11 Ağustos 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30151

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


MEZBAHA TESİSİ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığından:


TİCARET VE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:


ÇANKIRI ÇERKEŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (II. KISIM) ALANINA AİT, YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


1 ADET ÜNİVERSAL METAL MALZEME ÇEKME VE BASMA TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI - TAŞINMASI, STERİLİZASYON TESİSİ İNŞAA EDİLEREK TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZE EDİLDİKTEN SONRA BERTARAF EDİLMESİ VE AMACI DOĞRULTUSUNDA 15 YIL SÜREYLE İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER (ARSA VE İŞYERİ) SATILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:


TİCARİ TAKSİ PLAKASI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çınarcık Belediye Başkanlığından:


ANKARA İLİ, YENİMAHALLE İLÇESİ, GAZİ MAH BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT İNŞAATI YAPIMI İÇİN PROJE İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


LASTİK TOPUK DÜŞÜRME VE LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI HİZMETLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ KAMPANYA DÖNEMİ FABRİKA TEMİZLİK İŞLERİ HİZMET ALIMI T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIM YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ TINAZTEPE VE KOCATEPE ÜRETİM SAHALARININ ISITMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI/DÜZENLENMESİ İÇİN “ÜRETİM HAVALANDIRMA SİSTEMİ” İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


DE 22000-DE 33000, DE 24000, MT 15000-MT 30000 TİPİ TAŞITLAR İLE JENERATÖR VAGONLARININ BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM YAĞ/YAKIT VE HAVA FİLTRESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

Radyasyon Güvenlik Kapısı Alt yapı Hizmeti alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/399147

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası         :  0 312 212 56 56 - 3112

c) Elektronik posta adresi -           :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi         :  ihale.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Hizmet Alımı, Temiz Oda Kurulum Hizmeti

b) Hizmetin teslim edilme/

    işin yapılma yeri veya yerleri    :  Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

c) İşin süresi                                 :  240 (İKİYÜZKIRK) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                           :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi Beşevler/ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  12.09.2017 saat:14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- İsteklinin veya alt yüklenicisinin en az ISO class 5 mertebesinde temiz oda yaptığına dair iş bitirme belgesi verilecektir.

4.4. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde cevaplar verilecektir.

4.5. Teknik şartname ve ekinde verilen temiz oda seviyeleri, havalandırma ve iklimlendirme projeleri ile isteklinin kullanmayı taahhüt ettiği sistemlerin şartnameye birebir uyumluluğunu gösterir hesaplama, cetvel ve bazı bilgiler verilecektir.

4.6. Teknik şartnamede belirtilen sözleşme konusu işlerin ifası esnasında laboratuvarın korunması gereken alanlarının korunmasına yönelik taslak tasarımları/yöntemleri belirten dokumanlar verilecektir.

4.7. İstekliler sözleşme konusu işlerin ifası esnasında işin süresi boyunca işin takibi için sorumlu atayacağı ve proje yöneticiliği ile irtibatlı olacak mühendisin yetkinlik belgeleri (diploma, sertifika vb.) verilecektir.

4.8. Yer görme belgesi verilecektir.

4.9. Projelerde adı geçen ana donanımların marka ve model beyanları (havalandırma, iklimlendirme, temiz oda panelleri, zemin epoksi, kanal vs.) verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 12.09.2017 saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7328/1-1


MEZBAHA TESİSİ YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığından:

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Söke Belediyesi mülkiyetinde bulunan 485 Ada, 113 ve 115 parseldeki arsa üzerine ihale dosyasındaki idari şartname ve dokümanlara uygun olarak, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2014 tarih ve 33 sayılı, Söke Belediye Meclisinin 04.08.2017 tarih ve 2017/8-110 sayılı Meclis Kararlarına istinaden 29 (yirmidokuz) yıl süreyle işletilerek Söke Belediyesine devredilecek şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi kurulmak suretiyle Mezbaha Tesisi yaptırılması yapım işidir.

