8 Ağustos 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30148

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


250 ADET MASAÜSTÜ İSTEMCİ BİLGİSAYAR VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR VE İÇERİSİNDEKİ TEFRİŞATLAR SATILACAKTIR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


OTOMATİK VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARININ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Manisa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


ÖZEL AMAÇLI (SİMİTLİK VE BAKLAVALIK - BÖREKLİK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


250 ADET MASAÜSTÜ İSTEMCİ BİLGİSAYAR VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı 250 adet Masaüstü İstemci Bilgisayar ve Monitör ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/08/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7182/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/08/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7183/1-1


TAŞINMAZLAR VE İÇERİSİNDEKİ TEFRİŞATLAR SATILACAKTIR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Yoncalı Mahallesi Ececik Mevkisinde tapunun 308 ada, 6 numaralı parselinde kayıtlı 18.448,47 m² yüzölçümlü arsa ve üzerindeki Termal Otel, 20 adet tek odalı tesis ve 10 adet apart motelden oluşan taşınmazlar ve içerisindeki tefrişatlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışa çıkartılmıştır.

2 - Şartname ve diğer evraklar İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.

3 - İhaleye girecek olanlar ihale dosyasını 500 TL ücret karşılığında alabileceklerdir. İhaleye girenlerin ihale dosyasını almaları ve ücretini yatırmaları zorunludur.

4 - İhale 24/08/2017 Perşembe günü saat 14:00’dan itibaren Kütahya İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen toplantı salonunda ihale komisyonu (İl Encümeni) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü uygulanmak suretiyle yapılacaktır.

5 - Muhammen bedel; Termal Otel, 20 adet tek odalı tesis ve 10 adet apart motelden oluşan taşınmazlar ve içerisindeki tefrişatların tahmini bedeli 6.800.000,00 – TL + KDV(%18).-'dir.

6 - Geçici teminat İdaremiz adına 204.000,00 TL‘lik banka teminat mektubu (kesin ve süresiz) olarak verilecek veya nakit olarak idaremizin banka hesabına yatırılacaktır.

7 - İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler:

A) Geçici teminatı ve şartname bedelini yatırmış olmak

1 - Maliye Bakanlığınca belirlenmiş bankalardan alınacak Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olacaktır.

2 - Geçici teminat bedelinin ve şartname bedelinin (şartname bedeli mutlaka nakit olarak ve ayrı makbuz alınarak yatırılacaktır) yatırıldığına dair makbuzlar (Kütahya İl Özel İdaresinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR08 0001 0001 7935 0642 8650 14 iban nolu hesabına veya T.C. Halk Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR43 0001 2009 5270 0007 0000 01 iban nolu hesabına yatırılacaktır).

B - Gerçek Kişiler ;

a) Kanuni İkametgah belgesi,

b) Tebligat adresi (Türkiye) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

c) T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,

e) Vekaleten katılıyor ise noterlikçe düzenlenmiş vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,

f) Her sayfası imzalanmış şartname,

g) Satışa konu olan termal otel tesislerini, tefrişatları ve arsasını görmüş olduğuna dair bir belge,

C - İsteklinin bir Tüzel Kişilik olması halinde;

a) İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı olduğu ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi, (Ticaret Sicil Belgesi)

b) Vekaletname ve imza sirküleri (Noter tasdikli)

c) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,

d) Her sayfası imzalanmış şartname,

e) Satışa konu olan termal otel tesislerini, tefrişatları ve arsasını görmüş olduğuna dair bir belge,

D - Ortaklık Olması Halinde;

a) Ticari ortaklarda, ihaleye girdikleri takdirde ortaklığın hangi mahiyette olduğunu belirten belgelerin ibrazı ile ortaklığı temsilen giren temsilcinin temsil yetkisine haiz noter tasdikli vekaletnamesi, imza sirküsü ile birlikte ortaklığı temsil yetkisini veren yönetim kurulu kararını ibraz etmesi.

b) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,

c) Her sayfası imzalanmış şartname,

d) Satışa konu olan termal otel tesislerini, tefrişatları ve arsasını görmüş olduğuna dair bir belge,

E) İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

a) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin Resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belgenin ibrazı,

b) Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul Kararının Noterden tasdikli suretini ibrazı.

c) Yetki belgesi.

