuru sistemi üzerinden alınacak başvurular; 4 Ekim 2017 günü başlayacak, 18 Ekim 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Sınava başvuracak adaylar, 4-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığımızın internet sayfalarında yer alan aday başvuru sistemi bağlantısı üzerinden, doldurup imzalayacakları iş talep formu ile eki aşağıda belirtilen belgeleri, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emek Mahallesi, 17. Cadde No: 13 C Blok Kat: 11 Pk: 06520 Çankaya/ANKARA” adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat veya posta ile göndererek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Aday başvuru sistemi üzerinden doldurulup, imzalanacak iş talep formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:

a) Aday başvuru sistemi üzerinden alınarak imzalanacak beyan ve özgeçmiş formları (İmzaların eksik olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir)

b) Diplomanın aslı gibidir onaylı sureti (Elden başvuruda bulunacak adaylar; diplomaların aslını göstermek suretiyle Başkanlığımızın kayıt-kabul bürosunda diplomalarını onaylatabilirler.)

c) 2017 KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

ç) 2 adet vesikalık fotoğraf.

Aday başvuru sistemi üzerinden doldurulan ve imzalanan iş talep formu ile eki belgeler; en geç 18 Ekim 2017 mesai saati bitimine kadar elden teslim edilebilecektir. Bu belgelerin, adaylar tarafından posta ile gönderilmesi halinde ise bu belgelerin en geç 25 Ekim 2017 mesai saati bitimine kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Bu süreden sonra iş talep formu ve eklerinin Başkanlığımıza ulaşması halinde, sistem üzerinden yapılan aday başvuruları da kabul edilmeyecektir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığımızın internet adreslerinde ilan edilecektir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yapılacağı yeri ve saati gösteren fotoğraflı sınav giriş belgesini, sınav saatine kadar aday başvuru sistemi üzerinden alabilecekleri gibi 1 Aralık 2017 mesai saati bitimine kadar İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan da elden teslim alabileceklerdir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca posta yoluyla sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Yazılı sınav 2 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da üç oturum halinde aşağıda belirtilen konularda yapılacaktır:

1) Birinci oturum: 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve bunlarla ilgili tüzük ve yönetmelikler.

2) İkinci oturum: Anayasa hukuku, idare hukuku (genel esaslar, idari yargı, idari teşkilat), ceza hukuku (genel esaslar), ceza usulü hukuku (genel esaslar), kabahatler hukuku, medeni hukuk (aile ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku.

3) Üçüncü oturum: Mikro iktisat, makro iktisat, çalışma ekonomisi, Türkiye ekonomisi, kamu maliyesi, maliye politikası, Türk vergi mevzuatının genel esasları, genel muhasebe, bilanço ve mali tablolar analizi.

Adaylar “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi vb.) göstermeden sınava katılamazlar.

Yazılı sınavda başarılı olmak için, her oturumdan alınan puanın yüz üzerinden 60 (altmış) puanın altında olmaması şartıyla üç oturumun ortalamasının yüz üzerinden 70 (yetmiş) puandan az olmaması gerekmektedir.

Yazılı sınavda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara; sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati bildiren tebligat yapılacaktır. Ayrıca, yazılı sınavı kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınavın yeri, günü ve saati Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilan panosu ve Bakanlık ile Başkanlığımız internet adreslerinde ilan edilecektir.

8171/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Milas Veteriner Fakültesi

Temel Bilimleri

Veterinerlik Biyokimyası

Doçent

1

Deksametzonun vitamin B12 ve butafosfan verilen hayvanlarda kan biyokimyasal ve hematolojik parametreleri üzerine çalışmaları olmak.

8180/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Parametrik ve nonparametrik madde tepki teorisine göre yetenek parametreleri üzerine doktora yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMİN FELSEFESİ, SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ

YARDIMCI DOÇENT

2

1

Tazminat dönemi eğitim alanında eğitim ıslahatı ve modernleşme üzerine doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BANKACILIK VE FİNANS

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

YARDIMCI DOÇENT

3

1

İnovasyon alanında doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

SAYISAL YÖNTEMLER

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Ekonometri alanında iç göç üzerine doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Türkiye-Çin siyasi ve ekonomik ilişkileri üzerine doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI TİCARET

YARDIMCI DOÇENT

5

1

KOBİ’ler ve ihracat performansı üzerine doktora yapmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN BİLİMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Din Eğitimi alanında doktora yapmış olmak

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK

HALKLA İLİŞKİLER

PROFESÖR

1

1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

2

1

 

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Tokolitik tedavinin gebelerde doppler ultrasonografi üzerine etkilerini çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Bakteri üretilmesinde quorum sensing inhibitörlerinin kullanılması üzerine doktora yapmış olmak.

TURİZM FAKÜLTESİ

TURİZM REHBERLİĞİ

TURİZM REHBERLİĞİ

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Ekoturizm ve coğrafi bilgi sistemleri üzerine doktora yapmış olmak.

8224/1-1