13 Ağustos 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30153

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK

KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

MECBURİ MESLEK KARARI

MADDE 1 - 13/12/2013 tarihli ve 28850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı”nın adı “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Mecburi Meslek Kararının 1 inci maddesinde geçen “güvence” ibaresi “izleme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Mecburi Meslek Kararının 12 nci maddesinin birinci fıkrasına, “sözleşme” ibaresinden önce gelmek üzere “Birlik tarafından belirlenen e-Birlik esasları uyarınca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 - Aynı Mecburi Meslek Kararının Dördüncü Bölüm başlığı “Hizmet ve Kalite İzleme İlke ve Esasları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Mecburi Meslek Kararının 15 inci maddesinin başlığı “Kalite izleme programı” şeklinde, birinci fıkrasında geçen “güvence” ibaresi “izleme” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkrasında geçen “Güvence” ibareleri “İzleme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Mecburi Meslek Kararının 16 ncı maddesinin (a) fıkrasında geçen “güvencesine” ibaresi “izlemesine” şeklinde, “dokümante ederek” ibaresi “belgelendirerek” şeklinde, “6 ay” ibaresi “en geç 6 ay” şeklinde, (b) fıkrasının 1 numaralı bendinde geçen “güvence” ibaresi “izleme” şeklinde, 4 numaralı bendinde geçen “personeli” ibaresi “mensubu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Mecburi Meslek Kararının 17 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Birlik Yönetim Kurulu, meslek unvanları, işyeri büyüklükleri, çalışan sayıları, işyerinin bulunduğu bölge ve sair hususları dikkate alarak, işyerleri için farklı geçiş ve yürürlük tarihleri belirlemeye, yürürlük tarihlerini bu kriterlere göre uzatmaya ayrıca yetkilidir.”

MADDE 8 - Aynı Mecburi Meslek Kararının 18 inci maddesinde geçen “31.12.2015 tarihine kadar” ibaresi “31.12.2018 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 - Aynı Mecburi Meslek Kararının 19 uncu maddesinde geçen “01/01/2016 tarihinde” ibaresi “31/12/2019 tarihinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 - Bu Mecburi Meslek Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 - Bu Mecburi Meslek Kararı hükümlerini Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

7405/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

“Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42. Km (Ada:- Pafta:2 Parsel:66) Temelli Sincan / ANKARA” adresinde 11/11/2013 tarih ve BAY/939-82/33396 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin; istasyonunda “Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman” bulundurarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; İstasyonunda “Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman” bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 1.039.300-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar verilmiş ve bu yöndeki 01/06/2017 tarihli ve 7106-101 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Kazım Özalp Mahallesi Mahatma Gandhi Cadde 6/78 Çankaya Ankara, Kazım Özalp Mahallesi Mahatma Gandhi Cadde Kapı No: 78 Daire No:6 Çankaya Ankara ve Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42. Km. 2 Pafta 66 Parsel Temelli Sincan Ankara adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.039.300-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin ve bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/1/1-1

—————

Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42.Km (Ada:- Pafta:2 Parsel:66) Temelli Sincan / ANKARA” adresinde 11/11/2013 tarih ve BAY/939-82/33396 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin; lisansına konu tesisini Kurul izni olmaksızın Milat Grup Oto Aksesuar İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne piyasa faaliyeti için kullandırarak 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sırasıyla birinci ve ikinci fıkrasındaki ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki hükümlere aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; Lisansına konu tesisini Milat Grup Oto Aksesuar İnşaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri İthalat Ve İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne piyasa faaliyeti için kullandırması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 72.751-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 01/06/2017 tarihli ve 7106-100 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Kazım Özalp Mahallesi Mahatma Gandhi Cadde 6/78 Çankaya Ankara, Kazım Özalp Mahallesi Mahatma Gandhi Cadde Kapı No: 78 Daire No:6 Çankaya Ankara ve Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42. Km. 2 Pafta 66 Parsel Temelli Sincan Ankara adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/2/1-1

—————

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 24/07/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, "Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 3.Özel Organize Sanayi Bölgesi 10651 Sokak No:9 / KONYA" adresinde kurulu tesisi için 28/01/2010 tarih ve MYĞ/2410-1/27153 numaralı madeni yağ lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mespet Otomotiv Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü faaliyette kullanılmak üzere Detay Taşıt Yedekleri Madeni Yağlar Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden başka bir isim altında bazyağ temin etmesi sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ'in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına ve 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket ederek sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 17. İdare Mahkemesinin E.2015/2633 sayılı Kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 04/07/2017 tarihli ve 29094 sayılı Olur kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 10/07/2017 tarihli ve 795 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere adresine (Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 3. Özel Organize Sanayi Bölgesi 10651 Sokak No:9 Karatay Konya) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/3/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Alkılıç Isı Müh. Proje İnş. Taah. Ve Tic. / Fatih Alkılıç firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-23 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.09.2016 tarihli ve 1475 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Alkılıç Isı Müh. Proje İnş. Taah. Ve Tic. / Fatih Alkılıç firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-23 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 27.09.2016 tarihli ve 1475 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Alkılıç Isı Müh. Proje İnş. Taah. Ve Tic. / Fatih Alkılıç firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Alkılıç Isı Müh. Proje İnş. Taah. Ve Tic. / Fatih Alkılıç firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması,

hususunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir. “

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-5 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/4/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Aras Mh. / Ferhat Aras firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-50 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1514 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Aras Mh. / Ferhat Aras firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-50 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1514 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Aras Mh. / Ferhat Aras firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Aras Mh. / Ferhat Aras firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması,

hususunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir.“

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-41 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/5/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Arce Doğalgaz Müh. Ve Gayrimenkul Danş. / Ferah Diba Parlı firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-51 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1520 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Arce Doğalgaz Müh. ve Gayrımenkul Danş. / Ferah Diba Parlı firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-51 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1520 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Arce Doğalgaz Müh. Ve Gayrımenkul Danş. / Ferah Diba Parlı firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Arce Doğalgaz Müh. Ve Gayrımenkul Danş. / Ferah Diba Parlı firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması,

hususunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir. “

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-15 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/6/1-1

