16 Ağustos 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30156

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


290 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (ÇANTA VE MOUSE İLE BERABER) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ ALTUNİZADE MAHALLESİ 1812 ADA 75 NOLU PARSELDE KAYITLI 23 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZIN ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÖLÇÜ PANOSU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


38 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gümüşhane Şiran Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


DE 22000'LİK, 24000'LİK VE DE 33000'LİK LOKOLAR İÇİN 10 ADET KLİMA İNVERTÖRÜ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


2 TAKIM 4X25 TON KAPASİTELİ ELEKTRİKLİ VAGON KALDIRMA KRİKOSU VE SEHPALARI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad.    No: 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)

                                                  Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1

41 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

408298

2017 - 1535

12.09.2017 - 15.00

120 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

2 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma/MANİSA adresinde görülebilir ve 60.- TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

3 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

4 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

5 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

6 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

7 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

7506/1-1


290 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (ÇANTA VE MOUSE İLE BERABER) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Harp Okulu Komutanlığı Tuzla/İstanbul ihtiyacı 290 adet dizüstü bilgisayar (çanta ve mouse ile beraber) Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06/09/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları daha sonra bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7501/1-1


İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ ALTUNİZADE MAHALLESİ 1812 ADA 75 NOLU PARSELDE KAYITLI 23 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade mahallesinde bulunan 6.853,23 m2 miktarlı 1812 ada 75 nolu parselde kayıtlı, kat mülkiyetli, dubleks konut vasıflı A-1 Blok 23, nolu bağımsız bölüm satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) + (KDV) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4 - İhale konusu İstanbul İli Üsküdar İlçesi Altunizade Mah. 1812 ada 75 nolu parselde bulunan A-1 Blok 23 nolu bağımsız bölüm için geçici teminat miktarı 40.000,00 (kırkbin) TL olarak belirlenmiştir.

 

Blok

Bağımsız Bölüm No

Hisse oranı

Arsa Payı

Niteliği

Brüt m2

Son Teklif Tarihi ve Saati

İhale Tarihi ve Saati

A-1

23

Tam

11527/685323

Dubleks Konut

170

29.08.2017 14:00

29.08.2017 14:00

7349/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali İşletme Müdürlüğü’nde mevcut 1 set Mitsubishi TC2F-35,4 tipi buhar türbinine, orijinal ekipman üreticisi (MHPS) kriterleri esas alınarak, teknik danışmanlar kontrolünde montaj ve modifikasyon çalışmalarını içeren Major Overhaul programı uygulanmasını kapsayan hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/400947

Dosya No                                     :  2017/17-HİZ-400947

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                      :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13   Çankaya/ ANKARA

c) Telefon numarası                      :  0 312 212 69 00 - (İsmail ERGÜN: 2017)

d) Faks numarası                          :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi             :  -

2 - İhale konusu işin adı,

     niteliği, türü ve miktarı             :  Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali İşletme Müdürlüğü’nde mevcut 1 set Mitsubishi TC2F-35,4 tipi buhar türbinine, orijinal ekipman üreticisi (MHPS) kriterleri esas alınarak, teknik danışmanlar kontrolünde montaj ve modifikasyon çalışmalarını içeren Major Overhaul programı uygulanmasını kapsayan hizmet alımı işi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin

    yapılacağı yer                            :  Bursa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali İşletme Müdürlüğü

b) Teslim tarihi/işin süresi            :  İşin süresi 50 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale dokümanı bedeli               :  118,00 - TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

    satın alınabileceği yer                :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 18 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                               :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                     :  07.09.2017, Saat: 11.00

e) Tekliflerin verileceği yer           :  Teklifler 07.09.2017 saat 11:00’e kadar;

                                                         EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer              :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ANKARA

g) İhale dokümanına

    ulaşılabilecek internet adresi     :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7497/1-1


FABRİKAMIZIN ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın Kampanya Dahili ve Harici Şeker Ambar Tahmil Tahliye hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/405786

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ilıca Mah E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası         :  0 442 631 38 46 / 0 442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya Döneminde üretilen şekerin istife alınması ve satışa verilmesi 3 vardiya asgari ücretin %20 fazlası ile 45 işçi; kampanya sonrası asgari ücretin %20 fazlası ile 10 işçi ile yürütülmesi işi.

