14 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30180

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


EPOKSİ TAMİRATI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KEPEK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ZEYTİNYAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


132 KALEM İÇ TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


91,169 TON KULLANILMIŞ REFRAKTER TUĞLA SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


HASTABAŞI MONİTÖRÜ (15 ADET) SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


TTK İHTİYACI OLARAK TRAKSİYONER ALSz AKÜMÜLATÖR BATARYALARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK YARI MEKANİZE TAHKİMAT TEÇHİZATI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Elazığ Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EPOKSİ TAMİRATI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız üretim alanında bulunan epoksilere tamirat, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Yaptırılacak iş, Fabrikamız adresinde görülebilir. Ayrıca söz konusu iş ile ilgili bilgi fabrikamız Teknik İşler Müdürlüğü’nden alınabilir.

3 - Teklifler en geç 21.09.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 – 74

8098/1-1


KEPEK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 70.000 Kg Kepek, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 21.09.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 – 74

8099/1-1


ZEYTİNYAĞI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Lt Zeytinyağı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 21.09.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 – 74

8100/1-1


132 KALEM İÇ TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanlığı Yalova Atatürk Köşkü Sosyal Tesisi ihtiyacı 132 kalem iç tefrişat malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/09/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8101/1-1


91,169 TON KULLANILMIŞ REFRAKTER TUĞLA SATILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nde bulunan 91,169 Ton Kullanılmış Refrakter Tuğlanın KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ ile satışı yapılacaktır.

2 - Muhammen bedel; 39.155,35 TL.

3 - İhale Dokümanı,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adresinden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 60,00 TL

İhale dokümanı bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29 nolu hesaba yatırılabilir.

4 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

5 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 03/10/2017 günü Saat: 14.00

6 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İstekliler;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla süreli olmak kaydı ile teklif edilen toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 03/10/2017 günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

8010/1-1


HASTABAŞI MONİTÖRÜ (15 ADET) SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Cihazların alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2017/439719

1 - İdarenin:

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

b) Adres                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Gençlik Caddesi No: 12   35040 Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  232 311 4270 - 4274

ç) Belgegeçer                          :  232 311 4322

d) E-posta                               :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın:

a) Adı                                     :  15 ADET HASTABAŞI MONİTÖRÜ ALIMI

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Tıbbi Cihaz Alımları - 15 Adet Hastabaşı Monitörü

c) Teslim Yeri                         :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı   Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                      :  60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ege Üniversite Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu (Gençlik Caddesi No: 12   35040 Bornova/İZMİR)

b) Tarihi ve Saati                    :  26/09/2017 Salı günü - Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “…..marka… model … cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4.3.2. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

4.3.3. Teklif edilen ürünü tedarik edecek olan istekli, İthalatçı veya bayii olarak TITUBB’a kayıtlı olmalı ve bunu belgelemelidir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

6.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.1. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Gençlik Caddesi No: 12   Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.1.2. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversite Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

8076/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK TRAKSİYONER ALSz AKÜMÜLATÖR BATARYALARI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)   Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Traksiyoner ALSz Akümülatör Bataryaları, 2 Kalem

b) Teslim yeri                                   :  Yerli Yükleniciler için: Amasra ve Kozlu TİM iş sahası

                                                            Yabancı Yükleniciler için: Sipariş şartlarına bağlı olarak FOB limanı veya C+F Türkiye limanı.

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişi takiben 150 iş gününde 6’şar takım teslimat yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  25/10/2017 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                     :  816-TTK/E-163

