31 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30170

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HAYDARPAŞA LİMANI 12 VE 17 NOLU RTG VİNÇLERİNİN MEKANİK TAMİRLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HAYDARPAŞA LİMANI 12 VE 17 NOLU RTG VİNÇLERİNİN MEKANİK TAMİRLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/429173

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü Harem iskele caddesi HAYDARPAŞA/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 348 80 20 / 4707 FAKS: 0 216 345 17 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  alizengin@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  12 ve 17 nolu RTG Vinçlerinin mekanik tamirlerinin yapılması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19/09/2017 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300. TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7801/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtı ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkul 2886 sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 13.09.2017 Çarşamba günü saat 15:05’de belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Arsa bedeli; %25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 11 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satıştan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır.

4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A - Dış zarf

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.(T.C Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, ( Ortak girilmesi halinde)

B - İç zarf

a) Teklif mektubu

5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar Encümen Başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.

7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

m2

Niteliği

Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat Bedeli TL

Fevzi Çakmak

29

31203

2

145.114,02

Arsa

65.302.000,00

1.959.060,00

7788/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Kalite kontrol Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2017/431290

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                            :  0 312 293 44 00

c) Faks No                                 :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Ankara Şeker Fabrikası 2017/2018 kampanya döneminde her vardiyada 6 kişi olmak üzere toplam 18 işçi ile kalite kontrol laboratuarının işletilmesi işi

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  15.09.2017 ile 10.01.2018 tarihleri arası olup (Tahmini 3 ay 26 Gün) Ankara Şeker Fabrikası 2017/2018 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  11.09.2017 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7818/1-1