12 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30152

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


740 ADET TABLET PC YAZICISI VE APARATLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


740 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TERMAL-IP KAMERA VE KAYIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğünden:


HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN %28,2 ORANINDAKİ İDARE’YE AİT HİSSESİNİN, COMPAGNIE FINANCIERE OTTOMANE S.A. SERMAYESİNDE BULUNAN %3,81 ORANINDAKİ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’YE AİT HİSSENİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


BULANCAK SU VE ATIK SU PROJESİ İÇİN EKİPMAN ALIM İHALESİ (LOT 2 - KAÇAK TESPİT EKİPMANI) YAPILACAKTIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığından:


REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANIZATION

Department of European Union Investments


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çaycuma Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:


AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ “SICAK YEMEK” ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MEYDAN TAHMİL - TAHLİYE HİZMETLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından:


CİTY VAN AVM’DE BULUNAN 77 ADET İŞYERİ VE OTOPARK KİRAYA VERİLECEKTİR

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Daire Başkanlığından:


REKLAM AMAÇLI KENT MOBİLYALARI YAPTIRILMASI KİRALANMASI/İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Van Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından:


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 24/08/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7354/1-1


740 ADET TABLET PC YAZICISI VE APARATLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 740 adet Tablet Pc Yazıcısı ve Aparatları Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23/08/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7355/1-1


740 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 740 adet Tablet Bilgisayar Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23/08/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7356/1-1


TERMAL-IP KAMERA VE KAYIT SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğünden:

TERMAL-IP KAMERA VE KAYIT SİSTEMİ ALIMI DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Dosya Numarası            :  2017/393042

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Çardak Köyü Mevkii 16900 YENİŞEHİR/BURSA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0224 7818181 - 0224 7818180

c) İhale Dokümanının

    Görülebileceği Adres          :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  TERMAL-IP KAMERA VE KAYIT SİSTEMİ ALIMI - MAL ALIMI - 1 ADET

b) Teslim yeri                         :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşme imzalanmasına müteakip 60 (Altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Yenişehir/ BURSA

b) Tarihi ve Saati                    :  06.09.2017 Çarşamba Günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler teklif ettikleri ürünlerin Teknik Şartnameye Uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla ihale dosyasıyla beraber ürünlerin özelliklerini açıklayıcı katalog vb. materyalleri teklif dosyasında sunacaklardır. Katalog vb. açıklayıcı materyalleri teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

b) İstekli teklif dosyasında, teklif ettiği ürünün, Türkiye’de sistemin idamesi konusunda bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek teknik servis listesini sunacak ve/veya kendisi bu hizmeti verebilmek için gerekli şartlara sahip olduğunu belgeleyecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü / İnsan Kaynakları Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

7272/1-1


HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN %28,2 ORANINDAKİ İDARE’YE AİT HİSSESİNİN, COMPAGNIE FINANCIERE OTTOMANE S.A. SERMAYESİNDE BULUNAN %3,81 ORANINDAKİ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’YE AİT HİSSENİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Hissesi Satışa Sunulan Şirket

İhaleye Konu Hisse Oranı (%)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.

28,2

500.000.- (beşyüzbin)

2.000.- (ikibin)

18/09/2017

Compagnie Financiere Ottomane S.A.

3,81

2.000.000.- (ikimilyon)

1.000.- (bin)

29/09/2017

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İDARE)’nca, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde;

• Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sermayesindeki, İDARE’ye ait %28,2 oranındaki hisse,

• Compagnie Financiere Ottomane S.A. sermayesindeki,  ADÜAŞ’a ait %3,81 oranındaki hisse

 “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 - İhaleler teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

3 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Verilen teklifler herhangi bir şart içermez ve bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

4 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dahil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grubu sadece yatırım fonlardan oluşamaz.

5 - Teklif Sahipleri’nden İhalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

6 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır. İhale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür.

7 - Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin %28,2 oranındaki hissesinin ihalesine katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu’nun her bir ortağının ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. Gizlilik Taahhütnamesi örneği İDARE’den veya İDARE’nin internet sayfasından temin edilebilir.