—————

Kurul’un 24/05/2017 tarihli ve 7094-23 sayılı kararı ile; 23.08.2012 tarih ve BAY/939-82/31424 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Konya-Afyon Karayolu 65.Km Kadınhanı/KONYA adresinde faaliyet gösteren Ay-Met Petrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda 13/11/2012 tarihinde yapılan denetim sonucu istasyondan alınan numunelerin akredite laboratuvarlarca yapılan analizleri sonucunda gönderilen analiz raporlarına göre; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması ve istasyonda vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurulması ile ilgili olarak 09/01/2014 tarih ve 4826-49 sayılı Kurul kararı ile uygulanan idari para cezasının Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 2014/756 Esas sayılı kararı ile ön araştırma ve soruşturma yapılmadığı gerekçesi ile iptal edilmesi sonrasında kararda belirtilen gerekçe çerçevesinde 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi şahıs nezdinde 13.05.2016 tarihli ve 6280-29 sayılı Kurul kararı kapsamında düzenlenen 13/06/2016-1023 sayılı Soruşturma Raporu ile istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup; lisans sahibinin İstasyonunda tespit edilen gizli tanktan alınan numuneye ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1220P01030006 analiz raporuna göre; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurmakla; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, İstasyonunda gizli tank bulundurmakla 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği, anlaşıldığından lisans sahibi hakkında tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurulması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL ve vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL olmak üzere toplamda 176.703.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 176.703.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7378/7/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/10787 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Bahri GÜZEL’e ait tesiste 25.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 25/08/2016 tarih ve 6454-58 sayılı Kurul Kararı uyarınca yapılan soruşturma neticesinde, lisans sahibi hakkında 24.05.2017 tarih ve 7094-57 sayılı Karar ile 76.142.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

 Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/8/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Das Isı Proje D.Gaz / Sezai Keleş firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-46 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1501 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Das Isı Proje D.Gaz / Sezai Keleş firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-46 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1501 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Das Isı Proje D.Gaz / Sezai Keleş firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Das Isı Proje D.Gaz / Sezai Keleş firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması,

hususunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir. “

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-14 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/9/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Ege Müh. İnş. Tes. Taah. Tic. Ltd. Şti. firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-15 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1492 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ege Müh. İnş. Tes. Taah. Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-15 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1492 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Ege Müh. İnş. Tes. Taah. Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Ege Müh. İnş. Tes. Taah. Tic. Ltd. Şti. firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması,

hususunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir.“

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-28 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/10/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Ertaş Mühendislik / Miktat Mert firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-9 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.09.2016 tarihli ve 1468 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Ertaş Mühendislik / Miktat Mert firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-9 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 27.09.2016 tarihli ve 1468 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Ertaş Mühendislik / Miktat Mert firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Ertaş Mühendislik / Miktat Mert firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması,

hususunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir. “

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-24 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/11/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Evren Doğalgaz / Ömer Şişman firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-28 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1488 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Evren Doğalgaz / Ömer Şişman firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-28 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1488 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Evren Doğalgaz / Ömer Şişman firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Evren Doğalgaz / Ömer Şişman firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması,

hususunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir.“

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-34 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/12/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Fersan Isıt. Soğ. Klm. Havl. San. / Hakan Çınar firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-22 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.09.2016 tarihli ve 1476 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Fersan Isıt. Soğ. Klm. Havl. San. / Hakan Çınar firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-22 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 27.09.2016 tarihli ve 1476 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Fersan Isıt. Soğ. Klm. Havl. San. / Hakan Çınar firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Fersan Isıt. Soğ. Klm. Havl. San. / Hakan Çınar firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması,

hususunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir. “

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-31 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/13/1-1

—————

Kurul’un 24/05/2017 tarihli ve 7094-11 sayılı kararı ile; 01.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29823 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Yarma Kasabası Fatih Mah. (Konya-Karapınar Devlet Yolu 35. Km) (PAFTA: 34 ADA: 30 PARSEL: 3222,3224) Karatay/KONYA adresinde faaliyet gösteren Harun Mehmet KUL’a Harun Mehmet KUL’a ait istasyonda 22/11/2011 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyonda bulunan yer altı tankına akaryakıt ikmali yapan 33 E 6078 plakalı tankerden ve ikmal yapılan tanktan alınan numunelere ilişkin ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ tarafından düzenlenen PAL-11-819-1637 ve PAL-11-819-1638 sayılı analiz raporlarına göre; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurmakla; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği Harun Mehmet KUL’a ait istasyonda 03/01/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyondan alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1220P0079001 ve 1220P0079002 sayılı analiz raporlarına göre; motorine yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş etmekle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği,Harun Mehmet KUL’a ait istasyonda 06/06/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyondan alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1220P00615003 ve 1220P00615004 sayılı analiz raporlarına göre; motorine yağ ve White spirit karıştırılarak tağşiş etmekle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali ile, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği, Harun Mehmet KUL’a ait istasyonda 19/10/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyondan alınan numuneye ilişkin ODTÜ PETROL ARAŞTIRMA MERKEZİ tarafından düzenlenen PAL-12-777-1611 sayılı analiz raporuna göre; tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurmakla; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından Harun Mehmet KUL hakkında;    22/11/2011 tarihinde yapılan denetim sonucunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin istasyonda bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL tutarında, 03/01/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda; motorine yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş etmesi ve ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali sebebi ile 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında, 06/06/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda, motorine yağ ve White spirit karıştırılarak tağşiş etmesi ve ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında, 19/10/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL tutarında olmak üzere toplamda 637.266.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 637.266.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7378/14/1-1

