8 Eylül 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30174

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5 KALEM 40 GR YEŞİL SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


40 GR. YEŞİL SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARFI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KIRKLARELİ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAKAŞ MAHALLESİ, 256 ADA, 209 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE YENİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


FABRİKA SİGORTASI, KÂR KAYBI VE İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 KALEM 40 GR YEŞİL SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 5 Kalem 40 Gr. Yeşil Süzen Poşet Çay Kutu İskeleti (Toplam 1.000.000 adet) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Merkez/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.09.2017 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7808/1-1


40 GR. YEŞİL SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARFI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 5 Kalem 40 gr. Yeşil Süzen Poşet Çay Dış Zarfı (toplam: 25.000.000 adet) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.09.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7809/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Defterdarlığı Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra No

Dosya No

İlçe

Mahalle/Köy.

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Hazine Hissesi

(m²)

Vasfı

İmar

Durumu

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale

Saati

1

06020107721

ÇANKAYA

LODUMLU

18777

2

2.407,00

2.277,00

ARSA

KREŞ ALANI

3.074,000,00

614.800,00

09:35

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile; 20/09/2017 tarihinde saat 09:00'dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde sırasıyla Defterdarlık İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekâletname aslını vermeleri,

c) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarının veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Anıt Emlak Müdürlüğünün ilçe servislerinde görülebilir.

4 - 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV. Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5 - Satış ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00 TL'yi aşması halinde talep üzerine, bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.ankdef.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Mithatpaşa Cad. No: 9 Yenişehir 06420/ANKARA    Tel: 0 (312) 432 23 00 (6 Hat)

İlan olunur.

7740/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesine ait, İpekyolu İlçesi Şerefiye Mahallesi Ada: 71 Parsel: 71’de kayıtlı 6.682,42 m2’lik Taşınmazımız üzerinde yapılan 2 Bodrum + Zemin + 4 Kattan Oluşan toplam 7 Katlı yapı 2886 sayılı Yasanın 37’nci maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satılacaktır.

Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda bağımsız bölümleri yazılı 32 adet dükkan ve 6 katlı otoparkın 2886 Sayılı Yasanın 37’nci maddesi uyarınca kapalı teklif suretiyle satılacaktır. İhale konusu taşınmazlar ile ilgili bilgiler, muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup, ihalesi hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Van Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Kanuni ikametgah sahibi olmak.

2 - Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.

3 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri veya beyannamesi.

4 - İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - Büyükşehir Belediyesi ilişiksiz belgesi.

6 - Van Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır.

7 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

8 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

9 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

10 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Yukarıda belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Belediye Encümeni'ne müracaatları ilan olunur.

 