8 - İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterlidir.

9 - İhaleler ile ilgili olarak hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedellerinin,

- T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılarak

• “Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin %28,2 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli”

• “Compagnie Financiere Ottomane S.A.nın %3,81 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” 

ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun (katılımcının Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubu’nun veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İDARE’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir. Tanıtım Dokümanı ve Şartname almak için ödenen tutarlar her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.

10 - Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Ortaklar Anlaşmasının 15. maddesi “... Hisselerini öncelikle satış yapacağı fiyat üzerinden diğer ortaklara teklif etmesi, diğer ortakların talip olmaması halinde, dilediğine devretmesi,” hükmünü amirdir.

11 - Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç Son Teklif Verme tarihi saat 17:00’ye kadar üzerinde

• “HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN %28,2 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ”

• “COMPAGNIE FINANCIERE OTTOMANE S.A.NIN %3,81 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” 

ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İDARE’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İDARE’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp İDARE, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İDARE son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihi sona ermeden önce duyurulacaktır.

13 - İhale konusu hisselerin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

14 - İhaleler ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

15 - Özelleştirme işlemleri her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin %28,2 oranındaki hissesi için;

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 83 54

Compagnie Financiere Ottomane S.A.nın %3,81 oranındaki hissesi için;

Tel: 0 (312) 585 83 40 Faks: 0 (312) 585 83 07

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

7412/1-1


BULANCAK SU VE ATIK SU PROJESİ İÇİN EKİPMAN ALIM İHALESİ (LOT 2 - KAÇAK TESPİT EKİPMANI) YAPILACAKTIR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığından:

EuropeAid/139161/ID/SUP/TR

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan Topluluk Yardımı için “Çevre” çok yıllı operasyonel programından sağlanan mali yardım ile Bulancak/Giresun - Türkiye’de “Bulancak Su ve Atık Su Projesi için Ekipman Alım (Lot-2 Kaçak Tespit Ekipmanı)” ihalesini sözleşmeye bağlamayı planlamaktadır. İhale dosyası; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu 9. km., No: 278, 06530 Çankaya/Ankara, Türkiye adresinden temin edilebilir ayrıca Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/veya http://www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanmıştır.

Tekliflerin sunulması için son tarih 5 Eylül 2017 saat 12:00’dir (Türkiye saati ile). İlave bilgi ve açıklama/sorular Europeaid web sitesinde;

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/veya www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.

7343/1/1-1


REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANIZATION

Department of European Union Investments

Supply of Equipment for Bulancak Water and Wastewater Project (Lot 2 - Leak Detection Equipment)

EuropeAid/139161/ID/SUP/TR

The Department of EU Investments, Ministry of Environment and Urbanization, intends to award a supply contract (Lot 2 - Leak Detection Equipment) for Bulancak Water and Wastewater Project in Bulancak/Giresun - Turkey with financial assistance from the Multi-annual Operational Programme ‘Environment’ for Community Assistance from the Instrument for Pre-accession Assistance under the ‘Regional Development’ Component in Turkey programme of the European Union. The tender dossier is available from Department of European Union Investments, Ministry of Environment and Urbanization, Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu 9. km., No: 278, 06530 Çankaya/Ankara, Turkey and the tender dossier is also published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://www.ipa.gov.tr.

The deadline for submission of tenders is 12:00 hrs (Local Time- Turkey) on 5 September 2017.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://www.ipa.gov.tr.

7343/2/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çaycuma Belediye Başkanlığından:

Çaycuma İlçesi Sofular Mahallesi Burçak Mevkiinde kain, Tapu-Kadastroda Pafta: F28-A-07-A-4-B, Ada: 307, Parsel: 82 noda Belediyemiz adına kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 11.646,07 m² alanlı taşınmaz üzerine, 24 ADET A TİPİ – 6 ADET B TİPİ bloktan oluşan 84 adet bağımsız bölümün kat karşılığı yapılması/yaptırılması işinin 25/08/2017 tarihine isabet eden Cuma günü saat 15.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle ihalesi yapılacaktır.