—————

Kurul, "Mahmutlu Mahallesi Kadirli Caddesi No: 413 Kozan/ADANA" adresinde mukim, 24/03/2005 tarihli ve BAY/467-318/10135 (lisansı 29/09/2011 tarihli ve 4535 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilmiştir.) sayılı bayilik lisansı sahibi Hilal Petrol Gübre Tarım Değirmen Gıda Otomotiv Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 26/07/2007 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve dağıtıcısı haricinde menşei belli olmayan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle hakkında 24/11/2009 tarihli ve 2322/8 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun E:2015/1004, K: 2015/2633 sayılı kararı “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hilal Petrol Gübre Tarım Değirmen Gıda Otomotiv Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 17.03.2016 tarihli ve 6161-24 sayılı Kurul Kararı kapsamında hazırlanan 15/04/2016 tarihli ve 585 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Hilal Petrol Gübre Tarım Değirmen Gıda Otomotiv Nakliyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, akaryakıt istasyonunda yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000,- TL tutarında ayrıca dağıtıcısı dışında menşei belli olmayan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL tutarında tutarında olmak üzere toplam 190.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 190.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7378/15/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Hocalar Isı İnş. Kim. Teks. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti. firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-44 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1503 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Hocalar Isı İnş. Kim. Teks. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-44 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1503 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Hocalar Isı İnş. Kim. Teks. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Hocalar Isı İnş. Kim. Teks. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti. firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması,

hususunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir.“

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-38 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/16/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Huzur Müh. San. Tic. / Cengiz Öz firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-13 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1494 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Huzur Müh. San. Tic. / Cengiz Öz firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-13 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1494 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Huzur Müh. San. Tic. / Cengiz Öz firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Huzur Müh. San. Tic. / Cengiz Öz firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması,

hususunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir.“

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-27 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/17/1-1

—————

30/06/2017 tarihli ve 28857 sayılı Başkanlık Oluru ile 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi 13.12.2012 tarihli ve BAY/939-82/31889 sayılı bayilik lisansı sahibi Adapark Akaryakıt Lpg Gıda İnşaat Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda,

a) 26.12.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 8 inci, 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği,

b) 03.03.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engelleyecek müdahalelere karşı gerekli tedbirlerin alınmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 8 inci, 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ihbar edilmesi ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05/07/2017 tarihli ve 776 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/18/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi İstem Tes. İnş. Nak. Tem. Teks. Medk. Tic. Ve San. Ltd. Şti. firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-33 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 29.09.2016 tarihli ve 1533 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi İstem Tes. İnş. Nak. Tem. Teks. Medk. Tic. Ve San. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak sertifikası bulunmayan firmalardan hizmet alması eyleminin yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-33 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 29.09.2016 tarihli ve 1533 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

İstem Tes. İnş. Nak. Tem. Teks. Medk. Tic. Ve San. Ltd. Şti. firmasının 29.09.2016 tarihli ve 1533 sayılı soruşturma raporuna konu eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından hakkında açılan soruşturmanın sona erdirilmesine

karar verilmiştir.“

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-50 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/19/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Kazova Turz. Nakl. Gıd. İnş. D.Gaz San. Ve Tic. Ltd. Şti. firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-38 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1509 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Kazova Turz. Nakl. Gıd. İnş. D.Gaz San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-38 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1509 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Kazova Turz. Nakl. Gıd. İnş. D.Gaz San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Kazova Turz. Nakl. Gıd. İnş. D.Gaz San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması,

hususunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir.“

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-36 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/20/1-1

—————

Kurul, 24/05/2017 tarihli ve 7076-32 sayılı Kararı ile “Kurtuluş Mahallesi D-750 Cad. No:213 Pozantı/ADANA” adresinde mukim, BAY/939-82/32337 (lisansı 05.02.2015 tarih ve 4671 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Kenan ÇİFTÇİ’nin akaryakıt istasyonunda 06.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili lisans sahibinin akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine bağlı olmayan, vaziyet planında yer almayan gizli tank bulundurması ve gizli düzenek tertip etmesi, akaryakıt istasyonunda petrol türevi organik sıvı ve bitkisel yağ karışımından oluşan ve akaryakıt tanımına uymayan ürün ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kenan ÇİFTÇİ nezdinde 22.02.2017 tarihli ve 8735 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 07/03/2017 tarihli ve 330 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Kenan ÇİFTÇİ hakkında, akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine bağlı olmayan gizli tank ve gizli düzenek tertip etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 1.039.300,-TL tutarında ayrıca akaryakıt istasyonunda petrol türevi organik sıvı ve bitkisel yağ karışımından oluşan ve akaryakıt tanımına uymayan ürün ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (d) bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 176.681,-TL tutarında olmak üzere toplamda 1.215.981,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle bu fiiller için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.215.981,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7378/21/1-1

