5 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30171

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Çankaya Belediye Başkanlığından:


2886 DEVLET İHALE KANUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

İKN: 2017/424933

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 500.000 adet 340x335x185 mm.lik oluklu karton Kutu %20 artar - azalır toleranslı olarak satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı - RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.09.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

7745/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedelinin yarısı peşin, diğer yarısı ise iki yıl içerisinde iki eşit taksitle ödenmesi şartı ile (1. ve 2. Yılsonunda ÜFE miktarı kadar artırılarak, sıfır veya eksi değer çıkması halinde yasal faizdeki değer alınarak ödenmesi şartı) öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 21.09.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                             - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                        - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                           - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan 6306 Sayılı Kanun hükümleri dışında kalan vergi, harç, hizmet bedeli ve her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Hisse (m2)

Hmax

Toplam

İnşaat Alanı

(m2)

Plan Amacı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Çankaya

Dikmen

29273/2

22,441.00

TAM

Serbest

67.988,00

Konut

72.933.250,00

2.187.997,50

14:00

2

Çankaya

Dikmen

29274/2

  6,312.00

TAM

Serbest

18,936,00

Konut

20.514,000,00

615,420,00

14:00

Toplam

86.924,00

93.447.250,00

2.803.417,50

14:00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

7770/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar Golf Alanı ve Sosyal Donatı alanları Tapu tescil tarihinden itibaren 18 ay içerisinde bitirilmesi (diğer bölümlerin (golf villaları, otel, ticari üniteler) bitimi 18 ay sınırına tabi değildir.) şartı ile 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin, ödenmesi şartıyla toptan mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 21.09.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                                   - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                                              - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu                                                  - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

Hmax

Emsal

Plan Amacı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

GÖLBAŞI

HALLAÇLI

124267/1

600,000.00

TAM

Serbest

0.5

GOLF ALANI

20,400,000.00

612,000.00

14:00

2

GÖLBAŞI

HALLAÇLI

124267/2

1,400,515.62

TAM

Serbest

0.5

GOLF ALANI

47,617,531.08

1,428,525.93

                           TOPLAM

2,000,515.62

TOPTAN

68,017,531.08

2,040,525.93

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

7771/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin, ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 21.09.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                        - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                                   - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                                     - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 250 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mevkii

Kullanım Amacı

Ada/Parsel

Blok No

Katı

Bağ. Böl. No

Oda Sayısı

Brüt Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Çankaya

Dikmen Vadisi

3. Etap

Mesken

28440/3

D1

Zemin

1

2+1

100

340.000,00

10.200,00

14.00

2

Çankaya

Dikmen Vadisi

3. Etap

Mesken

28440/3

D1

Zemin

2

2+1

100

300.000,00

  9.000,00

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

7720/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin, ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 21.09.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                              - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                                         - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                                           - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

Hmax

Emsal

Plan Amacı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Keçiören

19 Mayıs

90749/2

32.200,00

Tam

Serbest

2.10

Konut+Ticaret+

Akaryakıt+LPG

88.550.000,00

2.656.500,00

14.00

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

7721/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra

No

Taşınmaz No

Mahalle/Kasaba/ Köy

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Haz. His.

İmar

Durumu

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhalenin Tarihi ve Saati

1

03010111011

Demirçevre (İnaz) Köyü

Arsa

21-J-1-C

388

2

22.782,50

21.681,07

Turizm Tesis Alanı

3.686.000,00

368.600,00

18/09/2017

14:00

 

Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, Hazineye ait 1 adet taşınmazın satış ihalesi; 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Nüfus cüzdanı sureti ve yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

d) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3 - Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

4 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

7819/1-1


TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR

Çankaya Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Mülkiyetinin % 98,61’si Belediyemize ve Çağ 1 Yapı İnş. Turz. Madencilik Tic. ve San. A.Ş. ait, olan ve aşağıda özelikleri belirtilen yerin kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) ile ihale edilecektir.

