10 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30150

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Kaymakamlığı Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ahmet Oğlu Şükrü Koşar Vakfı Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.04.2017 tarihli ve E: 2015/1744, K: 2017/604 sayılı kararıyla dağılmış, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi l. Hukuk Dairesinin 20.06.2017 istinaf karar tarihli ve E: 2017/598, K: 2017/604 sayılı kararı ile kesinleşmiştir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7226/1-1


Çankaya Kaymakamlığı Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu Müdürlüğünden:

İLGİ: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 04.10.2016 tarih ve 663.07/81 sayılı yazıları.

Hakan ATEŞ - Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu Eski Beden Eğitimi Öğretmeni

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri Başkanlığı’nın hakkınızda yaptığı soruşturma sonucunda mali yönden getirilen teklif aşağıdadır.

“MALİ YÖNDEN: Çekilmiş sayılma işleminin tesis edileceği gün olan 30.05.2016 tarihinden itibaren yersiz ödenen maaşının, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği doğrultusunda; kişilerden alacakları hükümleri gereğince yasal faizi ile birlikte Hakan ATEŞ’ten tahsil edilmesi yönünde sonuç ve kanaate varılmıştır.”

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

7196/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ŞABLON.jpg


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 3 adet 7’nci dereceden Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır.

(İngilizce) Mütercim Tercümanlık bölümü mezunlarından 2 (İki), (Fransızca) Mütercim Tercümanlık Bölümü Mezunlarından 1 (Bir) kişi olmak üzere toplam 3 (Üç) Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.

1 - YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının “İngilizce Mütercim Tercümanlık ve Fransızca Mütercim Tercümanlık” bölümlerinden mezun olmak.

- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP3 puan türünden asgari 80 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek.

- Sınav tarihine kadar geçerliğe sahip Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) (İngilizce) ve Fransızca dillerinden en az (A) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

- Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak

- Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak

şartları aranır.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

- Başvurular www.ormansu.gov.tr internet adresinden 21.08.2017 - 11.09.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Adaylar başvuru sırasında KPSS Sonuç Belgesi, YDS Sonuç Belgesi, Mezuniyet Belgesi ve var ise bunlara ait Denklik Belgelerini sistem üzerinden ekleyeceklerdir.

- Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste 12.09.2017 tarihinde ilan edilecektir.

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların aşağıda sıralanan belgeleri 11.09.2017-15.09.2017 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Beştepe / ANKARA adresindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler sebebiyle zamanında ulaştırılamayan evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

a) Elektronik ortamda yapılacak başvuru sonucunda çıktısı alınarak imzalanacak Başvuru Formu,

b) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden edinilen çıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Bakanlıkça onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

- Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 25.09.2017 - 03.10.2017 tarihleri arasında en geç sınav saatinden yarım saat önce mesai saatleri içerisinde Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Beştepe / ANKARA adresindeki Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

4 - SINAVIN ŞEKLİ:

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,

d) Genel yetenek ve genel kültürünü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,

değerlendirmek için Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır:

- Avrupa Birliği (Tarihi, Kurumları, Politikaları)

- Uluslararası Kurumlar

- Temel Hukuk Bilgisi

- Uluslararası Hukuk

- Çeviri (Türkçe’den yabancı dile ve yabancı dilden Türkçe’ye sözlü ve yazılı çeviri)

konularından soru sorulacaktır.

İkinci dil olarak Arapça bildiğini belgelemek tercih sebebi olacaktır.