• İşin tahmini bedeli: 12.274.325,00.-TL olup, geçici teminat tutarı, 368.229,75,00.-TL’dir.

• İhale üzerine kalan yüklenici, A7, A8, A9, A10, A19, A20 blok olmak üzere toplam 6 blokta bulunan, 6 adet zemin katı, 6 adet 1.katı ve 6 adet 2. Kat (dubleks) mesken olmak üzere toplam 18 meskeni idareye bırakacaktır. Ayrıca isteklilerden 50.000.00-TL (ellibinlira)’den aşağı olmamak üzere kapalı zarf usulü teklif alınacaktır.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte son başvuru tarih ve saatine kadar idareye sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

1) Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf,

2) Kanuni İkametgahı gösterir belge ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

3.1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

6) Çaycuma Belediye Başkanlığına hitaben, işin adına Halk Bankası Çaycuma Şubesindeki TR 5000 0120 0980 9000 0700 0017 nolu hesabına veya Belediye veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Çaycuma Belediye Başkanlığına hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,

8) Şartname eki teknik personel taahhütnamesi,

9) İlan tarihinden sonra ki tarihte ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı,

10) İlan tarihinden sonra ki tarihte Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11) İlan tarihinden sonra ki tarihte Belediyemize borcu olmadığına dair alınmış belgenin aslı,

12) Yer görme belgesi,

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2.,3.,4.,8.,9.,10.,11.12. ve 14.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler,

15) İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu,

16) İş deneyim belgesi

16.1) İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından muhammen bedelin % 10'dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

16.2) İş Deneyim Belgesi olarak kabul edilecek Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültelerine ait mezuniyet belgeleri (Bu belgelerin değerlendirilmesi 4734/62 (h) maddesi için belirlenmiş yıllık tutar ve şartlara göre belirlenecektir.)

16.3) 28.04.2017 tarih ve 30051 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2017 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğe Uygun Müteahhitlik Karneleri de İş Deneyim Belgesi olarak kabul edilecektir.

16.4) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” 'n de yayınlanan (B) Üstyapı (Bina) İşlerinden I-II-III. GRUP: Bina İşleri, benzer iş olarak değerlendirilecektir.

17) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, belgelerin tamamındaki imza kısımları ve şartnameler imzalanmış olacaktır.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Yazı İşleri Müdürlüğünde ve www.caycuma.bel.tr internet adresinde görülebilir. Ancak; ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, bedeli 100,00.-TL (yüzliradır.

İç ve dış zarfın hazırlanma şekli idari şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarih ve saati: 25.08.2017 Cuma günü, saat 14:00'e kadar istekliler tekliflerini Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İdareye teslim edilen zarflar her ne sebeple olursa olsun istekliye iade edilmeyecektir.

İlan olunur.

7295/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İhaleye Konu İşin:

Adı                   :  İzmir İli, Konak İlçesi, Ege Mahallesi (Kuruçay Mahallesi) I. Etap 14500 Ada 1 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği             :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Konak İlçesi, Ege Mahallesi (Kuruçay Mahallesi) I. Etap 14500 Ada 1 Parsel numarada kayıtlı taşınmaz üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi

İhale Yöntemi   :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi        :  990 gün (33 ay)

 

Yeri ve Miktarı

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Katlar Alanı Toplamı (m2)

İzmir

Konak

Ege (Kuruçay)

14500

1

9.319,46

74.000,00

 

Tahmin Edilen Bedel                              :  332.729.856,79 TL (KDV dahil)

                                                                  (üçyüzotuzikimilyonyediyüzyirmidokuzbinsekizyüz elli altılirayetmişdokuzkuruş)

Geçici Teminat Miktarı                           :  9.981.895,71 TL

                                                                  (Dokuzmilyondokuzyüzseksenbirbinsekizyüz doksanbeşlirayetmişbirkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli                      :  500,00- TL (Beşyüzlira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Adres / Yer                  :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2   Konak / İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat                              :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.00 - 11.30 / 14.00 - 16.30 saatleri arası

