7 Ağustos 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30147

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MÜBADELE İLANI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden:


HAM FABRİKA, RAFİNERİ, BORUHANE, KİREÇ OCAĞI VE KAZAN DAİRESİ KÖMÜR HAZIRLAMA VE BANT YOLLARI TEMİZLİĞİ KISIMLARINDA İŞGÜCÜ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Samsun Defterdarlığı Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


100 SET AFET GÖREV ÇANTASI, 10 ADET SU FİLTRESİ VE 45 ADET KİMYASAL KORUMA KİTİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MÜBADELE İLANI

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden:

Emniyet Müdürlüğümüz Kuvvesine kayıtlı ekonomik ömürlerini dolduran ve tamirleri ekonomik olmayan toplam (35) adet muhtelif marka ve model araç, 354 kalem muhtelif mal ve malzemeler, yaklaşık 1.750 (Binyediyüzelli) kg hurda alüminyum araç plakası, 300.000,00 (Üçyüzton) kg muhtelif hurda demirin 4645 Sayılı Kanuna Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere şartnamede özellikleri belirtilen 3-a ve 3-b’ de özellikleri belirtilen;

3 -a) 7 (YEDİ) ADET (0) KM 2017 MODEL, DACIA DUSTER AMBİANCE 1.6 1.6V 115 BG MARKA BEYAZ RENKLİ ARAÇ. ve Şartname 3-b maddesinde özellikleri belirtilen (1) adet Bilgisayar ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. sok. No:1 Ninova AVM arkası Polis evi yanı Kat: 2 BAĞLAR/ DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 412 241 50 00-6290   Fax : 0 412 229 42 20

2 - Mübadele konusu malın      

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ekonomik ömrünü tamamlamış araç, gereç, mal ve malzemeler. (35) adet muhtelif marka model araç, (354) kalem hurda durumda muhtelif mal ve malzemeler, yaklaşık (1.750) kg hurda alüminyum araç plakası, (300.000,00) kg muhtelif hurda demir.

b) Teslim Etme ve

    Teslim Alma yeri                   :  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/ DİYARBAKIR

c) Teslim Etme Tarihi                :  Mübadele karşılığı alınacak malzemeler, mübadele sözleşmesinin imzalanmasından itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi               :  Mübadelesi yapılan mal ve malzemelerin, mübadele karşılığı alınacak malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Tahmini Bedel                      :  407.307,70 TL

4 - Mübadelenin                       

a) Yapılacağı yer                        :  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR / DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati                        :  18/08/2017 Cuma günü saat 14:30’da

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık artırma suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu (Teklifler Tahmini bedelin altında olmayacaktır. Tahmini bedelin altında olan teklifler kabul edilmeyip ihaleye tabi tutulmayacaktır.)

b) En yüksek teklif üzerinden açık artırmaya geçilecektir.

c) Geçici Teminat miktarı %3 (en az 12.219,23 TL) oranında (İhaleye katılan Kişi/Firma tarafından tahmini bedel üzerinden ihale saatinden önce Muhasebe Müdürlüğüne yatırmış olduğu belgeyi teklif mektubu ile verecektir.)

d) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

e) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. sok. No: 1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat:2 BAĞLAR/ DİYARBAKIR adresinde Görülebilir ve Muhasebe Müdürlüğüne 50,00 (Elli) -TL şartname bedelini yatırdığına dair Belgeyi İbraz ederek aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele Dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 18/08/2017 Cuma günü saat Saat 12.00’ye kadar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. sok. No:1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat:2 BAĞLAR/ DİYARBAKIR adresine verilebileceği gibi, aynı tarih ve saatte idarenin elinde olacak şekilde iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Katılımcılar Değer Tespit Komisyonunun belirlemiş olduğu fiyattan hesaplanarak belirtilen miktarda araçlardan ve Bilgisayardan az olmamak kaydıyla kapalı zarf usulü ile tekliflerini verirler. İhale Komisyonu tarafından açılan zarflarda en yüksek verilen miktar üzerinden açık artırmaya geçilir, Mübadele işlemi isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile yapılır.