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav, 03.10.2017 tarihinde saat 09:30’da Alparslan Türkeş Cad. No: 71 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6 - DEĞERLENDİRİLME:

Değerlendirme Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Adayların Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

7 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) ve Alparslan Türkeş Cad. No: 71 Beştepe - Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

8 - İTİRAZ:

Yarışma sınavı sonuçlarının açıklanmasını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Süresi içinde ve usule uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

7252/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, 2 pafta, 5626 parsel üzerindeki 1127017 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Çorlu Söz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kemal Tamay ERAY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7272, Oda Sicil No: 59706) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 04.05.2017 tarihli ve E.2017/237 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kemal Tamay ERAY hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemlerin yürütülmesi 03.08.2017 tarihli ve 18954 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7253/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 2 pafta, 8 ada, 17 parsel üzerindeki 892424 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. (Yeni unvanı: As Yeşil Vadi İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 29.03.2017 tarihli ve E.2016/5411 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddine” karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin 04.05.2017 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2017/302 sayılı kararı ile kabul edilerek, yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın kaldırılmasına ve “dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat aranmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Deniz ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemlerin yürütülmesi 04.08.2017 tarihli ve 19048 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7254/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Profesör kadrosuna atanacak daimi statüde çalıştırılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Unvanı

Anabilim Dalı

Derece

Adet

Aranan nitelikler

Mühendislik Fakültesi

Profesör

Makine

1

1

Makine tasarım ve kontrol alanında, robotlar ve adaptif kontrol üzerine çalışmaları olmak.

7278/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Fen - Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 24 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

1

Mütercim Tercümanlık, Dilbilim

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Türk Dili ve Edebiyatı

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

2

Grafik Tasarım, Resim

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Oyunculuk

1

Oyunculuk, Sahne ve Gösteri Sanatları, Tiyatro

Yardımcı Doçent

1

Dramaturji

Yardımcı Doçent

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

1

Sahne ve Gösteri Sanatları, Oyunculuk, Tiyatro

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Sinema ve Televizyon

1

Radyo Televizyon ve Sinema

Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Pazarlama

Yardımcı Doçent

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

1

Siyasal Düşünceler

Yardımcı Doçent

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim

1

Görsel İletişim, Gazetecilik, Yeni Medya

Yardımcı Doçent

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doçent

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Elektrik Mühendisliği

Profesör

Mimarlık (İngilizce)

1

Mimarlık

Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

1

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

1

Nefroloji

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İnşaat Teknolojisi

1

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Diş Protez Teknolojisi

1

Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1

Radyoloji

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Optisyenlik

1

Göz Hastalıkları

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

1

Aile Hekimliği

Profesör

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce)

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

1

İşletme

Yardımcı Doçent

7267/1-1


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALIM İLANI

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

1 - GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

 

ÜNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

Avukat

AHS

6

1

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, asgari 60 (altmış) puan almış olmak.

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

d) Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az bir yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak. Bu çalışma süresini gösterir belgeyi vermek.

1 - Serbest avukatlar için vergi dairesinden alınacak onaylı vergi açılış kayıt belgesi.

2 - Şirket veya başka bir avukatın yanında sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigortalı hizmet belgesi ile çalıştığı yerde avukatlık yaptığına dair onaylı belge.

 

2 - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Sınava başvuru şahsen yapılacaktır.

(2) Sınava katılmak isteyen adaylar, http://personel.bilecik.edu.tr web sitemizden temin edecekleri Avukatlık Başvuru Formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri forma ekleyeceklerdir.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

b) Üç adet vesikalık fotoğraf. (son 6 ayda çekilmiş olacak)

c) KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı.

ç) Özgeçmiş.

d) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

e) Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az bir yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak. Bu çalışma süresini gösterir belgeyi vermek.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin, son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

3 - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru Yeri                                   :  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı / BİLECİK - 0 228 214 1087

Başvuru Tarihleri                             :  10/08/2017 - 24/08/2017

Başvuru Değerlendirmesi Sonucu

Açıklama Tarihi                               :  28/08/2017

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi              :  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 11/09/2017 Saat: 10:00

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi               :  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 26/09/2017 Saat: 10:00

(1) Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 10/08/2017 - 24/08/2017 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. Şahsen yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

(2) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

(3) Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup,

başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://personel.bilecik.edu.tr internet sayfasından yayımlanacaktır.

NOT: Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı giriş sınavına çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemizin http://personel.bilecik.edu.tr internet sayfasında duyurulacaktır.

4 - YAZILI SINAV KONULARI

 

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

j) 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat.