İhale için son evrak verme

tarihi ve saati                                          :  Tarih: 07.09.2017   Saat: 12:00

İhale için evrak teslim adresi                  :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No: 2   Konak / İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması)

ve saati                                                   :  Tarih: 07.09.2017   Saat: 14:00

İhale salonu

(dış zarfların açılacağı yer) adresi           :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

                                                                  Cumhuriyet Bulvarı No: 1   Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma

(iç zarfların açılması) Tarih ve saati        :  Tarih: 14.09.2017   Saat: 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri              :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1   Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini,

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Şehit Fethi Bey Caddesi No:2 Konak/ İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaştırmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil Veya Davranışlar Ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu ve eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun,

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri ile kendi mülkü üzerine benzer iş tanımına uygun,

İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17. İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Mali Teklif Mektubu konacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7306/1-1


AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için Akıllı Kart (Kartlı Sistem) Yemek Hizmeti alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790   Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 12.09.2017 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32   YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 12.09.2017 günü saat 14.00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1   Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

7384/1/1-1


TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒNE BAĞLI KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ “SICAK YEMEK” ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi “Sıcak Yemek” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790   Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 12.09.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 12.09.2017 günü saat 15:00’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

10 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/ 29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır.

7384/2/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No.89 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)  Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Dereköy Torbalama ve Dereköy Lavvar Tesislerinde ve Stok Sahalarında (gerektiğinde İşletmemizin diğer iş yerlerinde) ürün (kömür, termik nitelikli ürünler, bant altlarında biriken kömürler v.b) yüklenmesi, stokların yükseltilmesi ve düzenlenmesi tesislerden çıkacak taş, odun gibi atıkların yüklenmesi, çevre düzenlemelerinin yapılması ve buna benzer yükleme işlerinin 4.200 saatlik kira bedeli karşılığında lastik tekerlekli yükleyici ile yapılması işi

2017/399770

2017-1491

06.09.2017 14:00

300 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk cd. No.89 45500 Soma/ MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 150,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

7305/1-1


MEYDAN TAHMİL - TAHLİYE HİZMETLERİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından:

2017/2018 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil - Tahliye işleri hizmeti alımı ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                            :  2017/397826

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Van - Ağrı Bulvarı 390 L/3 Sahilkent Mah. 65400 - Erciş/VAN

b) Telefon ve faks numarası                :  0432 388 20 09 (5 Hat) - 0432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız 2017/2018 Kampanya döneminde İdaremiz İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine ait ± %20 toleranslı 25.000 ton malzemenin yaklaşık 80 gün boyunca boşaltma istif, uzaklaştırma, karma ve taşınma işleminin yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Meydan Hizmetleri işlerinin Fabrikanın hangi sahalarında yapılacağı ekli Teknik Şartnamede gösterilmiştir.

c) İşin süresi                                       :  2017/2018 Pancar alım kampanyası dönemi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Erciş Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  24.08.2017 Perşembe günü - Saat;14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

Araç iş makineleri 24 Saat/Gün hazır bulundurulup hizmet vereceklerdir.

İş makineleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden bakımlı, işe emniyetli hazırlanmış ve periyodik bakımları yapılmış olacaktır.

İsteklilerin İdarenin belirttiği sayıda ve teknik özellikte işin ifası için gerekli araç park listesini gösteren belgeleri sözleşmeden önce idareye tevsik etmesi gerekmektedir. Araçların kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

Ancak isteklinin kendi malı olan araçları, amortisman kayıtlarında olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklara ait araçlar, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

İstenen araç park listesi:

a) 1 Adet Lastik tekerlekli, ağzı bıçaklı yükleyici (200 HP gücünde)

b) 1 Adet damperli kamyon (20 - 25 ton’luk)

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Kamu veya özel sektörde yapılan işin konusuna uygun her türlü yükleme ve boşaltma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7312/1-1


