19 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30185

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, NO: 1 YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN GAYRİMENKUL İŞLETME VE DEĞERLENDİRME FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİNASININ TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILMASI DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


12 KISIM 70 KALEM CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK GAZ ANALİZ SETİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


Contracts Awarded by NCB Number: IDB-WB4-YAPIM-05

Name of Project (include project country): İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY


Contracts Awarded by NCB Number: IDB-WB4-WORKS-06

Name of Project (include project country): İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


1000 GR. TTYY RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANKARA İLİ, ETİMESGUT İLÇESİ, TÜRK KIZILAYI CADDESİ, NO: 1 YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN GAYRİMENKUL İŞLETME VE DEĞERLENDİRME FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİNASININ TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILMASI DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

18.09.2017 tarih ve 30184 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, zarf teslim tarihi 10 Ekim 2017 saat: 10.30, ihale tarihi 11 Ekim 2017 saat: 14.30 olarak duyurulmuş olan, Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No: 1 Adresindeki Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisinde bulunan Gayrimenkul İşletme ve Değerlendirme Faaliyet Alanı Koordinatörlüğü Binasının Tadilat ve Onarımının Yaptırılması ihalesinin zarf teslim tarihi: 11 Ekim 2017 saat: 10.30, ihale tarihi 12 Ekim 2017 saat: 14.30 tarihine ertelenmiştir.

8216/1-1


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi ve Çapa Kan Bağış Merkezi ihtiyacı için Özel Güvenlik Hizmeti alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve “Göztepe Mah. İnönü Cad. No: 86 Mekân Plaza Bağcılar/İSTANBUL” adresindeki Avrupa Bölge Kan Merkezi’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 11.10.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 11.10.2017 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8215/1-1


3 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı "3 Kalem Tıbbi Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05/10/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8168/1-1


12 KISIM 70 KALEM CERRAHİ EL ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Balıkesir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı "12 Kısım 70 Kalem Cerrahi El Aletleri", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/10/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8169/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK GAZ ANALİZ SETİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tel : 0-372.252 40 00 (70 hat)

                                                                  Fax                                : 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i                      :  Malzemenin Cinsi                          Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                         Gaz Analiz Seti                             1 Kalem

                                                                                                                       (5 Adet)

b) Teslim yeri                                         :  Yerli yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı

                                                                  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                          Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür.

                                                                  Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                     :  01.11.2017 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                            :  946-TTK/1548

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

- Cihaz CE Belgeli olacaktır.

- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 01.11.2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8181/1-1


Contracts Awarded by NCB Number: IDB-WB4-YAPIM-05

Name of Project

(include project country)         :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                               :  IDB-WB4-WORKS-05

Bid/Contract Description        :  Procurement of the Reconstruction Works of Educational Buildings

Scope of Contract                   :  Reconstruction of 2 Schools

Duration                                 :  360 Days

Contract Signature Date          :  06 September 2017

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

Niyazi Bayramoğlu İnşaat San. Tic. A.Ş. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.185.000,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.185.000,00 TL

 

 

 

Name of evaluated bidder(s):

1. Şahinler Yapı Proje Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

18.991.544,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

18.991.544,00 TL

 

Name of evaluated bidder(s):

2. Niyazi Bayramoğlu İnşaat San. Tic. A.Ş. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

19.185.000,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

19.185.000,00 TL

 

Name of evaluated bidder(s):

3. EMT İnşaat Turzm San. ve Tic. A.Ş. & Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. JV. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

20.868.000,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

20.868.000,00 TL

 

Name of evaluated bidder(s):

4. Ilgın İnşaat İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

22.222.000,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

22.222.000,00 TL

 

Name of evaluated bidder(s):

5. Ray Mühendislik Müşavirlik İnş. San. ve Tic. A.Ş.&. Ak Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. JV. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

22.900.000,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

22.900.000,00 TL

 

Name of evaluated bidder(s):

6. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. &En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş. JV. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

23.622.000,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

23.622.000,00 TL

Rejected Bidder(s)

Name of rejected bidder(s):

Şahinler Yapı Proje Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

18.991.544,00 TL

 

Reason(s) for rejection:

Şahinler Yapı Proje Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. submit its bid in Turkish language. Additionally, the form of bid signed by Şahinler Yapı is diffrent from the draft form of bid given in the bidding documents. For this reason, the bid of Şahinler Yapı Proje Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. is nonresponsive according to item 9.1, 12.1, 13.1, 20.3 and 20.4 of Section II. Instruction to bidders and Section III. Bidding Data in bidding documents.