 

5 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

6 - SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Yazılı Sınav Konularına (4.maddede belirtilen) ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu;

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

7 - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi üniversitemizin http://personel.bilecik.edu.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

8 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

9 - ATANMA İŞLEMLERİ

Atamadan önce istenecek belgeler

(1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

d) Mal bildirimi.

Avukat kadrosuna atanma

(1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

(2) Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

(3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 62’nci ve 63’üncü maddeleri uygulanır.

7293/1-1


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Sıra No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı / Alan

Unvan

Sayı

İlanda Yer Alacak Açıklamalar

1

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Pazarlama

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2

Pazarlama / işletme doktorası yapmış olmak.

2

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Prof. Dr./Doç. Dr.

2

Transatlantik İlişkiler, Güvenlik, Karşılaştırmalı Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Teorileri alanlarında çalışmış ve bu alanlarda akademik çalışmalar yürütmüş, ve yine bu alanlarda ders vermiş olmak.

3

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

İşletme

Prof. Dr./Doç. Dr.

2

Yönetim ve organizasyon ve/veya “Hospitality and Entertainment Management” alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

4

İletişim Fakültesi

Fotoğraf ve Video

Fotoğraf ve Video

Prof. Dr.

1

Grafik tasarım lisansı ya da yüksek lisansı olmak, Sanat tarihi doktorası yapmış olmak, Tercihen derecelerinden en az birini yurtdışından almış olmak, Canlandırma film, canlandırma belgesel projeleri üzerine çalışmış olmak ve bu alanlarda akademik çalışmalar yürütmek, Uluslararası projelerde ve kurumlarla çalışmış olmak.

5

İletişim Fakültesi

Reklamcılık

Reklamcılık

Prof. Dr./Doç. Dr.

2

Endüstride Medya ve Medya Planlama alanlarında çalışmalar ve akademik yayınlar yapmış olmak, Yeni Medya Yönetimi ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi alanlarında ders vermiş olmak.

6

Mimarlık ve Tasarım

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde lisans mezunu olması, yüksek lisansını Endüstri Tasarımı Tarihi alanında, doktorasını Sanat Tarihi alanında tamamlamış olması

7

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2

Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

8

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

Endüstri Mühendisliği doktora mezunu olmak. Tercihen Endüstri 4.0 konulu alanda çalışmalar yapmış olmak.

9

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Büyük veri Analitiği, siber güvenlik konularının birinde çalışmalar yapmış olmak.

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.; Beslenme ve Diyetetik alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.

11

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

1

Sağlık yönetimi, yönetim organizasyon veya işletme alanında doktora yapmış olmak. İyi-Sağlık ve Teletıp, Sağlıkta Kalite ve Sağlıkta Güncel Yönetim konularında ders verebilmek.

12

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. YRD. Doç’ler için H index Kriteri            4

b. Doç’ler için H index Kriteri                      8

c. PROF.DR.’ler için H index Kriteri            12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak.

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak.

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak.

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

13

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

14

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

15

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

16

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

17

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2

18

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

3

19

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

1

20

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr

1

21

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Prof. Dr/ Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

2

22

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr./Doç.Dr./

Prof. Dr.

1

23

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Prof. Dr/ Doç.

Dr./ Yrd. Doç. Dr.

1

24

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Prof. Dr/ Doç.

Dr./ Yrd. Doç. Dr.

2

7266/1-1


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile,

2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile,

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar 24 Ağustos 2017 tarihine kadar İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/ Program

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Aranan Nitelikler

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği Bölümü

Yardımcı Doçent

2

Doktorasını Spor Yönetim Bilimleri alanında yapmış olmak.

Rekreasyon Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Profesör

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında almış olmak.

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

2

Okul Öncesi Öğretmenliği ya da Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak veya Çocuk Hastalıkları alanında tıpta uzmanlığını almış olmak.

