26 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30166

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2 ADET HİDROSTATİK BASINÇ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


300 ADET TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:


BANAZ VE GEDİZ KANTARLARI KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


NİĞDE BOR KARMA VE DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (TEVSİİ) ALANINA AİT ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


İKİ ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Germencik Belediye Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:


35 ADET ARSA SATILACAKTIR

Konya Ereğli Belediyesinden:


KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2 ADET HİDROSTATİK BASINÇ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı ihtiyacı “2 Adet Hidrostatik Basınç Cihazı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/09/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7800/1-1


300 ADET TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 300 adet tümleşik bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/09/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7829/1-1


KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:

İhale Kayıt numarası                        :  2017/422245

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayaş Yolu 18 Km.   Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 293 44 00 - 312 244 90 78

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ankaraseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmeti

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2017/2018 Kampanya Döneminde Yaralı Kantarından 50.000 Ton Pancarın Fabrikamıza karayolu ile nakliyesi.

b) Yapılacağı yer/yerler                    :

Kantarın Adı

Sevk Fabrikası

Pancar Miktarı

Yaralı

Ankara

50.000 Ton

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  06/09/2017 Çarşamba günü Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve KDV Dahil ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7722/1-1


BANAZ VE GEDİZ KANTARLARI KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/428973

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Uşak - Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK

b) Telefon ve faks numarası   :  0 276 231 14 91 - 94

                                                  Faks: 0 276 231 17 32

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Banaz ve Gediz Kantarları Karayolu Pancar Nakliyesi

 

Pancarın Tesellüm Edileceği

Sevk Edilecek Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından Taşınacak Pancar Ton

Bölge Adı

Kantar Adı

MERKEZ

Banaz

Uşak

7.500

Gediz

Uşak

2.500

 

b) İşin Süresi                          :  2017/2018 Kampanya Süresi

c) İşin Yapılacağı Yer             :  2-a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis binası

b) Tarih ve Saati                     :  07.09.2017 Perşembe günü Saat: 14.30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Uşak adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (YÜZ TL) K.D.V. Dahil karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

6 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir.

7 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7737/1-1


NİĞDE BOR KARMA VE DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (TEVSİİ) ALANINA AİT ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Ankara Asfaltı 9. Km. 51700   Bor/NİĞDE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yaklaşık 400 Ha. OSB alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu, kullanma suyu, 5000 m³ BA Gömme Depo ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Bor / NİĞDE

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2020 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :     61.962.678 TL

f) Geçici Teminatı                      :  4.337.387,46 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu   Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  19/09/2017 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Ankara Asfaltı 9. Km. 51700   Bor/NİĞDE adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7676/2-2


İKİ ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Germencik Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda bilgileri bulunan (2) iki adet taşınmaz, ihale şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi hükümleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 07/09/2017 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda satılacaktır.

Her bir taşınmazın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, ilanda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Germencik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 07/09/2017 günü saat:14:00’e kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Germencik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yedieylül Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 Germencik/AYDIN) ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin; adı soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta’da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

Adı                                            :  Germencik Belediye Başkanlığı

Adresi                                        :  Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No: 16 Germencik/AYDIN

Telefonu                                    :  0 256 563 01 20

Faks Numarası                          :  0 256 563 14 72

Elektronik Posta Adresi             :  germencikbelediyesi@hotmail.com

2 - İhalenin

Yapılacağı Yer                           :  Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN

Tarihi ve Saati                            :  07/09/2017 - Aşağıda Taşınmazların Karşısında Belirtilmiştir.

Usulü                                         :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ncı maddesi hükmüne göre Kapalı Teklif Usulü

İhale Dokümanının Temini        :  İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Yedieylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No: 16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda 50,00 TL (Elli Türk Lirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler

a) Gerçek Kişilerden;

- Teklif Mektubu

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)

- Belediyeye borcu olmadığına dair belge

- Geçici teminata ilişkin belge

- Cayma bedeline ilişkin belge

- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

- Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

b) Tüzel Kişilerden;

- Teklif Mektubu

- İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi

- İmza sirküleri

- Tebligat için adres beyanı

- Belediyeye borcu olmadığına dair belge

- Geçici teminata ilişkin belge

- Cayma bedeline ilişkin belge

- İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge

- Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

- Sicil gazetesi ve 2017 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesi

c) Ortak Girişim Olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’nci maddesi hükümlerine göre hazırlanarak 07/09/2017 günü saat:14:00’e kadar alındı belgesi karşılığında Germencik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yedieylül Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak No: 16 Germencik/AYDIN adresine teslim edeceklerdir. İstekliler ihalenin yapılacak olduğu Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verip de ihaleye katılmayanların sundukları yazılı teklifler son teklif olarak kabul edilecektir.