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname bedeli makbuzu,

e) Her sayfası imzalanmış şartname,

f) Satışa konu olan termal otel tesislerini, tefrişatları ve arsasını görmüş olduğuna dair bir belge,

8 - İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Ayrıca İdare ile gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlerinden dolayı hukuki uyuşmazlık yaşayan (Ortak olduğu şirket ve birinci derece hısımları olanlar) ve idareye geçmiş yıllarda her ne ad altında olursa olsun borcu olan, kiracılık veya diğer işlerden dolayı idarenin zararına sebep olan gerçek kişiler/tüzel kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerinde ihale kalmış olsa dahi ihale bozularak geçici teminatı İdarenin hesabına gelir kaydedilir.

9 - İhaleye katılacak olanlar tekliflerini ve istenilen belgeleri; 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde ve şartnamesinde belirtilen esaslara göre iç zarf ve dış zarfa koyarak 24/08/2017 Perşembe günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında İl Encümen Başkanlığına verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir

10 - İhale Komisyonu, gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi feshetmesi halinde, iştirakçi İdareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

İlan olunur.

7045/1-1


OTOMATİK VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARININ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Otomatik ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinalarının Çalıştırılması Hizmeti T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/393340

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Eski Erzurum Yolu 8. Km AĞRI

b) Telefon ve faks numarası   :  0 472 215 38 45 - 0 472 215 35 80

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Otomatik ve Seyyar Pancar Boşaltma makinelerinin çalıştırılması ± % 20 Toleranslı 208.000 Ton pancar boşaltılması ve istiflenmesi hizmet alımı işi.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ağrı Şeker Fabrikası Merkez Kantarı

b) İşin Süresi                          :  60 Gün

c) Tarihi ve saati                     :  18.08.2017 - 14:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü / AĞRI adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 100,00 (YüzTL.) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 18.08.2017 Cuma günü saat 14.00’e kadar Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğü Eski Erzurum Yolu Üzeri 5. Km. AĞRI adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7224/1-1


YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

İhaleye Konu Taşınmazın;

 

İli

Şanlıurfa

İlçesi

Merkez (Haliliye)

Mahallesi

Süleymaniye

Cadde-Sk.-Mevkii

---

Ada

4620

Parsel

9 ve 10

Yüzölçümü

4.254,20 m2

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Arsa

Vakfı

Kazaz Mehmet Çelebi İbni Abdullah Vakfı

 

İhaleye Konu İşin;

Adı-Niteliği                   :  Şanlıurfa İli, Merkez (Haliliye) İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 4620 Ada, 9 ve 10 Parseller Yapım Karşılığı Kiralama İşi

Mevcut İmar Durumu   :  Konut

İhale Yöntemi               :  Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

1 - Kiralama süresinin, sözleşmenin imza tarihinden itibaren, 2 yıllık inşaat süresiyle birlikte toplam 20 yıl olması,

2 - Taşınmazın üzerinde bir ticari tesis yaptırılmak üzere gerekli plan tadilatının yaptırılması, avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan inşaat ve tesis için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesisin işletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olması; bu işlemlerin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde sonuçlandırılarak tesisin faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde sözleşme fesih hakkının saklı tutulmasına, fesih halinde idareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat kaydedilmesi,

3 - Ekspertiz raporundaki emsal değerlere göre yapılacak olan tatbikat projelerinde emsal inşaat alanlarında büyüme olması durumunda taşınmazdan alınacak aylık kira gelirlerinin de aynı oranda arttırılması, tesisin kira getirisinin belirlenirken ekspertiz raporunda belirlenmiş olan brüt metrekare kira bedellerinden daha düşük bir bedelde kira geliri alınmaması,

4 - 6570 Sayılı Kanuna ve diğer mevzuata aykırı olarak kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

5 - Taşınmazın geçici kabulü yapılıncaya dek başka amaçlar için kullanılmaması gerektiği,