 

Name of rejected bidder(s):

Al-Ga İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

-

Reason(s) for rejection:

During the bid opening, the form of bid of Al-Ga İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. has not been found in their bid dossier. According to item 9.1 and 13.1 of Section II. Instruction to Bid in bidding documents, form of bid should be signed and submitted with the bid dossier. Therefore, the bid of Al-Ga İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. is not qualified.

8213/1/1-1


Contracts Awarded by NCB Number: IDB-WB4-WORKS-06

Name of Project (include project country) : İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) TURKEY

Project ID                               :  IDB-WB4-WORKS-06

Bid/Contract Description        :  Procurement of the Reconstruction Works of Educational Buildings

Scope of Contract                   :  Reconstruction of 2 Schools

Duration                                 :  360 Days

Contract Signature Date          :  06 September 2017

Awarded Bidder

Name & Address of awarded bidder:

EMT İnşaat Turzm San. ve Tic. A.Ş. & Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. JV.(Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

21.618.000,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

21.618.000,00 TL

 

 

 

Name of evaluated bidder(s):

1. EMT İnşaat Turzm San. ve Tic. A.Ş. & Adfen İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. JV.(Turkey)

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

21.618.000,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

21.618.000,00 TL

 

Name of evaluated bidder(s):

2. Şahinler Yapı Proje Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

22.993.280,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

22.993.280,00 TL

 

Name of evaluated bidder(s):

3. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. &En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş. JV. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

23.620.000,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

23.620.000,00 TL

 

Name of evaluated bidder(s):

4. Niyazi Bayramoğlu İnşaat San. Tic. A.Ş. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

23.750.000,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

23.750.000,00 TL

 

Name of evaluated bidder(s):

5. Ilgın İnşaat İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

24.412.000,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

24.412.000,00 TL

 

Name of evaluated bidder(s):

6. Al-Ga İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

25.471.000,00 TL

 

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

25.471.000,00 TL

 

Name of evaluated bidder(s):

7. Ray Mühendislik Müşavirlik İnş. San. ve Tic. A.Ş.&. Ak Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. JV. (Turkey)

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

26.930.000,00 TL

Bid price of evaluated bid:

(Excluding VAT) (TL)

26.930.000,00 TL

 

Rejected Bidder(s)

Name of rejected bidder(s):

Şahinler Yapı Proje Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

 

Bid price at bid opening:

(Excluding VAT) (TL)

22.993.280,00 TL

 

Reason(s) for rejection:

Şahinler Yapı Proje Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. submit its bid in Turkish language. Additionally, the form of bid signed by Şahinler Yapı is different from the draft form of bid given in the bidding documents. For this reason, the bid of Şahinler Yapı Proje Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. is nonresponsive according to item 9.1, 12.1, 13.1, 20.3 and 20.4 of Section II. Instruction to bidders and Section III. Bidding Data in bidding documents.

8213/2/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra No

Taşınmaz No

Köy/Mah.

Ada

Parsel

Y. Ölçüm (m²)

Haz. His.

Vasfı

Fiili Durumu

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

13010104215

Beşminare Mahallesi

812

4

9.151,84

Tam

Ham Toprak

Üzerinde 1 adet 2 katlı ev, 1 adet süs havuzu,  1 adet tandırlık ve muhtelif sayıda meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın üzerindeki yapılar 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında kalmaktadır.

A-5 Konut Alanı

2.146.000,00 (Muhdesat dahil)

429.200,00

29.09.2017

09:00

 

1 - Yukarıda özellikleri ve tahmini bedelleri yazılı Hazineye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyonca Milli Emlak Müdürünün odasında yapılacaktır

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

4) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini,  Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2017) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsili yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) Hazine taşınmazları KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde, talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir.

3 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Bitlis Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6 - Taşınmaz satış ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

7 - İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve bitlisdefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir.

İlan olunur.

8183/1-1


1000 GR. TTYY RİZE TURİST ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 1.000.000 adet 1000 gr. TTYY Rize Turist Çay Poşeti, %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından (RİZE) 100,00 - TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.09.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale en az 1 kalemin tamamına teklif vermek şartıyla, kalem bazında kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8114/1-1