b) Yapılacağı yer                          :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin süresi                                 :  Fabrikamız Kampanya dönemi 3 Ay 20 Gün;

                                                                            Kampanya Harici 8 Ay 10 Gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                           :  24.08.2017 Saat: 10.30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [24.08.2017], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

12 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7422/1-1


ÖLÇÜ PANOSU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : Ölçü panosu 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/399587

Dosya no                                :  1724508

1 - İDARENİN:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası :  Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat)   Faks: 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İHALE KONUSU MALIN:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ölçü panosu: 1 adet

b) Teslim yeri                         :  TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı - ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İHALENİN:

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı

                                                  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  06.09.2017 Çarşamba günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 06.09.2017 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7468/1-1


38 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gümüşhane Şiran Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şiran Küçük Sanayi Sitesi 38 işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                           :  Karaca Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sanayi Sitesi No: 219   Şiran/GÜMÜŞHANE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  38 adet işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                          :  Şiran / GÜMÜŞHANE

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  31/07/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)      :  14.000.000 TL

f) Geçici Teminatı                         :       980.000 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                           :  14/09/2017 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3’üncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat: 155 nolu odasında veya Karaca Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. Sanayi Sitesi No: 219 Şiran/ GÜMÜŞHANE adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat: 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7345/2-2


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62164 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.756,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62174 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.846,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62175 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 13.458,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62184 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.931,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62185 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.466,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62186 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.000,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62186 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.282,00 m² yüzölçümlü arsanın,

4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihleri uzatılmıştır.

21 Ağustos 2017 Pazartesi günü, saat 17:00 olarak belirlenen tarih, 22 Eylül 2017 Cuma günü, saat 17:00 ye kadar uzatılmıştır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 81 70 Faks: (312) 585 81 63

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

7511/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.699,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 118 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.564,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 353 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.366,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 393 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 690,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 429 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 933,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Oyaca Mahallesi, 438 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 848,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62119 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 30.109,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62120 ada, 1, 2, 11 ve 12 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 13.119,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62120 ada, 6 ve 7 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.882,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62125 ada, 2 ve 3 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.803,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62127 ada, 9, 10 ve 11 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 8.152,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62147 ada, 2 ve 3 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 5.344,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62147 ada, 7 ve 8 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 4.714,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62148 ada, 4, 5, 6 ve 7 no.lu parsellerde kayıtlı toplam 12.476,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62112 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 19.950,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62121 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.523,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62125 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.804,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62126 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.575,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62140 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.740,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62141 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 4.484,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.824,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62150 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 5.323,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62154 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.001,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62155 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.627,00 m² yüzölçümlü arsanın,

4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihleri uzatılmıştır.

23 Haziran 2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan ihalede;

1 - 17 Ağustos 2017 Perşembe günü, saat 17:00 olarak belirlenen tarih, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü, saat 17:00 ye,

2 - 24 Ağustos 2017 Perşembe günü, saat 17:00 olarak belirlenen tarih, 25 Eylül 2017 Pazartesi günü, saat 17:00 ye,

kadar uzatılmıştır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 81 70 Faks: (312) 585 81 63

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

7512/1-1


TAŞINMAZ SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı, aşağıdaki tabloda yer alan Taşınmaz 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Eti Mahallesi, 1147 ada, 29 no.lu parseldeki taşınmaz ve üzerindeki bina (Taşınmaz)

250.000

750

20/09/2017

 

1 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Şartname’de belirtilen şekilde hazırlanarak İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

3 - İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/Ankara nezdindeki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı veya

• T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı veya

• T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdindeki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 numaralı

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihalenin konusu belirtilecektir.

4 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %40 (Yüzdekırk)’ı Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 36 (Otuzaltı) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %12 (Yüzdeoniki) oranında vade farkı uygulanacaktır.

5 - Taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

6 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 - İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresi sona ermeden önce duyurulacaktır.