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Bu şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Akümülatör bataryaları için ATEX teçhizat direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup 1 (Metan) içeren ortamlara uygunluk sertifikası teslimatla birlikte sunulacaktır. Bataryalar, ATEX Grup 1 (Metan) içeren ortamlara uygun sertifikalı hücrelerden oluşacaktır. Sertifikalar; hücreler için ATEX teçhizat direktifi Ek-3 AB (94/9/AT için, AT) Tip İncelemesi Modülüne göre, bu hücreler kullanılarak imal edilecek bataryalar için ise ATEX teçhizat direktifi Ek-9 Modül G: Birim doğrulamasını esas alan uygunluk kapsamında teslim edilen her üniteyi (seri no. ile) içerecek şekilde olacaktır. Hücrelere ilişkin ATEX sertifikası İdari Şartname 7.3 maddesine uygun olarak, bataryaların ise Birim Doğrulama Modülüne göre düzenlenecek sertifikalarının asılları teslimatla sunulacaktır. ATEX sertifikalarının halen geçerli olduğunun, sertifika kuruluşunun resmi web adreslerinden doğrulatılabilmesi halinde, sorgulama linkini içeren ekran çıktısı eklenecektir. Kurumumuzca yapılacak sorgu ile doğrulanması halinde bu ekran çıktısı, Atex sertifikasının geçerliliğini gösteren ek belge olarak sayılacaktır.

Ürünlere ilişkin tanıtıcı kataloglar teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 25/10/2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8093/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK YARI MEKANİZE TAHKİMAT TEÇHİZATI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 hat)

                                                               Fax: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i           :

           Malzemenin Cinsi              

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı           :

Yarı Mekanize Tahkimat Teçhizatı

1 Takım

b) Teslim yeri                                      :  Yerli yükleniciler için: Üzülmez TİM İş Sahası

                                                               Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                    :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 180 takvim günüdür.

                                                               Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  25.10.2017 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                        :  947-TTK/1547

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) Şartnamenin 55. maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

- Teklif edilen şiltler, kontrol blokları, valfler için Grup-1 metan gazlı ortamlarda kullanılabilirliğinin uygunluğuna dair akredite kuruluştan alınmış belge, teklif veya teslimat ile birlikte verilecektir.

- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 150,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 25.10.2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8094/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Elazığ Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası, m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı yapılacaktır.

2 - Listenin Birinci sırasında ki arsanın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle), listede ki diğer arsaların satışı ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık arttırma suretiyle yapılacaktır.

3 - Arsaların İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Birden fazla arsanın ihalesine katılması halinde; her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 00 (dahili 1502) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

5.1 - Kanuni ikametgahı olması,

5.2 - T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

5.3 - İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

5.4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.6 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

5.7 - Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin %3’ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

5.8 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

6 - Satışı yapılacak arsalarda 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince; KDV alınmayacaktır

7 - İhale ve satıştan doğan bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri, eğitime katkı payı ile ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan Arsaların dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

