25 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30165

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Standardları Enstitüsünden:

PERSONEL ALINACAKTIR

Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, 12 TSE Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 24 Memur ve 2 Şoför olmak üzere toplam 40 personel alınacaktır.

 

Sıra No

Öğrenim Durumu

Puan Türü

Kadro Unvanı

Görev Yapacağı Şehir

Alınacak Personel Sayısı

1

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu olmak

P-14

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

4

2

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

2

3

İstatistik veya Matematik lisans programından mezun olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

*4

Herhangi bir lisans programından mezun olmak

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

1

5

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, programlarının birinden mezun olmak.

P-3

TSE Uzman Yardımcısı

Ankara

4

*6

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

P-4

Avukat

Kocaeli/Gebze

2

7

İşletme Önlisans veya İşletme Yönetimi Önlisans mezunu olmak

P-93

Memur

Ankara

6

8

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Memur

Ankara

6

9

Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

P-93

Memur

Samsun

1

Denizli

1

Kocaeli

1

Trabzon

1

Mersin

1

İstanbul Avrupa Yakası

1

İstanbul Anadolu Yakası

1

Kocaeli/Gebze

5

*10

Şoför Ortaöğretim Mezunu

P-94

Şoför

Ankara

2

 

*Mezuniyet Durumu ve KPSS puanı haricinde ek şartlar aranmakta olup bunlar aşağıda yer alan ‘Başvuru Şartları’ bölümünde belirtilmiştir.

I. BAŞVURU ŞARTLARI:

Sözlü sınava başvurular 18 EYLÜL-02 EKİM 2017 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, başvuruda bulunabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

2) Tabloda belirtilen öğrenim programlarından mezun olmak (Yükseköğretim Kurulunca tabloda yer alan bölüm mezunları ile eşdeğer haklara sahip olduğuna karar verilen yurt içindeki yükseköğretim kurumları ile denklik belgesi verilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.)

3) Tablonun 4 üncü sırasında yer alan kadroya yapılacak başvurularda, son müracaat tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan Arapça alanında en az A seviyesi puana (90) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olunması zorunludur. (Başvuru tarihleri arasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılacaktır)

4) Tablonun 6’ncı sırasında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda, başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. (Başvuru tarihleri arasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılacaktır)

5) Tablonun 10’uncu sırasında yer alan Şoför kadrosu için;  E sınıfı Ehliyet sahibi olmak, SRC2 ve SRC4 Belgelerinin her ikisine birden sahip olmak (SRC1 belgesini alanlar SRC2 belgesini almış sayılırlar, SRC3 belgesini alanlar SRC4 belgesini almış sayılırlar, dolayısıyla SRC1 ve SRC3 Belgesine aynı anda sahip olanlarda başvurabilir). Sağlık durumu uzun yola elverişli olmak. (Başvuru tarihleri arasında internet sitemiz üzerinden elektronik ortamda belge yüklemesi tarafınızca yapılacaktır)

6) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak).

7) TSE Uzman Yardımcılığı ve Avukatlık kadroları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-27/28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS), Tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur.

8) Memur kadroları için, 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan Ön Lisans Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-93 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur. 

9) Şoför kadroları için, 20 Kasım 2016 tarihinde yapılan Ortaöğretim Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) P-94 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak zorunludur

10) Başvurular il bazında yapılacak olup adaylar, tabloda yer alan kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilecektir. Aynı aday tarafından birden fazla kadro için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

11) Adaylar, yerleştikleri illerde en az 5 (beş) yıl çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

12) Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak.

13) Başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru süresinin son günü itibarıyla (02 Ekim 2017) sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Başvuru süresinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

II - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, 18 Eylül 2017-02 Ekim 2017 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Enstitünün resmi internet sitesinde yer alan (http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından elektronik ortamda başvuru formu ile özgeçmişlerini oluşturarak ve fotoğraf ve mezuniyet belgelerini elektronik ortama aktararak başvurularını gerçekleştireceklerdir. Enstitünün başvuru süresini uzatma hakkı saklıdır.(Elden yapılan veya posta yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.)