—————

Kurul, 24/05/2017 tarihli ve 7076-31 sayılı Kararı ile “Kurtuluş Mahallesi D-750 Cad. No:213 Pozantı/ADANA” adresinde mukim, BAY/939-82/32337 (lisansı 05.02.2015 tarih ve 4671 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Kenan ÇİFTÇİ’nin akaryakıt istasyonunda 21.04.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili lisans sahibinin akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kenan ÇİFTÇİ nezdinde 22.02.2017 tarihli ve 8735 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 07/03/2017 tarihli ve 330 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Kenan ÇİFTÇİ hakkında, akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarında ayrıca dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarında olmak üzere toplam 145.502,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 145.502,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7378/22/1-1

—————

Kurul, 24/05/2017 tarihli ve 7076-33 sayılı Kararı ile “Kurtuluş Mahallesi D-750 Cad. No:213 Pozantı/ADANA” adresinde mukim, BAY/939-82/32337 (lisansı 05.02.2015 tarih ve 4671 sayılı karar ile sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı sahibi Keanan ÇİFTÇİ’nin akaryakıt istasyonunda 06.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili lisans sahibinin akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kenan ÇİFTÇİ nezdinde 22.02.2017 tarihli ve 8735 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 07/03/2017 tarihli ve 330 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Kenan ÇİFTÇİ hakkında, akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7378/23/1-1

—————

Kurul, 24/05/2017 tarihli ve 7076-35 sayılı Kararı ile DAĞ/4385-1/32551 (lisansı 31.10.2014 tarih ve 5287-74 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi BAY/939-82/32337 sayılı bayilik lisansı sahibi Kenan ÇİFTÇİ’nin akaryakıt istasyonunda 06.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, söz konusu bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemindeki arızanın giderilmemesi ve Kuruma aykırılıkların bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 22.02.2017 tarihli ve 8735 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 07/03/2017 tarihli ve 330 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, bayisinin akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine bağlı olmayan gizli tank ve gizli düzenek tertip etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 259.825,-TL tutarında ayrıca bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemindeki arızanın giderilmemesi ve Kuruma aykırılıkların bildirilmemesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 883.405,-TL tutarında olmak üzere toplamda 1.143.230,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 1.143.230,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7378/24/1-1

—————

Kurul, 24/05/2017 tarihli ve 7076-34 sayılı Kararı ile DAĞ/4385-1/32551 (lisansı 31.10.2014 tarih ve 5287-74 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi BAY/939-82/32337 sayılı bayilik lisansı sahibi Kenan ÇİFTÇİ’nin akaryakıt istasyonunda 21.04.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, söz konusu bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemindeki arızanın giderilmemesi ve Kuruma aykırılıkların bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 22.02.2017 tarihli ve 8735 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 07/03/2017 tarihli ve 330 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, bayisinin otomasyon sistemine müdahale etmesi, bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması, otomasyon sistemindeki arızanın giderilmemesi ve Kuruma aykırılıkların bildirilmemesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) nolu alt bendi ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca belirlenen 883.405,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 883.405,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7378/25/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi MTK Yapı / Metin Cem Terzi ve Ortağı firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-8 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.09.2016 tarihli ve 1469 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Mtk Yapı / Metin Cem Terzi ve Ortağı firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak sertifikası bulunmayan firmalardan hizmet alması eyleminin yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-8 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 27.09.2016 tarihli ve 1469 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Mtk Yapı / Metin Cem Terzi ve Ortağı firmasının 27.09.2016 tarihli ve 1469 sayılı soruşturma raporuna konu eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından hakkında açılan soruşturmanın sona erdirilmesine

karar verilmiştir.“

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-46 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/26/1-1

—————

İst.Yolu Üzeri 10.Km Karaçay Yavşanlık Mevkii 0/0 Osmancık ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 03.06.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13904 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Osmanlılar Akaryakıt Ve Ürünleri İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait tesiste 13.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 İnci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 10/05/2017 tarih ve 21650 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca uyarınca yapılan soruşturma sonucunda tanzim edilen 25/05/2017-665 sayılı soruşturma raporu savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

 Söz konusu soruşturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir.

 Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/27/1-1

—————

03.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere “Tayakadın Köyü Köy Sokağı No: 439 Merkez Edirne” adresinde 22.03.2013 tarih ve BAY/939-82/32343 numaralı akaryakıt bayilik lisansı (istasyonlu) kapsamında faaliyet gösteren Özgüven Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi akaryakıt istasyonda vaziyet planına dahil olmayan 2 adet akaryakıt tankı bulundurması nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 10.03.2017 tarih ve 350 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiş, bunun üzerine 24 Nisan 2017 tarih ve 30047 sayılı Resmi Gazetede yazılı savunma yapması hususu ilanen tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine soruşturma konusu husus tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 29.06.2017 tarih ve 7164-4 sayılı Kararı ile Özgüven Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 80.106- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 80.106- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/28/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Pomtes Mekn. Tes. İnş. Pompa San. Tic. Ltd. Şti. firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-47 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1516 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Pomtes Mekn. Tes. İnş. Pompa San. Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-47 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 28.09.2016 tarihli ve 1516 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Pomtes Mekn. Tes. İnş. Pompa San. Tic. Ltd. Şti. firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Pomtes Mekn. Tes. İnş. Pompa San. Tic. Ltd. Şti. firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması,

hususunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir.“

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-39 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/29/1-1

—————

İç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Sevim Mühendislik ve D.Gaz Sist. / Vedat Küçük firması hakkında 18.08.2016 tarihli ve 6444-3 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27.09.2016 tarihli ve 1466 sayılı Soruşturma Raporu Kurul'un 01.06.2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

“Denetim Dairesi Başkanlığının 23/05/2017 tarihli ve 83632887-663.07-23356 sayılı müzekkeresi çerçevesinde;