9 - Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 

Sıra No

Mevkisi

Ada-Parsel

M2’si

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

  1

Mornik

5183/2

5052,91

2.273.539,50 TL

68.206,19 TL

25.09.2017

13.00

  2

Mornik

5181/10

2000,00

700.000,00 TL

21.000,00 TL

25.09.2017

13.10

  3

Mornik

5181/11

2000,00

700.000,00 TL

21.000,00 TL

25.09.2017

13.20

  4

Mornik

5181/12

2000,00

700.000,00 TL

21.000,00 TL

25.09.2017

13.30

  5

Mornik

5181/14

2000,00

740.000,00 TL

22.200,00 TL

25.09.2017

13.40

  6

Mornik

5181/15

2000,00

740.000,00 TL

22.200,00 TL

25.09.2017

13.50

  7

Mornik

5182/8

1941,67

679.584,50 TL

20.387,535 TL

25.09.2017

14.00

  8

Mornik

5182/9

1000,00

350.000,00 TL

10.500,00 TL

25.09.2017

14.10

  9

Mornik

5182/10

1250,00

437.500,00 TL

13.125,00 TL

25.09.2017

14.20

10

Mornik

5182/11

1250,00

437.500,00 TL

13.125,00 TL

25.09.2017

14.30

11

Mornik

5182/12

1250,00

437.500,00 TL

13.125,00 TL

25.09.2017

14.40

12

Mornik

5182/13

1250,00

462.500,00 TL

13.875,00 TL

25.09.2017

14.50

13

Mornik

5182/14

1250,00

462.500,00 TL

13.875,00 TL

25.09.2017

15.00

14

Mornik

5182/15

1250,00

462.500,00 TL

13.875,00 TL

25.09.2017

15.10

15

Mornik

5182/16

1250,00

462.500,00 TL

13.875,00 TL

25.09.2017

15.20

16

Mornik

5182/17

1250,00

437.500,00 TL

13.125,00 TL

25.09.2017

15.30

17

Mornik

5182/18

1250,00

437.500,00 TL

13.125,00 TL

25.09.2017

15.40

18

Mornik

5182/19

1250,00

437.500,00 TL

13.125,00 TL

25.09.2017

15.50

19

Mornik

5182/20

1000,00

350.000,00 TL

10.500,00 TL

25.09.2017

16.00

20

Mornik

5182/21

1000,00

350.000,00 TL

10.500,00 TL

25.09.2017

16.10

21

Mornik

5182/22

1321,67

462.584,50 TL

13.877,535 TL

25.09.2017

16.20

8014/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      :  BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   :  GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TARİHİ                                  :  25.09.2017

SAATİ                                   :  13:30

YERİ                                      :  GEREDE OİM

 

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy (m)

Miktarı

Parti Sayısı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Adet

M3/Ster/K

1

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

0

190

4

350,00

1.995,00

2

MERKEZ DEPO SD.

2.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

0

50

1

300,00

450,00

3

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

1497

1031,772

17

300,00

9.286,00

4

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

163

443,602

9

370,00

4.924,00

5

MERKEZ DEPO SD.

2.Sn.Ub.İn. Sarıçam Tomruk

0

50

1

320,00

480,00

6

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

636

1650,166

27

320,00

15.842,00

7

MERKEZ DEPO SD.

2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

211

127,128

1

320,00

1.220,00

8

Muhtelif

2.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk

0

100

2

300,00

900,00

9

Muhtelif

2.Sn. Sarıçam Maden Direk

0

80

2

190,00

456,00

10

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam Tomruk

0

135

4

250,00

1.014,00

11

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk

92

117,59

6

240,00

846,00

12

Muhtelif

3.Sn.Kb.İn. Göknar Tomruk

109

38,628

2

220,00

255,00

13

MERKEZ DEPO SD.

3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk

18

14,209

1

250,00

107,00

14

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

563

879,799

17

270,00

7.125,00

15

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

447

622,378

14

240,00

4.481,00

16

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

0

1480

33

260,00

11.544,00

17

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

2856

2445,484

51

240,00

17.608,00

18

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

0

500

10

290,00

4.350,00

19

Muhtelif

3.Sn.Ub.İn. Sarıçam Tomruk

0

190

4

260,00

1.482,00

20

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

0

780

15

280,00

6.552,00

21

Muhtelif

3.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk

0

230

5

260,00

1.794,00

22

MERKEZ DEPO SD.

Sarıçam Tel Direği

0

50

1

350,00

525,00

23

Muhtelif

Sarıçam Tel Direği

387

202,982

3

370,00

2.253,00

24

Muhtelif

Sarıçam Maden Direği

0

120

3

190,00

684,00

25

CEMALLER SD.

Göknar Maden Direği

0

40

1

190,00

228,00

26

Muhtelif

Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)

231

635,585

15

180,00

3.432,00

27

MERKEZ DEPO SD.

Karaçam Kağıtlık Odun (M3)

0

25

1

180,00

135,00

28

Muhtelif

Göknar Kağıtlık Odun (M3)

276

859,793

21

180,00

4.643,00

TOPLAM

7486

13089,116

271

7.470,00

104.611,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 271 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.

11 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Telefon    :  0 (374) 311 6011

Fax No    :  0 (374) 311 6672

8105/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale Saati

Karatay

Fevziçakmak

M29A06D2B-2C

20348

7

9.107,24

Tam

Arsa

Ticaret Alanı E:2.00 Y en çok 8 Kat

9.000.000,00 TL (KDV’den muaftır.)

270.000,00 TL

Tamamı peşin

15.00

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartname dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 26.09.2017 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 26.09.2017 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1. Dilekçe,

6.2. Tebligat için adres beyanı,

6.3. Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2. İmza beyannamesi,

6.4. Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7 - Şartname, mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

8015/1-1