2) Tablonun 4’üncü, 6’ncı ve 10’uncu sıralarında yer alan kadrolara yapılacak başvurularda ‘BAŞVURU ŞARTLARI’nda belirtilen belgelerin elektronik ortamda başvuru formuna eklenmesi zorunludur.

3) TSE Uzman Yardımcılığı kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.

4) Avukat, Memur ve Şoför kadrolarına başvuracak adayların mezun oldukları öğrenim programları ve tespit edilen KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının 8 (sekiz) katı kadar aday sözlü sınava girme hakkı kazanır. Ancak öğrenim programı ve puan türü için yapılan sıralama sonucunda son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylarda sınava katılmaya hak kazanır.

5) Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 09 Ekim 2017 tarihinde Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilir. Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylara İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca sınav giriş belgesi düzenlenir. Sınav giriş belgeleri adayların elektronik posta adreslerine gönderilir veya kendilerine elden teslim edilir. Adaylar sınav giriş belgelerini aynı zamanda Enstitünün resmi internet sitesinden de (http://www.tse.org.tr) duyurular sayfasından temin edebilirler.

6) Sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, sözlü sınav tarihinde öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslını, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını ibraz etmek zorundadırlar.

III - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü sınav, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgileri ile kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneğinin, liyakatinin, temsil kabiliyetinin, muhakeme gücünün, davranış ve tepkilerinin TSE Uzman Yardımcılığına veya diğer kadrolara uygunluğunun, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, genel yetenek ve genel kültürünün, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

a) TSE Uzman Yardımcılığı kadroları için;

1 - Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için; TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, Genel kültür ve genel yetenek, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları, mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve bütçesi, maliye politikası, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi, işletme iktisadı, siyaset bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası

2 - Diğer bölümlerden mezun olanlar için; TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler, mesleki konular (Ana branşlara göre hazırlanmış ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular), anayasa hukuku, devlet teşkilatı, idare hukuku,

b) Avukat, Memur ve Şoför kadroları için; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu,

Şeklindedir.

IV - SINAV YERİ

Sözlü sınavın yapılacağı yer 09 Ekim 2017 tarihinde http://www.tse.org.tr adresinde duyurular sayfasından yukarıda yer alan diğer bilgilerle birlikte ilan edilecektir. Adaylar kendileri için oluşturulan sınav giriş belgelerinde ilan edilen yer ve zamanda nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden biri, sözlü sınav giriş belgesi, diploma veya çıkış belgesi ile başvuruda istenen diğer belgelerle birlikte hazır bulunacaklardır.

V - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav notu aynı zamanda nihai başarı puanıdır. Sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir. Sözlü sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, sözlü sınavı başarmış kabul edilecektir. Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresi duyurular sayfasında ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır.

Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır. Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VI - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 10 (on) iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

İlanen duyurulur.

7762/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

İstanbul ili Bakırköy ilçesi Bakırköy Lisesinden alındığı iddia edilen 4780 numaralı Cüneyt ERGÜN adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir.

 

OKUL NO

2006061535

ADI SOYADI

CÜNEYT ERGÜN

BABA ADI

CEVDET

ANNE ADI

RAHİME

DOĞUM YERİ

KURTALAN

DOĞUM TARİHİ

01/01/1986

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

BAKIRKÖY LİSESİ

DİPLOMA NO

4780

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

15/06/2006

BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI

GENEL KÜLTÜR

 

İlan olunur.

7703/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.

 

ADA PARSEL

MALİKİ

ENC. TARİH/SAYI

CEZA MİK. (TL)

ADRES

60444/2

Türkoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.

