15 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30155

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA KAMERA VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM 8203 ÜNİTE ARŞİV RAFI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 ADET OBJE TEMELLİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET 12.000 LT/H KAPASİTELİ PASTÖRİZATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÇİFTÇİ DİNLENME BİNASI KİRAYA VERİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


1.485 M2’LİK KAPALI ALAN İLE 22.040 m2 AÇIK ALANIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İPTALİ

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


HİZMET BİNASI KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİ VE KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ (CACS) TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TURBO KOMPRESÖRLERİN 768.000 KM BAKIM, ONARIM, REVİZYON, YENİLEME İŞİ İÇİN YAPILACAK İHALE 11.09.2017 TARİH, SAAT 14.00’E ERTELENMİŞTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


600.000 ADET YARIKLI SOMUN SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTARDA KAMERA VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktarda Kamera ve Güvenlik Sistemi Malzemesi, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Kuruluş tarafından istenilen ve malzeme listesinde yer alan marka/modellere uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24.08.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Kuruluş tarafından istenilen ve malzeme listesinde yer alan marka/modellere uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7432/1-1


4 KALEM 8203 ÜNİTE ARŞİV RAFI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ihtiyacı 4 kalem 8203 ünite arşiv rafı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve çizimlerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23.08.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7433/1-1


2 ADET OBJE TEMELLİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı 2 adet Obje Temelli Veri Depolama Sistemi teknik şartnamesine ve Dell-Emc veya Hitachi Data Systems markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Dell-Emc veya Hitachi Data Systems markalarından biri, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/08/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve Dell-Emc veya Hitachi Data Systems markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7434/1-1


1 ADET 12.000 LT/H KAPASİTELİ PASTÖRİZATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet 12.000 lt/h kapasiteli pastörizatör, teknik şartnamesine ve GEA Westfalia, Tetrapak, Gemak, Orbit veya Teknoproses markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25.08.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve GEA Westfalia, Tetrapak, Gemak, Orbit veya Teknoproses markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7435/1-1


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Madeni Yağ Alımı İşi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/406496

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. km AĞRI

b) Telefon - Faks numarası        :  Tel: 472 215 38 45 (4 hat)    Faks: 472 215 35 80

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Aşağıda belirtilmiştir.

 

MADENİ YAĞIN CİNSİ EVSAFI ve ÖZELLİKLERİ:

MİKTARI/KG.

1. MADENİ YAĞ SHELL ONALA 320 (veya muadili)

225

2. DÜZ ŞANZIMAN YAĞI EP 85W/140 (veya muadili)

Vizkozite 40 °CST–100 °C =428 – 29,0 Alevlenme noktası 210 °C Akma noktası-18 °C

750

3. DİZEL MOTOR YAĞI SAE 40 (veya muadili)

Vizkozite 40 °CST–100 °C =160-14,8 Alevlenme noktası 226 °C Akma noktası-15 °C

450

4. RONDA OİL HD 68 (veya muadili)

Vizkozite 40 °CST–100 °C:68 5

225

5. DİŞLİ YAĞI 150 M68 (veya muadili)

150

6. ENDÜSTRİYEL GRESSÜPER GRES EP2 (veya muadili)

Sabun Cinsi:Li İşlenmiş Penetrasyon 25 °C:280   Damlama noktası °C 185

240

7. MOBİL GRES HP 222 (veya muadili)

90

8. HİDROLİK YAĞI HD 46 (veya muadili)

Vizkozite 100 °C, cst 6,9 Vizkozite 101 Alevlenme noktası 23 °C Yoğunluk 15 C Kg/Lt.0883

2800

 

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde teslimat tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ağrı Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                          :  25.08.2017 Cuma günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü/AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 59,00 (Ellidokuz TL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 25.08.2017 Cuma günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7421/1-1


ÇİFTÇİ DİNLENME BİNASI KİRAYA VERİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamıza bağlı Çiftçi Dinlenme Binası kapalı teklif usulü ve gerekirse açık artırma veya pazarlık usulü ile yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0.364.2350470 (6 hat)   Faks: 0.364.2350477