6 - Mülkiyeti mazbut Kazaz Mehmet Çelebi İbni Abdullah vakfına ait, Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Süleymaniye Mahallesinde bulunan, tapunun 4620 ada 9 ve 10 nolu parselde (4.254,2 m2 yüzölçümlü) taşınmazın imar planında üç katlı konut alanı olarak geçmekte olduğu ve bu nedenle bu şekliyle yatırıma açılması durumunda vakfın çok menfaati olmayacağı, söz konusu taşınmaz üzerinde imar tadilatı yapılarak ticaret alanı (Ticari Amaçlı Tesis) imarına dönüştürme (uygun imar plan tadilatı yapılması) şartıyla ihaleye açılması,

7 - Taşınmazın 3. Derece arkeolojik sit sınırları içinde kalan alanlarının bulunması nedeniyle yatırımı gerçekleştirecek olan yüklenicinin taşınmaz üzerinde herhangi bir inşaat çalışmasına başlamadan önce müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşü ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararının alınması ve akabinde inşaat işlerine başlanması,

8 - Taşınmaz üzerinde ortaya çıkabilecek yol ve park alanından ihdası yapılması gerekli olabilecek alanların, yapılması istenen yola terk alanlarından fazla olması durumunda ihdası yapılması gerekli olabilecek alanların Kazaz Mehmet Çelebi İbni Abdullah Vakfına; asgari emlak değerleri üzerlerinden satışının yapılmasının Şanlıurfa Belediyesinden talep edileceği ve Belediye Encümeninin takdir edeceği değerin ihale uhdesinde kalan müteşebbisçe ödenerek ihdas alanlarının Kazaz Mehmet Çelebi İbni Abdullah Vakfına tescil ettirilip yatırıma konu parsellerle birlikte tevhit edilmelerinin İdaremizin menfaatine olacağı,

9 - İmar durumunda yapılacak imar tadilatı neticesinde, ortaya çıkacak emsal değerlere göre yapılacak olan tatbikat projelerindeki emsal alanın imar durumundaki emsalden fazla inşa edilmesi durumunda projede meydana gelecek değer artışının ihale sonucunda belirlenecek kira bedellerini aynı oranda arttırılmasının zaruri olduğu gerekçesi ile yatırıma ait şartname ve sözleşmeye bu şartların ilave edilmesi hususunun vakfın menfaatlerine uygun olacağına, belirlenen emsal inşaat alanından daha az inşa edilmesinin kira bedelini etkilemeyeceği,

10 - İdaremize ait, 4620 ada 9 ve 10 numaralı parseller üzerine söz konusu yatırımın yapılabilmesi için gerekli imar tadilatının ticaret alanı imarı olarak değiştirilmesi şartı ile ihale yapılmasına ve olabilecek her türlü imar plan tadilatlarının, haritacılık faaliyetlerinin ifraz, tevhit, tescil, terkin ile ilgili bütün iş ve işlemler ile tapu kaydında ortaya çıkabilecek beyan ve şerhlerin kaldırılma işlemlerinin yüklenici tarafından yürütülmesi,

11 - Taşınmazın konum itibari ile dar gelirli halkın yaşadığı bir bölgede bulunuyor olması ve bu nedenle taşınmaz üzerinde kurulacak ticari tesise talebin ve beklentinin bu doğrultuda olması, taşınmaz üzerinde bir imar tadilatı yapılacak olması ve bu nedenle yapılacak harcamaların fazla, inşaat süresinin uzun tutulması gerekliliği, taşınmazın 3. Derece arkeolojik sit alanı içerisinde olması nedeniyle yatırımı gerçekleştirecek olan yüklenicinin taşınmaz üzerinde herhangi bir inşaat çalışmasına başlamadan önce müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı başkanının görüşü ile birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararının alınması ve akabinde inşaat işlerine başlaması gerekliliği, taşınmazın bulunduğu mevkideki kira değerlerinin şehir merkezine göre daha düşük olması ve taşınmazın konumu itibariyle tesisin kar marjının belli bir seviyede kalacağı öngörüleri ile inşaat süresince, 1. yıl aylık 1.000,00 TL + (ihale artışı), 2. Yıl aylık 1.000,00 TL + (ihale artışı) kira bedeli alınmasına, emsal değerlere göre yapılacak olan tatbikat projelerindeki emsal inşaat alanının imar tadilatı neticesinde değişmemesi durumunda işletme süresinin ilk yılı 10.000,00 TL + (ihale artışı) bedel üzerinden kira alınması,