20.07.2017/759

7.323,62-TL

Güçlükaya Mahallesi Savur Sokak No: 3/7 Keçiören/ ANKARA

7733/1-1


 


 


 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 227 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/08/2017 tarih ve 1552 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Topçu Mahallesi imarın 45732 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7723/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarih ve 302 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/08/2017 tarih ve 1543 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Oğuzlar Mahallesi imarın 18269 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7724/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarih ve 306 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/08/2017 tarih ve 1542 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45941 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7725/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarih ve 303 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2017 tarih ve 1337 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45994 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7726/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarih ve 304 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/08/2017 tarih ve 1544 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Elvan Mahallesi imarın 46009 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7727/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 233 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/08/2017 tarih ve 1546 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Atakent Mahallesi imarın 45022 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7728/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarih ve 309 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2017 tarih ve 1355 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Topçu Mahallesi imarın 18211 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7729/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/05/2017 tarih ve 331 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2017 tarih ve 1349 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Altay Mahallesi imarın 17317 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7730/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarih ve 308 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2017 tarih ve 1354 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ahimesut Mahallesi imarın 46136 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7731/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/05/2017 tarih ve 311 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/07/2017 tarih ve 1346 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Altay Mahallesi imarın 17316 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/08/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7732/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların Öğretim Üyesi Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel), Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Belgesi, Askerlik Belgesi ile birlikte başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulundan alınacak), yayın listelerini bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Un.

Ad.

Der.

Açıklama

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçe Eğitimi alanında çalışmaları olmak

HONAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Un.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Finans Bankacılık ve Sigortacılık

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Doçent

1

1

 

7744/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

- Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ortodonti Anabilim Dalı

Doç.

1

1

Florozisli dişlere braket yapıştırılması konusunda çalışmaları bulunmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Periodontoloji Anabilim Dalı

Prof.

1

1

Diabetes Mellitus, Orak Hücre Hastalığı ve Talasemi hastalarında periodontal durum ve periodontal tedavinin sistemik etkileri konularında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Prof.

1

1

Tuz ve yüksek sıcaklık streslerinin genotoksik etkilerinin büyüme düzenleyicileri ile hafifletilmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Zooloji Anabilim Dalı

Prof.

1

1

Ichneumonidae sistematiği, parazitoit arıların biyolojisi ve biyolojik mücadele ajanları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Doç.

1

1

Aksu Çayı Havzası Jeomorfolojisi ve Göller Yöresi Gölleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı

Doç.

1

1

Tangent Cireles anten tasarımı konusunda çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Elektronik Anabilim Dalı

Doç.

1

1

Mikrodalga ve Terahertz Bölgesi Metamalzemeler konusunda çalışma yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Anabilim Dalı

Prof.

1

1

Kırsal alanlarda afet konutu uygulamaları konusunda doktora yapmış olmak ve binaların ısıl performansı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç.

1

1

Deneysel Beyin hasarında ICAM-1 değerleri ve alfa-tokoferolun etkileri konusunda çalışması olmak.

7747/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Diş Hekimliği, Eğitim, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör ve doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını  (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Diş Hekimliği

-

Restoratif Diş Tedavisi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Spor Eğitimi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk

-

Kamu Hukuku

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Mali Hukuk Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

Prof. Dr.

1

Doçentliğini İktisat Politikaları Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Gıda Bilimleri Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Üroloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Üroloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Sporda Psikososyal Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

7713/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  35.02/1709

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.07.2017 - 350                                 Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.07.2017 - 8525                                   İZMİR

 İzmir ili, Bergama ilçesi, İncecikler Mahallesi, Körtepe Mevkii bulunan alanın Arkeolojik sit olarak tescil edilmesi talebine ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 19.04.2017 tarihli ve 1544 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.07.2017 tarihli ve 968 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili Bergama ilçesi, İncecikler Mahallesi Körtepe Mevkiinde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada işaretlenen şekli I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

7645/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    45.17/71

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 11.08.2017 - 355                                 Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 11.08.2017 - 8605                                   İZMİR