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Çorum Şeker Fabrikası toplantı salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24/08/2017 Perşembe günü saat 14.00

3 - İhaleye katılacakların aşağıdaki belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini ihale teklif zarfı içinde sunmaları gereklidir.

a) Teklif mektubu

b) Teklif tutarının %3’ü oranında geçici teminat

c) İmza sirküleri

d) Temsil durumunda vekaletname

e) Şartnamenin istekli tarafından imzalanmış örneği

f) İstekli gerçek kişi ise,

- İkametgah belgesi

- Nüfus Cüzdanı

g) İstekli tüzel kişi ise,

- Kayıtlı bulunulan Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinden temin edilecektir.

5 - İstekliler tekliflerini 24/08/2017 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.

6 - Kira sözleşmesi 4 (Dört) aylık olarak yapılacak olup kira bedeli aylık peşin ödenecektir.

7419/1-1


1.485 M2’LİK KAPALI ALAN İLE 22.040 m2 AÇIK ALANIN KİRAYA VERİLMESİ İHALE İPTALİ

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan (Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi - Gazi/ANKARA) 1.485 m2’lik kapalı alan ile 22.040 m2 açık alan olmak üzere toplam 23.525 m2 alanın 5 yıllığına kiraya verilmesi için 22/08/2017 tarihinde yapılacak ihale, ihale yetkilisince iptal edilmiştir.

İlan olunur.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel    : 0 312 417 84 70-80

Fax   : 0 312 425 59 55

7417/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/403193

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi 1.Kat Beşevler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 215 90 01/3139- 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

   görülebileceği web adresi              :  www.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu malın        

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 Adet Cerrahi / Kadavra Girişim Sistemi, 3 Adet Entegre Endoskopik Kadavra Diseksiyonu Eğitim ve Araştırma İstasyonu,1 Adet Cerrahi Tavan Destek Üniteleri ve Cerrahi Tavan Destek Ünitelerine Entegre Aydınlatma Üniteleri Sistemi

b) Malın teslim edilme/

    işin yapılma yeri veya yerleri       :  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) İşin süresi                                    :  120 gün

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  12.09.2017 saat 10.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3. maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3.2 - Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.3.2.1 - İsteklinin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlı olduğuna dair belge

4.3.2.2 - İstekliler teklif ettikleri tıbbi cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda (TİTUBB)’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir.

4.3.2.3 - Teklif veren firma tıbbi cihaz satış reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında satış merkezi yetki belgesini teklif dosyasında sunacaktır.

Kamera 93/42/EEC Direktiflerine uygun olarak üretilmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır. Medikal Cihaz sınıflandırmasına göre Sınıf-I tip medikal cihaz olarak onaylanmış olmalı ve ilgili sertifikalar teklifle birlikte sunulmalıdır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teklif edilen malların teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla

4.3.3.1. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir şekilde cevaplar verilecektir.

4.3.3.2. Teknik şartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.3.3.3. Marka ve model beyanı verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe baş vuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 12.09.2017 saat 10.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7418/1-1


HİZMET BİNASI KAPALI DEVRE TV (CCTV) SİSTEMİ VE KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ (CACS) TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ DHMİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 14 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası               :  2017/19

1 - Kuruluşun

a) Adresi                                    :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06560 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası     :  +90 (312) 204 20 00-204 23 40-204 23 41-204 23 48- 204 26 26-204 28 78

                                                     Fax No: + 90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adresi              :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal Alımı-1 Adet

b) Teslim yerleri                        :  DHMİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası

c) Teslim tarihi                           :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                        :  27.09.2017 - 11:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.3. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Dairesi Başkanlığına/Kuruluşun Göstereceği Banka Hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi;

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler verilecektir.

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler verilecektir.

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verecektir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

1- İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2- İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3- İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4- İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5- İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.3.3. Teklif edilecek olan sistemin kurulum, işletim ve bakım için üreticiden/yetkili satıcıdan/Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmış satış, servis ve garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi, (EK: 12’ye göre düzenlenmiş) teklifle birlikte sunulacaktır.