12 - Müteakip yıllar için (4. Yıldan sözleşme sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılması ile bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

13 - Taşınmaz üzerine yapılacak olan inşaatın inşaat süresi olan 2 (proje+imar plan tadilatı ve inşaat) yıldan önce bitmesi veya inşaatın onaylı iş programında belirlenen sürede tamamlanmasının mümkün gözükmemesi halinde yüklenici tarafından ek süre verilmesi talep edildiği takdirde, idarenin uygun görüşü ile inşaatın tamamlanabilmesi için süre uzatımı verilmesi işletme süresinin başlangıcını ve kira miktarları ile ödeme planını etkilemeyeceğine, ayrıca inşaat süresi uzatımı verilmesi nedeniyle sözleşme süresinde bir değişiklik de yapılmayacağı,

14 - Proje ve inşaat süresi dahil olmak üzere kira akdi süresinin toplam 20 (yirmi) yıl olmasına, işletme süresi sonrasında (20. yıl sonunda) İdarenin günün şartlarına göre belirleyeceği aylık kira bedelinin işletmecinin kabul etmesi halinde kiracılık döneminin yeniden başlayacağına, aksi takdirde işletme süresi sonunda İdaremizce yapılan tebligat sonrasındaki 1 ay içerisinde tesisin çalışır ve bakımlı bir vaziyette, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaksızın tümüyle İdaremize teslim edilmesi,

15 - Taşınmaz üzerinde yapılacak plan tadilat projeleri, yapılara ait her türlü projenin İdaremizin onayı dahilinde gerçekleştirilmesine ve uygulanmasına, yapıya ait tüm projelerin ve hesapların İdaremize sunulması,

16 - Sözleşme tarihi olan yer teslim tarihinden itibaren yatırımın 2 yıl (24 ay) içerisinde bitirilerek tesisin faaliyete geçirilmesine, aksi takdirde kiralama sözleşmesinin 10.8 Maddesinde belirtilen cezai süre ve tutarların uygulanması Şartlarıyla, yapım karşılığı kiralama işi.

Tahmin Edilen Bedel                              :  4.721.685,00 TL

Geçici Teminat Miktarı                           :     141.650,55 TL

İhale Dokümanlarının

(Görüleceği ve Satın alınacağı) Adres    :  Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü, Kamberiye Mah. Kadri eroğan Cad. No: 10 - 63200 ŞANLIURFA Kat: 6 (Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü)

                                                                  Tlf.: (0414) - 317 0026 - 28 (Dahili: 7200)

                                                                  e-mail: sanliurfa@vgm.gov.tr.-İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli                            :  100,00.- TL

İhalenin Yapılacağı Adres                      :  Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kamberiye Mah. Kadri eroğan Cad. No: 10 - 63200 Kat: 6 (Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü) ŞANLIURFA

İhale Tarih ve Saati                                 :  17.08.2017 - 14:30

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER;

1 - İhale, yukarıda belirtilen yer-gün ve saatte toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 - İstekli, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacağı tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - İstekli; detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunması gerekmektedir.

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren şartname eki (Ek:1) örneğe uygun.

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi Odası Belgesi:

b-1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

b-2) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif Vermeye yetkili olduğuna dair imza Beyannamesi veya imza sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c-1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c-2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekaletname: İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti

e) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; İşbu ilanda belirtilen (Şartname eki (Ek-2) örneğe uygun olarak alınmış) tutarda geçici teminat mektubu veya Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Şanlıurfa Şubesinde bulunan (TR160001500158007277825070) IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu,

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartname eki (Ek:3) örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir şartname eki (Ek:4) örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

- Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, ihale şartnamesinin 27.Maddesi hükmünce, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname (Ek-10 örnek forma göre) verecektir.

i) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge.

j) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

k) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartname eki (Ek:5) örneğine uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,

l) İhale dokümanının satın alındığına dair 100,00 TL tutarında banka dekontu,

m) Yer Görme Formu: İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair, şartname eki (Ek:6) örneğine uygun Yer Görme Formu,

n) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki (EK-7) örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubunun bulunduğu (İç zarf)

o) İstekli tarafından imzalanmış/kaşelenmiş ihale şartnamesi

* Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

* Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

4 - Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Şanlıurfa Şubesinde bulunan (TR160001500158007277825070) IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.