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karakoca Mahallesi, sınırları içerisinde kalan alanda bulunan köprü kalıntısının 2863 sayılı kanunun 7. maddesi kapsamında tesciline yönelik, 2863 sayılı kanunun 5177 sayılı kanun ile değişik 7. maddesi kapsamında iletilen; Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa Orman İşletme Müdürlüğü’nün 03.05.2017 tarih E.918036 sayılı ve 12.05.2017 tarih ve E.1001355 sayılı yazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 03.05.2017 tarih E.89140 sayılı ve 22.05.2017 tarihli ve E.102035sayılı yazıları, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 04.05.2017 tarihli ve E.17272 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 05.05.2017 tarih 302666 sayılı ve 10.05.2017 tarih ve 317486 sayılı yazıları, Yunusemre Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12.05.2017 tarihli ve E.4032/4113 sayılı yazısı ve eki, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 24.05.2017 tarih ve E.1158588 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.08.2017 tarih ve 1066 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

 Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karakoca Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanda bulunan köprü kalıntısının 2863 sayılı Yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığından ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’’ olarak tescil edilmesine, korunma alanının karar eki paftada gösterildiği şekli ile belirlenmesine, yapı grubunun 1. grup olarak belirlenmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

7644/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  35.06/1795

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 12.07.2017 - 347                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO :      12.07.2017 - 8471                                    İZMİR

İzmir ili, Foça ilçesi, Kocamehmetler mahallesinde 500, 508, 510, 512, 530, 533, 545, 547, 556 ve 555 parsellerde yer alan taşınmazlarda yer alan yapıların 2863 sayılı kanunun 5177 sayılı kanun ile değişik 7. maddesi kapsamında iletilen; İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 13.03.2017 tarihli ve E.582930 sayılı yazısı ve ekleri, Foça Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 08.03.2017 tarihli ve E.551237 sayılı yazısı ve ekleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 15.03.2017 tarihli ve E.409128 sayılı yazısı, İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28.03.2017 tarihli ve 798-2791 sayılı yazısı ve ekleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığının 28.06.2017 tarihli ve E.168062 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2017 tarih ve 903 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Foça ilçesi, Kocamehmetler mahallesinde tapunun 500, 508, 510, 512, 530, 533, 545, 547, 556 ve 555 parsellerinde yer alan yapıların, 2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun 2 (iki) olarak belirlenmesine, ekli tescil fişlerinin uygun olduğuna, alanın Kentsel sit niteliği taşıyıp taşımadığına yönelik Kurulumuz üyelerince yerinde inceleme yapılmasına, karar verildi.

7643/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   45.01/492

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.07.2017-352                                   Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.07.2017-8568                                     İZMİR

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Karaköy Mahallesi, Karadutlu Mevkiinde bulunan alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 16.05.2017 tarihli ve 1817 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.07.2017 tarihli ve 1018 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Karaköy Mahallesi, Karadutlu Mevkiinde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

7642/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   45.01/450

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 28.07.2017 - 352                                 Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 28.07.2017 - 8566                                   İZMİR

Manisa ili, Akhisar ilçesi Yeniceköy Mahallesi, Dağdibi Mevkiinde bulunan alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30.09.2016 tarihli ve 3853 sayılı yazısı ve ekleri; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.05.2017 tarihli ve 1810 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.07.2017 tarihli ve 1015 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Akhisar ilçesi Yeniceköy Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

7641/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   45.06/157

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 11.01.2017 - 312                                 Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 11.01.2017 - 7518                                   İZMİR

