7 Eylül 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30173

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


68 ADET DE LOKO VE DMU TREN SETLERİNİN ATS BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden:


BÜTÜNLEŞİK DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1456 ADET AÇIK HAVA REKLAM İŞLETMECİLİĞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KURUMUMUZ MÜESSESE MÜDÜRLÜKLERİNİN VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLERİN İHTİYACI OLAN MALZEMELERİN NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MARKALAMA CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


68 ADET DE LOKO VE DMU TREN SETLERİNİN ATS BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/431113

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000-71983         0 346 221 19 00

c) Elektronik Posta Adresi         :  sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Sivas Loko Bakım Atelye Müdürlüğünde bulunan DE Lokolar ve DMU Tren Setleri İçin 68 Adet ATS Bakım ve Onarımı İşi İçin Hizmet Satın Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) 28/09/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Sivas Gar Hasılata 75,00TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7863/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  004 ve 005

İDARENİN ADI                   :  TCDD MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE TARİH VE SAATİ   :  15.06.2017 Perşembe günü, Saat: 14.00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. madde - Pazarlık Usulü

5. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında Malatya İl sınırları içerisinde yer alan ve 2 Adet Taşınmaz üzerinde bulunan Teşekkülümüze ait hisselerin satışı.

TCDD Yönetim Kurulunun 03.01.2017 tarihli ve 1/2 sayılı kararı ile satışı uygun görülen;

* Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Dabakhane Mahallesi, 323,00 m2 miktarlı 89 ada 66 no.lu parselde 127/323 hissesine düşen 127,00 m2 lik taşınmaz,

* Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Dabakhane Mahallesi, 380,00 m² miktarlı 89 ada 67 no.lu parselde 126/380 hissesine düşen 126,00 m2 taşınmaz,

TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı İhale Komisyonunca taşınmazların satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan İhaleler sonucunda;

• Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Dabakhane Mahallesi, 323,00 m2 miktarlı 89 ada 66 no.lu parselde 127/323 hissesine düşen 127,00 m2 lik taşınmaz 110.500,00 (Yüzonbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren KEMAL ADALI ‘ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, KEMAL ADALI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

• Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Dabakhane Mahallesi, 380,00 m2 miktarlı 89 ada 67 no.lu parselde 126/380 hissesine düşen 126,00 m2 lik taşınmaz 105.000,00 (Yüzbeşbin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren KEMAL ADALI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, KEMAL ADALI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususların Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 24.07.2017 Tarih ve 18/146 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

7872/1-1


BÜTÜNLEŞİK DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü ihtiyacı 8 kalem Bütünleşik Donanım ve Yazılımın malzeme listesinde yer alan markalarına ve teknik şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Kuruluşça talep edilen marka/modelinin ve hazırlanan teknik şartnamenin, Ofis tip ticari şartnamesinin ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/09/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, markasına ve teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7924/1-1


1456 ADET AÇIK HAVA REKLAM İŞLETMECİLİĞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde konuşlandırılmak üzere, 330 adet kapalı otobüs durağı yeri, 526 adet raket vitrin yeri, 75 adet megalight yeri, 500 adet bilboard yeri, 10 adet totem yeri ve 15 adet alt-üst geçit yeri olmak üzere toplam 1456 adet açık hava reklam işletmeciliği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 27/09/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c - Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

d - Noter tasdikli imza sirküleri.

e - Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f - 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

g - 2886 sayılı Kanun 16. maddesi gereğince istenilen Mali ve Teknik Yeterlilikler;

1 - Yeminli Mali Müşavir veya ilgili Vergi Dairesi tarafından tasdik edilmiş ve 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait yıllık ortalama cirosunun en az 30.000.000,-TL (Otuzmilyon Türk Lirası) olduğunu tevsik eden bilanço ve gelir-gider tablosu ile yine aynı dönem içerisinde ihale konusu iş ile ilgili olarak kamu kuruluşu yada belediyelere (iştirakler dahil) yıllık toplamda en az 20.000.000,-TL (Yirmimilyon Türk Lirası) iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri ibraz edilecektir. Bu belgelere konu muhataplardan en az bir tanesinde belirtilen bedel asgari 10.000.000,-TL (Onmilyon Türk Lirası) olacaktır. İlgili ciro ve iş deneyim şartını sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı sağlaması gerekir.

2 - İstekliler en az 5.000.000,-TL (Beşmilyon Türk Lirası) ödenmiş sermayeye sahip olmalıdır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmaların tamamı bu şartı sağlamalıdır.

3 - Bu iş ile ilgili olarak 2017 yılı nüfusu 1.000.000’den az olmayan şehirlerden en az iki kamu kuruluşu yada belediyeden (iştirakleri dahil) son 5 yıldır açık hava reklam işlemeciliği yaptığına dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı sağlaması gerekir.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 27/09/2017 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mevkii

Cinsi

KDV Hariç 10 yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Şehrimizin Muhtelif Yerlerinde

1456 Adet Reklam Aracı

20.780.410-TL

623.413,-TL

7847/1-1


KURUMUMUZ MÜESSESE MÜDÜRLÜKLERİNİN VE GENEL MÜDÜRLÜĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLERİN İHTİYACI OLAN MALZEMELERİN NAKLİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı   ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372 259 47 78

                                                            Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı

Birimi

Miktarı

     Malzeme Nakli

TL/(kmxTon)

4.565 Ton

d) İşin Başlama ve bitiş tarihi           :  02.01.2018 tarihinde başlayacak olup 31.12.2018 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  26.09.2017 Salı - Saat: 15:00

c) Dosya no                                     :  1713819

d) İhale kayıt no                               :  2017/43489

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütne) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise. isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

5.1.2 - İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

6 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Her türlü malzeme nakli işidir.

