14 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30180

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysın Tulunay Virlan’ın 01.12.2015-31.12.2015 tarihleri arasında özürsüz ve izinsiz olarak toplam 27 gün göreve gelmemek suretiyle “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda; adı geçenin “Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 05.10.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, ilgilinin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen “Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir” hükmü ile aynı Kanunun 53/A maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde belirtilen “Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır” hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Yrd. Doç. Dr. Aysın Tulunay Virlan’ın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 05.10.2017 tarihinde saat 14:30’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 03.10.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 05.10.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 27.09.2016 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

8037/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce KONSEPT DENİZ YATIRIMLARI VE ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. adına tescilli IM008005/19.08.2016 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan Ceza Kararı ve Tahakkuk’a ilişkin yazılar yükümlüsünün Levent Mah. Ebubula Mardin Cad. No: 21 Beşiktaş-İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren belirlenen süreler içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

CEZA KARARI NO.

TUTAR

IM008005/19.08.2016

17342200CK000397

353.046,56-TL

TOPLAM: 353.046,56-TL

BEY. NO. TA.

TAHAKKUK NO.

TUTAR

IM008005/19.08.2016

26933750

KKDF: 1.360,72-TL

TOPLAM: 1.360,72-TL

8068/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Valeura Enrgy Netherlands B.V. Şti.’nin F18-d3 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 25.08.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

8031/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

DÜZELTME İLANI

07.09.2017 tarih ve 30173 sayılı Resmi Gazete'de yer alan ilanımızın 15 numaralı bölümünde, sehven Eyüp Sabri Güler olarak yazılan isim "Eyyup Sabri Güler" olarak düzeltilmiştir.

İlanen duyurulur.

8075/1-1


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2016 veya 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak dikkate alınır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere sıralanması neticesinde (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 20 (yirmi) katı aday sözlü ve uygulamalı mülakata alınacaktır.

Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata başarı sırasına göre 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B - ÖZEL ŞARTLAR;

SİSTEM UZMANI (1 kişi-Tam Zamanlı-2 katı)

1) En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; firewall, antivirüs, antispam, filtreleme, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 3 (üç) yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak.

2) Microsoft Exchange konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

3) Uygulama sunucusu, web sunucusu LDAP, DNS, aktif dizin, DHCP kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

4) İşletim sistemleri ve firewall, antivirüs, antispam, filtreleme ürünleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

5) Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

6) Windows Server 2008 ve üzeri sunucu işletim sistemlerinde ve/veya Linux tabanlı (Centos/Ubuntu) işletim sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.

7) Replication, Backup, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak.

8) SQL Server Failover Cluster ile SQL Server Always On konularında bilgi sahibi olmak.

9) File Server, File server Failover cluster konularında bilgi sahibi olmak.

10) Sunucu donanımları ve yapılandırması ( Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

11) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek. (Tercih sebebidir.)

(1) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure

(2) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Enterprise Administrator on Windows Server 2008

(3) Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Server Administrator

(4) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008/2012

(5) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)

 

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme

Ücreti Katsayı Tavanı

SİSTEM UZMANI (1 kişi- Tam Zamanlı)

2 katına kadar

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, 14/09/2017 - 28/09/2017 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 28/09/2017 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

II. İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru Formu,

b) Detaylı Öz Geçmiş,

c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

g) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

III. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü ve uygulamalı olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakata konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlü ve uygulamalı mülakata katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak pozisyona Sözleşmeli Bilişim Personeli sayısının 20 katı kadar aday, Sözlü ve uygulamalı mülakata çağırılacaktır.

b) Sözlü ve uygulamalı mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 06/10/2017 tarihinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat, 13/10/2017 tarihinden itibaren (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151. Cadde No: 154/A 06510 Çankaya/ ANKARA) da yapılacaktır.

b) Sözlü ve uygulamalı mülakata 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakata sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 20/10/2017 tarihinde www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

d) Başarı sırasına göre 1(bir) aday asil, 3(üç) aday yedek olarak belirlenecektir.

VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 1 (Bir)'dir.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

VIII. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:  BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

             Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

             Mustafa Kemal Mahallesi

             Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km)

             2151. Cadde No: 154/A - 06510 Çankaya/ANKARA

 

Çagrı Merkezi  :  444 6 278

Web                  :  www.sanayi.gov.tr

8064/1-1


 


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Aranan Şartlar;

• Doçentliğini Muhasebe-Finans Anabilim Dalında almış olmak. “Finansal Yönetim”, “Etik Finans” ve “Uluslararası Finans” alanında çalışmalar yapmış olmak.

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 1 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 6 takım dosyayı ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (14.09.2017-28.09.2017 tarihleri arasında) şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

Prof.

1

Doçentliğini Muhasebe-Finans Anabilim Dalında almış olmak. “Finansal Yönetim”, “Etik Finans” ve “Uluslararası Finans” alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi    :  Hülya ATALAY ELİBOL

Adres         :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel              :  0 216 4524585-86/1158

Fax             :  0 216 452 87 17

8102/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 14 - 29 Eylül 2017 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi  (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE, ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Endodonti

Yrd. Doçent (2)

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Klinik Eczacılık

Profesör (3)

1

Radyofarmasi

Profesör (4)

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bilgi ve Belge Yönetimi

Profesör (5)

1

Türk ve İslam Sanatları

Doçent (6)

1

Yeniçağ Tarihi

Doçent (7)

1

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd. Doçent (8)

1

Psikoloji

Yrd. Doçent (9)

1

Tarih

Yrd. Doçent (10)

1

Türk ve İslam Sanatları

Yrd. Doçent (11)

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd. Doçent (1) (12)

1

Özel Eğitim

Yrd. Doçent (13)

1

Türkçe Eğitimi

Yrd. Doçent (14)

1

 

FEN FAKÜLTESİ

Organik Kimya

Doçent (15)

1

Uygulamalı Matematik

Doçent (16)

1

Zooloji

Doçent (17)

1

 

 

 

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Halk Sağlığı Hemşireliği

Doçent (1) (18)

1

Halk Sağlığı Hemşireliği

Yrd. Doçent (1) (19)

1

Psikiyatri Hemşireliği

Yrd. Doçent (1) (20)

1

 

 

 

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

Medeni Hukuk

Yrd. Doçent (21)

1

Ticaret Hukuku

Yrd. Doçent (22)

1

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör (23)

1

İktisadi Gelişme Uluslararası İktisat

Doçent (Türkçe) (24)

1

İktisat Teorisi

Doçent (Türkçe) (24)

1

Maliye Teorisi

Doçent (25)

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Uygulamalı Jeoloji

Doçent (26)

1

Maden İşletmesi

Yrd. Doçent (1) (27)

1

Yapı

Yrd. Doçent (1) (28)

1

 

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Diyetetik

Profesör (29)

1

Ergoterapi

Profesör (30)

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent (31)

1

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

Biyofizik

Profesör (Türkçe) (1) (32)

1

Nöroloji

Profesör (Türkçe) (1) (33)

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör (İngilizce) (1) (34)

1

Kulak, Burun, Boğaz

Doçent (Türkçe) (1) (35)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (36)

1

Göğüs Cerrahisi

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (37)

1

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (38)

1

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Antienflamatuar moleküller ve matriks metalloproteinazlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3 - Eczacı olmak, Klinik Eczacılık alanında doktora derecesine sahip olmak.

4 - Eczacı olmak, Radyofarmasi alanında doktora derecesine sahip olmak.

5 - Biyometri alanında çalışmalar yapmış ve ders vermiş olmak.

6 - Osmanlı kitap sanatları alanında çalışmalar yapmış olmak.

7 - Doçentlik unvanını Yeni Çağ alanında almış olmak, kent tarihi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

8 - Sosyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Sosyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.

9 - Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Gelişim Psikolojisi alanında doktora derecesine sahip olmak.

10 - Klasik Dönem İslam Tarihi alanında doktora derecesine sahip olmak.

11 - Osmanlı sanatı ve mimarisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

12 - Konuşma çözümlemesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

13 - Özel Eğitim alanında doktora derecesine sahip olmak.

14 - Türkçe Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak.