CİTY VAN AVM’DE BULUNAN 77 ADET İŞYERİ VE OTOPARK KİRAYA VERİLECEKTİR

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Daire Başkanlığından:

Madde 1-) Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Van İli, İpekyolu İlçesi, Şerefiye Mahallesi, pafta:26, ada:925 ve parsel 89'de kayıtlı taşınmaz üzerindeki CİTY VAN AVM’de bulunan 77 adet işyeri ve %50 hisseli Otoparkın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37.maddesi doğrultusunda 3 yıllığına AVM’’Alışveriş Merkezi’’olarak kiralanma/işlettirilmesi ihalesi 23.08.2017 tarih ve saat: 10.00’da yapılacaktır.

Madde 2-) Kiraya verilecek işyerlerinin nitelikleri, muhammen bedelleri, geçici teminatları, ihale tarihi, saati ve adeti aşağıdadır.

ADRESİ: Van İli, İpekyolu İlçesi, Şerefiye Mahallesi, pafta:26, ada:925 ve parsel 89

NİTELİĞİ: CİTY VAN AVM’de işyerleri ve otopark

1 AYLIK MUHAMMEN BEDEL                       : 653.958,40 TL

1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL                       : 7.847.500,8 TL

3 YILLIK MUHAMMEN BEDEL                       : 23.542.502,4 TL

3 YILLIK %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ        : 706.275,072 TL

İHALE TARİHİ                                                    : 23.08.2017

İHALE SAATİ                                                      :  10:00

CİTY VAN AVM’DE BULUNAN 77 ADET İŞYERİ ve %50 HİSSELİ OTOPARK

Madde 3-) İhalenin yapılacağı yer Van İli, İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Sosyal Meskenler yanı Büyükşehir Belediyesi D Blok 3. kat, Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı D.İ.K’nun 37.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Madde 4-) Geçici Teminat, tahmin edilen 3 (üç) yıllık kira bedelinin %3’ü olup yukarıda belirtilmiş yazılı miktar kadardır.

Madde 5-) Kesin Teminat, 3 (üç) yıllık bedelin %6’sıdır.

Madde 6-) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİKLERDEN İSTENECEK BELGELER

1 - Dilekçe. (İhaleye katılım dilekçesi)

2 - Kanuni İkametgâh Belgesi. (Nüfus Müdürlüğünden)

3 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4 - İmza sirküleri/İmza beyannamesi;

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5 - Geçici teminat (süresiz) bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu yada Van Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığına nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

6 - Sabıka kaydı (Son 1ay-30 gün içerisinde almış olmalı.) Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait %50 -%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi (Aslı)

7 - Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

8 - Tebligat için adres beyanı, Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

9 - Oda Kayıt Belgesi ve Yetki Belgesi.

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, belge (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi

Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış)

10 - Yeterlilik için gerekli belgeler:

İş deneyimi: Bu iş ile ilgili olarak AVM (iştirakleri dahil) işletmeciliği yapmış olmak veya devam etmekte olduğuna dair, ilgili idareden alınmış belge vermek zorundadır. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlaması gerekir.

İhale konusu ile ilgili olarak (iştirakleri dahil) devam eden veya bitmiş olan iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri ibraz edilecektir. İş deneyim şartını sağlayamayan istekliler ihaleye giremeyecektir. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı sağlaması gerekir.

İsteklinin daha önce yapmış olduğu ihale konusu işlerin listesi ve bu işlere ilişkin ilgilisinin imzasını taşıyan referans mektupları sunulacaktır.

İsteklinin iş durumu ve tutumu ile ilgili beyanları, 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyanlarını ve Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere benzer kuruluşlarla ihtilaflı olup olmadığı, varsa durumu açıklayıcı beyanlarını içerir beyan yazısı,

Şartname Bedeli Makbuzu (İhale şartnamesi ve diğer ilgili evrak Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığında mesai saatleri içerisinde görülebilir veya 500,00 TL bedelle satın alınabilir.)

