6 Eylül 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30172

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

23.08.2017 tarihli ve 30163 sayılı Resmî Gazete’de yer alan ilanda “…Ali Osman KAMIŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65153), …” ifadesinin çıkarılarak yerine “…Ali Ozan KAMIŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65153), …” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 23.08.2017 tarihli ve 21401 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7839/1/1-1

—————

23.08.2017 tarihli ve 30163 sayılı Resmî Gazete’de yer alan ilanda “…Ali Osman KAMIŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65153), …” ifadesinin çıkarılarak yerine “…Ali Ozan KAMIŞ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65153), …” ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük Makamının 23.08.2017 tarihli ve 21402 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7839/2/1-1


Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesinde açık bulunan 3 adet G.İ.H. sınıfı 6. derecedeki Müfettiş Yardımcısı kadrosuna sınav ile Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav; 13 Kasım 2017 tarihinde Pazartesi günü saat:11.00 de Beylikdüzü Belediyesi Özgecan Aslan Kültür Merkezinin (Marmara Mahallesi Bahadır Sokak No: 2 İhlas 1 konutları karşısı Beylikdüzü-İstanbul) 2. katında bulunan konferans salonunda yapılacaktır.

2 - SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’nci maddesindeki genel şartları taşımak.

b) Üniversitelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Sınav tarihi itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

ç) Görevin yerine getirilmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak.

d) ÖSYM tarafından; 21-28 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (A) Grubunda (KPSS P48) puan türünden 75 ve daha yukarı puan almış olmak.

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak

f) Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği ile tutum davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip olmak.

3 - BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

a) Beylikdüzü Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden veya www.beylikduzu.bel.tr internet adresinden temin edilebilir.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti.

c) Yurt Dışı Mezuniyetlerde Denkliğin YÖK tarafından onaylandığına dair belgenin aslı ya da onaylı sureti.

ç) Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti

d) T.C kimlik no’lu nüfus cüzdanının onaylı sureti.

e) 4.5x6 cm ebatlı 2 adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş)

f) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş.

g) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi olmadığına dair yazılı beyan.

ğ) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan.

h) Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmadığına dair yazılı beyan.

4 - SINAV BAŞVURUSU:

Adayların; 11-26 Eylül 2017 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde şahsen veya Beylikdüzü Belediyesinin internet sitesinde (www.beylikduzu.bel.tr) yer alan başvuru formunu doldurmak suretiyle; online veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 26 Eylül 2017 tarihinde mesai bitiminden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Şahsen yapılan başvurularda başvuruda istenen belgelerin aslı gösterilmek kaydıyla fotokopisi kabul edilecektir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda ise evraklar noter onaylı olarak kabul edilecektir.

5 - SINAV KONULARI:

A - Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esasları), İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 657 sayılı Kanun, Ceza Hukuku (Genel Esasları ve Memur Suçları), Medeni Hukuk (Genel Esasları ve Ayni haklar), Borçlar Hukuku (Genel Esasları), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Mahkemesi Hukuku (Genel Esasları), İş Hukuku (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bağlı Mevzuatlar), Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel Olarak AB’nin kuruluşu, Yapısı, Organları ve Yerel Yönetimlerle İlgili Temel Bilgi).

B - İktisat: İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat), Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar.

C - Maliye: Maliye Teorisi( Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları, bütçesi) Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi(Genel Esaslar).

Ç - Muhasebe: Genel Muhasebe ve Mali Tablolar Analizi.

D - Mahalli İdareler Mevzuatı: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.

E - Kamu Mevzuatı: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 Devlet İhale Kanunu ile bağlı mevzuatı, 3194 Sayılı İmar Kanunu ile bağlı mevzuatı,1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu.

F - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

Konu başlıkları altında bulunan seçeneklerden oluşturulacaktır.

6 - SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE SINAV İLANI:

Yazılı sınavına KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan atama yapılacak boş kadro sayısının, yirmi (20) katı kadar sayıdaki toplam 60 (altmış) aday çağırılacaktır.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 60 (altmış) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilk 60 (altmış) aday giriş sınavına alınacaktır. 60. sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri 17 Ekim 2017 tarihinde Beylikdüzü Belediyesinin internet sitesinde (www. beylikdüzü.bel.tr) ve Büyükşehir Mah. Enver Adakan Cad. No:2 adresinde bulunan Beylikdüzü Belediyesi Ana Hizmet Binasının girişindeki ilan panosunda duyurulacaktır.

7 - GİRİŞ BELGESİ:

Her adaya, Beylikdüzü Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından fotoğraflı ve onaylı ‘Sınav Giriş Belgesi’ verilecektir. Ayrıca kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgelerinden herhangi birinin ibrazı da zorunludur. Adayların ‘Sınav Giriş Belgesini’ sınavdan önce almaları gerekmektedir. Geç gelenler ile Sınav Giriş Belgesi ve kimlik belgesi ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav başvuru formu ve eklerinde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar ile yetkililer tarafından yapılacak kontrol sonucunda KPSS sonuç belgesinde tahrifat yaptığı anlaşılanlar tüm haklarını kaybedecekleri gibi haklarında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulacaktır.