Manisa İli, Kula ilçesinde, İzmir 1 Numaralı KTVKK’nun 29.08.1986 tarih ve 2640 sayılı kararı ile belirlenen ve İzmir 2 Numaralı KTVKK’nun 19.12.1990 tarih ve 1674 sayılı kararı ile son şeklini alan Kentsel Sit sınırları içerisinde, aynı Kurulun 02.02.1994 tarihli ve 3792 sayılı kararıyla onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) sınırları içinde kentsel sit alanı veya etkileme geçiş sahası içerisinde yer alan, “1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İşi” kapsamında planlama alanı dahilinde tescile önerilen taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin listenin ve hazırlanan öneri tescil fişlerinin iletildiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Koruma Uygulama Denetim Şube Müdürlüğünün 22.02.2016 tarihli ve 130 sayılı yazısı ve ekleri, 17.06.2016 tarih ve E.25865 sayılı yazısı ve ekleri, tescile önerilen taşınmazlara ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği istenilen İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.11.2016 tarihli ve 3799 sayılı kurum görüşü yazısı, iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.01.2017 tarihli ve 39 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Kula İlçesi, Taş, Bey, Akgün, Zaferiye, Camicedit, Kızılkaya ve Seyitali Mahallelerinde TKTVYK’nun 29.08.1986 tarih ve 2640 sayılı kararı ile belirlenen ve İzmir 2 Numaralı KTVKK’nun 19.12.1990 tarih ve 1674 sayılı kararı ile sınırları son şeklini alan Kentsel Sit sınırları ve etkileme geçiş sahası içerisinde ve bu alana ilişkin aynı Kurulun 02.02.1994 tarihli ve 3792 sayılı kararıyla onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) sınırları içerisinde yer alan 2863 sayılı yasa kapsamında tescile önerilen taşınmazlardan kararımız eki listede belirtilenlerin Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmelerinin uygun olduğuna, yapı gruplarının 2.(ikinci) Grup olarak belirlenmesine,

-Öneri tescil fişlerinin; mahalle adlarının hatalı olması, tescile önerilen yapılarda tanım eksiklikleri ve hatalarının bulunması, yapı fotoğraflarının yetersiz olması nedeniyle uygun olmadığına, bu kapsamda Kurul Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanacak tescil fişlerinin değerlendirilmek üzere kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

 

SIRA NO

ADA

PARSEL

MAHALLE

ADI

GRUBU

1

95

1

SEYİTALİ

KONUT

2.

2

74

15

SEYİTALİ

KONUT

2.

3

93

14_15

SEYİTALİ

KONUT

2.

4

93

16

SEYİTALİ

KONUT

2.

5

93

2

SEYİTALİ

KONUT

2.

6

98

6

SEYİTALİ

KONUT

2.

7

97

9

SEYİTALİ

KONUT

2.

8

97

2

SEYİTALİ

KONUT

2.

9

97

29

SEYİTALİ

KONUT

2.

10

97

27

SEYİTALİ

KONUT

2.

11

92

18

SEYİTALİ

KONUT

2.

12

92

19

SEYİTALİ

KONUT

2.

13

92

30

SEYİTALİ

KONUT

2.

14

92

14

SEYİTALİ

KONUT

2.

15

92

10

SEYİTALİ

KONUT

2.

16

92

44

SEYİTALİ

KONUT

2.

17

92

8

SEYİTALİ

KONUT

2.

18

92

25

SEYİTALİ

KONUT

2.

19

92

23_24

SEYİTALİ

KONUT

2.

20

92

22

SEYİTALİ

KONUT

2.

21

79

12

KIZILKAYA

KONUT

2.

22

79

11

KIZILKAYA

KONUT

2.

23

79

8

KIZILKAYA

KONUT

2.

24

79

9

KIZILKAYA

KONUT

2.

25

79

1

KIZILKAYA

KONUT

2.

26

79

2

KIZILKAYA

KONUT

2.

27

79

3_4

KIZILKAYA

KONUT

2.

28

91

14_15

SEYİTALİ

KONUT

2.

29

91

16

SEYİTALİ

KONUT

2.

30

91

17_18_19

SEYİTALİ

KONUT

2.

31

90

15_16

SEYİTALİ

KONUT

2.

32

99

1_2

SEYİTALİ

KONUT + TİCARET

2.

33

99

8

SEYİTALİ

KONUT

2.

34

99

28

SEYİTALİ

KONUT

2.

35

99

23

SEYİTALİ

KONUT

2.

36

100

15

SEYİTALİ

KONUT

2.

37

100

16

SEYİTALİ

KONUT

2.

38

100

17

SEYİTALİ

KONUT

2.

39

78

43

KIZILKAYA

KONUT

2.

40

78

70

KIZILKAYA

KONUT

2.

41

78

74

KIZILKAYA

KONUT

2.

42

78

45

KIZILKAYA

KONUT

2.

