9 Eylül 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30175

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


3 ADET VERİ TABANI SUNUCUSU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:


GAYRİMENKULLER KAT KARŞILIĞI KONUT VE İŞYERİ İNŞAATI YAPTIRILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Kilis Belediye Başkanlığından:


HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı-Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gemlik Malmüdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 ADET VERİ TABANI SUNUCUSU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı Veri Tabanı Sunucusu hazırlanan teknik şartnamesine ve Oracle Sparc markasına olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ve LASTLİNE Markasına, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.09.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Oracle Sparc Markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7982/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarında Çalıştırılması ile İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/442220

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon No                         :  0 266 865 19 40

c) Faks No                              :  0 266 865 26 05

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2017/2018 Kampanya Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarında Çalıştırılması ile İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımını. 18 Kişi Çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                   :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Susurluk Şeker Fabrikası 2017/2018 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  11.09.2017 Saat 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7978/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden:

1 - Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taşınmazlar İl Encümeninin 10.08.2017 tarih ve 381 sayılı kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.

 

İhale Tarihi

İhale Saati

Tapu Kaydı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

28.09.2017

13:30

Merkez İlçe, Güzelyalı Köyü, 177 ada, 17 parsel 7.635,64 m2

Merkez İlçe, Güzelyalı Köyü, 177 ada, 16 parsel 3.000,63 m2

22.600.000-TL

678.000-TL

28.09.2017

14:00

Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü 144 ada, 26 parsel 4.501,39 m2

15.000.000-TL

450.000-TL

 

2 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000-TL karşılığında temin edilebilir.

3 - İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a - T.C vatandaşı olmak

b - Gerçek kişilerde;

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

- Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği

c - Tüzelkişilerde;

- Tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,

- 2017 yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

- Noter onaylı imza sirküleri

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir)

d - Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

e - Şartname alındı makbuzu.

4 - İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

7791/1-1


GAYRİMENKULLER KAT KARŞILIĞI KONUT VE İŞYERİ İNŞAATI YAPTIRILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Kilis Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - İhalenin Konusu

Kilis Belediyesi tarafından, aşağıda özellikleri belirtilen gayrimenkuller, ihale ilanı, ihale şartnamesi, sözleşme ve eki teknik şartnameler ile Kilis Belediyesi Meclisi Kararları doğrultusunda kat karşılığı konut ve işyeri inşaatı yaptırılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

Gayrimenkuller:

 

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

İnşaat Alanı

Hakverdi

326

3

1441,00 m2

14325.01 m2

Büyükkütah

361

22

  501,77 m2

  1685.56 m2

Şıhlar

403

26

  874,25 m2

  8866.41 m2

Şıhabdullah

2551

1

1625,95 m2

  4711.76 m2

 

Kilis belediyesine yukarıda sayılı parsellerden;

326 ada parsel 3 deki yapılacak binada Bodrum Katta bulunan 125 bağımsız bölüm numaralı Otoparkın %50 si, Zemin Katta 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 ve 15 nolu bağımsız bölüm numaralı 9 adet Dükkân ve Asma Katın tamamı, 1. kattaki dükkânların tamamı, 2. katta bulunan 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 ve 218 nolu bağımsız bölüm numaralı 18 adet Mesken, 4. katta bulunan 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417 ve 418 nolu bağımsız bölüm numaralı 18 adet Mesken ve 6. katta bulunan 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 ve 618 nolu bağımsız bölüm numaralı 9 adet Meskenin Kilis Belediyesine verilmesi,

361 ada parsel 22 deki yapılacak binada Bağımsız Bölüm B5, B6, B7, Z3, Z6, Z7, Z8, Z9 ve Z10 nolu Dükkânların Kilis Belediyesine verilmesi,

403 ada parsel 26 deki yapılacak binada Zemin Kat Z1, Z2, Z3, Bodrum Kat B1 ve B2 nolu bağımsız bölümlerdeki dükkânlar ile Zemin Kat Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, Birinci kattaki 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 110, 111 ve 112 bağımsız bölümlerdeki dükkânların hisseli olarak %35’inin Kilis Belediyesine verilmesi ve;

2551 ada parsel 1 deki yapılacak binada B2 Bağımsız bölüm numaralı Atölye, Z3, Z6 ve Z9 bağımsız bölümdeki dükkânların Kilis Belediyesine verilmesi,

Ayrıca Tahmini bedel KDV hariç 1.026.090,52 TRY (Birmilyonyirmialtıbindoksan TRY elliiki KRŞ) olup ihalede bu bedel üzerinden artırım yapılacaktır.