8 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

a) Yazılı sınavda her soru grubu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her soru grubundan en az 60 puan alınması ve bu grupların not ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

c) Ortalamada 70 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılır.

9 - YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yazılı sınavı kazanan adayların, başarı sırasını ve sözlü sınavının yapılacağı yeri, gününü ve saatini gösterir liste, 22 Kasım 2017 tarihinde Beylikdüzü Belediyesinin İlan Panosunda ve www.beylikduzu.bel.tr internet adresinde ilan edilir.

Yazılı sınavı kazananlara ayrıca yazılı olarak da bildirim yapılacaktır.

10 - SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

Yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, gün ve saatte başlar. İlan edilen gün ve saatte mücbir sebepler dışında sınava girmeyen adaylar haklarını kaybederler. Sözlü sınavda, adayların genel olarak; hukuki, iktisadi, mali ve kamu yönetimi bilgileri ile muhakeme ve algılama yeteneği, ifade yeteneği, genel kültür, tavır, hareket gibi şahsi kişisel nitelikleri göz önünde bulundurulur. Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu Üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için alınacak notun 70’den az olmaması gerekir.

11 - GİRİŞ SINAV NOTU VE SONUCUN DUYURULMASI:

Müfettiş Yardımcılığına giriş sınav puanı: yazılı ve sözlü sınav puanlarının ortalamasıdır. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını kazanmış sayılmak için sınav puanının 70’ten az olmaması gerekir. Sınavı kazananların durumu; Sınav Kurulu tarafından en yüksek nottan başlanılmak üzere bir tutanağa bağlanır. Giriş sınavı puanının eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Yapılan değerlendirme sonucunda giriş sınavını kazanan adayların listesi, başarı sırasına göre kadro sayısı kadar asil ve yedek olacak şekilde Beylikdüzü Belediyesi ilan panosunda ve web sayfasında (www.beylikduzu.bel.tr) duyurulacaktır. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak da bildirim yapılacaktır.

12 - SINAV SONUCUNA İTİRAZ:

Yazılı veya sözlü sınav sonuçlarına itiraz: Sınavın ilan edildiği tarihten başlamak üzere beş (5) iş günü içinde Sınav Kurulu Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır ve itiraz eden aday/adaylara yazılı olarak bildirilir.

13 - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATAMA:

Sınavda başarılı olan adaylara gerekli tebligatlar yapılır. Kazanan adayların tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içinde atamaları yapılmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir. Sınavı kazanan adaylar; bu süre içinde müracaat etmemeleri durumunda haklarını kaybederler ve yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır.

İlan olunur.

7806/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

2

İstatistik alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

İşletme

 

2

 

Muhasebe Denetim alanında doktora yapmış olmak ya da bu alanda eserler vermiş olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon

Tel    : +90 462 334 64 44-45-47

           rektorluk@avrasya.edu.tr

7907/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri’ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemesi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Yapı Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Odyoloji

Odyoloji

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Odyoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Parazitoloji (Tıp) Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Duyurulur.

7873/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Rektörlük: 0-326-221 33 17-18

 

Birimi / Bölümü/ Anabilim Dalı

Unvanı

Drc.

Adet

Nitelikleri

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Er: YAG lazer konularında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ

Mali İktisat

Doçent

1

1

Kurumsal iktisat alanında çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Bronkoskopi konusunda çalışması olmak

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Silica inhalasyonu ve pulmoner fibrozis konusunda çalışma yapmış olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Nefroloji uzmanı olmak

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Epikardiyal yağ dokusu ve stres testi konusunda çalışma yapmış olmak.

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Klinik mikrobiyoloji alanında doçent olmak ve yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik direnç mekanizmaları konusunda çalışmaları olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

Veterinerlik Cerrahisi

Profesör

1

1

Ozonterapi konusunda çalışmış olmak

Veterinerlik İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Boraksın karaciğer yağlanması üzerine çalışmış olmak.

VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Veterinerlik Biyokimyası

Doçent

1

1

Sperm kriyoprezervasyonu üzerine homojenizasyon tekniği ve antioksidanların etkileri üzerine çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

Sebze Yetiştirme ve Islahı

Profesör

1

1

Tohum fizyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Duyurulur.

7805/1-1


TED Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri hükümlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların:

Anabilim Dalını belirtir bir dilekçenin ekinde; nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim durumlarını gösterir belgelerini, doçentlik belgelerini, özgeçmişlerini (yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren), referans verebilecekleri üç kişinin isimleri ve iletişim bilgilerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını içeren niyet mektuplarını, mevcut ise; aday tarafından verilmiş olan derslerin değerlendirmelerini iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. Başvurular TED Üniversitesi (TEDÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Profesör

1

Adayların;

- Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalında doktora derecesine ve aynı bilim dalında doçent unvanına sahip olmaları,

- Eğitim politikaları ve yükseköğretim alanında araştırma ve yayın yapmış olmaları gerekmektedir.

- Eğitim politikaları ve yükseköğretim alanında araştırma ve yayın yapmış olmaları, yöneticilik deneyimlerinin bulunması ve daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda profesör olarak çalışmış olmaları tercih sebebidir.

Duyurulur.

7916/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\üü_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\üü_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_19.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_20.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_21.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_22.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_23.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