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin lisanslı dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Sevim Mühendislik ve D.Gaz Sist. / Vedat Küçük firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 18.08.2016 tarihli ve 6444-3 sayılı Kurul Kararı uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereği hazırlanan 27.09.2016 tarihli ve 1466 sayılı Soruşturma Raporu, Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’nın ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri Kurulca değerlendirilmiş olup;

Sevim Mühendislik ve D.Gaz Sist. / Vedat Küçük firmasının yapım kapasitesinin üstünde iş alarak yapamadığı kısmı için sertifika sahibi olmayan firmalardan iç tesisat yapım hizmeti alması veya sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince Sevim Mühendislik ve D.Gaz Sist. / Vedat Küçük firmasına bundan böyle sertifikası bulunmayan şirketlerden iç tesisat yapım hizmeti almaması ve sertifika sahibi olmayan firmalar tarafından yapılmış tesisatları kendi yapımı gibi dağıtım şirketine sunmaması,

hususunda ihtarda bulunulmasına,

karar verilmiştir.“

şeklinde 01.06.2017 tarihli ve 7106-22 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiştir. Bu karar firmanın adres değişikliği yapması ve yeni adresine henüz taşınmamış olması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/30/1-1

—————

DAĞ/2559-7/27698 numaralı dağıtıcı lisansı kapsamında faaliyet gösteren Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi’nin (Şirket) 12.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29887 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Grup AZG Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda bulunan 2 numaralı yer altı tankını istasyon otomasyon sistemine bağlamaması, istasyon otomasyon sisteminin fiilen faaliyete geçirmemesi ve otomasyon sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığının tespitini yapmaması nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma sonucunda düzenlenen 09.12.2016 tarih ve 1880 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ in bilinen en son adresi olan “Mücahitler Mahallesi 9 Nolu Cadde Mehmet Karagülle İş Merkezi Kat:10 Daire:93 Şehitkamil/GAZİANTEP” adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiş, bunun üzerine 11 Ocak 2017 tarih ve 29945 sayılı Resmi Gazetede yazılı savunma yapması hususu ilanen tebliğ edilmesine rağmen yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine soruşturma konusu husus tekrar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 08.06.2017 tarih ve 7121/34 sayılı Kararı ile Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Dağıtım Anonim Şirketi hakkında 1.555.221- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 1.555.221- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/31/1-1

—————

BAY/939-82/30727 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Yusufcan Kimya Petrol Ve Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketinin, 06/01/2014 tarihli denetime konu olan akaryakıt harici petrol ürününü ticari faaliyete konu etmesi nedeniyle,

konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında 01/12/2016 tarih ve 6635-10 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 13/12/2016 tarih ve 1914 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2017 tarih ve 7083-25 sayılı kararı ile “ BAY/939-82/30727 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Yusufcan Kimya Petrol Ve Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi ve 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına," karar verilmiştir.

Bahse konu ceza tebligatı usulüne uygun olarak 05/06/2017 tarih ve 27313 sayılı tebligat yazımızla Ticaret Sicilinde kayıtlı olan; Adalet Mahallesi İslam Kerimov Caddesi No:2 D: 106 Gürel İş Merkezi Bayraklı-İZMİR adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7378/32/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümlerini yerine getirmedikleri için aşağıda ili, ruhsat numarası, ruhsat sahibi belirtilen ruhsatlar kanunun ilgili maddelerine göre iptal edilmiştir. İptal işlemi ruhsat sahiplerinin dosyada mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlar iptal edilmiştir. Ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

RUHSATI İLİ

SİCİL NO

ERİŞİM NO

RUHSAT SAHİBİ

İPTAL MADDESİ

Adana

80689

3105605

FİDAN KUYUMCULUK VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Adana

80221

3258120

A-TT İNŞFAAT GIDA TEKS. TUR. TAŞ. MAD. MÜH. ENDSTR. ÜR. PAZ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

24. / 11.

Adana

81006

3273845

MEHMET ALITANIN

13.

Adana

20054488

3068329

İSMAİLOĞULLARI PETROL VE TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Adana

80688

3106195

FİDAN KUYUMCULUK VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Adıyaman

201002992

3245733

KEREM DOĞALGAZ İNŞ. MAD. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Adıyaman

20055100

3068824

ATAKYAPI MAD. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Adıyaman

200709470

3151103

FAVORİ METAL MAD. TARIM ENERJİ MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Afyonkarahisar

79748

3249995

ŞEREF BÜLBÜL

13.

Ağrı

84805

3320211

MSD MÜHENDİSLİK YAPI İNŞ. ENERJİ TAAH. SAN. VE TİC. LTD.  ŞTİ.

13.

Amasya

20060904

2643664

YTM MERMER MADENCİLİSAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

13.

Ankara

75562

3187053

NET- TAŞ HAFRİYAT MÜH. MAD. İNŞ. NAK. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

24. / 11.

Ankara

20055097

3068970

ASİLTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Ankara

200804295

3178274

FBM MAD. İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

24.

Ankara

200804294

3178275

FBM MAD. İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Antalya

53064

2410722

MİDWEST MERMER MADEN MAK. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

24. / 11.

Antalya

73009

3074626

İBRAHİM KARA

24.

Antalya

73002

3074636

İBRAHİM KARA

24.

Antalya

73003

3074637

İBRAHİM KARA

24.

Antalya

20050448

3053146

BAHADIR İNŞ. TİC. NAK. VE TAAH. LTD. ŞTİ.

24.

Antalya

200610498

3121879

MUSA ATALAY

13.