10 - İdare ve Yüklenici arasında Sözleşme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir. Sözleşme yapma süresi içinde Yüklenici tarafından ilgili mevzuata göre her türlü vergilerin ödenmesi ve şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemeler görüldükleri duruma göre ihale edilecek, listelerde bulunan hususlar bilgi mahiyetinde olup mal ve malzemelerin kusurlarından idare sorumlu değildir.

13 - Katılımcılar ilanda belirtilen malzemelerin tam listesini, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne ait www.diyarbakir.pol.tr internet adresinde görebilirler.

14 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemelerin teslimat işlemleri sırasında işçilik ve nakliye giderleri alıcıya aittir.

15 - Mübadelesi yapılacak araç, gereç, mal ve malzemeler, ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü ile irtibat kurularak görülebilecektir.

16 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6988/1-1


HAM FABRİKA, RAFİNERİ, BORUHANE, KİREÇ OCAĞI VE KAZAN DAİRESİ KÖMÜR HAZIRLAMA VE BANT YOLLARI TEMİZLİĞİ KISIMLARINDA İŞGÜCÜ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Ham Fabrika, Rafineri, Boruhane, Kireç Ocaği ve Kazan Dairesi Kömür Hazırlama ve Bant Yolları Temizliği Kısımlarında işgücü personel çalıştırılması hizmeti alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt No                           :  2017/387095

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon - Faks Numarası       :  0344 419 16 09 - 0344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Ham Fabrika, Rafineri, Boruhane kısımlarında 28 kişinin tahmini 105 gün ve Kireç Ocağı ile Kazan Dairesi Kömür Hazırlama ve Bant Yolları Temizliği kısımlarında ise 18 kişinin tahmini 110 gün süre ile çalıştırılması hizmeti alımı işidir

b) Yapılacağı Yer                      :  Elbistan Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin belirleyeceği tarihte işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 110 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi - Saati                          :  16.08.2017 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

7029/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2017/377757

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Taşköprü Yolu 18. Km. Bük Köyü Mevkii/37070 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası      :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi          : -

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2017/2018 kampanya döneminde muhtelif kantarlardan Fabrikamıza 59.500 ton pancarın karayolu ile nakliyesi.

 

 

KANTAR ADI

YÜKLENİCİ TARAFINDAN TAŞINACAK PANCAR MİKTARI (TON)

PANCAR GÜNLÜK SEVK PROGRAMI (TON)

1.

Devrekani

28.000

700

2.

Seydiler

5.000

200

3.

Göl

1.500

100

4.

Taşköprü

25.000

1.000

 

TOPLAM

59.500

2.000

 

b) Yapılacağı yer                       :  Kastamonu Şeker Fabrikası ve Pancar Kantarları.

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren tahmini 60 (Altmış) takvim günü olup kampanya başlamadan önce verilecek termin programına göre belirlenecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17.08.2017 – 14:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (K.D.V. Dahil) 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni Temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

6 - Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. İstekliler; bir fabrikaya bağlı kantarların tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kantara veya birden fazla kantar için de teklif verebilirler. Tekliflerde her kantarın taşıma fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - İş bu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6997/1-1


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Tahmil Tahliye Nakliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/393108

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Yeni Şehir Mah. Çevreyolu Cad. No: 18/36360/Merkez/ KARS

b) Telefon ve faks numarası   :  0 474 213 57 21 / 0 474 213 57 33

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1) Atıkların belediye çöplüğüne taşınması (18.500 Ton Atık) ±% 20 tolerans

                                                  2) Kireç Taşı ve Kok Kömürünün Bunkere verilmesi (11.100 Ton Yükleme) ±% 20 tolerans

                                                  3) Pancar Boşaltma Makinası Kamyon Çalıştırılması (56 gün)

                                                  4) Pancar Boşaltma Makinası Kepçe Çalıştırılması (56 gün)

                                                  (±% 20 tolerans)

b) Yapılacağı yer                    :  Kars Şeker Fabrikası Meydan Sahası

c) İşin süresi                           :  Kampanya süresince yaklaşık 74 gün (±% 20)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  18.08.2017 Cuma günü, Saat - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: Şartnamede belirtilmiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 18.08.2017 saat 14:00’a kadar Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - İhalemiz Açık İhale Usulü ile yapılacak olup, ihaledeki tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde yüksek olması halinde ihaleye pazarlık veya açık eksiltme usulü ile devam edilebilir.