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün Konak Mahallesi, Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDIN adresinde Müdürlükte görevli memur Engin KARABIYIK’tan 500.00 TL. (Beşyüz Türk Lirası) ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Söke Belediyesinin Konak mahallesi, Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDIN adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Belediye Başkanlık Odasında 23.08.2017 tarih ve Saat: 14.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4 - Geçici teminat miktarı:

Geçici teminat, bu iş için ihalede teklif edilecek olan aylık kullanım bedelinin 29 yıllık toplam tutarının en az %3’ü olarak yatırılacaktır.

5 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.b) İhale dokümanı içinde örneği bulunan Tebligat için adres beyanı belgesi,

5.1.c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.g) Vergi ve SGK Prim Borcu durumu bildirisi (kesinleşmiş vergi borcu ve SGK Prim borcu olmadığını ihale yılı itibarıyla belgelemesi)

5.1.h) İhale dokümanının satın aldığını gösterir belge,

5.1.ı) İdari Şartname ekinde yer alan örneğine uygun olarak düzenlenmiş Teklif Mektubu

6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 23.08.2017 tarihi, saat: 14.00’e kadar Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli Memur Engin KARABIYIK’a verilecektir.

İlan olunur.

7300/1-1


TİCARET VE KONUT İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:

1 - İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Söke Belediyesi Mülkiyetinde bulunan 1419,04 m2 alana sahip 1054 ada, 6 parsel üzerinde yapılacak ticaret ve konut inşaatının projesine, ilgili mevzuat hükümlerine ve İDARE’nin onaylayacağı projelere uygun olarak her türlü üst yapı, teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir.

2 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Söke Belediyesinin Konak Mahallesi, Saraçlar caddesi, No: 21 adresindeki Fen İşleri Müdürlüğünden 2.000,00 (İKİBİN) - TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Söke Belediyesinin Konak Mahallesi, Saraçlar caddesi, No: 21 adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda 22/08/2017 tarih ve Saat:14.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

“Söke Belediyesi Mülkiyetinde 1054 Ada, 6 Parsel Üzerinde Yapılacak Ticaret ve Konut İnşaatının Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” işinin, İş bu işe ait İdari Şartnamenin 3. maddesinde “Bağımsız bölümlerin satış gelir toplamını, Sermaye Piyasası Kurulu listesine kayıtlı Bağımsız Ekspertiz Firmalarınca veya İDARE’ce belirlenecek Ekspertiz değerlerini” şeklinde tanımlanan Rayiç Değer (Tahmin edilen bedel) 4.771.642,77- TL (Dörtmilyon yediyüzyetmişbirbinaltıyüzkırkikiTürkLirası Yetmiş yedi kuruş) Türklirasıdır. Geçici teminat miktarı Rayiç Değerin(Tahmin edilen bedelin) %3’ü olan 143.149,28.-TL (Yüzkırküçbinyüzkırk dokuzTürkLirasıyirmisekiz kuruş) dir.

5 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

5.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.c) İstekliler, İdari Şartnamenin 6.1. maddesinde belirtilen ihale dokümanında yer alan teklif mektubu örneklerine uygun olarak,

İstekli tarafından öngörülen arsa satışı karşılığı Satış Toplam Geliri (STG) üzerinden, idareye ne kadar İdare Payı Geliri (İPG) vereceğini bedel olarak, ne kadar İdare Payı Gelir Oranı (İPGO) vereceğini ise oran olarak gösterir, örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubunu vereceklerdir.

İdaraye sunulan teklif mektuplarından bedel olarak en yüksek İPG teklifinde bulunan isteklinin teklifi tercih edilecektir. İPG’lerin eşit olması halinde tek sözleşmeye dayalı iş bitirme belgesi yüksek olan istekli tercih edilecektir.

5.1.ç) Geçici Teminat: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. Maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya teminatların Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

5.1.d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5.1.f) İş Deneyim Belgeleri: İstekliler, teklif ettikleri Satış Toplam Gelirinin (STG) en az %50’si oranında Tek Sözleşmeye Dayanan Resmi Kurum veya Kuruluşlar ile Özel Kuruluşlardan alınmış, 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri yaptığına dair İş Deneyim Belgelerini sunacaklardır.