15 - Doçentlik unvanını Organik Kimya alanından almış olmak, alkoloit bileşiklerin sentezi ve nonsteroidal antiinflamatuar bileşiklerin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

16 - Evrimsel kısmi diferansiyel denklemlerin global çekicilerinin varlığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

17 - Doçentlik unvanını Hayvan Fizyolojisi alanında almış olmak ve kanser biyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

18 - Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Kırsal bölge halkının sağlık durumu ve okul sağlığı hemşireliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

19 - Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak.

20 - Psikiyatri Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak, kendi bilim alanında en az 6 ay yurtdışında çalışmış olmak, şiddet-zorbalık konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

21 - Borçlar Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak, aile ve kişiler hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.

22 - Reklam hukuku alanında çalışmış olmak.

23 - Doçentlik unvanını Maliye bilim alanından almış olmak, üniversite bütçeleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

24 - İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak.

25 - Doçentlik unvanını Maliye bilim alanından almış olmak.

26 - Mühendislik jeolojisinde esnek hesaplama yöntemlerinin uygulanması konusunda uluslararası nitelikte çalışmalar yapmış olmak.

27 - Tek telli kesme teknolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

28 - Beton ağırlık barajların kapasitelerinin deneysel incelenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

29 - Beslenme ve Diyetetik alanında doktora derecesine sahip olmak, Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

30 - Ruh sağlığında ergoterapi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

31 - Kardiyopulmoner rehabilitasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

32 - Hareket analizi alanında uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

33 - Nöro-elektrofizyoloji alanında doktora derecesine sahip olmak.

34 - Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlığı ve Mikrobiyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, viroloji konusunda çalışmış olmak ve yüksek biyolojik güvenlik sınıf 3 ya da 4 sertifikasına sahip olmak.

35 - Havayolu Cerrahisi sertifikasına sahip olmak.

36 - Çocuk Kardiyoloji uzmanı olmak ve pediatrik kardiyak elektrofizyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

37 - Kalp Cerrahisi uzmanı olmak.

38 - Enfeksiyon Hastalıkları alanında çalışmış olmak ve İşyeri Hekimliği sertifikasına sahip olmak.

8032/1-1


İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların 657 Sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve başvurularında, dilekçe, özgeçmiş, onaylanmış mezuniyet belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf Hizmet çizelgesi ve son ayrıldığı iş yerinden işten ayrılış bildirgesi, yayın listesi ile akademik çalışmalarını içeren dosya (Profesör adayları 6 dosya, Doçent adayları 4 dosya, Yardımcı Doçent adayları ise dil sınavında başarılı olmaları hailinde 4 dosya) teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Özel Şart

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

Analog devre tasarımı, akım modlu devreler, aktif filtreler, analog işaret işleme alanında yayınları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Profesör

1

Peyzaj Mimarlığı, Kırsal ve Kentsel çevre düzenleme, iç peyzaj düzenleme, ekolojik planlama, kentsel tasarım alanlarında uzman olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Doçent

1

Endüstri ürünleri Tasarımı Lisans mezunu olmak

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Profesör

1

Doçentliğini İletişim veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı ve benzeri alanlarda almış olmak.

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doçent

1

Doktorasını ve/veya Doçentliğini İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı ve benzeri alanlarında almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarında almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Doçent

1

Doçentlik unvanını Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü (İngilizce)

Doçent

2

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doçent

1

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Profesör

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler alanlarında lisans veya yüksek lisans eğitimi bulunmak ve bu alanlarda akademik çalışmalar yapmış olmak, güvenlik, strateji, istihbarat konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doçent

1

Jinekolojik Onkoloji Yan Dalı olan.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doçent

1

Endoskopik cerrahi konusunda deneyimli olan.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Pediatrik Kardiyoloji Yan Dalı olan.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Çocuk Gastroenteroloji Yan Dalı olan.

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Çocuk Gastroenteroloji Yan Dalı olan.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim dalı

Doçent

1

Solunum yoğun bakımı konusunda deneyimi olan.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Endokrin hastalıkları Yan Dalı olan.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Gastroenteroloji Yan Dalı olan

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Gastroenteroloji Yan Dalı olan.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Endokrin hastalıkları Yan Dalı olan.