Antalya

200809978

3198898

UĞURLAR MADENİ YAĞLAR MER. NAK. SAN. TİC. A.Ş.

13.

Antalya

200901400

3209331

ASKAYA PET. ÜRÜN. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

24.

Antalya

200807490

3186068

GEMİNİ MER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Antalya

20051228

3058735

NASUH TEZCAN MAD. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Antalya

200807489

3186067

GEMİNİ MER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Antalya

200811229

3201364

UMUT DOĞAL TAŞ MADEN. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Antalya

200802872

3169951

HR MADENCİLİK SANAYİVE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Artvin

20065653

2590663

KAÇKAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24.

Artvin

20065751

3107387

KAÇKAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24.

Artvin

20065699

3107389

KAÇKAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24.

Artvin

20065656

2192257

KAÇKAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24.

Artvin

20065694

3107402

KAÇKAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24.

Artvin

20065652

2590655

KAÇKAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24.

Artvin

20065655

2591261

KAÇKAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24.

Artvin

20065702

3107392

KAÇKAR MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

24.

Balıkesir

200703496

3135552

FİNANS İLETİŞİM TEK. HİZ. A.Ş

24.

Balıkesir

201000719

3240749

MYK MADEN PETROL İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT MAKİNE TEKSTİL SANAYİ İTH.VE İHR.LTD.ŞTİ.

32.

Balıkesir

200805271

3180838

ALPLER MADENCİLİK YOL İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

Balıkesir

200905724

3237542

ALPLER MADENCİLİK YOL İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

Balıkesir

200804166

3177840

ALPLER MADENCİLİK YOL İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

Balıkesir

200804156

3177839

ALPLER MADENCİLİK YOL İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

Balıkesir

200804162

3177841

ALPLER MADENCİLİK YOL İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

Balıkesir

20068971

3115129

GÖNEN MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

13.

Balıkesir

200706056

3144849

GÖNEN MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

13.

Balıkesir

20068972

3115130

GÖNEN MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

13.

Balıkesir

20068973

3115131

GÖNEN MAD. VE YAPI MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

13.

Balıkesir

59999

2474343

CANTAŞ HAFR. İNŞ. MALZ. İNŞ. TAAH. MAD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Balıkesir

200706272

3144604

BALIKESİR EREN MADENCİLİK TAAHHÜT NAKLİYAT İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

Balıkesir

200709547

3151119

OMEGA MERMER DOĞAL TAŞLAR MAD. İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD

13.

Bilecik

64046

2147121

CİHAN UCAMAN

13.

Bilecik

200806911

3184549

İLHAN SINMAZ

2. ve 24.

Bilecik

200808868

3190853

HOŞCAN MERMER MADENCİLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

13.

Bilecik

20056927

2584902

CAFER SUCU

13.

Bingöl

81002

3269187

TEPE INŞ. MEDIKAL EĞITIM ENERJI TEMIZLIK GIDA IHTIYAÇ MADDELERI TIC. VE SAN. LTD. ŞTI.

13.

Burdur

201003602

3247182

ASPENDOS MERMER NAK. İHR. İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Bursa

20058540

3078049

HAKAN ÇELİK

24.

Bursa

200706571

2636845

FOR MADEN MER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Bursa

200902627

3212088

ERDAL ALUÇ

13.

Bursa

82735

3252477

İPEK İNŞAAT SANAYİ VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

13.

Bursa

200706280

3131542

İPEK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13.

Bursa

69194

2352627

ÖZTÜRK MERMERCİLİK PAZARLAMAPAZARLAMA TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

13.

Çanakkale

20065545

3108543

SEZAYİ SARGIN

24.

Denizli

200707097

3146312

YAKAMOZ MER. MAD. İNŞ. NAK. İTH. İHR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

24. / 11.

Denizli

200804811

3180952

NAZİKTAR SÖNMEZ

24.

Denizli

20062700

3100516

ALCEMİ MADEN YATIRIMLARI A.Ş.

24.

Denizli

20068563

3114942

D.A.S.S MAKİNA İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24.

Denizli

20068564

3114941

D.A.S.S MAKİNA İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24.

Diyarbakır

200800990

3166926

NEZİR ÇİÇEK

13.

Diyarbakır

200707153

3146348

GAMER MERMER MAD.İNŞ. NAK. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Diyarbakır

77622

3241417

CEYSAN MERMER İNŞAAT BETON SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

13.

Edirne

20055150

3068857

DOĞALTAŞ YAPI MADENCİLİK İNŞ. EMLAK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Elazığ

79600

3256015

EMAK MAD. HAY. NAK. TEM. İNŞ. ÜRT. PAZ. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

13.

Elazığ

20063247

3101951

ŞİMŞEK ALTILAR MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13.

Elazığ

82757

3281722

İLHAN BOZKURT

13.

Erzincan

201000889

3241506

GARAJ MAD. GAY. YAT. GEL. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

2. / 24.

Erzincan

201000890

3241498

GARAJ MAD. GAY. YAT. GEL. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

2. / 24.

Erzincan

201000891

3241499

GARAJ MAD. GAY. YAT. GEL. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

2. / 24.

Erzincan

200705638

3143684

24 AYAR MADEN. ENERJİOR. ÜR. SAN. VE TİC LTD.Ş Tİ

24.

Erzincan

200707907

3129471

24 AYAR MADEN. ENERJİOR. ÜR. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ

24.

Erzincan

200904271

3232845

TASFİYE HALİNDE ÖNKAR KARO MOZAİK VE PERLİT MAD. İŞL. İNŞ. TUR VE GIDA İML. İTH. İHR. SAN. VE LTD. ŞTİ.