Aşağıdaki muhammen bedellerden KDV ALINMAYACAKTIR. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

S. NO

MAHALLE

MEVKİİ

ADA

PARSEL

NİTELİK

YÜZÖLÇÜMÜ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ VE SAATİ

1

KARAAĞAÇLI

 

153

3

TARLA

210.191,01 m²

3.800.000,00 TL

114.000,00 TL

07.09.2017

14:07

2

REİSKÖY

MENDERES

101

20

TARLA

160.380,14 m²

2.600.000,00 TL

78.000,00 TL

07.09.2017

14:12

 

İlan olunur.

7629/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde Kapalı Zarf Usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2 - İhale 14/09/2017 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Arsa bedelinin ödeme şekli: Satış Bedelinin peşinatı ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan taksit ödemeleri aşağıdaki listede belirtildiği şekilde ödenecektir. (K.D.V. den muaftır.)

4 - Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2017 yılı-Tüzel kişi )

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 14/09/2017 günü saat 12.00’ye kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

M2 si

Geçici Teminat (TL)

Muhammen Bedel (TL)

Niteliği

İmar Durumu

Mevkii

Ödeme Şekli

1

YAZIR

28 M 1

(M29)

43072

1

14190,19

300.000,00

10.000.000,00

ARSA

Mesken Alanı E=1.15

Max Taks=0.25

(Emsalin 0,05'i kadar Ticaret Yapılabilir)

YAZIR

18 eşit taksit

2

YAZIR

28 M 1

(M29)

43072

2

14183,85

300.000,00

10.000.000,00

ARSA

Mesken Alanı E=1.15

Max Taks=0.25

(Emsalin 0,05'i kadar Ticaret Yapılabilir)

YAZIR

18 eşit taksit

2

YAZIR

28 M 1

(M29)

43072

3

14183,85

300.000,00

10.000.000,00

ARSA

Mesken Alanı E=1.15

Max Taks=0.25

(Emsalin 0,05'i kadar Ticaret Yapılabilir)

YAZIR

18 eşit taksit

4

DİKİLİTAŞ

24 M 2

(M29)

13789

28

16377,53

1.650.000,00

55.000.000,00

ARSA

E=2.20

Taks=0.50

Ticaret Alanı

İstanbul Yolu Üzeri

24 eşit taksit

 

İlan olunur.

7537/1-1


35 ADET ARSA SATILACAKTIR

Konya Ereğli Belediyesinden:

MADDE 1 - TAŞINMAZIN MAL SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. Taşınmazın Mal Sahibi İdarenin;

a) Adı                                     :  Konya/Ereğli Belediyesi

b) Adresi                                :  N. Kemal Mah. Anıt Cad. No: 54

c) Telefon numarası                :  (0 332) 713 15 18

d) Faks numarası                    :  (0 332) 713 12 40

MADDE 2 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İhale usulü                          :  1 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının 36.maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile 34 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır. Açık Teklif ve Kapalı Teklif usulü ile satılacak parseller aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nden bedelsiz görülebilir.

b) İhalenin yapılacağı adres    :  Namık Kemal Mahallesi Anıt Cad. No: 54 Ereğli/KONYA adresindeki Belediye Hizmet Binası 2. Kat Sevide Tavas Toplantı Salonu

MADDE 3 - İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER İHALE TARİH VE SAATLERİ

 

Sıra

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü (M2)

