10 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30150

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


UN, UN ÇEŞİTLERİ, ŞEKER, KEPEK VB. YÜKLEME, BOŞALTMA, DEPOYA İSTİF, İSTİFTEN UN SİLOLARINA BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


11.290 ADET ŞORT MAYO SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TESİS YAPIM VE İŞLETLETİM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


FUEL - OİL TANKLARININ MOTORİN TANKLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJELENDİRME DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ESKİŞEHİR-KONYA HATTINDA 40 ADET 49 E1 RAYA UYGUN BETON TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


1 ADET KENDİ YÜRÜR ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ YURTİÇİ VEYA YURTDIŞINDAN SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


1.485 m2’LİK KAPALI ALAN İLE 22.040 m2 AÇIK ALAN KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ KOMPLE OTOMASYONLU ANAEROBİK ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, RAFİNERİ KISMI KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA SARSAK KONTROLÜ VE TEMİZLİK İŞLERİ, PANCARIN YÜZDÜRÜLMESİ VE KİREÇ OCAĞI İŞLERİNİN YAPILMASI, MEYDAN HAM FABRİKA KAZAN DAİRESİ KISIMLARININ TEMİZLİĞİ VE MALZEME TAŞINMASI İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


MEKANİK BARİYERLERİN ELEKTRİKLİ BARİYERLİ HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMAN SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UN, UN ÇEŞİTLERİ, ŞEKER, KEPEK VB. YÜKLEME, BOŞALTMA, DEPOYA İSTİF, İSTİFTEN UN SİLOLARINA BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Un, Un Çeşitleri, Şeker, Kepek vb. Yükleme Boşaltma, Depoya İstif, İstiften Un Silolarına Boşaltma işi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 21.08.2017 Pazartesi günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 200 TL (İkiyüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 21.08.2017 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: (0312) 397 33 65 - 66   Faks: (0312) 397 33 74 - 71

7255/1-1


EKMEKLİK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 çuval Ekmeklik Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - Nihai teklifler en geç 16.08.2017 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna alımı kapsamındadır.

6 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: (0312) 397 33 65 - 66 Faks: (0312) 397 33 74 - 71

7256/1-1


11.290 ADET ŞORT MAYO SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığı ihtiyacı 11.290 adet Şort Mayo, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca belirlenen marka ve modellere uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/08/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7257/1-1


TESİS YAPIM VE İŞLETLETİM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemizce tesis yapılmak ve işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 ve müteakip maddeler hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulüyle İrtifak ve İşletme Hakkı verilecektir.

2 - Söz konusu ihale, Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mh. 4153 ada, 1 parselde kayıtlı 2.587,00-m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine 29 (yirmidokuz) yıllık İşletme ve İrtifak Hakkı Verilmesi karşılığında, bütün masrafları İrtifak Hakkı Sahibi tarafından karşılanmak suretiyle tesis yaptırılması ve işletilmesini kapsamaktadır.

3 - İrtifak Hakkının süresi, yapım (1 yıl) ve işletme (28 yıl) süreleri toplamı olarak 29 (yirmidokuz) yıldır.

4 - İhale 23.08.2017 Çarşamba günü saat 15:30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Satınalma Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dâhil 500,00- TL bedelle makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

6 - İhaleye katılabilmeleri için isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar aşağıda yazılı belgeleri sıra numaralı alındı karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir:

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge (Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüklerinden, Tüzel Kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)

b) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekliler tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve/veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) 2886 Sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

g) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge.

h) Şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanan teklif mektubu.

ı) İhale tarihine kadar yer görme yapılması ve bu yer görme belgesinin ihale dosyası ile birlikte sunulması zorunludur. (Yer görme belgesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca tanzim edilecektir.)

i) İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.

j) İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.

k) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi vermesi.

l) Bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli Anonim Şirket Kurma Taahhütnamesini vermesi,

m) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olmadığına dair taahhütname.

n) İsteklilerin ayrıca aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur.

1) İhale tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2017 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ” ile tespit edilen katsayıya göre güncellenmiş tutarı itibari yatırım maliyetinin en az %50’i oranında bir üst yapı işine ilişkin iş bitirme belgesi,

2) İsteklilerin itibari yatırım maliyetinin en az %50’si kadar bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisi veya serbest mevduatını gösterir banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubu ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, (o) fıkrasında istenilen belgelerin ortaklardan biri tarafından münferiden veya birlikte sağlanması yeterlidir.