43

78

75

KIZILKAYA

KONUT

2.

44

78

47

KIZILKAYA

KONUT

2.

45

78

76

KIZILKAYA

TİCARET (FIRIN)

2.

46

78

55

KIZILKAYA

KONUT

2.

47

77

4

KIZILKAYA

KONUT

2.

48

84

14

KIZILKAYA

KONUT

2.

49

83

26_27

KIZILKAYA

KONUT

2.

50

83

12

KIZILKAYA

KONUT

2.

51

85

6

KIZILKAYA

KONUT

2.

52

85

20

KIZILKAYA

KONUT

2.

53

85

2

KIZILKAYA

KONUT

2.

54

85

18

KIZILKAYA

KONUT

2.

55

86

8

KIZILKAYA

KONUT

2.

56

86

9_10

KIZILKAYA

KONUT

2.

57

86

19

KIZILKAYA

KONUT

2.

58

86

17_28_29

KIZILKAYA

KONUT

2.

59

81

1

KIZILKAYA

KONUT

2.

60

81

13

KIZILKAYA

KONUT

2.

61

81

11

KIZILKAYA

KONUT

2.

62

81

39

KIZILKAYA

KONUT

2.

63

104

1

SEYİTALİ

KONUT

2.

64

104

36

SEYİTALİ

KONUT

2.

65

104

10

SEYİTALİ

KONUT

2.

66

103

1

SEYİTALİ

KONUT

2.

67

103

2

SEYİTALİ

KONUT

2.

68

103

3

SEYİTALİ

KONUT

2.

69

105

10

SEYİTALİ

KONUT

2.

70

105

8

SEYİTALİ

KONUT

2.

71

105

6

SEYİTALİ

KONUT

2.

72

105

4

SEYİTALİ

KONUT

2.

73

105

3

SEYİTALİ

KONUT

2.

74

106

17

SEYİTALİ

KONUT

2.

75

106

19

SEYİTALİ

KONUT

2.

76

106

20

SEYİTALİ

KONUT

2.

77

106

1

SEYİTALİ

KONUT

2.

78

119

9

SEYİTALİ

KONUT

2.

79

117

28

CAMİCEDİT

KONUT + TİCARET

2.

80

117

31

CAMİCEDİT

KONUT

2.

81

121

46

CAMİCEDİT

TİCARET

2.

82

118

2

CAMİCEDİT

KONUT

2.

83

118

7

CAMİCEDİT

KONUT

2.

84

115

25_26

CAMİCEDİT

KONUT

2.

85

115

7

CAMİCEDİT

KONUT

2.

86

115

15

CAMİCEDİT

KONUT + TİCARET

2.

87

114

15

CAMİCEDİT

KONUT

2.

88

55

37

ZAFERİYE

KONUT

2.

89

113

7

CAMİCEDİT

KONUT

2.

90

113

3

CAMİCEDİT

KONUT

2.

91

113

18_19

CAMİCEDİT

KONUT

2.

92

113

12

CAMİCEDİT

KONUT

2.

93

113

11

CAMİCEDİT

KONUT

2.

94

112

24

CAMİCEDİT

KONUT

2.

95

112

7

CAMİCEDİT

KONUT

2.

96

22

10

AKGÜN

KONUT + TİCARET

2.

97

109

9

CAMİCEDİT

KONUT

2.

98

40

2

AKGÜN

KONUT

2.

99

36

1_14

AKGÜN

KONUT

2.

100

15

9

AKGÜN

KONUT

2.

101

43

7

AKGÜN

KONUT

2.

102

43

8

AKGÜN

KONUT

2.

103

8

10

TAŞ

KONUT + TİCARET

2.

104

9

1

TAŞ

KONUT

2.

105

7

41_42

TAŞ

KONUT

2.

106

7

45

TAŞ

KONUT

2.

107

7

55

TAŞ

KONUT

2.

108

7

58

TAŞ

KONUT

2.

109

7

17

TAŞ

KONUT

2.

110

7

4

TAŞ

KONUT

2.

111

7

1

TAŞ

KONUT

2.