5.1.g) İstekliler, teklif ettikleri Satış Toplam Geliri (STG)’nin %50'sinden az olmayan nakit kredi limitine sahip olduklarını gösteren ihaleyi yapan idare adına düzenlenmiş ve ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka referans mektubunu teklifleri ile birlikte sunacaklardır. İş ortaklıklarında herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterlidir.

5.1.ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği:

Teklifler, ihale tarihi ve saati olan 22/08/2017 tarihi, saat: 14.00’e kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne verebilecektir.

7 - İhale Komisyonu, gerekçesi kararda belirtilmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

7294/1-1


ÇANKIRI ÇERKEŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (II. KISIM) ALANINA AİT, YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (II. Kısım) alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Hükümet Cad. No: 60 18600   Çerkeş/ÇANKIRI

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                    :  Çerkeş/ÇANKIRI

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 Tedaş B.F. ile)     :  730.000 TL

f) Geçici Teminatı                                   :    51.100 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat: 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  07/09/2017 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, T.C. kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5 - İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat: 155 nolu odasında veya Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Cad. No: 60 18600   Çerkeş/ÇANKIRI adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7260/2-1


1 ADET ÜNİVERSAL METAL MALZEME ÇEKME VE BASMA TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı "1 Adet Üniversal Metal Malzeme Çekme ve Basma Test Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/08/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7303/1-1


TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI - TAŞINMASI, STERİLİZASYON TESİSİ İNŞAA EDİLEREK TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZE EDİLDİKTEN SONRA BERTARAF EDİLMESİ VE AMACI DOĞRULTUSUNDA 15 YIL SÜREYLE İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE SÜRESİ:

Kentimizdeki tüm tıbbi atıkların, 25/01/2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması ve tıbbi atık sterilizasyon tesisi inşa edilerek, tıbbi atıkların sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi ve amacı doğrultusunda 15 yıllık süreçte 180 (Yüz Seksen) ay süre için; aylık kira bedeli üzerinden idareye verilecek, aylık %15 (Yüzde Onbeş) ciro payının artırımı şeklinde Erzincan Belediyesi Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 35/a Kapalı Teklif artırma Usulü ile yapılacaktır.

Tesisin kurulacağı alan; Erzincan İli, Çağlayan yolu 7. Km bey bağı mah. 371 ada 2 parselde bulunan Erzincan Belediyesine ait 1000 m2 yüzölçümlü taşınmazdır.

2 - İHALE ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale şartname ve ekleri; Erzincan Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir veya 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) bedelle temin edilebilir.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale Belediye Encümenince 22.08.2017 Salı günü ve saat 10:30’da ERZİNCAN BELEDİYESİ Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. İstekliler Tekliflerini, aylık cirodan verilecek % oran bedeli üzerinden geçerli en yüksek aylık ciro % oran bedeli teklifini veren isteklinin teklifinin altında olmamak üzere; oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi isteklilerden yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilecektir.

4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Tahmin edilen bedel:

Yatırım maliyeti 1.589.666,64-TL (Bir Milyon Beş Yüz Seksen Dokuz Bin Altı Yüz Altmış Altı Türk Lirası Altmış Dört Kuruş)

15 Yıl (180 Ay) tahmini kira bedeli: 180.000,00- TL (Yüz Seksen Bin Türk lirasıdır.)

1.589.666,64 TL + 180.000,00 TL = 1.769.666,64 TL (Bir Milyon Yedi Yüz Altmış Dokuz Bin Altı Yüz Altmış Altı Türk Lirası Altmış Dört Kuruş dur.)

Geçici Teminat Miktarı:

Yatırım maliyeti ile 15 yıllık tahmini kira bedeli toplamının % 3 ü oranında alınacaktır.

1.769.666,64 TL X 0.03 = 53.090,00 TL (Elli Üç Bin Doksan Türk Lirasıdır.)

5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

5.1. Yasal ikametgâh olması,

5.2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

5.3. Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi

5.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5.3.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir).

