8 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30148

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Yumurtalık Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/27 Esas, 2016/31 Esas, 2016/32 Esas, 2016/41 Esas, 2016/47 Esas, 2016/48 Esas, 2016/49 Esas, 2016/75 Esas ve 2016/131 Esas sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7154/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Konya İli, Meram İlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 924381 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 37888 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret Odasına kayıtlı 1474 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti., Hüseyin Albtekin HEVESLİ ve Mustafa Tarık TAŞ tarafından, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2017/1432 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 14.06.2017 tarihli ve E.2017/1432-K.2017/1995 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Hüseyin Albtekin HEVESLİ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17145, Oda Sicil No: 52628), kuruluş ortağı ve sorumlu denetim elemanı Mustafa Tarık TAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17131, Oda Sicil No: 52909) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemler 01.08.2017 tarihli ve 18675 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7162/1/1-1

—————

Konya İli, Meram İlçesi, 27144 ada, 7 parsel üzerindeki 924381 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Hakbay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Gülay KANAT (Denetçi No: 17465, Oda Sicil No: 12682) tarafından, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2017/1432 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 14.06.2017 tarihli ve E.2017/1432-K.2017/1995 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gülay KANAT hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 01.08.2017 tarihli ve 18777 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7162/2/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_09.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ysk_Sayfa_10.jpg


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizde açık bulunan aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri Profesör kadroları için 6 takım dosyayı, Doçent kadrosu için ise 4 takım dosyayı ikişer vesikalık resim ve imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadroları için ise 4 takım dosyayı ikişer resim ve imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PRG.

UNVANI

ADETİ

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Doçent

1

Denge öncesi nükleer modeller kullanarak tesir kesitlerinin hesaplanması üzerine çalışmalar yapmış olmak

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler

Yrd. Doç.

1

İletişim kaygısı ve oyun reklamları alalnlarında çalışmaları olmak.

İslami İlimer Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Tarihi

Yrd. Doç.

1

Lisansüstü çalışmalarını İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalnda yapmış olmak. Öykü yazarlığı ile öykü alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Prof.

1

Gıda Mikrobiyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Prof.

1

Betonarme yapı ve yapı elemanlarının onarım ve güçlendirilmesi ile çelik ve karbon fiber ankrajların güçlendirme uygulamalarında kullanılması konularında teorik ve deneysel çalışmaları olmak.

Prof.

1

Çelik yapıların lineer olmayan metotlarla analizi ve optimizasyonu ile çelik plakların burkulma davranışı konularında çalışmaları olmak.

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Prof.

1

Betonarme yapıların performansa dayalı analizi ile yapay sinir ağlarının inşaat mühendisliği alanına uygulanması konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Prof.

1

Emülsiyon Sıvı Membran tekniği ile su arıtımı konusunda çalışmış olmak

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

Çok amaçlı karar verme ve araç rotolama konularında çalışma yapmış olmak.

Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Bahçe Tarımı

Yrd. Doç.

1

Çorak toprakların ıslahı ve tuzlu toprakların matematiksel modellenmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler

Veterinerlilk Virolojisi

Prof.

1

Kuduz ve Kuş gribi hastalıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak

Zootekni ve Hayvan Besleme

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalığı

Yrd. Doç.

1

Zootekni Bölümü, Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Kuzu ve oğlak besleme ile yemlerde balık unu ve maya kullanımı üzerine çalışmaları olmak. Yem analiz değerlendirme ve teknikleri ile rasyon hazırlama teknikleri konularında ders verebilecek deneyime sahip olmak.

7139/1-1