16 Eylül 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30182

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İlgili Birim

Profesör

Doçent

Y. Doçent

Açıklama

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

Makina Mühendisliği Bölümü

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

1

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

1

1

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

1

1

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

1

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

8127/1-1

 


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

-

-

Profesör

1

Doğrusal Olmayan Kontrol Alanında Çalışmaları Olmak (*)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Endüstri Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

1

-

 

NOT (*): 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

8137/1-1

 


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi)doçentlik belgesi (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adaylar;

Başvuru dilekçesi ekinde: Özgeçmiş, Yayın Listesi, iki adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı fotokopisi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi),

Yabancı Dil Belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihi daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Tel: 0 478 211 75 19

 

Birimi

Bölüm / Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/ Yönetim Bilimleri ABD

Doçent Dr.

1

1

Siyaset Bilimi/Siyaset Sosyolojisi alanında doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü / Sistematik Felsefe ABD

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Sanat Felsefesi alanında doktora yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü/ Prehistorya ABD

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Paleolitik Çağ Arkeolojisi alanında doktora yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü/ İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Çoklu zeka etkinliklerinin İngilizce dil ve anlama faaliyetlerine etkileri üzerine doktora yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü/ İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

Yrd. Doç. Dr.

4

1

İngiliz dili ve edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Sanat Sarihi Bölümü/ Sanat Tarihi ABD

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Sanat tarihi alanında doktora yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü/ Toplumsal Yapı ve Değişme ABD

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Sosyal antropolojik açıdan töre cinayetlerinin incelenmesi konusunda doktora yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü/

Uygulamalı Sosyoloji  ABD

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Uygulamalı Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü/ Eskiçağ Tarihi ABD

Yrd. Doç. Dr.

2

1

Eskiçağ Tarihi alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik hizmetleri Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Çocuk Bakımı ve Gelişimi üzerine doktora yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/

Yeni Türk Edebiyatı ABD

Yrd. Doç. Dr.

4

1

1980 sonrası Türk Romanı üzerine doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü/ Muhasebe ve Finansman ABD

Yrd. Doç. Dr.

2

1

Maliyet muhasebesi alanında doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü/ Muhasebe ve Finansman ABD

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Maliyet muhasebesi alanında doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmetler Bölümü/

Sosyal Hizmetler ABD

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Sosyal hizmetler alanında doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmetler Bölümü/

Sosyal Hizmetler ABD

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Sosyal hizmetler alanında doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmetler Bölümü/

Sosyal Hizmetler ABD

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Sosyal hizmetler alanında doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü/

Sayısal Yöntemler ABD

Yrd. Doç. Dr.

2

1

Ekonometri alanında doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/Yönetim Bilimleri ABD

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Kurumsal kültür ve hizmetkar liderlik ilişkisi üzerine doktora yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/Yönetim Bilimleri ABD

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Büyükşehir yönetiminde stratejik plan konusunda doktora yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü/

Gıda Teknolojisi ABD

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Buğday öğütme teknolojisi alanında doktora yapmış olmak

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/

Yeni Türk Edebiyatı ABD

Yrd. Doç. Dr.

4

1

1980 sonrası Türk Edebiyatında toplumsal eleştiri konusunda doktora yapmış olmak

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Organik güneş pillerinin elektrik enerjisi üretimi konusunda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/

Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Kelam ve/veya İtikadı İslam Mezhepleri alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Hadis

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Hadis alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

İslam tarihi ve Sanatları/

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Siyer-i Nebi ve/veya İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Tefsir

Yrd. Doç. Dr.

5

1

Tefsir alanında doktora yapmış olmak

8123/1-1

 


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp, Siyasal Bilgiler, Edebiyat ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültelerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri (Profesör - Doçent) alınacaktır.

Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz adayların, başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartlar ile Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararında belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz adayların başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Dört (4) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adedi

Nitelik

Edebiyat

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doç. Dr.

1

1

Disiplinler arası edebiyat çalışmaları ve edebiyat sosyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Doç. Dr.

3

1

Arşiv ve kütüphanecilikte koruma ve kültürel mirasın korunması konularında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Felsefe

İslam Felsefesi

Doçent

1

1

İbn Sînâ sonrası İslâm düşüncesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

2

1

Türkiye Selçukluları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat

Sanat Tarihi

Türk ve İslam Sanatı

Doçent

1

1

Geleneksel Türk çini ve seramik sanatı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Fizik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Profesör

1

1

Teorik Nükleer Yapı ve Radyasyon Zırhlaması konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Kendiliğinden yerleşen betonların reolojisi ve kendiliğinden iyileşen betonlar konusunda araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Mahalli İdareler ve Şehircilik

Profesör

1

1

Yerel yönetimler alanında çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler

İktisat

İktisat Tarihi

Doçent

1

1

İslam iktisat tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

2

1

Pazarlama bilim alanında doçent unvanı almış olmak. Tüketici boykotları, helâl gıda pazarlaması konularında çalışmaları olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Prediyabet, İnsülin Direnci ve Beta hücre defekti konularında çalışmaları olmak; Klemp çalışmaları konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Erkek ve kadın cinsel sağlığı; nöroüroloji konularında çalışmaları olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

2

1

Karaciğer konusunda moleküler ve embriyonik kök hücre çalışmaları yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

1

Fizyoloji doktorası yapmış olmak. Alzheimer hastalığı modeli ve egzersiz konularında çalışmaları olmak.

 

Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

• Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlüğe şahsen yapılacaktır.

• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

• Adaylar şartlarını sağladığı sadece 1 (bir) adet ilana başvuru yapabilirler.

• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

Başvuru adresi:

Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No: 98 Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33

8115/1-1