28 Ağustos 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30168

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İHALE DUYURUSU

Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezinden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kartepe Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İHALE DUYURUSU

Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezinden:

Tıp Merkezimizin personeline ‘1 yıl süre ile Malzeme ve personel dahil yemek pişirme, taşıma, dağıtma ve sonrası işler için hizmet alımı’ işi kapalı zarfla teklif toplama, açık eksiltme yöntemi ile ihale edilecektir.

İsteklilerin tekliflerini 25.09.2017 günü teklif verme saatine kadar Tıp Merkezimiz 9. Katta bulunan Evrak Kayıt servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale’ye ait şartnameler “Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi Cihadiye Caddesi No: 40 Altıntepe/Maltepe/İstanbul” adresindeki merkezimizde 9. Katta bulunan Lojistik servisinde görülebilir ve 100 TL bedel karşılığı temin edilebilir. Teklif vermek isteyen firmaların şartname alması gerekmektedir.

Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

Bilgi: Lojistik Yönetimi Birimi.  Tel: 0 216 489 40 74   Fax: 0 216 489 49 86

7766/1-1

 


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

MARMARA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER  (Bu taşınmazların satış ihalesi 14/09/2017 Perşembe günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)

Sıra

No

Dosya No

İlçesi

Mahalle/

Köy

Sokak/

Mevkii

Pafta

Ada

No

Parsel

No

Miktar

(M2)

Hazine

Hissesi

Cinsi

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İmar Durumu/

Niteliği

İhale

Saati

1

34290100070

Çatalca

Ferhatpaşa

Mah.

Ferhatpaşa

Cad.

127

34

1.122,00

Tam

Bahçe

2.244.000,00

448.800,00

Konut+Yol+

Park

10:00

2

34300111558

Silivri

Alibey Mah.

F20C16A3B

1557

4

2.718,49

Tam

Arsa

4.622.000,00

924.400,00

Konut Alanı

11:40

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek,  banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde 8 taksitle Kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7264/1-1

 


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kartepe Belediye Başkanlığından:

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddeleri doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M2)

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli

Şartname Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

Açıklamalar

1

SARIMEŞE

761

3

6.369.79 m²

TAM

Ticaret Alanı

3 kat E:1.00

4.841.040,40 TL

145.231,21 TL

200,00 TL

14.09.2017 Saat:10:10

 

İHALE YERİ: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No: 12 Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 3. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Nüfus kayıt örneği,

3 - İkametgah belgesi,

4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

5 - İhale şartname bedeline ait makbuz,

6 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),

3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2017 yılına ait),

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

6 - İhale şartname bedeline ait makbuz,

7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

8 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

* Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 13.09.2017 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

7815/1-1

 


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

S.

No

Taşınmaz

No

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Y.Ölçümü

(M²)

Hisse

Oranı

Hazine

Hissesi

(M2)

İmar Durumu

Tahmin Edilen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminatı

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

38010131556

Kocasinan

Pervane

Arsa

308

5134

3

3.541,14

Tam

3.541,14

Serbest Katlı

Konut Alanı

3.736.000,00

747.200,00

12.09.2017

10:40

2

38020102696

Melikgazi

Mimarsinan

Arsa

92

587

1

5.370,35

Tam

5.370,35

Serbest Katlı

Konut Alanı

2.148.140,00

429.628,00

12.09.2017

14:20

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4 - Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL'nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4'ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.

8 - Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

10 - İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/kayseri/internet adreslerinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

7282/1-1

 


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, ilan giderleri, sözleşme karar pulu ve diğer giderleri peşin, ödenmesi şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 14.09.2017 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                           - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                               - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (M2)

Belediye Hissesi

H.Max

Emsal

Plan Amacı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

  1

MAMAK

BAYINDIR

52500/2

27.015,59

27.015,59

Serbest

2,00

KONUT

10.806.236,00

324.187,08

14:00

  2

MAMAK

BAYINDIR

52507/1

16.509,77

16.509,77

Serbest

2,00

KONUT

6.603.908,00

198.117,24

14:00

  3

MAMAK

BAYINDIR

52524/2

16.295,67

16.295,67

Serbest

2,00

KONUT

8.962.618,50

268.878,56

14:00

  4

MAMAK

BAYINDIR

52533/1

16.549,71

16.549,71

Serbest

2,00

KONUT

7.447.369,50

223.421,09

14:00

  5

MAMAK

BAYINDIR

52535/1

21.418,13

21.418,13

Serbest

2,00

KONUT

10.709.065,00

321.271,95

14:00

  6

MAMAK

BAYINDIR

52540/2

15.452,00

15.452,00

Serbest

2,00

KONUT

6.953.400,00

208.602,00

14:00

  7

MAMAK

BAYINDIR

52541/3

16.298,58

16.298,58

Serbest

2,00

KONUT

7.334.361,00

220.030,83

14:00

  8

MAMAK

BAYINDIR

52542/1

15.000,00

15.000,00

Serbest

2,00

KONUT

6.750.000,00

202.500,00

14:00

  9

MAMAK

BAYINDIR

52549/2

18.063,58

18.063,58

Serbest

2,00

KONUT

8.128.611,00

243.858,33

14:00

10

MAMAK

BAYINDIR

52557/3

17.579,33

17.579,33

Serbest

2,00

KONUT

7.031.732,00

210.951,96

14:00

11

MAMAK

BAYINDIR

52560/1

21.111,95

21.111,95

Serbest

2,00

KONUT

9.500.377,50

285.011,33

14:00

12

MAMAK

BAYINDIR

52564/3

15.000,00

15.000,00

Serbest

2,00

KONUT

6.000.000,00

180.000,00

14:00

13

MAMAK

BAYINDIR

52572/1

18.026,58

18.026,58

Serbest

2,00

KONUT

7.210.632,00

216.318,96

14:00

14

MAMAK

BAYINDIR

52574/2

32.191,18

32.191,18

Serbest

2,00

KONUT

12.876.472,00

386.294,16

14:00

15

MAMAK

BAYINDIR

52576/1

35.849,87

35.849,87

Serbest

2,00

KONUT

14.339.948,00

430.198,44

14:00

16

MAMAK

BAYINDIR

52582/1

29.554,56

29.554,56

Serbest

2,00

KONUT

13.299.552,00

398.986,56

14:00

17

MAMAK

BAYINDIR

52587/2

8.091,33

  8.091,33

Serbest

1,00

KONUT

2.831.965,50

84.958,97

14:00

18

MAMAK

BAYINDIR

52589/2

16.263,36

16.263,36

Serbest

2,00

KONUT

7.318.512,00

219.555,36

14:00

19

MAMAK

BAYINDIR

52521/2

  7.001,37

  7.001,37

Serbest

1,00

KSA

3.150.616,50

94.518,50

14:00

20

MAMAK

BAYINDIR

52522/3

10.343,39

10.343,39

Serbest

1,00

KSA

4.654.525,50

139.635,77

14:00

21

MAMAK

BAYINDIR

52523/2

18.630,08

18.630,08

Serbest

1,00

KSA

8.383.536,00

251.506,08

14:00

22

MAMAK

BAYINDIR

52519/1

30.751,84

30.751,84

Serbest

2,50

MIA

18.451.104,00

553.533,12

14:00

23

MAMAK

BAYINDIR

52527/2

15.238,38

13.321,00

Serbest

2,00

KONUT

5.328.400,00

159.852,00

14:00

24

MAMAK

BAYINDIR

52510/1

13.604,25

  6.187,12

Serbest

2,50

MIA

3.712.272,00

      111.368,16

14:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

7569/1-1