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

2

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji veya Sosyal Antropoloji alanlarının birinden doktora yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarının birinden doktora yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

 1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

2

Doçentliğini ilgili alandan almış olmak/ Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak/ Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

2

Doçentliğini ilgili alandan almış olmak/ Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak/ Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

2

Doçentliğini ilgili alandan almış olmak/ Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak/ Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

Mimarlık

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

2

Doçentliğini ilgili alandan almış olmak/ Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak/ Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

İç Mimarlık

Profesör/Doçent/ Yardımcı Doçent

1

Doçentliğini ilgili alandan almış olmak/ Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak/ Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Ameliyathane Hizmetleri

Profesör

1

Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi alanında doçentlik belgesi almış olmak.

İlk ve Acil Yardım

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, genel cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe)

Prof. / Doçent /

Yard. Doç.

2

Kamu Yönetimi / Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Prof. / Doçent /

Yard. Doç.

3

Kamu Yönetimi/ Uluslararası İlişkiler

İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak.

İşletme (İngilizce)

Prof. / Doçent /

Yard. Doç.

2

İşletme / Ekonomi/ Pazarlama

İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak.

İşletme (Türkçe)

Profesör

1

İşletme alanında doktorasını yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret

Yard. Doç.

1

Doktorasını Uluslararası Maliye alanında yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret

Prof. / Doçent /

Yard. Doç

2

Ekonomi / Uluslararası Ticaret / Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Prof. / Doçent /

Yard. Doç

2

Ekonomi / Uluslararası Ticaret / Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret

Prof. / Doçent /

Yard. Doç

3

Ekonomi / Uluslararası Ticaret / Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik

Prof. / Doçent /

Yard. Doç

2

Ekonomi / Uluslararası Ticaret / Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Siyasal İletişim, İletişim Bilimleri veya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarının birinde Yüksek Lisansını ve Doktorasını yapmış olmak.

7296/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

Fakülte

Bölüm

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

1

Eğitim Yönetimi ve Planlaması alanında çalışmaları olan Doçent veya Profesör unvanına sahip.

Profesör

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

2

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Psikolojik Hizmetler alanında doktora yapmış olması.

Yardımcı Doçent

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış (tercihen çok boyutlu madde tepki kuramı alanında çalışmış)  olması.

Yardımcı Doçent

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora eğitimini tamamlamış olması.

Yardımcı Doçent

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

1

İç Mimarlık alanında lisans mezunu, İç Mimarlık alanında doktora ya da sanatta yeterlilik yapmış olması.

Yardımcı Doçent

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

1

Mimarlık ya da İç Mimarlık alanında lisans mezunu, Mimarlık ya da İç Mimarlık alanlarından birinde doktora yapmış olması.

Yardımcı Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres   :  İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu

                Ataköy Yerleşkesi

                E-5 Karayolu üzeri 34156

                Bakırköy / İstanbul

Tel        :  0 212 498 41 41

e-mail   :  ik@iku.edu.tr

7270/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ

AÇIKLAMALAR

FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 

 

 

 

Mütercim Tercümanlık (Fransızca)

 

1

 

--

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

Yöneylem Araştırması

 

 

1

Karma modelli montaj hattı dengelenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

İKT. VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

 

 

 

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

 

 

1

İşe adanmışlık ve istihdam edilebilirlik konularında çalışma yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

 

 

 

 

Protetik Diş Tedavisi

1

 

 

Tekrarlayan fırınlamaların alüminyum oksit içerikli tam seramik sistemlerin renk özellikleri üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Temel Tıp Bilimleri

1

 

 

Diş Hekimi olmak ve baş boyun bölgesi anatomisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Kardiyoloji

1

 

 

Kök hücre ve elektrofizyolojik alanlarında eğitim sertifikası bulunmak, koroner arter ektazileri ile coxiella burnetii ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Kardiyoloji

 

 

1

Periferik anjiyo girişimsel kursu sertifikası olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

 

Yenidoğan yandal uzmanı olmak, tıp fakültesinde ders verme tecrübesi olmak.

