13 Ağustos 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30153

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAMPANYA DÖNEMİNDE ANA FABRİKA TEMİZLİĞİ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Avcılar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KAZAN DAİRESİ TESHİN İŞLERİ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


1000 ADET BANT MAKARASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK TELLİ ACİL DURDURMA ÜNİTELERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR VE JEOTERMAL İŞLETME RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Konyaaltı Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAMPANYA DÖNEMİNDE ANA FABRİKA TEMİZLİĞİ İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                            :  2017/401440

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa):

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Kampanya döneminde 37 (otuzyedi) kişi tarafından ana fabrika binası içi tüm katların temizliğinin yapılması işçiliğidir

b) Yapılacağı yer                                 :  Burdur Şeker Fabrikası alanı

c) İşin süresi                                       :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 130 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  24.08.2017 Perşembe günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve ücretsiz olarak aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.

5 - Teklifler 24/08/2017 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7317/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Avcılar Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU: 1- Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Avcılar Firuzköy Mahallesi 243 DO IIb pafta 310 ada 6 parsel sayılı 313,32 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz İmar Planında Konut + Ticaret alanında kalmakta olup, taşınmaz 1.723.260,00 TL muhammen bedelle, (Bu satışından doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla Avcılar Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN

İşin Adı                                        :  Arsa satışı

İlçe                                                :  Avcılar

Mahalle                                         :  Firuzköy

Niteliği                                          :  Arsa

İmar durumu tasdik tarihi             :  28.03.2017 (imar durumunda değişiklik olmadığı bildirilmiştir.)

Pafta                                             :  243DO IIb

Ada                                               :  310

Parsel                                            :  6

Parsel alanı                                   :  313,32 m2

Tasdik Tarihi/Ölçeği                     :  1/1000

Meclis karar Tarih/No                  :  05.05.2017 tarih, 48 sayılı

Encümen karar tarih/No                :  08.08.2017 tarih, 467 sayılı

Tapu Kaydı                                   :  25.04.2013/7872 yev. (tapudaki takyidatlar bilgisi dosyasında mevcut)

Takdir Kom. Raporu                     :  03.08.2017 tarih, 55873207 - 752.01.03.E-3885 sayı

Muhammen Bedeli                       :  1.723.260,00 TL

Geçici Teminat Miktarı %3           :       51.697,80 TL

İhale Usulü                                   :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü

İhale İlan Şekli                              :  Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu

İhale İlan Adedi                            :  2 defa

İhale tarih ve saati                         :  24.08.2017 tarih, Saat: 10.30'da

Şartname ve ekleri                        :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 1.000,00 TL karşılığında temin edilecektir.

İlgili Mevzuat ve Tebliğler            :  5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa

İhale komisyonu

Toplantı yeri ve

İhalenin yapılacağı yer adresi  :  Belediye Encümeni, Avcılar Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi No: 1/2   AVCILAR/İSTANBUL

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonara alınmış belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan evraklardan katılımcı sorumludur.

A - Gerçek kişi olması halinde;

1 - T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti ile İkametgâh belgesi (Nüfus Md. veya muhtarlıktan)

2 - İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 - Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz)

4 - Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır ve teyit yazılı.)

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname,

6 - Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda alınmış belge.

7 - Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

8 - İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile belgelenecektir.

9 - Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

10 - Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

11 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

B- Tüzel kişi olması halinde;

1 - İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi.

2 - Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname,

3 - Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 - Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5 - Tüzel kişilerden her biri için Madde (A)’nın 3 - 4 - 6 - 7 -8 nci bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmek.

6 - Şartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi.

7 - Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.

8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

4 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

5 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgâh sahibi olması gereklidir.

6 - İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, %3 geçici teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 24.08.2017 tarih, Saat 09.00’a kadar Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

7 - 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

8 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

9 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

10 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

11 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici teminatı bütçeye irat kaydedilecektir.