SIRA NO

KAT

BAĞIMSIZ NO

KULLANIM AMACI

m2

MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

OTOPARK ALANI

1

2. BODRUM

OTOPARK

4.350,42

4.350,420,00

641.508,30

20.9.2017

13.30

2

1. BODRUM

OTOPARK

4.263,83

4.263.830,00

3

1. KAT

OTOPARK

3.435,34

3.435.340,00

4

2. KAT

OTOPARK

3.111,34

3.111.340,00

5

3. KAT

OTOPARK

3.111,34

3.111.340,00

6

4. KAT

OTOPARK

3.111,34

3.111.340,00

TOPLAM

21.383,61

21.383.610,00

ZEMİN KAT DÜKKAN

8

ZEMİN

1

DÜKKAN - 1

36,57

221.248,50

6.637,46

20.9.2017

14.00

9

ZEMİN

2

DÜKKAN - 2

36,31

219.675,50

6.590,27

20.9.2017

14.00

10

ZEMİN

3

DÜKKAN - 3

58,8

355.740,00

10.672,20

20.9.2017

14.00

11

ZEMİN

4

DÜKKAN - 4

58,8

355.740,00

10.672,20

20.9.2017

14.00

12

ZEMİN

5

DÜKKAN - 5

101,03

611.231,50

18.336,95

20.9.2017

14.00

13

ZEMİN

6

DÜKKAN - 6

101,03

611.231,50

18.336,95

20.9.2017

14.00

14

ZEMİN

7

DÜKKAN - 7

58,8

355.740,00

10.672,20

20.9.2017

14.00

15

ZEMİN

8

DÜKKAN - 8

58,8

355.740,00

10.672,20

20.9.2017

14.00

16

ZEMİN

9

DÜKKAN - 9

36,31

219.675,50

6.590,27

20.9.2017

14.00

17

ZEMİN

10

DÜKKAN - 10

36,57

221.248,50

6.637,46

20.9.2017

14.00

18

ZEMİN

11

DÜKKAN - 11

38,17

194.667,00

5.840,01

20.9.2017

14.00

19

ZEMİN

12

DÜKKAN - 12

39,28

200.328,00

6.009,84

20.9.2017

14.00

20

ZEMİN

13

DÜKKAN - 13

43,62

222.462,00

6.673,86

20.9.2017

14.00

21

ZEMİN

14

DÜKKAN - 14

55,45

282.795,00

8.483,85

20.9.2017

14.00

22

ZEMİN

15

DÜKKAN - 15

60,26

307.326,00

9.219,78

20.9.2017

14.00

23

ZEMİN

16

DÜKKAN - 16

38,17

194.667,00

5.840,01

20.9.2017

14.00

24

ZEMİN

17

DÜKKAN - 17

39,28

200.328,00

6.009,84

20.9.2017

14.00

25

ZEMİN

18

DÜKKAN - 18

43,62

222.462,00

6.673,86

20.9.2017

14.00

26

ZEMİN

19

DÜKKAN - 19

30,89

157.539,00

4.726,17

20.9.2017

14.00

27

ZEMİN

20

DÜKKAN - 20

32,13

163.863,00

4.915,89

20.9.2017

14.00

28

ZEMİN

21

DÜKKAN - 21

32,13

163.863,00

4.915,89

20.9.2017

14.00

29

ZEMİN

22

DÜKKAN - 22

30,96

157.896,00

4.736,00

20.9.2017

14.00

30

ZEMİN

23

DÜKKAN - 23

30,96

157.896,00

4.736,00

20.9.2017

14.00

31

ZEMİN

24

DÜKKAN - 24

32,13

163.863,00

4.915,89

20.9.2017

14.00

32

ZEMİN

25

DÜKKAN - 25

32,13

163.863,00

4.915,89

20.9.2017

14.00

33

ZEMİN

26

DÜKKAN - 26

30,89

157.539,00

4.726,17

20.9.2017

14.00

34

ZEMİN

27

DÜKKAN - 27

32,21

164.271,00

4.928,13

20.9.2017

14.00

35

ZEMİN

28

DÜKKAN - 28

30,96

157.896,00

4.736,88

20.9.2017

14.00

36

ZEMİN

29

DÜKKAN - 29

32,13

163.863,00

4.915,89

20.9.2017

14.00

37

ZEMİN

30

DÜKKAN - 30

32,13

163.863,00

4.915,89

20.9.2017

14.00

38

ZEMİN

31

DÜKKAN - 31

32,13

163.863,00

4.915,89

20.9.2017

14.00

39

ZEMİN

32

DÜKKAN - 32

30,89

157.539,00

4.726,17

20.9.2017

14.00

TOPLAM

1383,54

7.609.923,00

7867/1-1


KIRKLARELİ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAKAŞ MAHALLESİ, 256 ADA, 209 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE YENİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, 256 ada, 209 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine yeni bina inşaatı anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Evsapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 02.10.2017 günü saat 10.00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 03.10.2017 günü saat 14.00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7938/1-1


FABRİKA SİGORTASI, KÂR KAYBI VE İŞVEREN MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen fabrika sigortası, kâr kaybı ve işveren mali sorumluluk sigortası, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 12.09.2017 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0 312) 397 33 65 - 66 - 67       Faks: (0312) 397 33 74 - 71

7939/1-1