8 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

9 - Ayrıca (0 312) 585 81 64 - 585 83 84 - 585 84 87 - 585 83 20 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel    : 312 585 83 20

Faks  : 312 585 80 51

www.oib.gov.tr

7513/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR

Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI:

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

İnşaat Karşılığı Verilecek Kısım (m2)

Taşınmazların Tahmini Toplam Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi/Saati

Osmaniye

Kadirli

Cemalpaşa

1903

4

Arsa

3.043,42

TAM

Konut Alanı

5.111,63

2.341.913,17

702.573,95

06/09/2017

10.00’da

Osmaniye

Kadirli

Cemalpaşa

1624

9

Arsa

2.741,67

2.068,21

Konut Alanı

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI HAZİNE TAŞINMAZI:

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü (m2)

İmar Durumu

Yapılacak İnşaat Türü

Yaklaşık maliyet (TL)

Osmaniye

Kadirli

Cemalpaşa

1474

7

Arsa

1.178,62

Resmi İdari Tesis Alanı

Hizmet Binası Yapılacak

1.832.512,50

 

(1) Osmaniye İli, Kadirli İlçesi, Cemalpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1474 ada 7 parsel nolu 1.178,62 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerine Hizmet Binası yaptırılmasına karşılık, Osmaniye İli, Kadirli İlçesi Cemalpaşa Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 1903 ada 4 parsel, 1624 ada 9 parsel nolu toplam 5.111,63 m2 yüzölçümlü taşınmazların 2.341.913,17 TL (ikimilyonüçyüzkırkbirbindokuzyüzonüçliraonyedikuruş TL) tahmini bedelle, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık usulü ile ihalesi yukarıda belirtilen tarihte ve saatte yapılacaktır. Geçici Teminat bedeli ise 702.573,95 TL’dır (yediyüzikibinbeşyüzyetmişüçliradoksanbeşkuruşdur).

İhaleye katılabilmek için;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmak,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek,

c) Gerçek kişilerin; T.C. Kimlik nosunu bildirmeleri ve Nüfus Cüzdanı Suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel kişilerin ise; Vergi Kimlik nosunu bildirmeleri,

d) Geçici Teminatı {Tedavüldeki Türk parası ve yahut Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur) ve yahut Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)} yatırmış olmak,

e) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatının olmadığına dair İl Olağanüstü Hal Bürosundan alınacak olan belgeyi vermek,

f) İhaleye katılacak olan: GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE; ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ OLMASI HALİNDE; idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinde veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış SİCİL KAYIT BELGESİ ile tüzel kişilik adına İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş İMZA SİRKÜLERİNİ veya VEKÂLETNAMEYİ, KAMU TÜZEL KİŞİLERİ OLMASI HALİNDE İSE; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği TEMSİLE YETKİLİ OLDUĞUNU belirtir belgeyi vermeleri,

g) İhale Şartnamesinde istenilen diğer bilgi/belgeleri vermeleri, zorunludur.

(2) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Osmaniye Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

(3) Yükleniciye devri öngörülen taşınmaza takdir edilen bedel üzerinden artırım teklifi alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile Hizmet binası yapılacak taşınmazların tahmini toplam bedeli olan 2.341.913,17 TL arasındaki fark peşin olarak Hazineye ödenecektir.

(4) İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzdealtı) oranında kesin teminat alınacaktır.

(5) Satışı yapılan taşınmaz mallar; KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

(6) 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika; ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.

(7) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

(8) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İhaleye katılacakların ihale dokümanını almaları zorunlu olup doküman bedeli 200 (ikiyüz) TL’dir.

(9) İhale ilanı; www.milliemlak.gov.tr, www.osmaniye.gov.tr ve www.osmaniyedefterdarligi.gov.tr adreslerinde görülebilir.

İlan olunur.

7210/1-1


DE 22000'LİK, 24000'LİK VE DE 33000'LİK LOKOLAR İÇİN 10 ADET KLİMA İNVERTÖRÜ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/404551

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 221 7000-71983    0 346 221 19 00

c) Elektronik Posta Adresi         :  sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  DE 22000'Lik, 24000'Lik ve DE 33000'Lik Lokolar için 10 Adet Klima İnvertörü alım işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli/Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) 12/09/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Sivas Gar Hasılata 50,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7455/1-1


2 TAKIM 4X25 TON KAPASİTELİ ELEKTRİKLİ VAGON KALDIRMA KRİKOSU VE SEHPALARI SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/397086

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 221 7000-71983    0 346 221 19 00

c) Elektronik Posta Adresi         :  sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  2 Takım 4x25 Ton Kapasiteli Elektrikli Vagon Kaldırma Krikosu ve Sehpaları alım İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli/Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) 07/09/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Sivas Gar Hasılata 75,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7454/1-1