Niteliği

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Türü

İhale Tarih ve Saati

1

Ereğli

Barbaros

1483

4

1.784,84

Arsa

2.677.260,00

81.000,00

Kapalı

12.09.2017 - 14:00

2

Ereğli

Çömlekçi

3131

1

1.772,04

Arsa

1.506.234,00

46.000,00

Açık

12.09.2017 - 14:05

3

Ereğli

Sarıca

138

1

23.952,01

Arsa

431.136,18

13.000,00

Açık

12.09.2017 - 14:10

4

Ereğli

Yıldızlı

102

8

31.868,21

Arsa

318.682,10

10.000,00

Açık

12.09.2017 - 14:15

5

Ereğli

Zengen

163

2

42.630,38

Arsa

298.412,66

10.000,00

Açık

12.09.2017 - 14:20

6

Ereğli

Belceağaç

111

9

11.482,89

Arsa

229.657,80

7.000,00

Açık

12.09.2017 - 14:25

7

Ereğli

Boyacı Ali

102

34

232,72

Arsa

232.720,00

7.000,00

Açık

12.09.2017 - 14:30

8

Ereğli

Zengen

350

3

6.578,15

Arsa

230.235,25

8.000,00

Açık

12.09.2017 - 14:35

9

Ereğli

Belceağaç

110

4

10.055,05

Arsa

201.101,00

6.100,00

Açık

12.09.2017 - 14:40

10

Ereğli

Çömlekçi

542

1

3.429,62

Arsa

154.332,90

4.700,00

Açık

12.09.2017 - 14:45

11

Ereğli

Gökteme

256

25.250,00

Arsa

151.500,00

5.000,00

Açık

12.09.2017 - 14:50

12

Ereğli

Yıldızlı

102

7

14.277,40

Arsa

147.774,00

5.000,00

Açık

12.09.2017 - 14:55

13

Ereğli

Çömlekçi

546

6

2.993,00

Arsa

134.685,00

4.100,00

Açık

12.09.2017 - 15:00

14

Ereğli

Toros

2760

7

183,17

Arsa

84.258,20

2.600,00

Açık

12.09.2017 - 15:05

15

Ereğli

Toros

2760

11

169,85

Arsa

78.131,00

2.500,00

Açık

12.09.2017 - 15:10

16

Ereğli

Toros

2760

8

143,04

Arsa

65.798,40

2.000,00

Açık

12.09.2017 - 15:15

17

Ereğli

Toros

2760

9

143,04

Arsa

65.798,40

2.000,00

Açık

12.09.2017 - 15:20

18

Ereğli

Toros

2760

10

143,04

Arsa

65.798,40

2.000,00

Açık

12.09.2017 - 15:25

19

Ereğli

Yeniköy

107

39

4.408,00

Arsa

57.304,00

2.000,00

Açık

12.09.2017 - 15:30

20

Ereğli

Zengen

119

6

1.713,26

Arsa

29.125,42

750,00

Açık

12.09.2017 - 15:35

21

Ereğli

Zengen

119

1

1.150,53

Arsa

19.559,01

750,00

Açık

12.09.2017 - 15:40

22

Ereğli

Zengen

119

3

1.051,52

Arsa

17.875,84

750,00

Açık

12.09.2017 - 15:45

23

Ereğli

Zengen

119

2

1.050,31

Arsa

17.855,27

750,00

Açık

12.09.2017 - 15:50

24

Ereğli

Zengen

119

4

1.037,72

Arsa

17.641,24

750,00

Açık

12.09.2017 - 15:55

25

Ereğli

Zengen

120

4

1.010,34

Arsa

17.175,78

750,00

Açık

12.09.2017 - 16:00

26

Ereğli

Zengen

120

2

999,67

Arsa

16.994,39

750,00

Açık

12.09.2017 - 16:05

27

Ereğli

Taşbudak

161

1.900,00

Arsa

9.500,00

300,00

Açık

12.09.2017 - 16:10

28

Ereğli

Yeniköy

231

7

752

Arsa

7.520,00

250,00

Açık

12.09.2017 - 16:15

29

Ereğli

Taşbudak

44

1.300,00

Arsa

6.500,00

200,00

Açık

12.09.2017 - 16:20

30

Ereğli

Yeniköy

178

2

544

Arsa

5.440,00

250,00

Açık

12.09.2017 - 16:25

31

Ereğli

Gökteme

246

328

Arsa

2.624,00

80,00

Açık

12.09.2017 - 16:30

32

Ereğli

Gökteme

247

318

Arsa

2.544,00

80,00

Açık

12.09.2017 - 16:35

33

Ereğli

Gökteme

248

308

Arsa

2.464,00

80,00

Açık

12.09.2017 - 16:40

34

Ereğli

Gökteme

249

298

Arsa

2.384,00

80,00

Açık

12.09.2017 - 16:45

35

Ereğli

Gökteme

250

270

Arsa

2.160,00

80,00

Açık

12.09.2017 - 16:50

 

MADDE 4 - İHALEYE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER:

İhale katılımcılarından istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. İhale dokümanı Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacaktır. Müracaatların belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğü’ne ihale günü en geç saat: 12.30’a kadar yapılması gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

A) Açık İhale

a) Başvuru Dilekçesi.

b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği

c) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

d) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu,

e) Yerleşim Yeri Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

g) Vekâleten Katılma Durumunda Vekâletname ve İmza Sirküleri.(Noter Onaylı)

h) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.(İhale şartname bedeli 150,00 TL dir.)

i) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi .(Belediyeden alınacaktır.)

j) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi göstermesi (Adres Beyanı)

k) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

B) Kapalı Teklif Usulü İhale

İç Zarf:

• Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf.

Dış Zarf:

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

b) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğünden)

f) Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

h) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (İhale şartname bedeli 150,00 TL dir.)

i) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacaktır.)

MADDE 5 - İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

MADDE 6 - İhalenin yapılamaması halinde 19.09.2017 tarihinde Salı günü aynı şartlarda, aynı yerde ve aynı saatlerde 2. defa ihale edilecektir.

MADDE 7 - Şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde görülebilir. İhale evrakları ihale günü en geç saat 12:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

7767/1-1


KAVRULMUŞ KIYILMIŞ FINDIK ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 10.000 kg Kavrulmuş Kıyılmış Fındık alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 07.09.2017 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 07.09.2017 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0 312) 397 33 65 - 66         Faks: (0 312) 397 33 74 - 71

7817/1-1