13 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

14 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

7413/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No                     :  2414

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler              :

a) İli                                                 :  İstanbul

b) İlçesi                                            :  Kartal

c) Mahallesi/Mevkii                         :  Yakacık/Aydos Yolu

d) Pafta No                                      : 

e) Ada No                                        :  11940 (eski 8667)

f) Parsel No                                     :  1

g) Yüzölçümü                                  :  600,65 m²

h) Satılacak Hisse Oranı                  :  Tamamı

ı) Halihazır                                       :  İşgalli

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı             :  Yok

k) İmar Durumu                               :  Konut Alanı

l) Cinsi                                             :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli                     :  1.501.625.-TL

4 - Geçici Teminatı                           :  45.048,75 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati                    :  23 Ağustos 2017 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer              :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                                 :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                          :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                            Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL

                                                            Tel: 0212 455 33 30  Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                          :  500.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

7311/1-1


KAZAN DAİRESİ TESHİN İŞLERİ HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kazan Dairesi Teshin İşleri hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2017/400230

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164   Ereğli/ Konya

b) Telefon No                            :  0 332 734 59 30-36

c) Faks No                                 :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                           :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  9 kişi, 8 ay süreli Buhar Kazanı Operatörü-Kazan Ateşçisi Ustası işçilik hizmet alımı.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren 8 (sekiz) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                           :  25.08.2017 - 14.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 -Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

7395/1-1


1000 ADET BANT MAKARASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Bant makarası 4734 Sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/392362

Dosya no                                   :  1721056

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Bant makarası (1000 adet)

b) Teslim yeri                            :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü/ ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  24.08.2017 Perşembe günü Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 24.08.2017 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7314/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK TELLİ ACİL DURDURMA ÜNİTELERİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2  ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)      Fax: 0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi:

Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı

Telli Acil Durdurma Üniteleri

1 kalem

 

 

231 adet

b) Teslim yeri                                   :  Yerli yükleniciler için: TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarı

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 60 takvim günüdür.

                                                         :  Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  13.09.2017 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                     :  852-TTK/E-162

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Yeraltında kullanılacak ekipmanlar için ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Atex sertifikaları teklifle birlikte verilecektir.

Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin her bir kaleminde % 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır

Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler /ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 75,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 13.09.2017 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

131.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

7315/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR VE JEOTERMAL İŞLETME RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

İlimiz sınırlarında yer alan ve aşağıda ili, ilçesi, Mahallesi, alanı, paftası, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı ve ihale tarih ve saati belirtilen 17 adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ile 1 adet jeotermal işletme ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkra (c) bendi gereğince 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca ihaleye çıkarılmıştır.

1. Ruhsat No: AR-19, İli : Denizli, İlçesi: Honaz, Mahalle : Kaklık, Alan: 4735,30 Hektar , Pafta: DENİZLİ M22-b3-b4, M23-a4, Tahmin Edilen Bedeli: 120.000,00 TL , Geçici Teminat: 3.600,00 TL, İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:00

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0707430

0721145

0717595

0708660

Yukarı (X)

4192995

4188840

4186305

4187740

 

2. Ruhsat No: AR-25, İli : Denizli, İlçesi: Honaz, Mahalle : Kocabaş, Alan: 4765,25 Hektar, Pafta: DENİZLİ M22-b4, Tahmin Edilen Bedeli: 40.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.200,00 TL, İhale Tarihi 25.08.2017 Saati:10:05

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0704180

0706280

0707540

0706070

0703620

0702640

0700820

Yukarı (X)

4194060

4194340

4187480

4183910

4182580

4183350

4183560

 

3. Ruhsat No: AR-26, İli : Denizli, İlçesi: Çal, Mahalle : Şapçılar, Alan: 4837,28 Hektar , Pafta: UŞAK L22-c2-c3-c4, Tahmin Edilen Bedeli: 40.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.200,00 TL, İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:15

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0714290

0717230

0712330

0707990

Yukarı (X)

4227905

4225525

4216425

4220765

 

4. Ruhsat No: AR-27, İli : Denizli, İlçesi: Buldan, Mahalle : Bölmekaya, Alan: 656,21 Hektar , Pafta: UŞAK L21-c3-c4, Tahmin Edilen Bedeli: 120.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.600,00 TL, İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:20

 

Ruhsat Koordinatları-1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0660582

0661529

0664921

0667497

Yukarı (X)

4214883

4215666

4215474

4213499

 

Ruhsat Koordinatları-2:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

0660000

0660000

0659537

Yukarı (X)

4214402

4213982

4214019

 

5. Ruhsat No: AR-29, İli : Denizli, İlçesi: Çal, Mahalle : Yazır, Alan: 4877,15 Hektar ,

Pafta: UŞAK L22-c3,DENİZLİ M22-b2 Tahmin Edilen Bedeli:36.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.080,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:25

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0712440

0715730

0716220

0711180

0710200

0712440

0710270

Yukarı (X)