 

KİRAYA VERİLECEK YER

BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ALANI

NİTELİĞİ

AYLIK MUHAMMEN BEDEL

YILLIK MUHAMMEN BEDEL

KİRA SÜRESİ

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ SAATİ

Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No:5 İmarın 5583 ada 44 parseli üzerinde bulunan Çankaya Çarşı olarak adlandırılan işyeri Çankaya /ANKARA

14.297,95 m²

AVM

400.000,00-TL +

%18 KDV

4.800.000,00-TL +

%18 KDV

10 (ON) Yıl

144.000.00-TL

21 EYLÜL 2017 14:00

 

MADDE 2 - Şartname ve ekleri Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No: 11   06420 Kızılay/ANKARA adresinde A-1 Blok 6. katta bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, söz konusu iş için 500,00- (beşyüz) TL karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.

MADDE 3 - İhale, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok Kat: 9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonu'nda İhale Komisyonu huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

MADDE 4 - Kiraya verilecek yerin yukarıda belirtilen geçici teminat tutarı nakit olarak Belediye veznesine yatırılır ya da madde 5.6’da belirtildiği şekilde banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler olarak temin edilir

MADDE 5 - İhaleye iştirak edenlerden istenilen belgeler:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.

5.1- İç zarf (İçerisinde sadece teklif mektubu olacaktır.)

5.2- Kanuni İkametgâh Belgesi.

5.3- İmza sirküleri (noter tasdikli)

5.4- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve/veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.5- İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslı.

5.6- Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi, Banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

5.7- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacak "Yer Görme Belgesi" ile sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair "Taahhüt Belgesi".

5.8- İhaleye katılacak olan isteklilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alacakları Belediyemize borcu Bulunmadığına dair yazı.

5.9- Esnaf, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

5.10- En az 6 aylık muhammen kira bedeli + % 18 KDV toplamı kadar tutarda bedelin "Güvence Bedeli" olarak Belediyeye yatırdığına dair alındı belgesi veya güvence olarak aynı tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu. (Kamu tüzel kişileri bu madde hükmünden muaftır.)

MADDE 6 - İhaleye katılacak isteklilerin şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif mektubunu (5.1) deki iç zarfa koyarak ve dış zarfa şartname ve ilanda istenilen tüm evraklarla birlikte konulmuş halde en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ziya Gökalp Caddesi   No: 11   06420 Kızılay/ANKARA adresinde B-1 Blok 8. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Bürosu’na vermeleri gerekmektedir. (İç ve dış zarf üzerine; isteklinin adı, soyadı/firma adı, açık adresi ile işin adı, ihale tarihi ve saati yazılarak kapatılıp imzalanacaktır.)

MADDE 7 - İhaleye katılacak isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

MADDE 8 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00'ye kadar Çankaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No: 11 B-1 Blok 8. kat 06420 Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Posta kanalı ile yapılan teklifler; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

MADDE 9 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

MADDE 10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telefon : (0312) 458 89 00 - 2201- 2250   Fax: (0312) 458 90 76   Web: www.cankaya-bel.tr   e-posta: halkis@cankaya-bel.tr

İlan olunur.

7551/1-1


2886 DEVLET İHALE KANUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

İşin Adı

Alanı ve Vasfı

(m2)

İmar Durumu

KDV Dahil

Muhammen Bedel

Geçici Teminat (TL)

İhale Karar

Gün/Saati

Dosya Satış

Bedeli

Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mah. 229 pafta, 1791 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı maddelere göre 17.08.2017 Tarih 2017/549 Sayılı Belediye Encümen kararı ile satış işlemi

494,34 M2 Arsa

22.02.2011 - 17.01.2012 - 09.04.2012 - 21.07.2014 T.T.'li 1/1000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mah. Revizyon Uygulama İmar Planında Bina Yüksekliği NOT, Ön Bahçe MİN: 5M, Yan Bahçe MİN: 3M, Arka Bahçe MİN: 3M, İnşaat Nizamı Ayrık, Kat Alanı Kat Sayısı MAKS. KASK. 1.70, İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır.

1.853.775,00-TL

55.614,00-TL

19.09.2017

11.00

1.000,00-TL

 

Gerçek Kişiler

1 - Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2 - Kanuni İkametgâh Belgesi

3 - Geçici Teminat makbuzu

4 - İhale dosyası alındı makbuzu

5 - Vergi Dairesinden, SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden

1 - Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2 - Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3 - Geçici Teminat makbuzu

4 - İhale dosyası alındı makbuzu

5 - Vergi Dairesinden, SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

7787/1-1