7 - Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde sabıka kaydı tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri için ayrı ayrı verilecektir.)

8 - Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.

9 - 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sayılanlar, İdari Şartnamede belirtilen şartları taşımayan ve/veya belgeleri teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler ile idari şartnamenin 14’ncü maddesinde sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

10 - Muhammen Bedeli yıllık 270.000,00-TL + KDV’dir.

11 - İhale konusu işin İdarece hesaplanmış olan itibari yatırım tutarı 12.523.025,60-TL’dır

12 - Bu işin Geçici Teminatı 383.790,77-TL’dır. Sadece tedavüldeki Türk Parası ve 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları ile Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller Geçici Teminat olarak kabul edilecektir.

13 - İhaleye katılabilmek için istekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

14 - Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

15 - Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri açılmadan iade edilecektir.

16 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17 - İşbu İlan ile İş’e ait İdari Şartname ve eki ihale dokümanları arasında çelişki bulunması halinde, İdari Şartname hükümleri geçerli olacaktır.

İlan olunur.

7291/1-1


FUEL - OİL TANKLARININ MOTORİN TANKLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJELENDİRME DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğünde bulunan, Fuel-Oil A, B, C, D ve L Tanklarının Motorin Tanklarına Dönüştürülmesi Projelendirme danışmanlık hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/390976

Dosya No                                     :  2017/15

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                      :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya /ANKARA

c) Telefon numarası                      :  0 312 212 69 00 - (Mustafa BOZYİĞİT: 2680)

d) Faks numarası                          :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi             :  -

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     Türü ve miktarı                        :  İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğünde bulunan, Fuel-Oil A, B, C, D ve L Tanklarının Motorin Tanklarına Dönüştürülmesi Projelendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin

    Yapılacağı yer                           :  İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü

b) Teslim tarihi/işin süresi            :  İşin süresi 60 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli              :  118,00- TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

    Satın alınabileceği yer               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No:20 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                               :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                     :  06.09.2017, Saat: 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer           :  Teklifler 06.09.2017 saat 11:00’a kadar;

                                                         EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer              :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                         Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-3   Çankaya / ANKARA

g) İhale dokümanına

    Ulaşılabilecek internet adresi    :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7243/1-1


ESKİŞEHİR-KONYA HATTINDA 40 ADET 49 E1 RAYA UYGUN BETON TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/393100

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr  (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale Konusu İşin Adı ve Miktarı:

Eskişehir-Konya hattında 49E1’lik raya uygun 34,20 boyunda 21 adet sağ, 19 adet sol olmak üzere toplam 40 adet beton traversli KS bağlantı malzemeli basit makasın istif halde bulunduğu istasyonlardan ferş edilecek bölgeye nakliyesi, hat dışında uygun şekilde montajı, eski makasların sökülmesi, zeminin kazılması, zeminin tesviyesi, balastın yüklenmesi, eski makasın yerine yeni makasın ferş edilmesi, makasın makineli tamiratları, alüminotermit kaynaklarının yapılması ve gerilim alınması, çıkan makasın vagonlara yüklenmesi, TCDD’nin göstereceği yere tahliye edilmesi ve istiflenmesi hizmet alım işi ihale edilecektir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 21/08/2017 günü saat 15:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 300,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7280/1-1


1 ADET KENDİ YÜRÜR ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ YURTİÇİ VEYA YURTDIŞINDAN SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüzce 1 Adet Kendi Yürür Çayır Biçme Makinesi, yurtiçi veya yurtdışından kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 200,00 - TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T. Halk Bankası Ankara/Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR 3000 0120 0945 2000 1300 0060 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 05.09.2017 günü saat 14:30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok.No.62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel  : 90 (312) 417 00 47

Fax : 90 (312) 425 59 55

7251/1-1


1.485 m2’LİK KAPALI ALAN İLE 22.040 m2 AÇIK ALAN KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan (Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi - Gazi/ANKARA) 1.485 m2’lik kapalı alan ile 22.040 m2 açık alan olmak üzere toplam 23.525 m2 alan 5 yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale, 22/08/2017 Salı günü saat 14:30’da Kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62   Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 29/08/2017 Salı günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3 - Teklif mektupları en geç 22/08/2017 Salı günü saat 14.30’a kadar TİGEM genel evrak servisine verilmiş olacaktır.