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Hastane enfeksiyonları üzerine deneyimi olan.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Profesör

1

Bariatrik Cerrahi Konusunda deneyimi olan.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

Organ nakli konusunda deneyimi olan.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Temel İmmünoloji uzmanı olan.

Tıp Fakültesi

Anatomi Anabilim Dalı

Profesör

1

Doçentliğini Anatomi ve Klinik Anatomisi Anabilim Dalından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

 

Tıp Fakültesi

Adli Tıp Anabilim Dalı

Profesör

1

Biyokimya ve Adli Genetik alanlarında uzman olmak.

8103/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                  :  14.09.2017

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)   :  28.09.2017

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Doçentler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Yardımcı Doçentler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

SAYI

BAŞVURU ŞARTLARI

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Profesör

1

Doktora ve Doçentlik unvanını Eğitim Teknolojileri alanında almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Profesör

1

Resim alanında uzmanlığı olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İşletme alanında tamamlamış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Doçentlik unvanını Mimarlık alanından almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör

1

Doçenlik unvanını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak ve Enerji sektöründe çalışmış olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı

Yardımcı Doçent

1

Lisansüstü eğitimini Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamlamış olmak ve bir yükseköğretim kurumunda ders verme deneyimine sahip olmak.

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Yardımcı Doçent

1

Lisansüstü eğitimini Organik Kimya alanında tamamlamış olmak ve C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına, ayrıca bir yükseköğretim kurumunda en az 3 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Profesör

1

Tıp Doktoru olmak, Radyodiagnostik alanında uzman olmak ve Radyodiagnostik alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Lisans eğitimini Fizik alanında tamamlamış olmak, Lisansüstü eğitimini Nükleer Bilimler alanında tamamlamış olmak ve Nükleer Tıp alanında en az 1 yıl çalışmış olmak.

8104/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.08.2017 - 200                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.08.2017 - 2789                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Camikebir Mahallesi, Kentsel Sit Alanında, 259 ada 13 parselde yer alan, mülkiyeti özel şahıslara ait, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.07.2009/862 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, 08.08.2017 tarihli uzman raporu okundu. Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.07.2009/862 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Camikebir Mahallesi, Kentsel Sit Alanında, 259 ada 13 parselde yer alan, sivil mimari nitelikli yapının, tescil kararında grubu belirlenmemiş olduğundan: “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine ve yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine karar verildi.

8039/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 23.08.2017 - 200                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.08.2017 - 2785                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar planı içerisinde, 199 ada 8 nolu parselde yer alan mülkiyeti özel şahıslara ait, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.07.2009/862 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin, 18.08.2017 tarihli uzman raporu,  Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 07.07.2009/862 sayılı tescil kararı okundu. Fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hasançelebi Mahallesi, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar planı içerisinde, mülkiyeti özel şahıslara ait, 199 ada 8 nolu parselde yer alan, sivil mimari nitelikli yapının, tescil kararında grubu belirlenmemiş olduğundan: “II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine ve yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine karar verildi.

8040/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.08.2017 - 201                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.08.2017 - 2799                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Ortatepe Mahallesi’nde bulunan Ortatepe Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 17.07.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Ortatepe Mahallesi’nde bulunan Ortatepe Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde ve üzerinde günümüz yerleşim bulunması ve yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

Ortatepe Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8041

8041/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.08.2017 - 201                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.08.2017 - 2798                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Özgören Mahallesi’nde bulunan Özgören Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 17.07.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Özgören Mahallesi’nde bulunan Özgören Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekilde üzerinde günümüz yerleşim bulunması ve yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

Özgören Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.

şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8042

8042/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.08.2017 - 199                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.08.2017 - 2739                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Gümüştaş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Gümüştaş Mezrası II. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının yeniden değerlendirilmesine yönelik Haliliye Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01.08.2017 tarih ve 3271 sayılı yazısı ve eki, konunun Kurulumuz Müdürlüğünce incelenerek yapılan işlemelerle ilgili olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bilgi verilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 10.08.2017 tarih ve E.163656 sayılı yazısı, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.07.2008/678 sayılı ve 26.04.2010/1111 sayılı kararları, Kurulumuzun 26.10.2016/2201 ve 23.11.2016/2255 sayılı kararları, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2017 tarihli uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi, belge ve fotoğraflar incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Gümüştaş Mahallesi Gümüştaş Mezrası II. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nın Ek-1’deki haritada koordinatları ile “Alan A” olarak işaretlenmiş olan kısmının günümüz köy yerleşimini kapsaması ve bu bölgede yüzeyde yeralan arkeolojik buluntu yoğunluğunun az olması nedenleri ile: III. derece arkeolojik sit alanına dönüştürülmesine, Gümüştaş III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları’nın Ek-2 de olduğu gibi 5 madde olarak belirlenmesine,

Ek-1’deki haritada koordinatları ile “Alan B” olarak işaretlenmiş olan kısmının ise üzerinde günümüz yapısı bulunmaması ve Paleolitik Çağ’a ait çakmak taşlarının ve arkeolojik buluntu yoğunluğunun yüksek olması nedenleri ile II. derece arkeolojik sit alanı olan bu bölgenin I. derece arkeolojik sit alanına dönüştürülmesine, Gümüştaş I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşullarının Ek-2 de olduğu gibi 6 madde olarak belirlenmesine karar verildi.

Gümüştaş I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Gümüştaş III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılanma Koşullarının:

1. Belediyesince inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilmesine,

2. Sondaj sonuç raporlarının, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,

3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde, Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

5. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke Kararı’nın 3. Maddesinde belirtilen diğer hususların geçerli olduğuna,

 

8043

8043/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.08.2017 - 199                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.08.2017 - 2744                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Elgün Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, ElgünHöyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2017 tarihli raporu, konunun dosyası, öneri 1/2000 ölçeklisit alanı haritası,tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Elgün Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Elgün Höyüğü’nün korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 1/2000 ölçekli koordinatlı harita gösterildiği şekilde höyük üzerinde ve çevresinde yerleşim bulunması, sosyal yaşamın devam etmesi ve yaşamın gerekliliği ilkesi gereğince II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

Elgün Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8044

8044/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 22.08.2017 - 199                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.08.2017 - 2745                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Güzlek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Güzlek Höyüğü’nün 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2017 tarihli raporu, konunun dosyası, öneri 1/2000 ölçeklisit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Güzlek mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Güzlek Höyüğü’nün korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 1/2000 ölçekli koordinatlı harita gösterildiği şekilde höyük üzerinde ve çevresinde yerleşim bulunması, sosyal yaşamın devam etmesi ve yaşamın gerekliliği ilkesi gereğince II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

Güzlek Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8045

8045/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.08.2017 - 201                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.08.2017 - 2805                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karahöyük Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karahöyük ‘ün koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2017 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2011/1508 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karahöyük Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karahöyük’ün Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2011/1508 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Karahöyük II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8046

8046/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.08.2017 - 201                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.08.2017 - 2806                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Aşağıoylum Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aşağıparapara Höyüğü’nün sit alanı derecesinin değiştirilmesi, koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2017 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2011/1509 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Aşağıoylum Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aşağıparapara Höyüğü’nün Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.05.2011/1509 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Aşağıparapara Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.

Şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8047

8047/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.08.2017 - 201                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.08.2017 - 2803                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Saygın Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Saygın Höyüğü’nün koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2017 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1444 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Saygın Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Saygın Höyüğü’nün Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1444 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Saygın Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

7. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.

Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8048

8048/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.08.2017 - 201                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.08.2017 - 2804                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karadut ve Topçular Mahalleri sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karadut Höyüğü’nün sit alanı koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2017 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1443 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Karadut ve Topçular Mahalleri sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Karadut Höyüğü’nün Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1443 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Karadut Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8049

8049/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.08.2017 - 201                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.08.2017 - 2802                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Mollahamza Mahallesi, Uzunhıdır Yerleşimi (Mezrası) sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Gökkan Höyüğü’nün koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.08.2017 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1442 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Mollahamza Mahallesi, Uzunhıdır Yerleşimi (Mezrası) sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Gökkan Höyüğü’nün Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23.03.2011/1442 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği şekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Gökkan Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz; ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz, sadece mevcut mezarlara defin yapılabilir.

Şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

8050

8050/1-1