4213380

4213380

4206100

4200300

4202320

4207850

4209740

 

6. Ruhsat No: AR-32, İli: Denizli, İlçesi: Çal, Mahalle : Çakırlar, Alan: 4662,18 Hektar,

Pafta: UŞAK L22-c1-c2, Tahmin Edilen Bedeli: 36.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.080,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:30

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0701950

0712375

0709620

0701460

Yukarı (X)

4235865

4230750

4227115

4231045

 

7. Ruhsat No: AR-34, İli: Denizli, İlçesi: Bozkurt, Mahalle : Cumalı, Alan: 4767,67 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M23-a4-d1-d2, Tahmin Edilen Bedeli: 180.000,00 TL, Geçici Teminat: 5.400,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:35

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0720170

0721815

0733360

0730810

0725665

0723725

Yukarı (X)

4185840

4186235

4177920

4175425

4177755

4181480

 

8. Ruhsat No: AR-43, İli: Denizli, İlçesi: Çardak, Mahalle : Çaltı, Alan: 4825,45 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M23-a3-b4-c1-d2, Tahmin Edilen Bedeli: 120.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.600,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:40

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0738000

0740020

0747370

0749400

0744640

0738000

Yukarı (X)

4181124

4184470

4184470

4183070

4177960

4180670

 

9. Ruhsat No: AR-65, İli: Denizli, İlçesi: Honaz, Mahalle : Kocabaş, Alan: 1258,47 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M22-b4, Tahmin Edilen Bedeli: 48.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.440,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:45

 

Ruhsat Koordinatları-1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

0708000

0708000

0704393

0706070

0707540

0706526

0708000

0708000

0708000

Yukarı (X)

4190559

4183000

4183000

4183910

4187480

4193000

4193000

4192822

4192995

 

Ruhsat Koordinatları-2:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

0703000

0703841

0703000

Yukarı (X)

4193000

4193000

4190369

 

10. Ruhsat No: AR-66, İli: Denizli, İlçesi: Honaz, Mahalle : Kaklık, Alan: 2700,46 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M22-b3-b4, Tahmin Edilen Bedeli: 120.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.600,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:50

 

Ruhsat Koordinatları-1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

0708000

0708660

0713000

0713000

0708000

Yukarı (X)

4190559

4187740

4187042

4183000

4183000

 

Ruhsat Koordinatları-2:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0708000

0712895

0711555

0713000

0713000

0708000

Yukarı (X)

4193000

4193000

4192385

4191943

4191304

4192822

 

11. Ruhsat No: AR-71, İli: Denizli, İlçesi: Çal, Mahalle : Dağmarmara, Alan: 4642,60 Hektar,

Pafta: UŞAK L22-c4-d1-d2-d3-d4, Tahmin Edilen Bedeli: 36.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.080,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 10:55

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0682970

0694475

0698215

0695265

0692265

0682430

Yukarı (X)

4223575

4223965

4216100

4216050

4221755

4220920

 

12. Ruhsat No: AR-136, İli: Denizli, İlçesi: Çal, Mahalle : Gelinören, Alan: 2000,00 Hektar,

Pafta: UŞAK L22-c3, L23-d4, Tahmin Edilen Bedeli: 30.000,00 TL, Geçici Teminat: 900,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 11:00

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0718000

0723000

0723000

0718000

Yukarı (X)

4222000

4222000

4218000

4218000

 

13. Ruhsat No: AR-150, İli: Denizli, İlçesi: Güney, Mahalle : --, Alan: 4735,19 Hektar,

Pafta: UŞAK L21-b3-b4-c1-c2, Tahmin Edilen Bedeli: 30.000,00 TL, Geçici Teminat: 900,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 11:05

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0668286

0675000

0674565

0664512

0660321

0657492

0667499

Yukarı (X)

4234315

4230411

4226499

4233835

4234333

4236546

4235660

 

14. Ruhsat No: AR-153, İli: Denizli, İlçesi: Bozkurt, Mahalle : --, Alan: 4630,75 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M23-a3-a4-d1, Tahmin Edilen Bedeli: 100.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.000,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 11:10

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0727890

0733625

0733612

0733600

0733603

0728736

0721688

Yukarı (X)

4188890

4188800

4188780

4188780

4188766

4181306

4186337

 