11 - Büyükşehir Belediyesi, SSK ve Vergi Dairesine borcu yok belgesi.

Yukarıda istenilen belgelerin ihale günü 23/08/2017 saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Van Büyükşehir Belediyesi (Eski Sosyal Meskenler Yanı) Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, Emlak Uygulama Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu belgeler yukarıda belirtilen süre içerisinde alınması gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınmayan belgeler elenme sebebi sayılacaktır.

Dosyalar son teslim tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Son teslim saatine kadar yukarıda belirtilen teslim adresine ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz.

İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

Son teslim zamanı için; Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır.

Not; Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

Madde 7-) 23.08.2017 tarihli ihale için teklif mektubu belgesi, en geç 23.08.2017 Çarşamba günü İhale saatinden önce Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 3. kat, Encümen toplantı salonunda hazır bulunmanız gerekmektedir.

İlan olunur.

7414/1-1


REKLAM AMAÇLI KENT MOBİLYALARI YAPTIRILMASI KİRALANMASI/İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Van Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından:

Madde 1) Van İli ve İlçelerinde Belediyemiz mülkiyeti/tasarrufunda olan mevcutta 515 adet ve toplamda 665 adet olarak tasarlanan Reklam Amaçlı Kent Mobilyaları Yaptırılması ve 10 yıl süre ile kiralanması/işletilmesi ihalesi 22.08.2017 tarih ve saat: 10.00’da yapılacaktır.

Madde 2) Kiraya verilecek işyerlerinin nitelikleri, muhammen bedelleri, geçici teminatları, ihale tarihi, saati ve miktarı gibi bilgiler aşağıda yazıldığı gibidir.

Adresi                                                              :  Van İli ve İlçeleri

Niteliği                                                             :  Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Reklam Amaçlı Kent Mobilyaları kiralanması/işletilmesi ihalesi.

1 Yıllık Muhammen Bedel                              :  1.200.000,00 TL

10 Yıllık Muhammen Bedel                            :  12.000.000,00 TL

Geçici Teminat Bedeli (%3)                             :  360.000,00TL

İhale Tarihi                                                      :  22.08.2017

İhale Saati                                                        :  10:00

Reklam Amaçlı Toplam Kent Mobilya Adeti   :  665

Madde 3) İhalenin yapılacağı yer: Van İli, İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Kat:2, Encümen toplantı salonu.

Madde 4) Geçici Teminat, tahmin edilen 10 (on) yıllık kira bedelinin %3’ü olup yukarıda belirtilmiş miktar tutarındadır.

Madde 5) Kesin Teminat; üzerine ihale kalan isteklinin son teklif ettiği 10 (on) yıllık toplam bedelin %6’ oranında alınacaktır.

Madde 6) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLİKLERDEN İSTENECEK BELGELER

a) Dilekçe (İhale katılım dilekçesi),

b) Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yada kayıtlı meslek odasından reklam işi yaptıklarına dair (aynı yıl içinde alınmış) belge,

c) Kanuni ikametgâh adresi (Nüfus Müdürlüğünden),

d) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

e) Telefon numarası da içeren adres beyanı,

f) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası Belgesi (Oda Kayıt Belgesi)

g) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Faaliyet Belgesi)

h) Geçici Teminat,

i) Tüzel kişiler İmza sirküsü, Gerçek Kişiler İmza beyannamesi (Aslı veya noterden onaylı),

j) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

k) Sabıka kaydı, (Son 1 ay içerisinde almış olmalı.) Ayrıca, Gerçek kişiler kendi adlarına, Tüzel kişiler ise; Şirketin tüm ortaklarına ait söz konusu belgeyi sunmak zorundadırlar.

l) Büyükşehir Belediyesi, SGK ve İlgili Vergi Dairesinden son 1 (bir) ay içerisinde alınmış borcu yok belgesi.

m) Doküman Satın Alındığına dair (Şartname Bedeli) Makbuz,

n) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Aslı)

o) Söz konusu isteklinin ortak girişim olması halinde; bu maddenin c, d, e, f, g, i, j, k, l ve n bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

Madde 7) İhale şartnamesi ve diğer ilgili evraklar Van Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında mesai saatleri içerisinde görülebilir veya 100,00 TL (KDV dahil) bedelle satın alınabilir.