112

10

26

TAŞ

TİCARET

2.

113

10

27

TAŞ

KONUT

2.

114

10

29

TAŞ

KONUT

2.

115

10

43

TAŞ

KONUT

2.

116

10

47

TAŞ

KONUT

2.

117

10

12

TAŞ

KONUT

2.

118

10

57

TAŞ

KONUT

2.

119

10

56

TAŞ

KONUT

2.

120

10

70

TAŞ

KONUT

2.

121

10

72

TAŞ

KONUT

2.

122

10

65

TAŞ

KONUT

2.

123

10

5

TAŞ

KONUT

2.

124

10

16

TAŞ

KONUT

2.

125

11

14

TAŞ

KONUT

2.

126

11

9

TAŞ

KONUT

2.

127

11

10

TAŞ

KONUT

2.

128

11

11

TAŞ

KONUT

2.

129

11

4

TAŞ

KONUT

2.

130

11

2

TAŞ

KONUT

2.

131

3

1

TAŞ

KONUT

2.

132

3

5

TAŞ

KONUT

2.

133

3

11

TAŞ

KONUT

2.

134

3

12

TAŞ

KONUT

2.

135

6

17

TAŞ

KONUT

2.

136

39

14

TAŞ

KONUT

2.

137

39

16

TAŞ

KONUT

2.

138

39

26

TAŞ

KONUT

2.

139

39

27_28

TAŞ

KONUT

2.

140

4

2

TAŞ

KONUT

2.

141

5

17

TAŞ

KONUT

2.

142

5

35

TAŞ

KONUT

2.

143

5

8_9

TAŞ

KONUT

2.

144

5

47

TAŞ

KONUT

2.

145

5

55

TAŞ

KONUT

2.

146

5

10_11_12

TAŞ

KONUT

2.

147

5

3_4

TAŞ

KONUT

2.

148

5

52

TAŞ

KONUT

2.

149

5

5

TAŞ

KONUT

2.

150

5

6

TAŞ

KONUT

2.

151

5

7

TAŞ

KONUT

2.

152

150

17_18

BEY

TİCARET

2.

153

152

2_3_4

BEY

KONUT

2.

154

153

8

BEY

TİCARET

2.

155

108

69

CAMİCEDİT

TİCARET

2.

156

127

10

CAMİCEDİT

TİCARET

2.

157

112

22

CAMİCEDİT

KONUT

2.

158

120

6

CAMİCEDİT

KONUT

2.

159

104

15

SEYİTALİ

KONUT

2.

160

119

10

SEYİTALİ

KONUT

2.

161

105

11

SEYİTALİ

KONUT

2.

162

88

20

SEYİTALİ

KONUT

2.

163

89

37

SEYİTALİ

KONUT

2.

164

55

25

ZAFERİYE

KONUT

2.

165

20

4

AKGÜN

KONUT

2.

166

17

13

AKGÜN

KONUT

2.

167

46

3

ZAFERİYE

KONUT

2.

168

46

7

ZAFERİYE

KONUT

2.

169

46

11

ZAFERİYE

KONUT

2.

170

47

15

ZAFERİYE

KONUT

2.

171

63

2

ZAFERİYE

KONUT

2.

172

21

1

AKGÜN

KONUT

2.

173

21

3

AKGÜN

KONUT

2.

174

21

4

AKGÜN

KONUT

2.

175

21

8

AKGÜN

KONUT

2.

176

64

11

ZAFERİYE

KONUT

2.

177

129

17_18

CAMİCEDİT

TİCARET

2.

178

155

11

BEY

TİCARET

2.

179

129

19

CAMİCEDİT

TİCARET

2.

180

124

12_13

CAMİCEDİT

KONUT + TİCARET

2.

181

155

51

BEY

KONUT

2.

182

91

29

SEYİTALİ

KONUT

2.

183

47

19

ZAFERİYE

KONUT

2.

184

127

8

CAMİCEDİT

TİCARET

2.

185

83

28

KIZILKAYA

KONUT

2.

7640/1-1