15. Ruhsat No: AR-155, İli: Denizli, İlçesi: Çardak, Mahalle : --, Alan: 4397,58 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M23-a3-d1-d2, Tahmin Edilen Bedeli: 100.000,00 TL, Geçici Teminat: 3.000,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 11:15

 

Ruhsat Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

0738507

0739985

0738000

0738000

0736000

0734447

0733360

0728736

Yukarı (X)

4186932

4184534

4181152

4182000

4181000

4178670

4177920

4181306

 

16. Ruhsat No: AR-158, İli: Denizli, İlçesi: Pamukkale, Mahalle : Haytabey, Alan: 215,37 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M22-a1-a2, Tahmin Edilen Bedeli: 50.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.500,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 11:20

 

Ruhsat Koordinatları 1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0687353

0688000

0688463

0688462

Yukarı (X)

4205000

4205000

4204998

4203471

 

Ruhsat Koordinatları 2:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

0686000

0687030

0686000

Yukarı (X)

4206864

4205445

4204329

 

17. Ruhsat No: AR-159, İli: Denizli, İlçesi: Pamukkale, Mahalle : Karahayıt, Alan: 871,66 Hektar,

Pafta: UŞAK L22-d4, DENİZLİ M22-a1,Tahmin Edilen Bedeli: 50.000,00 TL, Geçici Teminat: 1.500,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 11:25

 

Ruhsat Koordinatları 1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0683000

0685266

0684000

0684000

0682999

0681000

Yukarı (X)

4211000

4207875

4207875

4207000

4207000

4209000

 

18. Ruhsat No: İR-44, İli: Denizli, İlçesi: Sarayköy, Mahalle : Altıntepe, Alan: 4296,38 Hektar,

Pafta: DENİZLİ M21-b2-b3, M22-a4 Tahmin Edilen Bedeli: 200.000,00 TL, Geçici Teminat: 6.000,00 TL,

İhale Tarihi 25.08.2017 Saati: 11:30

 

Ruhsat koordinatları-1:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0672691

0673618

0675434

0676000

0676000

0670000

0670000

Yukarı (X)

4193999

4193084

4191431

4191471

4186000

4186000

4193998

 

İhaleye katılmaya ilişkin hususlar;

a) İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Topraklık Mah. İzmir Bulvarı Otogar Yanı (DESKİ Binası) No: 41/A Kat: 5 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

b) İsteklilerin istenen belgeleri 25.08.2017 tarihi saat 10:00’a kadar Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

c) İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir, ihaleye katılacak olan isteklilerin ise şartname ve eklerini 100- TL karşılığında satın almaları zorunludur.

d)İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, (Denizli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının

 Vakıfbank Denizli Şubesi TR51 0001 5001 5800 7305 4376 24 Nolu hesabına)

- İhale dokümanının alındığına dair 100-TL’lik banka makbuzu,

- Her sayfası imzalanmış olan şartname,

 Gerçek kişiler için;

- T.C. Kimlik numarası içerir onaylı nüfus cüzdan sureti

- Noterden onaylı imza sirküleri

-Vekaleten ihaleye katılacaklar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Tebligat için ikametgah belgesi, irtibat telefonu ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

Tüzel kişiler için,

- Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti ve yönetimin onaylı imza sirküleri,

- Bağlı olduğu Vergi dairesi ili ve numarasını gösterir belge,

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belge,

- Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesini ibraz edeceklerdir.

e) Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

f) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

7399/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Konyaaltı Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

Tapulama

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

Saati

1

Hurma

8876

1

1,164,00

Tam

Arsa (Konut-İBZT)

2,328,000,00

69,840,00

23/08/2017

14:00

 

1 - Yukarıda yazılı mülkiyeti Belediyemize ait arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1), toplanacak komisyon (Belediye Encümeni) tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

- Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d) Vekaletname ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2017 yılı içinde alınmış mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibarı ile 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c) 2017 yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

e) Vekaletname ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

- Ortak Girişim ise;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3 - İhale şartnamesinin alındığına dair vezne makbuzu,

4 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını 23/08/2017 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri zorunludur.

5 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeni tarafından uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı; İta Amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

6 - İhale onayı tebliğinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya Belediyemiz Antalya Vakıfbank 100. Yıl Şubesi TR090001500158007290555961 İBAN nolu banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

7 - İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

8 - Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilemez.

10 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

11 - Şartname, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000.00- TL (BinTürkLirası) karşılığında satın alınabilecektir.

İlan olunur.

7262/1-1