Madde 8) İstekliler; bu ihale için teklif zarflarını 22.08.2017 tarihi ihale saatine kadar Van İli, İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Giriş Kat Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

7331/1-1


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi ve Çapa Kan Bağış Merkezi ihtiyacı için Özel Güvenlik Hizmeti alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1 06790   Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve “Göztepe Mah. İnönü Cad. No: 86 Mekân Plaza Bağcılar / İSTANBUL” adresindeki Avrupa Bölge Kan Merkezi’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 13.09.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32   YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 13.09.2017 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1   Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 Sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

7385/1-1


DÜZELTME İLANI

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

25.07.2017 tarihli ve 30134 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/365904 İhale Kayıt Numaralı 2017/2018 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye hizmet alımı ihalesi 22.08.2017 tarihinde saat 10:00’da yapılacaktır.

İlan olunur.

7342/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi

24.08.2017

Saati

14:00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yeri

GEREDE OİM

 

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy (m)

Miktarı

Parti Sayısı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Adet

M3/Ster/K

1

ÇAPAKLI SD.

2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk

0

30

1

300,00

270,00

2

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

0

190

4

350,00

1.995,00

3

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

0

350

8

300,00

3.150,00

4

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

0

360

8

370,00

3.996,00

5

Muhtelif

2.Sn.Ub.İn. Sarıçam Tomruk

0

150

3

320,00

1.440,00

6

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

0

1240

22

320,00

11.904,00

7

Muhtelif

2.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk

0

200

4

300,00

1.800,00

8

Muhtelif

2.Sn. Sarıçam Maden Direk

0

150

4

190,00

855,00

9

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam Tomruk

0

80

2

250,00

600,00

10

MERKEZ DEPO SD.

3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk

0

40

1

240,00

288,00

11

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk

0

120

4

250,00

900,00

12

ÇAPAKLI SD.

3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk

0

40

1

230,00

276,00

13

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

0

740

18

270,00

5.994,00

14

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

0

730

17

240,00

5.256,00

15

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

0

2420

50

260,00

18.876,00

16

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

0

840

19

240,00

6.048,00

17

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

0

495

12

290,00

4.307,00

18

Muhtelif

3.Sn.Ub.İn. Sarıçam Tomruk

0

180

4

260,00

1.404,00

19

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

0

620

13

280,00

5.208,00

20

Muhtelif

3.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk

0

220

5

260,00

1.716,00

21

MERKEZ DEPO SD.

Sarıçam Tel Direği

144

50,939

1

350,00

535,00

22

CEMALLER SD.

Sarıçam Tel Direği

0

40

1

370,00

444,00

23

CEMALLER SD.

Sarıçam Tel Direği

0

40

1

370,00

444,00

24

Muhtelif

Sarıçam Kağıtlık Odun (m3)

22

647,805

16

180,00

3.498,00

25

MERKEZ DEPO SD.

Karaçam Kağıtlık Odun (m3)

0

20

1

180,00

108,00

26

Muhtelif

Göknar Kağıtlık Odun (m3)

0

810

20

180,00

4.374,00

TOPLAM

166

10803,744

240

7.150,00

85.686,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 240 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.

11 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Adres:

Telefon    : 0 (374) 311 6011

Fax No    : 0 (374) 311 6672

7350/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bursa Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinden:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

İli

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

Konum

Yüzölçüm (m2)

Hazine Hissesi (m2)

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bursa

Osmangazi

Altınova

Arsa

3199

220

 

2.288.01

Tam

1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi K.Balıklı Uygulama İmar Planında E:1.20 Hmax:9.50 m yapılaşma koşullu Kentsel Bölgesel iş merkezleri alanında ve yolda (599.47 m2) kalmaktadır.

