8 Eylül 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30174

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığından:

Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 02/05/2017 tarihinde, 2017/150302 İhale Kayıt No ile yapılan "Araç Kiralama Hizmet Alımı" ihalesi kapsamında;

TUREKS Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi (Adres: Zafer Mah. 139 Sokak No: 1 Esenyurt/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Sicil No: 479569, Vergi Dai./No: Marmara Kurumlar V.D./869 026 6480)'ne ve bu şirketin ortağı Ercan ERSAN (T.C. Kimlik No: 18325615472)'a;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 06/09/2017 tarihli ve 30172 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 (iki) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Bakanlık Makamının 07/09/2017 tarihli ve 1813 sayılı Oluru ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

7941/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER: Ahmet Yağız, Zekeriya Tiryaki, Gürbüz Ilıcalı, Azmi Cihat Hatipoğlu, Nurettin Tezel, Turgay Karaman, Murat Şenel, Ömer Yağız, Ahmet Önal, İsmail Selçuk, Ahmet Kavaz, Ekrem Kızıltaş, Muammer Akpınar, Selami Sayım, Nihat Yazar, Ahmet Ağırman, Çetin Çomaklı, Arif Kırkyol, Bünyamin Atuğ, Erdal Durmuş, İrfan Fırat, Ali Kılıç, Osman Yurt, Volkan Hamşioğlu, Yasin Dükmen

VAKFIN İKAMETGAHI: Kocaeli

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kocaeli 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.06.2017 tarihinde kesinleşen, 11.07.2017 tarihli Tashih Şerhli, 13.06.2017 tarih ve E: 2016/228, K: 2017/303 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Erzurum’un tarihsel gelişim sürecini değerlendirecek katkılarda bulunmak; doğal kültürel ve sanatsal varlıkların tanıtılması, onarılması ve korunmasını sağlamak; yörenin uygar ve çağdaş gereksinimlerini karşılayacak hizmet sunmak; … ve vakıf senedinde yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 15.100.-TL. ve Kocaeli İli, Merkez İlçe, Ömerağa Mahallesi, Hürriyet Caddesi, 277 Ada, 1 Parselde kayıtlı, B - Blok, 2. Kat, 6 Nolu müstakil daireden oluşur.

YÖNETİM KURULU: Azmi Cihat Hatipoğlu, Nurettin Tezel, Murat Şenel, Ekrem Kızıltaş, Muammer Akpınar, Selami Sayım, Ahmet Kavaz

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Türk Hava Kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

7921/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 06.07.2017 gün ve 737/1619 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.08.2017 gün ve 1711/3628 sayılı kararı ile onaylanan 84371 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

Mevki

Ada / Parsel

Macun

80

Macun

14758/1

Macun

14788/1

Macun

14789/1

Macun

14863/1

Macun

14868/1

Macun

14869/1

Macun

14885/1

Macun

14910/1

Macun

14911/1

7931/1-1


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

10.08.2017 tarihli ve 30150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukat Alım İlanımızın Sözlü Sınav yeri ve tarihi aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir.

Duyurulur.

 

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı  -  27/09/2017 Saat: 10.00

7932/1-1


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI

SINAVA MÜRACAAT

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 12 Eylül 2017 tarihinde başlayıp 25 Eylül 2017 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav müracaatları, Kurum tarafından tetkik edildikten sonra sınava katılmaya hak kazananlar ile bunların sınav yerleri sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

Müracaatı reddedilenler, durumun Kurum internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İtirazlar, Kurum tarafından itiraz tarihinden itibaren üç gün içinde incelenip karara bağlanarak sonucu ilgiliye bildirilir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

SINAVIN TARİHİ VE YERİ

Bağımsız Denetçilik Sınavı 12 Kasım 2017 tarihinde Ankara ve İstanbul’da yapılacaktır. Sınav yeri ve saati sınav tarihinden en az on beş gün önce Kurum internet sitesinde duyurulacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav, aşağıdaki konulardan yazılı test usulünde yapılır:

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

d) Genel Hukuk Mevzuatı [Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), Vergi Hukuku (Genel Vergi Hukuku), Sosyal Güvenlik Mevzuatı (4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu), İdare Hukuku (İdare Hukuku ve İdari Yargı)],

e) Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı,

Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.

SINAVIN YÜRÜTÜLMESİ

Sınavın ilan edilen yer ve saatte başlatılması ve süresinde bitirilmesi esastır.

Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI HALLER

Sınava girenlerden;

a) Sınavda kopya çektiği veya verdiği,

b) Sınava kendi yerine başkasının girdiği,

c) Sınav kurallarını ihlal ettiği,

tespit edilenler ile gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

Yukarıda yer alan sebeplerden dolayı sınavları geçersiz sayılanlar iki yıl süreyle Kurum tarafından yapılacak sınava alınmazlar.

Sınavın geçersiz sayılmasını gerektiren hallerin tespiti üzerine, durum Komisyon tarafından karara bağlanarak ilgiliye bildirilir. Komisyon kararına yedi gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar Komisyon tarafından beş gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene bildirilir.

SINAV BAŞARI ŞARTI VE SONUÇLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır.

Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Sınav sorularına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde Kurumda olacak şekilde yapılır. İtirazlar en geç müteakip on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.

SINAV GİDERLERİ

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için 150 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, sınav başvurusu yapıldıktan sonra hiçbir aşamada sınav konusu değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

UYARI: Bağımsız Denetçi Belgesi için sadece sınavı kazanmak yeterli değildir. Ayrıca adayların Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde yer alan diğer şartları da taşımaları gerekir. Bu nedenle gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen kişilerin sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.

7936/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 ( altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte - Bölüm

Kadro Unvanı - Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyokimya

 

 

2

Biyokimya alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Psikoloji

 

 

2

Psikoloji alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

 

 

2

Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

 

 

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

2

2

2

Hidrolik alanında doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

2

2

2

Ulaştırma alanında doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

Mimarlık

 

 

2

Konut Çevre Tasarımı ve Planlaması veya Mimarlık alanında doktora yapmış olmak ya da bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2

2

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını göz hastalıkları alanında yapmış olmak

2

2

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ya da Ergoterapi alanında doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

Çocuk Gelişimi

2

2

2

Çocuk Gelişimi ya da Okul Öncesi Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

Hemşirelik

2

2

2

Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

 

 

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını periodentist alanında yapmış olmak,

 

 

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını göz anatomisi alanında yapmış olmak.

2

 

 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını Anestezi ve Raenimasyon alanında yapmış olmak.

Spor Bilimleri

2

2

2

Antreman Bilimi alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Sosyal Hizmet

2

2

2

Sosyoloji yada Sosyal Hizmetler alanında doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

Beslenme ve Diyetetik

2

2

2

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda  eserler vermiş olmak.

Odyoloji

2

2

2

Odyoloji alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Ebelik

2

2

2

Ebelik ya da Kadın Doğum Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

 

 

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve uzmanlığını entübasyon alanında yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

2

2

2

Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olmak ve en az bir yıl mesleki tecrübesi olması,

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Uluslararası Bankacılık ve Finans

 

 

2

Finans alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

 

 

2

Dış Ticaret alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Gümrük İşletme

 

 

2

Gümrük İşletme, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik veya Lojistik Yönetimi alanlarının birinde doktora yapmış olmak veya bu alanlardan birinde eserler vermiş olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon Tel: + 90 462 334 64 44 - 45 - 47 rektorluk@avrasya.edu.tr

7933/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler (1 adet Rektörlük Personel Daire Başkanlığına diğerleri ilgili birime) 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DERECE

AÇIKLAMA

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

Profesör

1

Stem eğitim yaklaşımının öğretmen adaylarının argümantasyon becerilerine etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Doçent

1

Ergenlerde riskli davranışlar ve önlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

3

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

FİZİKO-KİMYA

Profesör

1

Polisiloksan ve Polifosfazen bazlı polimer elektrolitler konularında çalışma yapmış olmak.

4

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

Doçent

1

Halka Teorisi üzerine çalışmaları olmak.

5

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

GEOMETRİ

Yardımcı Doçent

1

Kosimplektik manifoldlar alanında çalışma yapmış olmak.

6

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

Yardımcı Doçent

2

Toplumsal cinsiyet ve kadınlarda mekan algısı konuları üzerine çalışma yapmış olmak.

7

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

SAYISAL YÖNETİMLER

Yardımcı Doçent

5

Makine imalat sektörü işletmelerinde ürün kalitesi etkinliğinin bulanık veri zarflama analizi modelleri konusunda çalışma yapmış olmak.

8

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

Yardımcı Doçent

5

İbn Kuteybe ve hadis anlayışı konusunda çalışma yapmış olmak.

9

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ

Yardımcı Doçent

5

Hanefi-Maturidi geleneği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

10

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

Yardımcı Doçent

5

Renk körlüğünün tanısına yönelik uygulama ve çalışmaları olmak.