7 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7180/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden:

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi

21.08.2017

Saati

14:00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yeri

Bolu Or. İşl. Satış

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy (m)

Miktarı

Parti Sayısı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Adet

m3/Ster/K

1

ÇAYDURT SD.

1.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

25

1

450,00

338,00

2

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk

 

0

140

3

300,00

1.260,00

3

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

135

5

350,00

1.418,00

4

Muhtelif

2.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

 

0

60

2

300,00

540,00

5

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

 

0

1150

15

300,00

10.350,00

6

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

90

3

370,00

999,00

7

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

 

0

740

7

320,00

7.104,00

8

ORTAKIRAÇ SD.

3.Sn.Kb.Kl. Karaçam Tomruk

 

0

5

1

230,00

35,00

9

ORTAKIRAÇ SD.

3.Sn.Kb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

30

1

250,00

225,00

10

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk

 

0

70

2

240,00

504,00

11

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk

 

0

160

4

250,00

1.200,00

12

ÇAYDURT SD.

3.Sn.Nb.Kl. Karaçam Tomruk

 

20

8,703

1

319,00

83,00

13

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk

 

0

160

4

230,00

1.104,00

14

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

330

11

270,00

2.673,00

15

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam Tomruk

 

0

390

13

240,00

2.808,00

16

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

 

0

3230

61

260,00

25.194,00

17

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

 

0

1340

34

240,00

9.648,00

18

BELKARAAĞAÇ SD.

3.Sn.Ub.Kl. Karaçam Tomruk

 

0

20

1

270,00

162,00

19

ORTAKIRAÇ SD.

3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam Tomruk

 

0

30

1

290,00

261,00

20

Muhtelif

3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

 

0

1350

11

280,00

11.340,00

21

Muhtelif

Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)

 

0

530

18

180,00

2.862,00

22

ORTAKIRAÇ SD.

Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)

 

0

30

1

180,00

162,00

23

Muhtelif

Karaçam Kağıtlık Odun (M3)

 

0

115

5

180,00

621,00

24

Muhtelif

Göknar Kağıtlık Odun (M3)

 

0

1330

38

180,00

7.182,00

25

BELKARAAĞAÇ SD.

Göknar Kağıtlık Odun (M3)

 

85

10,193

1

335,00

102,00

TOPLAM

 

 

105

11478,896

244

6.814,00

88.175,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 244 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %30'u ile vergi, fon ve harçlar pesin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (Yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %10’u ile vergi, fon ve harçlar pesin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Müsadereli ürün satışları pesin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %7,2 vade faizi alınacaktır.

11 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık %1,2 gecikme faizi alınacaktır.

Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Bilgi için; Adres, telefon ve faks No:

Adres      :

Telefon    :  0(374) 262 9660

Fax No    :  0(374) 262 9610

7136/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Manisa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

İlçesi

Mahalle

Taşınmaz No

Cinsi

Parsel

Yüzölçüm (m²)

H.

Hissesi

İmar Durumu

Tah.

Bedeli (TL)

G.

Teminat (TL)

İhale Günü

İhale

Saati

Yunusemre

Yağcılar Mahallesi

45010105908

Arsa

1466

49.626,96

Tam

1/1000 Uygulama İmar Planında Besihaneler Alanı Sosyal Tesis, park ve yol 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Konut geliştirme alanı

5.956.000,00

595.600,00

23.08.2017

11:40

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyasında mevcut genel ve özel şartlara göre hizasında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 - İhale, Sakarya Mah. 1109 Sk. No: 2 Kat: 2 Manisa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürü çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3 - Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08.00 - 17.00) Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

4 - Taşınmaz satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi ihale bedelinin 1/4'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.