4.120.000,00

824.000,00

24.08.2017

10:00

2

Bursa

Nilüfer

Görükle / Zafer

Arsa

5723

1

 

2.835,16

Tam

1/1000 ölçekli Göçmen konutları Uygulama İmar Planında Sosyal Tesis Alanında kalmaktadır.

2.836.000,00

425.400,00

25.08.2017

11:00

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen 1.sıradaki taşınmazın satışı, Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Uludağ Emlak Müdürü odasında (Defterdarlık Ek Hizmet Binası, Ahmetpaşa Mah. Ermutlu Sk. No: 11/15 Osmangazi-Bursa) 2. sıradaki taşınmazın satışı ise Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ertuğrulgazi Emlak Müdürü odasında (Yukarıda belirtilen aynı adres) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle yapılacaktır.

2 - İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu

b) İkametgah belgesi (İdaremizden temin edilebilir) ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. Kimlik numarasını belirtir)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname.

d) Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.

e) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;

g) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği  temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3 - Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinde görülebilir.

4 - Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

5 - Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

6 - İhale bilgilerini http:/www.milliemlak.gov.tr - http:/www.bursadefterdarligi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Tlf.: 0 224 221 13 00

7 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7344/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait aşağıda tapu bilgileri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 5 adet taşınmaz, 24/08/2017 tarihinde saat 14:00’de, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi No: 1 Kat: 2 Menteşe Muğla adresindeki “Büyükşehir Belediye Meclis Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile satılacaktır.

 

Sn

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

(m²) Yüzölçümü

Niteliği

Hissesi

Fiili Durumu

Yapılaşma Durumu

Muhammen Bedel (¨)

Geçici Teminat (¨)

1

Muğla

Köyceğiz

Beyobası

241

12

8.320,95

Arsa

Tam

Boş

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI EMSAL:

0,30 Hmax: 6,50 m

1.350.000,00

40.500,00

2

Muğla

Köyceğiz

Beyobası

169

1

5.389,86

Arsa

Tam

Boş

KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI EMSAL:

0,30 Hmax: 6,50 m

1.200.000,00

36.000,00

3

Muğla

Menteşe

Akçaova

111

1

7.635,27

Arsa

Tam

Boş

GELİŞME TERAS EVLER EMSAL:

1,00 Hmax: 13,50

9.162.324,00

274.869,72

4

Muğla

Menteşe

Akçaova

137

1

4.419,93

Arsa

Tam

Boş

GELİŞME KONUT ALANI AYRIK NİZAM TAKS:

0,25 KAKS: 1,00

5.961.923,00

178.857,69

5

Muğla

Menteşe

Karamehmet

991

2

942,08

Arsa

Tam

Boş

GELİŞME KONUT ALANI AYRIK NİZAM 3 KAT TAKS:

0,30 KAKS: 0,90

950.000,00

28.500,00

 

2 - İhale dokümanı (Şartname, Teklif Mektubu, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi Kocamustafendi Caddesi 1 Nolu Belediye Hizmet Binası Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe Muğla adresinde ücretsiz görülebilir, ¨ 500,00 bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

3 - İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:                 B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. İkametgâh Belgesi,                             1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2. Nüfus Kayıt Örneği,                           2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C) ORTAK BELGELER:

1. Teklif Mektubu,

2. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

3. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

4. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’,

5. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanacak kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,

6. Şartname bedelinin yatırıldığına dair dekont veya makbuz.

D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

E) Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

F) İsteklinin yabancı uyruklu gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri gerekir.

4 - İhaleye katılacak olan istekliler, ‘Kapalı Teklif Usulü’nde tekliflerini yazılı olarak yapacaklardır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5 - Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

6 - İsteklilerin Teklif Dosyalarını en geç ihale günündeki saate kadar ihalenin yapılacağı adresteki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca isteklileri Teklif Dosyalarını iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 

7 - 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.

8 - İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

9 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın/taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

10 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

11 - Taşınmazların satış bedeli idareye peşinen ödenecektir.

12 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışında ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

7377/1-1