4 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 

Parti No

İhale Konusu Alanın Adı

Toplam Miktarı (m²)

İhale Muhammen Bedeli TL/Ay (KDV Hariç)

Yıllık Muhammen Kira Bedeli TL/Yıl

İhale Geçici Teminatı (TL)

1

Kapa ve Açık Alan

23.525 m²

37.500,00

450.000,00

45.000,00

 

5 - Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin başlayacağı saat’e kadar T.Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesaba yatırılıp alınacak makbuz komisyonumuza ibraz edilecektir.

6 - İhale, Teklif fiyatları, KDV hariç 23.525 m2 kapalı alanın tamamı için verilecektir. Böylece İhale, söz konusu kapalı ve açık alana en yüksek fiyatı teklif eden müşteriye ihale edilecektir. Kapalı ve açım alanın bölünerek bir kısmına teklif verilmesi mümkün değildir.

7 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / ANKARA) adresinden temin edilebilir.

8 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70 - 80

Fax: 0 312 425 59 55

İlan olunur.

7229/1-1


TRAFO MERKEZİ İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü TMİ-400/18.3-2 Grup Aliağa-2 Trafo Merkezi (Bakım ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) 3 (Üç) Yıl Süre İle İşletilmesi işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19.maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2017/391292

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR

b) Telefon - Faks Numarası             :  0 232 477 1300 - 0 232 477 1315

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  3grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  İhale konusu hizmet alımı, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü TMİ-400/18.3-2 Grup Aliağa-2 Trafo Merkezi (Bakım Ve Güvenlik Hizmetleri Hariç) 3 (Üç) Yıl Süre İle İşletilmesi İhalesi

b) Yapılacağı Yer                             :  İhale konusu hizmet alımı, Aliağa Trafo Merkezinin bulunduğu ilçede yapılacaktır.

c) İşin Süresi                                    :  İhale konusu hizmet işinin süresi 3 (üç) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır.

b) Tarihi - Saati                                :  İhale, 17/08/2017 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

İstekliler, teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim belgesi vereceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak;

4.4.1. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen, Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya işletilmesi 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi, 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak tesis edilmesi, İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.5. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu’na göre trafo merkezinde çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının asgari 64 (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3.Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.- TL + KDV karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 375,00 TL + KDV’dir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 17/08/2017 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

7195/1-1


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/387816

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Caddesi No: 12   Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                      :  Tel:   (0312) 540 10 00

                                                  Faks: (0312) 540 16 60

Elektronik Posta Adresi          :  tkisatinalma@tki.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Lamineli Polipropilen 18.000.000 Adet

b) Teslim Edileceği Yer          :  ELİ Müessese Müdürlüğü Cenkyeri Ambarı Soma/ MANİSA

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu / Ankara

4 - İhale Tarih ve Saati            :  07/09/2017 14:00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1108 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,- TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir.

10 - İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin VAKIFBANK KURUMSAL ŞUBE TR 2500 0150 0158 0072 9329 4080 nolu hesap numarasına yatırılarak, dekontun ve isteklinin adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçenin (0312) 540 16 60 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

7240/1-1


KÖMÜR TORBASI ALINACAKTIR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/395168

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Adresi                                     :  Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara

Telefon ve Faks                      :  Tel:   (0312) 540 10 00

                                                  Faks: (0312) 540 16 60

Elektronik Posta Adresi          :  tkisatinalma@tki.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Lamineli Polipropilen 10.000.000 Adet

b) Teslim Edileceği Yer          :  GLİ Müdürlüğü Tunçbilek Ambarı   Tavşanlı/KÜTAHYA

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 180 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  T.K.İ. Genel Müdürlüğü 2. Kat Toplantı Salonu / Ankara

4 - İhale Tarih ve Saati            :  12/09/2017 - 14:00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini :

a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1108 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,- TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tâbi değildir.