5.4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

5.4.1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.6. Bu şartnamenin 7. Maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5.7. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

5.8. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

5.9. İsteklilerin özel kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde ortakların her birinin ihale ilan tarihinden sonra vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

5.10. İhale Dosyası Alındı Belgesi,

5.11. İstekli bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış, Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır. CE standartlarına göre üretilen cihazların, üretici ISO 9001:2008 ve 14001:2004 kalite sistemine göre sertifikalandırılmış olması gerekir. İstekli kendine ait Tıbbi Atık içerikli TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ihale teklif zarfında teklifle beraber sunmak zorundadır. Yüklenici, üretici firmanın tıbbi atık sterilizasyon cihazları ürettiğini belgelendirecek ISO 9001:2008 ve ISO 14001:2004 kalite belgesi, CE belgesi ve kapasite raporunu ise işe başlamadan önce idareye sunacaktır. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

5.12. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; Bankalardan temin edilecek belgelerde Toplam yatırım tutarının %25’inden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge verilecektir. Yatırım maliyetini %25’i yüklenicinin uygulama projesini idareye sunması ve idarenin kabulüne kadar Bankada bloke edilecektir. Bu bloke idarenin bankaya yazısı ile ortadan kalkacaktır.

5.13. Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

5.14. İsteklinin teknik şartnamenin 4.1. maddesinde belirtilen asgari teknik personeli bulunduracağına dair taahhütname vermesi zorunludur.

5.15. İdari şartnamenin madde 8.2. Dış zarf içerisine konulması gereken diğer evraklar.

5.16. Şartnameler Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale biriminde bedelsiz olarak görülebileceği gibi 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İsteklilerin İhaleye katılımda şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.

5.17. Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi,

6 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler 22.08.2017 Salı günü saat 10:00 a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale servisine verilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale servisine verilen teklifler geri alınamaz. Saat ayarında posta, telgraf, telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esas alınır.

İlan olunur.

7279/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 - Encümen Kayıt No            :  2415

2 - Taşınmaza Dair Bilgiler     :

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Kartal

c) Mahallesi/Mevkii                :  Yakacık/Dolayoba Ayazma Yolu

d) Pafta No                             : 

e) Ada No                               :  11910 (Eski:940)

f) Parsel No                            :  5

g) Yüzölçümü                         :  463,50 m²

h) Satılacak Hisse Oranı         :  Tamamı

ı) Halihazır                              :  Boş

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı    :  Yok

k) İmar Durumu                     :  Konut Alanı

l) Cinsi                                    :  Arsa

3 - Muhammen Bedeli            :  1.274.625.-TL

4 - Geçici Teminatı                 :  38.238,75 TL

5 - İhale Tarihi ve Saati           :  23 Ağustos 2017 - 13:00

6 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 - İhale Usulü                        :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 - İhale şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

                                                  Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL

                                                  Tel: 0212 455 33 30  Fax: 0212 449 51 07

9 - Şartname Bedeli                :  500.-TL

10 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,

g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

7265/1-1


GAYRİMENKULLER (ARSA VE İŞYERİ) SATILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkuller (Arsa ve İşyeri); Belediye Encümeninin 18/07/2017 tarih ve 1442 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

İhalesi; 22 Ağustos 2017 Salı günü saat 16:00'da başlamak üzere her 10 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00.TL bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'a kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evrakları Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

a- İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

b- Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

c- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

d- Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

e- Geçici Teminatı ile Güvence bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

f- İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2017 yılı içersinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi (Faaliyet alanı ile ilgili),

g- İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelir Servisinden Alınacak) ibraz edilecektir.

 

S. No

Mahallesi

Ada

Parsel

Alanı (m2)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

1

Kılavuz

1581

6

2073,37

1.140.353,50

34.212,00

2

Kılavuz

504

72

1.853,11

926.555,00

27.797,00

3

Kardeşler

6045

2

1.287,46

901.222,00

27.037,00

4

Kardeşler

6045

3

1.619,49

1.133.643,00

34.010,00

5

Emek

1152

1

6.671,00

1.667.750,00

50.032,50

3986 ADA 1 PARSELDE KAYITLI (1.070,90 m2 Kullanım Alanlı)

6

Çarşıbaşı

3986

1

448/3617

12/3617 - 10/3617

2.500.000,00

75.000,00

İlan olunur.