5 - 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek. (Adres Beyanı)

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,

d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisadefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

TEL: 0 236 231 11 33

7192/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok. No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok. No:30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

 

MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Y. Ölçümü

(m²)

Niteliği

Günü

Saati

Şartname Bedeli (TL)

Muhammen Bedel (TL)

(KDV Hariç)

Teminat Tutarı

(TL)

Çorum

Merkez

Çepni

450

28

4.046,24

(Arsa Payı:

910/6976)

İşyeri (A Blok 48ve 49 ile B Blok 42 Nolu Bağımsız Bölümler)

22/08/2017

09:00

150,00

612.000,00

30.600,00

Bilecik

Merkez

İsmet Paşa

1035

(Eski:464)

184

5.869,00

Arsa

22/08/2017

09:45

150,00

2.450.000,00

122.500,00

İstanbul

Kartal

Aşağı

10169

3

4.408,23

Arsa

22/08/2017

10:30

150,00

8.500.000,00

425.000,00

İzmir

Urla

Camiatik

315

2

78,44

Kargir Kahvehane

22/08/2017

11:15

150,00

1.060.000,00

53.000,00

İzmir

Buca

Kocatepe

38878

8

50,00

(Hisse:13/25)

Tek Katlı Kargir Ev

22/08/2017

13:45

150,00

48.000,00

2.400,00

İzmir

Bergama

Zafer

1313

4

8.308,20

Arsa

22/08/2017

14:30

150,00

1.560.000,00

78.000,00

İzmir

Bayraklı

Alurca

25415

5

45.615,32

Arsa

22/08/2017

15:15

150,00

23.580.000,00

1.179.000,00

İzmir

Karabağlar

Bozkaya

2885

20

525,00

Üç Kuyuyu Havi Tarla

22/08/2017

16:00

150,00

262.000,00

13.100,00

Burdur

Merkez

Bahçelievler

1270

1

1.743,81

Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası

23/08/2017

09:00

150,00

2.143.000,00

107.150,00

Denizli

Merkez

Mollabağ

267

333

1.433,50

(Arsa Payı:

66/1320)

Dükkan ve İşyeri

(Zemin Kat 22 ve 24 Nolu Bağımsız Bölümler)

23/08/2017

09:45

150,00

1.255.000,00

62.750,00

Balıkesir

Havran

Tekke

221

9-10-11-12-13-14-15-16-17-18

8.550,00

Arsa

23/08/2017

10:30

150,00

1.650.000,00

82.500,00

Balıkesir

Bigadiç

Servi

407

16

11.840,00

Arsa

23/08/2017

11:15

150,00

612.000,00

30.600,00

Balıkesir

Burhaniye

Geriş

667

1

51.122,00

Arsa

23/08/2017

14:00

150,00

7.354.000,00

367.700,00

Batman

Merkez

İluh

***

4673

313,00

Altı Katlı Terasta Yarım İnşaat Kargir Apartman ve Arsası

23/08/2017

15:00

150,00

955.000,00

47.750,00

Batman

Merkez

İluh

863

1

1.006,00

Arsa

23/08/2017

16:00

150,00

2.085.000,00

104.250,00

Kırıkkale

Bahşili

Bahşili

1304

1

5.625,00

Betonarme Binası ve Arsası

24/08/2017

09:00

150,00

1.625.000,00

81.250,00

Konya

Beyşehir

Yenimahalle

143

41

19.137,82

Arsa

24/08/2017

09:45

150,00

4.418.000,00

220.900,00

Konya

Ilgın

Ilıca

254

363

4.564,97

Arsa

24/08/2017

10:30

150,00

393.000,00

19.650,00

Konya

Karapınar

Reşadiye

1360

8

285,00

Kargir İki Katlı Ev, İki Dükkan

24/08/2017

11:15

150,00

416.000,00

20.800,00

Konya

Karapınar

Reşadiye

1360

9

462,00

(Arsa Payı: 1/3)

Zeminde 19 Dükkan, 1. Katı Natamam Betonarme Karkas Bina

24/08/2017

14:00

150,00

935.000,00

46.750,00

Konya

Selçuklu

Feritpaşa

2147

96

1.106,00

12 Katlı Kargir Apartman

24/08/2017

15:00

150,00

5.315.000,00

265.750,00

Konya

Seydişehir

Alaylarbir

1560

2

5.428,22

5 Katlı İki Adet Lojman

24/08/2017

16:00

150,00

1.730.000,00

86.500,00

7042/1-1


ÖZEL AMAÇLI (SİMİTLİK VE BAKLAVALIK - BÖREKLİK) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Çuval Özel Amaçlı (Simitlik ve Baklavalık - Böreklik) un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 17.08.2017 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüztürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 17.08.2017 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66 Faks: (0312) 397 33 71 - 74

7187/1-1