Madde 2 - Muhammen Bedel:

İşin muhammen bedeli: 20.866.727,58 TRY (Yirmimilyonsekizyüzaltmışaltıbinyediyüz yirmiyedi TRY Ellisekiz KRŞ)’dir.

Madde 3 - Geçici Teminat

Geçici teminat Muhammen bedelin %3’ü olan 626.001,83 TRY’dir.

Madde 4 - Tekliflerin Verilme Zamanı

İhale 20/09/2017 günü saat 14:00’de, Kilis Belediyesi Encümen Salonu ’nda yapılacaktır. Teklifler en geç 20/09/2017 saat 13:50’ye kadar Kilis Belediyesi İhale Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 5 - İsteklilerde Aranacak Şartlar ve Belgeler

İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:

a) Kanuni ikametgâh sahibi olması,

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

c) Geçici teminatı yatırması ve bu Şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi,

d) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

e) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

f) İhale dokümanı Kilis Belediyesi İhale Biriminden temin edilecek olup, İhale Doküman bedeli 250,00 TL’nin yatırıldığına dair makbuz,

g) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

h) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesini vermesi,

i) Kat karşılığı yapılacak yapıların toplam inşaat değeri 20.866.727,58 TL olup isteklilerin en az %25 oranında iş bitirme belgesi vermesi,

Benzer işler: 11/06/2011 tarihli 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan yapım işleri benzer iş grupları listesindeki (B) üst yapı (BİNA) grubu işleri başlıklı III. Grup İşlerdir.

İstekli iş deneyim belgesi olarak diplomasını sunabilecektir. Diplomanın değerlendirilmesinde Kamu İhale Kurumunun belirlediği 2017 yıllı diploma bedelinin mezuniyetten sonra geçen yıl ile çarpılması sonucu tespit edilecektir.

j) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin %40'ıdan, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin %5'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.

İlan olunur.

7965/1-1


HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı-Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı-Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi hizmet binası yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                                    :  Yeni Mahalle Orta Cad. 18650 Şabanözü/ÇANKIRI

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Hizmet binası yapım işi

b) Yapılacağı yer                                    :  Şabanözü/ÇANKIRI

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)               :  3.892.000 TL

f) Geçici Teminatı                                   :     272.440 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  26/09/2017 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Çankırı-Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yeni Mahalle Orta Cad. 18650 Şabanözü/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7944/2-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gemlik Malmüdürlüğünden:

 

Sıra

No

Bulunduğu

Yer

Mevkii

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

İmar

Durumu

Hazine Hissesi/

Yüzölçümü

Tahmini

Bedel

Geçici

Teminat

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Kurşunlu

Kanarya

Zeytinlik

5

0

1900

6.625,00

Konut, Park,

Yeşil Alan, Yol

Tam

1.757.000,00

439.250,00

26/09/2017

14.00

2

Hisar

Tersane

Bayırı

Arsa

H22A08 C2B

1326

3

3.078,63

Konut Alanı

Tam

2.156.000,00

539.000,00

26/09/2017

15.00

 

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların karşısında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Gemlik Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu ve teminat mektubu (teminat mektupları idare ilgili bankaya teyit ettirilecektir.) Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname ile Tüzel kişilerden ise 2017 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, faaliyet belgesi, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri veya imza beyanı ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Taşınmaz mal satışında KDV alınmayacaktır.

Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

7792/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Orhangazi Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda listesi bulunan 2 adet gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2 - Bu husustaki ihale 20.09.2017 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayrimenkuller;

 

S.N.

MAHALLESİ

ADA/PARSEL

m²

TAKTİR EDİLEN m2 FİYATI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

GARANTİ TEMİNAT

1

MURADİYE

79/202

129.835,00

45 TL/ m²

5.842.575,00 TL

175.277,25 TL

1.000.000,00 TL

2

ÖRNEKKÖY

104/27

1.062,00

100 TL/ m²

   106.200,00 TL

    3.186,00 TL

     30.000,00 TL

 

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayrimenkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen %3’lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek şarttır.

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

6 - Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmelidir.

7963/1-1