6957/1-1


TİCARİ TAKSİ PLAKASI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çınarcık Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (p) bendi ve Belediye Encümeninin 31/07/2017 Tarih ve 2017/172 Sayılı kararı gereğince, 15 adet Ticari taksi plakası 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek verilecektir.

MADDE 2 - İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

 

TİCARİ TAKSİ PLAKASI

İHALE KONUSU

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

10:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

2 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

10:15

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

3 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

10:30

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

4 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

10:45

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

5 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

11:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

6 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

11:15

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

7 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

11:30

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

8 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

11:45

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

9 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

12:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

10 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

14:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

11 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

14:15

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

12 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

14:30

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

13 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

14:45

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

14 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

15:00

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

15 NOLU PLAKA

Ticari Taksi Plakası

24.08.2017

15:15

320.000,00-TL+KDV

9.600,00-TL

 

MADDE 3 - İhaleler 24.08.2017 Perşembe günü saat:10:00’dan itibaren Harmanlar Mahallesi Belediye Sokak No: 5-Çınarcık adresinde, Belediye Encümeni tarafından Çınarcık Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak olup, her plakanın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır.

MADDE 4 - Şartname ve ekleri Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Biriminde mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 50,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

MADDE 5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) Yerleşim Yeri (İkametgâh) belgesi (Taksi plakaları ihalesine katılmak isteyenlerin Yalova İli sınırları içerisinde en az 2 (iki) yıl ikamet etmiş olmaları şartı aranır.)

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı; irtibat için telefon numarası

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

e) Ehliyet Fotokopisi (En az B sınıfı ehliyet şartı aranır)

f) Adli sicil kaydı (TCK’nın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. Maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 35. Maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)

g) İhaleye katılacak gerçek kişinin Çınarcık Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Vergi Dairesi Mükellefiyet kaydı

ı) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

i) Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

j) Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak.(Şoförler Odası Kaydı)

MADDE 6 - İhaleye katılmak isteyenler, teklif dosyalarını en geç 23.08.2017 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü - Gelir Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

MADDE 7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

7236/1-1


ANKARA İLİ, YENİMAHALLE İLÇESİ, GAZİ MAH BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT İNŞAATI YAPIMI İÇİN PROJE İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mah. 5765 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı 345,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine konut inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işidir.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.09.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13.09.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7307/1-1


SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 46 baş Safkan Arap Tayı açık arttırma usulüyle teker teker satılacaktır.

2 - İhale 22.08.2017 günü saat 13.00’de İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım - Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL’dir.

4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,

b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşteriler getirecekleri belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

6 - TİGEM 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaati göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.

ADRES:

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7.Km. Karacabey/BURSA

Tel: 0 224 689 64 75 - 76

Faks: 0 224 689 64 96

İlan olunur.

7277/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan “Embriyo Üretimi ve Transferi Projesi” kapsamında muhtelif 44 kalem mal/malzeme satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 23/08/2017 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62   Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0 312) 417 78 39

7276/1-1


LASTİK TOPUK DÜŞÜRME VE LASTİK SÖKME TAKMA MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Atölyelerinde kullanılmak üzere 1 adet Lastik Topuk Düşürme ve 1 adet Lastik Sökme Takma Makinası Alımı işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/398389

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad. No: 206 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tel: 0 286 4162001   Faks: 0 286 4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet Adresi                   :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  İşletme Müdürlüğümüz Atölyelerinde kullanılmak üzere 1 adet Lastik Topuk Düşürme ve 1 adet Lastik Sökme Takma Makinası Alımı işi.