11

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ

Yardımcı Doçent

3

Enerji, yakıtlar, yanma, biyogaz ve biyogaz yanma karakteristiklerinin analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLER

Yardımcı Doçent

4

Elektrikli arabalarda verimi optimize eden motor kontrol stratejileri üzerine çalışma yapmış olmak.

13

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

Yardımcı Doçent

4

Eksantrik yükler altındaki sığ temellerin rijitlik hesabı konusunda çalışma yapmış olmak.

14

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Doçent

1

Kardiopulmoner bypass sonrasında oluşan sistemik inflamatuar yanıt üzerine alpha lipoic acid etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

15

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

Yardımcı Doçent

5

Behçet hastalığı ve ateroskleroz arasındaki ilişki ve genital siğillerde krioterapinin etkinliği konularında çalışma yapmış olmak.

16

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

Yardımcı Doçent

5

Dijital tırnak dermatoskopisi, genodermatozlar ve otoimmün büllöz hastalıklar konularında çalışma yapmış olmak.

17

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİKSEL TIP TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Yardımcı Doçent

2

Romatoid artritli hastalarda insan nötrofil peptit düzeyleri ve hastalık aktivitesiyle ilişkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

18

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

Yardımcı Doçent

1

Aktive timokinonun karın içi yapışıklıklar üzerine etkileri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

19

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

Yardımcı Doçent

1

Behçet hastalarında subklinik ateroskleroz gelişme riskini değerlendiren çalışma yapmış olmak.

20

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATOLOJİ

Yardımcı Doçent

1

İnvaziv meme karsinomlarında immünhistokimyasal yöntemle moleküler subtiplendirme ve prognostik değerlendirme konusunda çalışma yapmış olmak.

21

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

Yardımcı Doçent

4

Benign prostat hastalığı ve prostat kanserindeki riskle ilişkili seks hormon metabolizmasındaki genlerin polimorfizmi konusunda çalışma yapmış olmak.

22

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ

YEMLER VE HAYVAN BESLEME

Doçent

1

Bıldırcınların büyüme, karkas ve bunlara bağlı indeks değerlerinin reml-blup metotlarıyla tayini, yerli ördek, kaz, hemşin ve tuj koyunlarında karkas özellikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

23

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA

FİTOPATOLOJİ

Yardımcı Doçent

3

Bağ virüs hastalıklarının moleküler karakt­erizasyonu, bitki uçu­cu yağ ve ekstraktlarının antifungal aktivitesi üzerine çalışma yapmış olmak.

7947/1-1


Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 80 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir.

DOÇENT VE PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalı ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş ve Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Doçentlik Belgesi

6 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

7 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ile Doçentler için 4, Profesörler için 6 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek).

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim ile istenen kriterleri sağladığını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş ve Yayın listesi

3 - 2 adet vesikalık fotoğraf

4 - Nüfus cüzdanı örneği

5 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

6 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise ve varsa atama yazısı)

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD (veya aynı sayıda taşınabilir bellek)

NOTLAR

1 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan, posta aracılığı ile yapılan başvuruların gecikmesi durumunda adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - İlanımıza ayrıca www.thk.edu.tr adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü

Türkkuşu Kampüsü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11   06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58 Faks: (0 312) 342 84 60

 

Fakülte

Bölüm

Adet

Unvan

Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

1

Profesör

·   Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora derecesine veya Doçentlik unvanına sahip olmak.

2

Doçent

·   Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora derecesine ve Doçentlik unvanına sahip olmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora derecesine sahip olmak.

·   Veri tabanları, Algoritmalar, Yapay Zekâ veya Yazılım Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

1

Profesör

·   Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az birisini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.

1

Doçent

·   Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az birisini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak, Doçentlik derecesini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.

·   Tercihen Optimizasyon, Stokastik Süreçler ve Deneysel Tasarım konularındaki dersleri yürütebilecek düzeyde akademik araştırma/çalışmaları bulunmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az birisini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak, Doçentlik derecesini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.

·   Tercihen Ergonomi, İş ve Zaman Etüdü, Kalite ve Güvenilirlik konularındaki dersleri yürütebilecek düzeyde akademik araştırma/çalışmaları bulunmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Lisans ve yüksek lisans derecelerinden en az birisini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak üzere Endüstri Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.

·   Tercihen Yöneylem Araştırması, Doğrusal/Doğrusal Olmayan Programlama ve Karar Teorisi konularındaki dersleri yürütebilecek düzeyde akademik araştırma/çalışmaları bulunmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Lisans ve yüksek lisans derecelerinden en az birisini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak üzere Endüstri Mühendisliği alanında Doktora derecesine sahip olmak.

