18 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30158

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kapadokya Üniversitesinden:

DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Hülya ÜVET

Ebe

İlimiz Çankaya Toplum Sağlığı Merkezi emrinde E75725 sicil numarası ile görevli iken aylıksız izne ayrıldığınız ve mazeretinizin sona ermesine rağmen yasal süre içerisinde işe başlamadığınız konusuna ilişkin Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünün 31/05/2017 tarih ve 46294576 barkod numaralı onayı ile hakkınızda yapılan inceleme neticesinde düzenlenen Disiplin Soruşturma Raporuna istinaden Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 28/07/2017 tarih ve 1666 Karar Nolu Başkanlık Makamından alınan Olur yazısı ile bildirilen 09/05/2017-30/05/2017 tarihlerinde 10 (On) gün görevine başlamadığı bildirildiğinden 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ‘96. maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet Memurluğuna alınmazlar’ 97. maddesinin (d) fıkrası ile 108. Maddesinin (f) bendi hükmü gereğince 22/05/2017 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılması’ kararı ilanen tebliğ olunur.

7567/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 057 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2017 gün ve 1121 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95666 ada kuzeyinde bulunan çocuk bahçesi ve oyun alanının bir bölümünün eğitim tesisi alanına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

7521/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

61234 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7495/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

85316 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümenin 25.07.2017 tarih ve 1043/1794 sayılı karar ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.08.2017 tarih ve 1742/3786 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 85316’nolu parselasyon planı 18.08.2017 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

85316 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Şeker Mahallesi 45059 ada 1 ve 45061 ada ve 1 nolu parseller.

İlanen duyurulur.

7516/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İslam Ülkeleri Akademisyenler Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı (İSAK VAKFI)

VAKFEDENLER: Bayram ALTAN

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.06.2017 tarih ve E: 2016/458, K: 2017/150 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Başta Türkiye olmak üzere İslam Ülkelerinin eğitim, sağlık, ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak üzere bilgili, aydın, genç akademisyenlerin yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunarak gençlerin ülkemize, memleketimize, İslam Dünyasına ve bütün insanlığa faydalı olmalarını sağlamak amacıyla milli, manevi, ahlaki, dini ve örfi gelişmeleri için her türlü yasal destekte bulunmak ve bu amaca yönelik her türden yasal çalışmayı yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL.

YÖNETİM KURULU: Bayram Altan, Refik Turan, Ziya Argün, Turan Güven, Hasan Hüseyin Ugurlu, Ahmet Nedim Serinsu

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı aynı gaye ile kurulan bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7570/1-1


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen, 24.11.2014 gün ve 2072 sayılı kararı ile güncellenen "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında kalan 2981 sayılı İmar Affı yasası müracaatı bulunmayan yapıların 775 sayılı kanunun 18. Maddesine göre yıkım kararı alınması için Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır. 18.08.2017 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Yıkılacak Yapı:

No

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Karar Tarih ve Sayı

1

Gülseren KARACA

Dostlar Mahallesi Bedrettin Cömert Caddesi No: 13 Mamak/ANKARA

03.08.2017 Tarih ve 1723/3620 Sayı

7568/1-1


 


 


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 11.08.2017 tarih ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızda aşağıda bilgileri bulunan Profesör ve Doçent kadrolarının sehven yazılan ilan şartları karşılarında belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Drc.

Eski Şart

Yeni Şart

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Trombozla ilişkili gastrointestinal hastalıklarla ilgili çalışması olmak.

Gastroenteroloji Yan Dal uzmanı olmak. Trombozla ilişkili gastrointestinal hastalıklarla ilgili çalışması olmak.

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

İnflamatuar barsak hastalıklarının seyri, anjiogenez ve karsinogenezle ilgili çalışmaları olmak.

Gastroenteroloji Yan Dal uzmanı olmak. İnflamatuar barsak hastalıklarının seyri, anjiogenez ve karsinogenezle ilgili çalışmaları olmak.

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Erkek meme kanseri ve metastatik meme kanserleri konusunda çalışmaları bulunmak.

Tıbbi Onkoloji Yan Dal Uzmanı olmak. Erkek meme kanseri ve metastatik meme kanserleri konusunda çalışmaları bulunmak.

 

İlan olunur.

7550/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir. Profesör kadrosuna başvuracaklar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Nisan 2016 dönemi ve öncesi doçentlik asgari koşullarını sağlamış olmaları gerekmekte olup söz konusu kriterlere ve puan tablosuna Personel Dairesi Başkanlığının web sitesi dokümanlarından erişilebilir.

 

UNVANI

DER.

ADEDİ

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Makina Mühendisliği

Termodinamik

Energy ve egzerji analizinde sayısal yöntemler üzerine ve helikopter motorları için sürdürülebilirlik konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

İstatistik

İstatistik Teorisi

Sınırlı etki tahmin yöntemleri ve sağlam regresyon ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Biyoloji

Botanik

Bitki stres fizyolojisi üzerinde çalışmaları bulunmak ve bor/bor toksisitesi konularında çalışıyor olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Fizikokimya

Yüzeyaktif suda çözünebilir polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme alanında doktoraya sahip olmak ve test eşitleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitimde Psikolojik Hizmetler veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktoraya sahip olmak ve Bilişsel ve Davranışçı Terapi alanında yayın ve eğitimi bulunmak.