Tıbbi Genetik

 

1

 

Tıp doktoru olmak, tıp fakültesinde ders verme tecrübesi olmak, lösemilerde DNA metiltransferaz ekspresyonu konusunda çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

1

 

Fasiyal sinir anatomisi ile ilgili çalışması olmak, larenks kanser cerrahisi konusunda deneyimi olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

 

 

 

 

Veterinerlik Biyokimyası

1

 

 

Antioksidan vitaminlerin ağır metal toksisitesi üzerine etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Veterinerlik Cerrahisi

1

 

 

Veteriner anesteziyoloji ve algoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Veterinerlik Cerrahisi

 

 

1

Piyeten hastalığında tedavi yöntemleri ve oksidatif stres üzerine etkileri konusunda çalışmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü

 

 

 

 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

1

 

 

--

Milletlerarası Hukuk

 

 

1

--

İdare Hukuku

 

 

1

--

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Peyzaj Mimarlığı Bölümü

 

 

 

 

Peyzaj Planlama

1

 

 

Turizm ve rekreasyon planlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Temel Eğitim Bölümü

 

 

 

 

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

 

Okul öncesi dönemde yazı farkındalığı ve yazma gelişimi ile ilgili çalışmaları olmak.

KIRIKKALE MESLEK Y.O.

Makine Metal Teknolojileri Bölümü

 

 

 

 

Makine Programı

1

 

 

Polyamid tip malzemelerin talaşlı imalat yöntemleriyle işlenebilirliği ve yüzey kalitesi oluşumunun incelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FATMA ŞENSES SOS. BİL. M.Y.O.

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

 

 

 

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği

 

 

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, turizmde tüketici satın alma davranışları üzerine çalışma yapmış olmak.

TOPLAM

8

5

7

 

7191/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

 İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMA ADI

BELGE NO

BELGE TÜRÜ

BELGE DURUMU

STANDARTLAR

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

SAKARYA TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

27-HYB-616

HYB

FESİH

TS 12134 – TS 12498

20.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

GAZİŞEHİR MOTORLU ARAÇLAR VE PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

27-HYB-3838

HYB

FESİH

TS 8516

20.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ASIR YEMEKÇİLİK-EMİNE ASIR Esnaf

27-HYB-4161

HYB

FESİH

TS 13075 – TS 8985

24.07.2017

Firma İsteği

EKOL İLAÇLAMA TARIMSAL DANIŞMANLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

27-HYB-4233

HYB

FESİH

TS 8358

20.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ZİVER GÜSSAL-MURAT BRÜLÖR SAHIS

27-HYB-4206

HYB

FESİH

TS 12865

14.07.2017

Firma İsteği

NAKIŞÇI OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-113

HYB

FESİH

TS 12047 – TS 12533

20.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

ERENLER OTOMOTİV BAKIM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

27-HYB-4219

HYB

FESİH

TS 13650

20.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ASİN ÇELİK KONSTRÜKSİYON İNŞAAT ASANSÖR MÜHENDİSLİK MİMARLIK EMLAK İŞ GÜVENLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

27-HYB-4083

HYB

FESİH

TS 12255/ İPTAL

31.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

FİBERSAN FİBERGLAS SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27-HYB-4230

HYB

FESİH

TS 12427/İPTAL –

TS 13578

26.07.2017

Firma İsteği

HAVA HAMZAOĞLU AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU

27-HYB-3759

HYB

FESİH

TS 12820 – TS 11939

20.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

KÖSEOĞULLARI PETROL NAKLİYAT TARIM ÜRN. İTH. İHR: SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

27-HYB-4242

HYB

FESİH

TS 12820 – TS 11939

20.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-711

HYB

FESİH

TS 12134 – TS 12498 –

TS 10956 – 234 –

TS 10079 – TS 13187

25.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

KIRATLI ELEKTRONİK KİLİT ÇELİK KASASAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-404

HYB

FESİH

TS 13421

20.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

EZEL İŞ MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

27-HYB-1180

HYB

FESİH

TS 12510

20.07.2017

Ara Kontrol Olumsuz

RAMER MAKİNA VE ISISAN TİC LTD ŞTİ

27-HYB-1093

HYB

FESİH

TS 12676

20.07.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadı

7190/1-1


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\10-08-2017 PERŞEMBE\7259.jpg