18 Eylül 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30184

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır. 18.09.2017 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Metruk Yapı:

 

No

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni Karar Tarih ve Sayı

1

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Bağlariçi Mahallesi 1407/1 Sokak No: 72

24.08.2017-1836/3926

8135/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.08.2017           Karar No: 515

Türkiye Petrolleri A.O. Diyarbakır ilinde sahip olduğu ARİ/TPO/K/L44-c4-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Bostanpınar-1 lokasyon yolu için gerekli olan, ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Ağaçlıdere köyündeki 2 parsel no’lu taşınmazın 480,14 m2’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 27.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol işlemi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 6. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Ağaçlıdere köyündeki 2 parsel no’lu taşınmazın 480,14 m²’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         :  Diyarbakır

İlçesi    :  Sur

Köyü    :  Ağaçlıdere

 

Parsel No

Malikleri

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

2

Ali AKTAŞ (Abdurrahman Oğlu)

480,14

Muharrem AKTAŞ (İsmet Oğlu)

Veli AKTAŞ (Salih Oğlu)

Hacı AKTAŞ (Salih Oğlu)

Mehmet AKTAŞ (Salih Oğlu)

Remzi AKTAŞ (Salih Oğlu)

Aydın AKTAŞ (Mustafa Oğlu)

Fatma KARAKAŞ (Hasan Kızı)

Latif AKTAŞ (Abdurrahman Oğlu)

Abdusselam TARHAN (Mustafa Oğlu)

Abdulkerim AKTAŞ (Abdurrahman Oğlu)

Aydın AKTAŞ (Mustafa Oğlu)

8138/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 22.08.2017           Karar No: 514

Türkiye Petrolleri A.O.'nın (TPAO) Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu İR/TPO/4635 hak no’lu işletme ruhsat sahasında yer alan Beykan-101 lokasyon sahası için gerekli olan, ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Ergani Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan Diyarbakır ili, Ergani ilçesi, Olgun köyünde bulunan 126 ada 3 no’lu parselin 611,22 m²’lik kısmı, 126 ada 4 no’lu parselin 616,27 m²’lik kısmı, 126 ada 5 no’lu parselin 1.733,24 m²’lik kısmı, 126 ada 14 no’lu parselin 1.703,07 m²’lik kısmı, 126 ada 15 no’lu parselin 3.558,07 m²’lik kısmı, 126 ada 16 no’lu parselin 5.514,42 m²’lik kısmı, 126 ada 17 no’lu parselin 3.591,04 m²’lik kısmı olmak üzere toplam 17.327,33 m²’lik kısmının, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesi ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 09.06.2017 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Ergani Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/2000 ölçekli haritada hudutları gösterilen, Diyarbakır ili, Ergani ilçesi, Olgun köyünde bulunan 126 ada 3 no’lu parselin 611,22 m²’lik kısmı, 126 ada 4 no’lu parselin 616,27 m²’lik kısmı, 126 ada 5 no’lu parselin 1.733,24 m²’lik kısmı, 126 ada 14 no’lu parselin 1.703,07 m²’lik kısmı, 126 ada 15 no’lu parselin 3.558,07 m²’lik kısmı, 126 ada 16 no’lu parselin 5.514,42 m²’lik kısmı, 126 ada 17 no’lu parselin 3.591,04 m²’lik kısmı olmak üzere toplam 17.327,33 m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesi ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli         :  Diyarbakır

İlçesi    :  Ergani

Köyü    :  Olgun

 

Parsel No

Malikleri

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

3

Mehmet Ali TEKİN (AHMET Oğlu)

611,22 m²

4

Abdurrahman SÜMER (NURİ Oğlu)

616,27 m²

Abdullah SÜMER(NURİ Oğlu)

Cemal SÜMER (MEHMET Oğlu)

5

Mustafa SÜMER (ALİ Oğlu)

1733,24 m²

14

Saime ÇEVİK (HALİT Kızı)

1703,07 m²

Burhanettin SÜMER (HALİT Oğlu)

Sema ÖZÇELİK (HALİT Kızı)

Sevilay EĞİLLİ (HALİT Kızı)

Fedile SÜMER (MEHMET ŞEFİK Kızı)

Mustafa Kemal SÜMER (HALİT Oğlu)

15

Ali GEM (İSMAİL Oğlu)

3558,07 m²

16

Ahmet SÜMER (ABBAS Oğlu)

5514,42 m²

17

Yusuf SÜMER (NURİ Oğlu)

3591,04 m²

Genel Toplam:

17327,33 m²

8139/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun Başlangıç Tarihi     : 20.09.2017

Son Başvuru Tarihi                   : 04.10.2017

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER:

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı ve Sayısı

Açıklama

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Biyoloji alanında Lisans, Moleküler biyoloji ve Genetik alanında Yüksek Lisans ve doktora derecesine sahip olmak. Maya genetiği alanında çalışmaları bulunmak. Yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilme şartlarından birini karşılıyor olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-1 Grup Atama/Yükseltme

Toplam

Yrd. Doç.

Ankara

Toplam

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

1

1

1

Temel Tıp Bilimleri/Fizyoloji

2

2

2

Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Mikrobiyoloji

1

1

1

Toplam

4

4

4

8140/1-1