24.

Erzurum

200704399

3139186

ALİ UZUN

24.

Erzurum

84840

3309826

ME-KA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Erzurum

83200

3291092

ATAÇ TARIM LTD.ŞTİ.

13.

Eskişehir

200805200

3180907

KAREEM STONE MAD. TAŞ. İÇE. BOYA END. MAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Eskişehir

201002261

3243922

RAMAZAN CURA

13.

Eskişehir

200706170

3144562

MARS MADEN EMLAK YAPI ELEK. ELEKT. A.Ş

13.

Eskişehir

200906552

3238661

ESMA AKSESUAR VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

13.

Eskişehir

81023

3275568

ROKKİMYAPI KİMYASALLARI MADENCİLİK İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Hatay

201000790

3241143

ÖZÇELİK MAD.KİMYEVİ MADDELER PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13.

İstanbul

200700737

3129836

BÜLENT ALBAYRAK

2.

İstanbul

200701879

3131500

BÜLENT ALBAYRAK

2.

İstanbul

200707176

3147209

EFGAN BABACAN

24. / 11.

İstanbul

200905133

3236072

HÜSEYİN DEMİR

2.

İstanbul

200905132

3236071

HÜSEYİN DEMİR

2.

İstanbul

200804042

3177788

KEMAL ÇAĞLAR

24.

İstanbul

201201163

3290727

KEMAL ÇAĞLAR

24.

İstanbul

200804809

3179024

AASEA MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

İstanbul

20064264

3103724

HAYRETTİN ÇOBANOĞLU

13.

İzmir

48805

2378793

ATIF ERGUNALP

13.

İzmir

81347

3274990

RUÇHAN ABAYLI

13.

Kahramanmaraş

20051223

3057447

TURKOMAN ULUS. MAD. ARAM. İŞL. PAZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Kahramanmaraş

20051222

3057448

TURKOMAN ULUS. MAD. ARAM. İŞL. PAZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Kahramanmaraş

200804971

3179768

YAŞAR ÇOBAN

24.

Kahramanmaraş

20051221

3059199

TURKOMAN ULUS. MAD. ARAM. İŞL. PAZ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Karaman

71347

2567433

TAŞKALE MERMER MADENCİLİK İNŞ. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

13.

Kayseri

200901391

3209346

YENİ YILMAZLAR İNŞ. TAAH. VE TİC. LTD.ŞTİ.

24.

Kayseri

82970

3279066

MEHMET TIMUÇIN

13.

Kırklareli

84810

3249242

ISHAK KINIKLIOĞLU

13.

Kocaeli

73498

3088652

MUZAFFER ERENKAYA

24. / 11.

Malatya

200809471

3192545

BURAK OKTAY

13.

Malatya

20064685

3105474

OSMAN TANER

13.

Manisa

200800010

3159086

BİLAL SAĞDUR

24. / 11.

Manisa

20054325

3066104

MEHMET AKYÜZ

24.

Manisa

20065010

3105453

MEHMET AKYÜZ

24.

Manisa

200810350

3199917

BAKATOĞLU GIDA MAD. İNŞ. TURZ. TEMZL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Manisa

200905722

3237543

ALPLER MADENCİLİK YOL İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.

13.

Manisa

200804089

3176720

ALPLER MAD. YOL İNŞ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Manisa

200804090

3176722

ALPLER MAD.YOL İNŞ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Manisa

200805526

3180835

ALPLER MAD. YOL İNŞ. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Mardin

201001395

3242411

KANŞİRAY İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.

13.

Mersin

201200770

3289767

HÜSEYİN CENGİZ TIRIS

24.

Mersin

200806206

3184175

M MERİN İNŞ. MAD. SAN. VE

TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Mersin

80191

3264321

FIRAT İNŞ. MAD. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

13.

Mersin

200700282

3127565

DİVAZ MADENCİLİK İNŞ. EMLAK NAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

13.

Muğla

200801530

3167808

HALİL YAVUZ

24.

Muğla

200804405

3177973

UĞUR ÖLMEZ

24.

Siirt

20061448

3094485

HERMER MERMER MADENCİLİK İNŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13.

Sinop

200802227

3168838

BENÜ MADENCİLİK VE SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Sinop

200802265

3168839

BENÜ MADENCİLİK VE SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

24.

Tunceli

201001131

3242109

HASAN AŞKIN İNŞ. VE LTD. ŞTİ.

13.

7380/1-1

—————

6592 Sayılı Kanununla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13. maddesi kapsamında aşağıda ili, sicil numarası ve sahibi belirtilen ruhsatlara 25/05/2016 tarih ve 806311 sayılı Makam Oluru gereği; işletme ruhsat bedelinin süresi içerisinde eksiksiz olarak yatırılmamasından kaynaklı 21.116,00 TL İdari Para Cezası uygulandığı ve tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde işletme ruhsat bedellerin tamamlanması gerektiği, aksi durumda söz konusu ruhsatın iptal edileceği yönünde yazılar ruhsat sahiplerinin dosyasında mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş, ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlara ilgili Kanun Maddesi gereği uygulanan idari para cezaları ve ruhsat bedellerinin tamamlatılmasına ilişkin durum ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

RUHSAT İLİ

SİCİL NO

ERİŞİM NO

RUHSAT SAHİBİ

CEZA MADDESİ

DÖNEM

SONUÇ

1

ÇORUM

200808086

3188101

CROWN MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

2

ÇORUM

200903697

3185486

SELEN YAZICI

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

3

DENİZLİ

70200

2557354

BAYKO MAD.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

4

DENİZLİ

82241

3296180

AMİFOX SÜSA MADENCİLİK ENERJİ NAKLİYE SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

