16 Eylül 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30182

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ISI MERKEZLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


2 ADET ÇEKME BASMA TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ÇERKEŞ BELEDİYESİ KARAMUKLU MAH. 30 ADA 140 PARSEL KAT KARŞILIĞI KONUT VE SOSYAL TESİS ALANI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çerkeş Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:


3 BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM MAKİNASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR “İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ISI MERKEZLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/451827

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

    Adresi                                 :  Hipodrom Caddesi No: 12   Yenimahalle/Ankara

    Telefon ve Faks                  :  Tel  : (0 312) 540 1000

                                                  Faks: (0 312) 540 1660

    Elektronik Posta Adresi      :  tkisatinalma@tki.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Fiziki Miktarı ve Türü        :  ELİ Müdürlüğünde bulunan 16 adet ısı merkezinin 2 yıl süreyle kış sezonunda 87 kişi, yaz sezonunda 43 kişi ile çalıştırılması

b) Yapılacağı Yer                   :  ELİ Müdürlüğü   Soma/Manisa

c) İşe Başlama Tarihi              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde işe başlanır. İşin Süresi 730 (yediyüzotuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu/ANKARA

4 - İhale Tarih ve Saati            :  10/10/2017 14:00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat: 1108 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,- TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii değildir.

10 - İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin VAKIFBANK KURUMSAL ŞUBE TR 2500 0150 0158 0072 9329 4080 nolu hesap numarasına yatırılarak, dekontun isteklinin adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1660 nolu faksa gönderilmesi ve (0312) 540 1559 nolu telefonla irtibata geçilmesi gerekmektedir.

8117/1-1


2 ADET ÇEKME BASMA TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı ihtiyacı "2 Adet Çekme Basma Test Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/09/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8122/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  2947

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Eyüp

c) Mahallesi/Mevkii                :  Alibeyköy (Güzeltepe)/Kemerburgaz Cad.

d) Pafta No:---

e) Ada No                               :  364

f) Parsel No                            :  6

g) Yüzölçümü                         :  213 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

ı) Halihazır                              :  Boş

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok

k) İmar Durumu                     :  Konut Alanı

l) Cinsi                                    :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli            :  1.278.000.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :       38.340.-TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  27 Eylül 2017 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3 Bakırköy/İSTANBUL

                                                  Tel: 0 212 455 33 30 Fax: 0 212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  500.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

8111/1-1


ÇERKEŞ BELEDİYESİ KARAMUKLU MAH. 30 ADA 140 PARSEL KAT KARŞILIĞI KONUT VE SOSYAL TESİS ALANI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çerkeş Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:

İDARENİN:

a) Adresi                                 :  Hükümet Cad. No: 60 ÇERKEŞ/ÇANKIRI

b) Telefon ve faks numarası   :  376 766 1012 - 376 766 2825

c) Elektronik Posta Adresi      :  cerkesbelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının

    görülebileceği yer               :  Hükümet Cad. No: 60 Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ÇERKEŞ/ÇANKIRI

d) İlgili personelin

    adı, soyadı ve unvanı          :  Ramazan GÖKTEPE Fen İşleri Müdürü

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

İli/İlçesi                         :  Çankırı/Çerkeş

Mahallesi                      :  Karamuklu

Ada                               :  30

Parsel                            :  140

Yüz Ölçümü                 :  1588 m2

İmar Durumu                :  H= Z + 3 Kat

Toplam İnşaat Alanı      :  3037,70 m2

İhale tarihi ve saati        :  29.09.2017 - 10.00

İşe başlama tarihi          :  Sözleşmenin idarece tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılacaktır. Ruhsat alındıktan sonra işe başlanacaktır.

İşin süresi                     :  İşin tamamı 30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Muhammen Bedeli        :  2.800.000,00 TL

Geçici Teminat              :       84.000,00 TL

İHALENİN YAPILACAĞI YER:

Yukarıda belirtilen taşınmaz için uygulama projesi, idari ve teknik şartname hükümlerine uygun olarak; 29.09.2017 tarihinde ve saat 10.00’da Çankırı/Çerkeş Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a maddesine göre ‘Kapalı Teklif Usulü (Artırma) sureti ile Kat Karşılığı İhalesi yapılacaktır.

İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE SATIN ALINMASI:

İhale dokümanı, idarenin adresinde ücretsiz görülebilir ve 250 TL (ikiyüzelliTürk Lirası) karşılığı Doküman Bedeli Çerkeş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılarak satın alınabilir.

1 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teklif Mektubu

d) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat Mektubu

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnamedeki örneğine uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi

f) İdari şartname 7. madde (h) ve (i) bentlerinde belirtilen, Ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge.

g) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren Banka Referans Mektubu

h) İdari şartnamede belirtilen şartlarda Mali Durum Bildirisi ve belgelerini

i) Yapı Araçları Taahhütnamesini

j) Teknik Personel Taahhütnamesini

k) Biten ve devam eden İşler Bildirisi ve belgelerini

l) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri

m) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını

n) İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler

o) İhale dokümanı dosya alındı belgesinin aslı

2 - Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler:

Bu ihalede benzer iş olarak 11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan (B) Üst Yapı (Bina Grubu işlerden III. Gruptaki işler benzer işlere denk sayılacaktır. Bu ihale kapsamında; onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSİ veya MİMARLIK diplomasıdır.

İsteklinin, Yapım işleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %50’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili iş deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Benzer iş bitirme belgelerinin aslı ile sureti İDARE tarafından görülüp sureti kontrol edilip imzalandıktan sonra iade edilecektir.

3 - İstekliler tekliflerini, şekli ve içeriği şartnamede asgarisi belirtilen Belediye ye kalacak payları dikkate alarak bunun üzerinden artırmak suretiyle maddi (nakti) ve/veya bağımsız bölüm şeklinde teklifte bulunacaktır.

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

7 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8126/1-1


3 BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM MAKİNASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: 3 BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM MAKİNASI alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/441260

Dosya no                                :  1722519

1 - İDARENİN:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  3 boyutlu koordinat ölçüm makinası: 1 adet

b) Teslim yeri                         :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İHALENİN

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı

                                                  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  27/09/2017 Çarşamba günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teknik şartnamenin maddeleri cevaplandırılacaktır.

4.2.2. Teklifte bulunacak firmalar teklif ettikleri cihazın Türkiye'de yetkili satıcısı veya imalatçısı olduklarını belgeleyeceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 27/09/2017 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8092/1-1


TAŞINMAZLAR “İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan ve üzerindeki binalar bir bütün halinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

 

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi, 212 no.lu parselde yer alan 17.687 m2 yüzölçümlü, 213 no.lu parselde yer alan 16.625 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanın ve üzerindeki binaların 35 (otuzbeş) yıl süre ile işletme hakkının verilmesi yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi.

1.500.000,-

5.000,-

13/10/2017

 

1 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

3 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve istenilen belgeler ile tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenen tutarlar iade edilmez.

4 - İhaleye konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli İdare’nin;

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin ihale şartnamesi alınacağı belirtilecektir.

5 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

6 - TAŞINMAZ’ın yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler TAŞINMAZ’ın işletme hakkını alıp alamayacaklarının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişiler en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

7 - İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

8 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 81 70 Faks: (312) 585 81 63

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

8141/1-1