7-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

7-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

8 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

9 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler en geç 26.09.2017 Salı Günü - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

15.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

15.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

7845/1-1


MARKALAMA CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Markalama cihazları 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/434516

Dosya No                               :  1722513

1 - İDARENİN:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel    : 0 372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks  : 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Markalama cihazları (2 adet)

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip, 60 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  20.09.2017 ÇARŞAMBA günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teknik şartnamenin 2. maddesi cevaplandırılacaktır.

4.2.2. Teklifte bulunacak firmalar teklif ettikleri cihazın Türkiye’de yetkili satıcısı veya imalatçısı olduklarını belgeleyeceklerdir

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif , yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir..

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 20.09.2017 ÇARŞAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7912/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      :  BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   :  ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TARİHİ                                  :  19.09.2017

SAATİ                                   :  14:00

YERİ                                      :  Bolu Or. İşl. Satış

 

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy (m)

Miktarı

Parti Sayısı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Adet

M3/Ster/K

1

SARIALAN SD.

1.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

0

40

1

390,00

468,00

2

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

0

160

5

350,00

1.680,00

3

Muhtelif

2.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

0

90

3

300,00

810,00

4

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

0

960

17

300,00

8.640,00

5

ORTAKIRAÇ SD.

2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

0

30

1

370,00

333,00

6

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

0

840

11

320,00

8.064,00

7

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk

0

70

2

230,00

483,00

8

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam Tomruk

0

30

2

250,00

225,00

9

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk

0

155

5

240,00

1.116,00

10

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk

0

160

4

250,00

1.200,00

11

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk

0

160

4

230,00

1.104,00

12

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

0

1065

32

270,00

8.627,00

13

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

0

630

21

240,00

4.536,00

14

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

0

2778

66

260,00

21.667,00

15

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

0

1750

44

240,00

12.600,00

16

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

0

37

2

290,00

322,00

17

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

0

980

14

280,00

8.232,00

18

ÇAYDURT SD.

3.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk

0

20

1

260,00

156,00

19

Muhtelif

Sarıçam Maden Direği

0

210

7

190,00

1.197,00

20

Muhtelif

Göknar Maden Direği

0

90

3

190,00

513,00

21

Muhtelif

Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)

0

1070

36

180,00

5.778,00

22

ORTAKIRAÇ SD.

Karaçam Kağıtlık Odun (M3)

0

30

1

180,00

162,00

23

Muhtelif

Göknar Kağıtlık Odun (M3)

85

2035,193

49

180,00

10.990,00

TOPLAM

85

13390,193

331

5.990,00

98.903,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 331 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %7,2 vade faizi alınacaktır.

11 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık %1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+%40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Telefon  : 0(374) 262 9660

Fax No  : 0(374) 262 9610

7841/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Mülkiyeti Üniversitemize ait 100. Yıl Mahallesi 1461 Ada 97 numaralı parsel 1490 m2 ve 1461 ada 98 numaralı parsel 542 m2 olmak üzere toplamda 2.032 m2 arazi ve arazi üzerinde yer alan kullanım vasfını yitirmiş 1 blok 40-90 m2 arası değişen 22 adet daireden oluşan lojmanın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre ihale ile satılacaktır.

 

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

 

Sıra No

Mıntıka

Ada/Pars. No

Cinsi

Yüzölçümü (m2)

Hisse Oranı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

1

Süleymanpaşa/ 100. Yıl Mah.

1461/97 ve 1461/98

Arsa

1.490 ve 542 olmak üzere toplam 2.032 m2

Tam

-

3.600.000,00

180.000,00

 

2 - İHALE YERİ, TARİH VE SAATİ:

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Namık Kemal Üniversitesine ait gayrimenkuller Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünce 21/09/2017 Perşembe günü saat 14:00’de aşağıda belirtilen saatte Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük İhale Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

3 - ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 100,00 TL. (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında satın alabilirler, Ayrıca Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve www.nku.edu.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesini bedelsiz olarak görebilirler.

4 - İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

1) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz veya Teminat mektubu.

4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

5) Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge

6) Gerçek kişiler için İmza beyanı (Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

11) Ortak girişimlerde mal satış şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7 ve 8. Sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

12) İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişilikler; Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ile aralarında sözleşme veya herhangi bir sebepten doğan icra yada takipli borcu olmadığına dair Namık kemal Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş borcu yoktur yazısı, (Üniversite ile Gerçek veya Tüzel kişilik olarak yapılan sözleşmeden doğan alacaklardan şirket ortakları, şirket müdürleri ihaleye gerçek kişi olarak iştirak etmek isterse Üniversiteye olan borç ödenmeden borcu yoktur yazısı verilmeyecektir.)

13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

14) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Geçici Teminat ve Şartname bedelleri Namık Kemal Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı TC. Ziraat Bankası Hürriyet Mahallesi Şubesindeki TR57 0001 0027 0846 5855 4053 02 İBAN hesabına yatırılmalıdır. (İlgili hesaba yatırılan şartname bedeli veya geçici teminat bedeli için düzenlenen dekontlarda ihale adının ve isteklinin TC Kimlik No veya Vergi Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.) Yatırılan şartname bedeli dekontu ile Namık Kemal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından şartname alınabilir.

İlan olunur.

7846/1-1