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı Yer                   :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati                     :  22.08.2017 Salı günü saat 15:00

d) Dosya No                           :  650 - KÇLİ/2017 - 0506

4 - İhaleye Ait Dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 22.08.2017 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7271/1-1


KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI HİZMETLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı Hizmetlerinin yapılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/399908

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Alpullu/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası   :  Tlf:   0 288 523 22 40 (5 Hat)

                                                  Faks: 0 288 523 12 60

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarının toplam 18 personel ile 40 takvim günü (±%20 toleranslı) süresince işletilmesinin yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Alpullu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşin tahmini süresi 40 (Kırk) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Alpullu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  22.08.2017 Salı günü, Saat 10:00

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren tüm yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Alpullu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 59,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 22.08.2017 Salı günü, saat 10:00’a kadar Alpullu Şeker Fabrikası-Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

8 - İhaleye kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 22. Maddesi hükmü gereğince Açık İhale Usulü uygulanmak suretiyle ihale edilecektir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7304/1-1


FABRİKAMIZ KAMPANYA DÖNEMİ FABRİKA TEMİZLİK İŞLERİ HİZMET ALIMI T.Ş.F.A.Ş. MAL VE HİZMET ALIM YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                :  2017/386064

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       : -

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızda 2017 - 2018 kampanya döneminde; Ham Fabrika, Rafineri, Meydan ve Türbin kısımlarında genel temizlik işlerinin ± %20 toleranslı 100 gün 3 vardiya olmak üzere vardiyada 15, toplamda 3*15=45 kişi ile yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  ± %20 toleranslı 100 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  22.08.2017, Saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari şartnamenin 49.2. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir.

7281/1-1


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Çiftlikköy Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - 03.07.2017 tarih ve 65 nolu Meclis kararı ile 26.07.2017 tarih ve 193 nolu Encümen kararına istinaden Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Belediye sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmazların nitelikleri:

 

S. No

Mahalle/Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhammen Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

SİTELER MAH.

0

4906

2.142,24

Konut

5.569.824,00

167.094,72

23.08.2017

14.10

2

SİTELER MAH.

0

4907

1.283,02

Konut

3.849.060,00

115.471,80

14.20

 

İhale Yeri: Çiftlik Mah. Yalova - İzmit Karayolu üzeri No: 110 Çiftlikköy Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Salonu

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Kimlik no olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi,

c) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı (varsa telefon numarası, e-posta adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan, 2017 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminat belgesi ile şartnamenin alındığına dair belge ile Belediyemiz Gelir-Emlak Servisinden alınacak Borcu yoktur yazısı,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

b) Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Çiftlikköy Belediyesi, Gelir - Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 250,00 (ikiyüzelli) TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların her taşınmaz için ayrı Şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhalede kesinleşen bedellerin ödemesi ile ilgili olarak; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararı; ihale üzerinde kalana tebliğden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihalede kesinleşen bedelin tamamını peşin ya da yarısını peşin kalan yarısını ilk taksit 2 ay sonra başlamak üzere 2 şer aylık periyotlarda 3 eşit taksitte ödeyebilir.

Madde 6 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları ihale katılım dosyalarını, ihale günü saat: 14.00’a kadar makbuz karşılığında Çiftlikköy Belediyesi Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 7 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

7234/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Serdivan Belediye Başkanlığından:

1 - Sakarya ili Serdivan İlçesi Belediye Encümeninin 27.07.2017 tarih ve 330 sayılı kararı ile aşağıdaki listede bilgileri mevcut taşınmazların (arsaların) satışı, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.nci maddesine (açık teklif usulüne) göre yapılacaktır.

2 - İhale, Belediye Encümeni huzurunda (1 ve 2) nolu sıradaki arsalar için 24.08.2017 Perşembe günü saat 14.30’da, başlayarak sırası ile Serdivan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3 - Satılacak taşınmaz malların listesi;

 

2886 sayılı D.İ.K.'nun 45'nci maddesine GÖRE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

Ada

Parsel

Parsellerin Kullanım Durumları

Yüzölçümü m2

m2 Birim Fiyatı

Muhammen Bedeli TL. (Toplam)

Geçici Teminat Miktarı TL.

İhale Tarihi

1

İSTİKLAL MAH.