4.3.4. İstekli, teklif edilen sistemde yer alan ekipmanlara ait CE, FCC, UL, TSE, ISO vb. ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerini teklifle birlikte sunacaktır.

4.3.5. İstekli, ISO9001:2000 veya ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesini teklifle birlikte sunacaktır.

4.3.6. Teknik Dokümanlar

4.3.6.1. İstekli tarafından teklifle birlikte verilecek katalog, broşür vb. teknik dökümanlar Türkçe veya İngilizce olacaktır. Dökümanlar iyi cins kağıda basılmış olacak, kalitesiz kopyalar kabul edilmeyecektir.

4.3.6.2. Teklif edilen ürünlerin kataloglarında Teknik şartnamenin ilgili maddeleri anlaşılır şekilde işaretlenip belirtilecektir.

4.3.7. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartnamede belirtilen belgeler

4.3.7.1. İstekliler, garanti süresinde ve garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği cihaza ait yedek malzemeyi en az 10 yıl süreyle temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren ayrıntılı yedek malzeme listesini imzalı ve kaşeli olarak fiyatlandıracaktır. (Teknik şartname EK 11) (Yabancı yüklenici olması halinde DAT teslim fiyatı, Yerli Yüklenici olması halinde K.D.V. hariç depo teslim fiyatı olacaktır.) İdare malzemeleri listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbesttir. (Yedek malzemelerin satın alınması durumunda Kuruluş sözleşme yapma, teminat alma hakkını saklı tutar.)

4.3.7.2. Yedek Malzeme Listesinde yer alan malzemelerin, garanti süresi içerisinde ve garanti süresi bitiminden sonraki 10 (on) yıllık süre içerisinde temininde bu listelerde belirtilen fiyatlar esas olacaktır.

4.3.7.3. Yedek Malzeme Listesi, Teknik Şartnamenin EK-2’de yer alan çizelgeye uygun formatta hazırlanacak ve teklif evrakı ile birlikte İdareye teslim edilecektir.

4.3.7.4. Yedek Malzeme Listesi başlığı altında yer alacak malzemeler, bu ihale kapsamında satın alınmayacaktır.

4.3.7.5. Yedek Malzeme Listesi, CCTV ve CACS Sisteminin bakım-onarım ve idamesinde kullanılabilecek malzemelerin tamamını ihtiva edecektir.

4.3.8. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar.

4.3.8.1. Teknik Şartnameye verilecek cevaplar Teknik Şartname Ek-6’de belirtilen formatta olacaktır.

4.3.8.2. Teknik Şartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaşelenmiş, antetli sayfalar üzerine hazırlanmış olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.

4.3.8.3. Teknik Şartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış hiç bir madde kalmayacaktır.

4.3.8.4. Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer işaretlenecek ve hangi maddenin cevabı olduğu belirtilecektir.

4.3.8.5. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda "anlaşıldı", "not edildi" gibi cevaplar verilmeyecek, şartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde cevaplandırılacaktır.

4.3.8.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik şartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çelişkili maddeleri olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, “Her türlü kamera ve güvenlik sistemi işlemleri ” kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %14 (yüzdeondört) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 150,-TL (Yüz Elli Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.(Bu şart yabancı isteklilerde aranmaz.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

7486/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TURBO KOMPRESÖRLERİN 768.000 KM BAKIM, ONARIM, REVİZYON, YENİLEME İŞİ İÇİN YAPILACAK İHALE 11.09.2017 TARİH, SAAT 14.00’E ERTELENMİŞTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2017/358360

1 - İdarenin;

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490   ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi      :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 24 ADET TURBO KOMPRESÖR BAKIM, ONARIM REVİZYON, YENİLEME İŞİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 11.09.2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7465/1-1


600.000 ADET YARIKLI SOMUN SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/394979

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 -AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu malzemenin

     adı ve miktarı                        :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 600.000 Adet Yarıklı Somun (Teknik Şartnameye Göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 11/09/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale Dokümanı Bedelinin VAKIFBANK-TR 230001500158007282440204 İBAN NOLU Hesaba yatırılarak, TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğünden İhale dokümanı KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7268/1-1