Yrd. Doç.

3

1

Eğitim Fak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Matematik eğitimi alanında doktoraya sahip olmak ve matematik öğretmenlerinin sınıf içi dinamik matematik yazılım uygulamalarına yönelik çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Eğitim Fak.

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Yaşam becerileri ve aile katılımı üzerine çalışmaları olmak. Drama eğitimlerine sahip olduğunu belgelemek.

Yrd. Doç.

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Makina Mühendisliği

Enerji

Katılımcı ortamda ışınım ile ısı geçişinde sayısal yöntemler ile karışık ışınım ve taşınım ısı geçişi alanlarında çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Makina Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

PTA kompozit kaplamaların kriyojenik işlemi ve borlu katı yağlayıcıların tribolojisi alanlarında çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Makina Mühendisliği

Termodinamik

Evsel soğutucular için ısı değiştirici tasarımları üzerinde deneysel ve sayısal çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Makina Mühendisliği

Termodinamik

Yağların vizkositesinin deneysel ölçümü ile hesaplamalı akışkanlar dinamiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Mühendislik Mimarlık Fak.

Endüstri Mühendisliği

Üretim ve Servis Sistemleri

Hücresel İmalat Sistemlerinin eniyilenmesinde sezgisel algoritmaların kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora yapmış olup, Milliyetçilik, Azınlık Tarihi ve Siyasi Tarih konularında çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İktisat

İktisat politikası

Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği konusunda çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Pedodonti

Antibiyotikli kanal patlarının kök hücre üzerine etkisi konusunda çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Jinekolojik Endoskopik Cerrahi, Reprodüktif Endokrinoloji, İntrauterin inseminasyon konularında çalışmaları olmak, üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda eğitim almış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Hemşirelik lisans mezunu olmak. Psikiyatri hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. En az 3 yıl süreyle ilgili alanda ders vermiş olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Genel biyoloji alanında doktora yapmış olmak, kanser tedavisinin yan etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

SON BAŞVURU TARİHİ          : 05.09.2017

YRD. DOÇ. YAB. DİL. SINAVI  : 13.09.2017

YAB. DİL SINAV YERİ            : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YAB. DİL SINAV SAATİ         : 09.00

7541/1-1


Kapadokya Üniversitesinden:

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen profesörlük ve yardımcı doçentlik kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. Bu kadroya başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde, Üniversite Meydanı No: 1 Mustafapaşa Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Profesörlük Kadrosu İçin Gerekli Belgeler:

1 - Başvurdukları bölüm ve programı belirten dilekçe,

2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3 - Yayın listesi,

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır),

5 - Nüfus cüzdanı örneği,

6 - Doçentlik belgesi (Noter Onaylı),

7 - Yönettiği lisansüstü çalışmalar,

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü,

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

Yardımcı Doçentlik Kadrosu İçin Gerekli Belgeler:

1 - Başvurdukları bölüm ve programı belirten dilekçe,

2 - Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3 - Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır),

5 - Nüfus cüzdanı örneği,

6 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜMÜ - PROGRAMI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri -

Diş Protez Teknolojisi

Yrd. Doç. Dr.

1

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi alanında doktora yapmış olmak.

Kapadokya Meslek Yüksekokulu

Dişçilik Hizmetleri -

Ağız ve Diş Sağlığı

Yrd. Doç. Dr.

1

Pedodonti alanında doktora yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

-

Yrd. Doç. Dr.

1

Yüksek lisans ve doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak,

Sayısal işaret ve görüntü işleme üzerine doktora çalışması yapmış olmak,

Bir yükseköğretim kurumunda alanında en az 5 yıl ders vermiş olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

-

Profesör

1

Uluslararası İlişkiler alanında Doçent unvanı almış olmak.

Orta Asya Bütünleşmesi ve Türk Cumhuriyetleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

7557/1-1


DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

KUMLUCA OVALARI (8/20 ANTALYA KUMLUCA - ALTINYAKA ALT HAVZASI) YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1 - Ekli haritada sınırları belirlenen sahalar, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 3. maddesine göre "Kumluca Ovaları (8/20 Antalya Kumluca - Altınyaka Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası'' olarak tespit edilmiştir.

2 - Kumluca Ovaları (8/20 Antalya Kumluca - Altınyaka Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahasının emniyetli yeraltısuyu rezervi 203.172 hm3/yıl'dır.

3 - Kumluca Ovaları (8/20 Antalya Kumluca - Altınyaka Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahasında 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 4. maddesi gereğince; su temini maksadıyla açılacak (el ile açılan kuyular hariç), her derinlikte kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir.

4 - 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanuna göre açılan su yapılarına yapılan tahsislerde emniyetli yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirlenen sahalarda bu kanunun 8. maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi yapılmayacaktır.

5 - ''Kumluca Ovaları (8/20 Antalya Kumluca - Altınyaka Alt Havzası) Yeraltısuyu İşletme Sahası ilanının yürürlüğe girmesinden sonra; 09.09.1968 tarih ve 12996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Finike Kumluca Sahil Ovaları İşletme Sahası" ilanındaki ekli haritada sınırları verilen kısım, yürürlükten kalkar.

6 - Bu yeraltısuyu işletme sahası ilanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ını ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girer.

 

7543/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