514

7

ARSA

4.671,00

1.000,00 TL

4.671.000,00

140.500,00

24.08.2017

2

İSTİKLAL MAH.

1930

2

ARSA

2.443,77

1.000,00 TL

2.443.770,00

73.500,00

24.08.2017

 

 

 

 

TOPLAM

7.114,77

 

7.114.770,00

214.000,00

 

 

4 - Taşınmaz malların (arsaların) tahmin edilen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı belirtilen her arsa için bedelin %3 (yüzde üç) ü kadardır. İsteklilerin ihaleye katılmak istediği her arsa için ayrı ayrı olarak geçici teminatlarını 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 14.00’de kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırılması gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.1- Kanuni ikametgah sahibi olması.

5.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

5.2.1- Gerçek kişi olması halinde ikametgah, nüfus sureti ve T.C. kimlik nosu.

5.2.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.4- İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.

5.5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı gelir kaydedilir.

6 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 500,00 TL.si karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve sözleşmesini almaları zorunludur.

7 - İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını, 24.08.2017 Perşembe günü saat 14:00’de kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - İstekli, sonuçlanan ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren, arsalar için ihale bedelini aylık 4 (dört) eşit taksitte (ilk taksit ve diğer harçların tamamı 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir.) Belediye veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatırması şartı ile taşınmazlar (arsalar) ile ilgili tapuda ferağ işlemine izin verilecektir.

9 - Taşınmazların ihalesine ilişkin her türlü ilan bedeli harç, pul vs. masraflar istekliye aittir.

10 - Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.

11 - İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7235/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

Aşağıda detayı yazılı İki (2) Adet taşınmaz Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

 

TAŞINMAZIN

 

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR

Ada No

Parsel No

m2.si

Geçici Teminat TL.

Şartname Bedeli (KDV Dahil) TL.

Son Teklif Verme Tarihi ve saati

1

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mah. bulunan taşınmaz.

3125

2

4.970,07

20.000,-

200,-

06/09/2017 / 17.00

2

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Karacaören Köyünde bulunan taşınmaz.

-

1512

6.160,00

60.000,-

200,-

06/09/2017 / 17.00

 

1 - İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle ’’PAZARLIK USULܒ’ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler.

2 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşulu ile iki taşınmaz içinde teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhalelerin geçici teminatları her taşınmaz için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup, geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir.

4 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü – Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecektir.

6 - İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi;

• Mithatpaşa Cad. No:14 06100 - Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz veznesine veya

• Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR 93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no’lu hesabına her bir taşınmaz için ayrı ayrı KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taşınmazların isimleri belirtilerek alınmış olan “………….. ihale şartnamesi bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi, ortak girişim grubunun veya ortak girişim grubunun üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Dahili Satış Müdürlüğünden temin edilebilir.

• İhale Şartnamesi için ödenen bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

7 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. İhale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim ve harç ve KDV’den muaftır.

10 - İhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 57 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.

7038/1-1


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ TINAZTEPE VE KOCATEPE ÜRETİM SAHALARININ ISITMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI/DÜZENLENMESİ İÇİN “ÜRETİM HAVALANDIRMA SİSTEMİ” İŞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün Tınaztepe ve Kocatepe Üretim Sahalarının Isıtma ve Havalandırma Sisteminin oluşturulması/Düzenlenmesi için “Üretim Havalandırma Sistem” işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Pazarlama Satış Ofisinden veya “Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1   İhsaniye/AFYONKARAHİSAR’’ adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 Eylül 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 12 Eylül 2017 günü saat 14:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. No: 8/1 İhsaniye/AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

7302/1-1


DE 22000-DE 33000, DE 24000, MT 15000-MT 30000 TİPİ TAŞITLAR İLE JENERATÖR VAGONLARININ BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 9 KALEM YAĞ/YAKIT VE HAVA FİLTRESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/393127

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/71519 – 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi         :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  9 Kalem Yağ/Yakıt ve Hava Filtresi Alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 3, Gar-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 12/09/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7199/1-1