·   Tercihen Olasılık, İstatistik, Stokastik Süreçler ve Deneysel Tasarım konularındaki dersleri yürütebilecek düzeyde akademik araştırma/çalışmaları bulunmak.

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

(İngilizce)

1

Profesör

·   Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden en az birini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik veya Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak.

1

Doçent

·   Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden en az birini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği alanında almış olmak.

·   Elektrik Makineleri veya Elektrik dağıtım şebekeleri konularında ders vermiş olmak ve bilimsel yayınları bulunmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden en az birini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği alanında almış olmak.

·   Elektrik Makineleri veya Elektrik dağıtım şebekeleri konularında ders vermiş olmak ve bilimsel yayınları bulunmak.

Makine Mühendisliği (İngilizce)

1

Profesör

·   Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden en az birini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

·   Akışkanlar mekaniği, ısı transferi, gaz dinamiği, turbomakinalar veya itki sistemleri konularında yayınları olmak ve bu konularda ilgili dersleri verebilecek niteliklere sahip olmak.

1

Doçent

·   Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden en az birini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

·   Akışkanlar mekaniği, ısı transferi, gaz dinamiği, turbomakinalar veya itki sistemleri konularında yayınları olmak ve bu konularda ilgili dersleri verebilecek niteliklere sahip olmak.

2

Yardımcı Doçent

·   Yüksek lisans veya doktora derecelerinden en az birini Makine Mühendisliği veya Fizik alanında almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Yüksek lisans veya doktora derecelerinden en az birini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

·   Tercihen Enerji Sistemleri, yakıtlar ve yanma alanlarında çalışmaları bulunmak.

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

1

Profesör

·   Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik derecelerinden birini Makine/Mekatronik veya ilgili Mühendislik bölümlerinden almış olmak.

1

Doçent

·   Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik derecelerinden birini Makine/Mekatronik veya ilgili mühendislik bölümlerinden almış olmak.

·   Makine Teorisi, mekatronik, kontrol, üretim veya benzeri konularda araştırma yapmış olmak.

2

Yardımcı Doçent

·   Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik derecelerinden birini Makine/Mekatronik veya ilgili mühendislik bölümlerinden almış olmak.

·   Makine Teorisi, mekatronik, kontrol, üretim veya benzeri konularda araştırma yapmış olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uzay Mühendisliği (İngilizce)

1

Profesör

·   Doktorasını Meteoroloji alanında yapmış olmak.

1

Profesör

·   Doktorasını Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Uçak Mühendisliği (İngilizce)

1

Profesör

·   Doktorasını Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Malzeme Bilimleri alanında yapmış olmak.

1

Doçent

·   Doktorasını Fizik alanında yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

(İngilizce)

1

Profesör

·   Finans alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Yüksek lisans ve/veya doktorasını Muhasebe alanında yapmış olmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Yüksek lisans ve/veya doktorasını Pazarlama alanında yapmış olmak.

İşletme

(Türkçe)

1

Doçent

·   Doktorasını işletme alanında yapmış olmak. Doçentliğini Finans Bilim alanında almış olmak.

·    Tercihen Davranışsal Finans alanında yayın yapmış olmak.

Havacılık Yönetimi

(İngilizce)

1

Profesör

·   Havacılık Yönetimi/Sivil Havacılık İşletmeciliği/Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Doçent

·   Havacılık Yönetimi/Sivil Havacılık İşletmeciliği/Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Yüksek lisans ve/veya doktorasını, Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık İşletmeciliği veya Havacılık yönetimi alanında yapmış olmak. Tercihen ilgili alanda ders vermiş olmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Yüksek lisans ve/veya doktorasını İstatistik alanında yapmış olmak.

Lojistik Yönetimi

(İngilizce)

1

Profesör

·   Lojistik alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Doçent

·   Lojistik alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Yüksek lisans ve/veya doktorasını Lojistik, Ulaştırma Yönetimi veya Endüstri Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Hava Ulaştırma Fakültesi

Pilotaj Bölümü

(İngilizce)

1

Profesör

·   Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden birini Pilotaj, İşletme, Havacılık İşletmeciliği veya Mühendislik alanında almış olmak.

2

Doçent

·   Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden birini Pilotaj, İşletme, Havacılık İşletmeciliği veya Mühendislik alanlarından almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

·   İşletme alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.

·   Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Üniversitelerin Uçak Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak.

·   Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından pilotaj bölümü derslerini vermek üzere yetkilendirilmiş olmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerini Sivil Havacılık alanlarından almış olmak.

1

Yardımcı Doçent

·   Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

·   Hususi Pilot Lisansı (PPL) sahibi olmak.

7934/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