5

DENİZLİ

20058670

3078319

YANO BAKIR İŞL. VE MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

6

DENİZLİ

200801883

3155500

HAVVA SAĞUN

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

8

DENİZLİ

200901729

3209989

PEDRA MADENCİLİK MERMER DIŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

9

ERZURUM

200707514

3147027

İMA MADENCİLİK İŞLET. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

10

ERZURUM

201001575

3243270

DEMSU MAD. İNŞ. NAK. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

11

ADANA

78406

3249012

SAFMETAL MAD. NAKL. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

12

ANKARA

41318

2311093

ANADOLU ENDÜSTRİ MİNERALLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

13

ANKARA

75185

3116513

MEHMET AKYÜZ

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

14

ANKARA

20057631

3077409

CEM İNŞ. HAFR. NAK. TAAH. VE TUR. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

15

ANKARA

200704629

3138675

NET- TAŞ HAFRİYAT MÜH. MAD. İNŞ. NAK. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

16

ANTALYA

20053683

3064804

SEDAT DEMİR

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

17

HATAY

67137

2534216

HATAY GENÇ MADENCİLİK NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

18

HATAY

200705850

3142824

DÖRTTAŞ MAD. HAZ. BET. TAŞ OCAĞI NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

19

HATAY

200710940

3157121

GÖKDERE MAD .ÜRT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

20

HATAY

200901417

3208772

ALTİS İÇ VE DIŞ TİC. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

21

AĞRI

201100765

3271630

ÖMER ÇİÇEK

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

22

AYDIN

73486

3079300

MEHMET IŞIK

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

23

AYDIN

200806994

3185802

SEL MAD. NAK. TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

24

BURDUR

80600

3278744

AMR MADENCİLİK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

25

BURDUR

20069337

3116887

ADEM MAZI

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

26

BURDUR

20069510

3116996

CCG İÇ VE DIŞ TİC. BİLİŞİM A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

27

BURDUR

200610518

3120785

AK ALTIN MOB. GIDA TAR. İNŞ. MAD. TURZ. TEKS. KON. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

28

BURDUR

200700209

3127032

İMS KROM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

 

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

29

EDİRNE

200711044

3157480

OREGOLD MADENCİLİK VE RAFİNERİ SAN. TİC. A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

30

HAKKARİ

20069167

3116606

HASAN ÜMİT

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

31

ISPARTA

74368

3136780

ANADOLU CEVHER MADENCİLİK TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

32

NEVŞEHİR

62340

2494578

MEHMET ALÇI ALÇILAR MAD. LTD. ŞTİ

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

33

TEKİRDAĞ

74191

3108715

TOLGA TUĞLA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

34

BİLECİK

77052

3101470

SEBAD TOPRAK İNŞ. GIDA. MAD. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

35

BURSA

75193

3120707

GÜVENLİ MAD. HAFR. NAKL. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

36

BURSA

81786

3282210

AZİZ BAYTEKİN

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

37

ÇANAKKALE

50793

2392231

GELİBOLU MİNERAL MADENCİLİK NAK. İNŞ. TUR. İT. İH. SAN. TİC. LTD.ŞTİ

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

38

ÇANAKKALE

200801677

3167530

TERRA MADEN ENERJİ KAY. YAPI TURZ. GÜBS. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

39

KARS

200806070

3183934

TEMEL DAŞ

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

40

KASTAMONU

62845

2501243

MANAS GRUP TEKNOLOJİ MAD. TEM. İNŞ.TAR. GIDA HAYV. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

41

SAMSUN

69908

2553131

İSMAİL KÜRŞAD ÇOBAN

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

42

SAMSUN

76465

3177895

BLACKSTONE ÇİMENTO SAN A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

43

SAMSUN

76466

3177891

BLACKSTONE ÇİMENTO SAN A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

44

BURDUR

200700209

3127032

İMS KROM MADENCİLİKSAN. TİC.LTD.ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

45

SAMSUN

76469

3177893

BLACKSTONE ÇİMENTO SAN A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

46

BOLU

200809806

3197997

YILMAZ SERCAN EREL

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

47

ELAZIĞ

43464

2332499

EVREKA MAD.ASİL METALLER İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

48

ELAZIĞ

20050425

3057381

TAŞKIN KADİR METİN

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

49

ELAZIĞ

20052684

3061968

ERSEM MÜH. NAK. MAD. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

50

ELAZIĞ

200707540

3133130

BEDRİ AYDIN

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

51

GAZİANTEP

51405

2399593

ALMİN MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

52

GAZİANTEP

69712

2552195

MÜFTÜOĞLU MAD. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

53

GAZİANTEP

20050047

3052692

CANDEMİR NAK. HARF. PET. ÜR. TURZ. İŞL. İNŞ. VE MAD. ÜR. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

54

GAZİANTEP

20055824

3072154

CANDEMİR NAK. HARF. PET. ÜR. TURZ. İŞL. İNŞ. VE MAD. ÜR. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

55

GAZİANTEP

200804397

3179765

OKAR MADENCİLİK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

56

SİVAS

20058649

2016192

ASAVA MAD. TAŞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

57

SİVAS

200710616

3156049

TAŞÇEKEN MAD.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

58

SİVAS

200801843

3168164

HEM GRUP MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

59

SİVAS

200811063

3108841

PEMA MAD. ENERJ. KİM. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. MADDE

2016

TEBLİĞ EDİLEMEDİ.

60

SİVAS

201004850

3250913

UZMANLAR ZİRAAT TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK SOSYAL HİZMETLER GIDA İTH .İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

13. MADDE