10 - İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin VAKIFBANK KURUMSAL ŞUBE TR 2500 0150 0158 0072 9329 4080 nolu hesap numarasına yatırılarak, dekontun ve isteklinin adı, adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçenin (0312) 540 16 60 nolu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

7241/1-1


FABRİKAMIZ KOMPLE OTOMASYONLU ANAEROBİK ATIKSU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, RAFİNERİ KISMI KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA SARSAK KONTROLÜ VE TEMİZLİK İŞLERİ, PANCARIN YÜZDÜRÜLMESİ VE KİREÇ OCAĞI İŞLERİNİN YAPILMASI, MEYDAN HAM FABRİKA KAZAN DAİRESİ KISIMLARININ TEMİZLİĞİ VE MALZEME TAŞINMASI İŞLERİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                   :  2017/356918

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız Komple Otomasyonlu Anaerobik Atıksu Arıtma Tesisinin İşletilmesi 1 Adet Çevre Mühendisi 11 Personel Olmak Üzere Toplam 12 Kişi ile 110 Gün süreyle Toplam 1350 Yevmiye.

                                                            Rafineri Kısmı Kristal Şeker Ambalajlama Sarsak Kontrolu ve Temizlik İşleri 18 Kişi ile 115 Gün Süreyle Toplam 2.115 Yevmiye.

                                                            Pancarın Yüzdürülmesi ve Kireç Ocağı İşlerinin Yapılması 18 Kişi ile 115 Gün Süreyle 2.115 Yevmiye.

                                                            Meydan Ham Fabrika Kazan Dairesi Kısımlarının Temizliği ve Malzeme Taşınması İşi, 15 Kişi ile 115 Gün Süreyle 1.762,5 Yevmiye. (Bayramlar Dahil).

b) İşin yapılacağı yer                        :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin Süresi                                    :  2017/2018 Kampanya Dönemi Süresince Fabrikamız Komple Otomasyonlu Anaerobik Atıksu Arıtma Tesisinin İşletilmesi 110 (Yüzon), Rafineri Kısmı Kristal Şeker Ambalajlama Sarsak Kontrolu ve Temizlik İşleri 115 (Yüzonbeş), Pancarın Yüzdürülmesi ve Kireç Ocağı İşlerinin Yapılması 115 (Yüzonbeş), Meydan Ham Fabrika Kazan Dairesi Kısımlarının Temizliği ve Malzeme Taşınması İşi 115 (Yüzonbeş) Gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati     :  22/08/2017 Salı Günü Saat 14:00’de

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: (İdari şartnamede belirtilmiştir.)

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 22.08.2017 Salı günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7209/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazın;

 

S. No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Cinsi

Yüzölçümü (m2)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kepez

Kütükçü

27474

2

Arsa

14.970,40

8.981.400,00

269.442,00

24.08.2017

14:00

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1- Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2- Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.4- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.6- Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.7- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.8- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.9- İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10- Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

7208/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi 746 ada 1 parsel sayılı taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36. ve 37. maddesi “ Kapalı Teklif Usulü”ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü / İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası      :  0 212 866 70 00 / 0 212 871 15 31

2 - İşin adı                                 :  Beylikdüzü İlçesi Kavaklı Mahallesi 746 Ada 1 Parsel Sayılı Taşınmazın Satışı

3 - Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

a) İhalenin yapılacağı yer           :  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No 2 Beylikdüzü / İSTANBUL

b)

S. No

Mah.

Ada Parsel No

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Cinsi

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi ve Saati

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

1

KAVAKLI

746/1

12.472,60

TAKS: 030 Hmax: 3 Kat ……..

E: 0,05

Hmax: 4,50

KONUT ALANI

19.000.000,00

570.000,00

22/08/2017

Saat: 14:00

21/08/2017

Saat:16:00

 

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

A) Kanuni ikametgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun).

H) Yer Görme Belgesi.

5 - Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2, Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarih ve saatinden önce şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

7198/1-1


MEKANİK BARİYERLERİN ELEKTRİKLİ BARİYERLİ HALE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ EKİPMAN SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/382066

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220   Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Dokümanların Görülebileceği

İnternet Adresi                           :  malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Mekanik Bariyerlerin Elektrikli Bariyerli Hale Dönüştürülmesi İçin Gerekli Ekipman Satın Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 21.08.2017 Pazartesi Günü Saat 15:00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 300,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7155/1-1