12 - İhale konusu Hizmet alımı (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

7144/1-1


1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları             :  2017/384388

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0 (362) 312 19 19 / 7091 - 7090

                                                  Faks: 0 (362) 457 6021

c) Elektronik posta adresi       :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)         :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  CNC Dik İşleme Merkezi; 1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri/yerleri              :  Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksek Okulu,

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer    :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati/

    Tarih ve saatleri                  :  1) Tarih: 22/08/2017 Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit - Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge; )

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7153/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığından:

 

No

Taşınmaz No

İli

İlçesi

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Hazine Payı  (m²)

Cinsi

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

35100102814

İzmir

Aliağa

Siteler

1022

1

3.022,62  

Tam

Arsa

1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında E:0,40 H:Teknoloji Gereği Sanayi Depolama Alanı Planlı Olup, İzmir II Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan Görüş Alınması Gerekmektedir.

Açık teklif usulü

1.995.000,00

598.500,00

22.08.2017

10:00

 

1 - Yukarıda tabloda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre satış ihalesi, İhaleleri Hükümet Konağı C Blok Konak/İZMİR adresindeki İzmir Defterdarlığı binasının 1. Katında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda tabloda karşısında belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d) Geçici Teminatın nakit olarak yatırılması halinde yatırıldığına ilişkin alındı belgesi, Teminat mektubu olarak verilmesi halinde ise, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve şube limitlerini gösterir süresiz teminat mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

e) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin ise özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameleri;

Vermeleri zorunludur.

3 - Taşınmazın satış bedeli, talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazın satış ihale bedeli, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

4 - Satış ihalesi yapılacak taşınmaza ilişkin şartname ve ekleri mesai saatlerinde Defterdarlığımız Karşıyaka Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU:  (232) 489 41 40 

İlan olunur.

7126/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Samsun Defterdarlığı Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

 

SIRA NO

İLÇESİ/ MAHALLESİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

HAZİNE HİSSESİ (m²)

İMAR DURUMU

FİİLİ DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Atakum/ Atakum (Mimarsinan) Mah.

Arsa

10960

16

850,52

541,50

Ayrık Nizam Üç Katlı Ticaret + Konut Alanı

Taşınmaz üzerinde tek katlı ev bulunmaktadır.

3.250.000,00

975.000,00

23.08.2017

10:00

2

Atakum/ Atakum (Mimarsinan) Mah.

Ev ve arsa

10961

7

881,99

481,42

Ayrık Nizam Üç Katlı Ticaret + Konut Alanı

Taşınmaz üzerinde giriş katı mobilya mağazası, ikinci katı mesken, üçüncü katı çatı katı olarak kullanılan 3 katlı bina bulunmakta olup, çatı katının 156,15 m² lik kısmı Hazineye aittir.

2.970.000,00

891.000,00

23.08.2017

11.00

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların; 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Kale Mahallesi Sahil Caddesi No:35 Kat: 6 adresinde bulunan Samsun Defterdarlığı Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İhaleye Katılacakların;

a) Tebligat için Türkiye’de adresi gösterir belgeyi, (Adres Beyanı)

b) Gerçek kişilerin T.C kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

c) Geçici teminata ait belgeyi, (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerini de gösterir süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, (Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlar, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz yatırabilir.)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2017) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

2 - Taşınmaz satış bedeli, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00.-TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL’yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, bedelin en az dörtte biri (1/4 ) peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile taksitlendirme yapılabilecektir.

3 - Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV dahil), resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

4 - İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, imzalı, şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak, teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

5 - Komisyon, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

6 - Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartname mesai saatleri içerisinde Samsun Defterdarlığı Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve alınabilir.

Ayrıca; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.samsundefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri de www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İrtibat Tel: 0 (362) 435 82 63

İlan olunur.

6453/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Mevcut Durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Saati

Şanlıurfa

Karaköprü

5734

4

2200.00

Boş Arsa

4.730.000,00

141.900,00

11:10

Şanlıurfa

Karaköprü

5734

5

2146.66

Boş Arsa

4.722.652,00

141.679,56

11:15

Şanlıurfa

Karaköprü

5734

6

2146.66

Boş Arsa

4.615.319,00

138.459,57

11:20

Şanlıurfa

Karaköprü

5734

7

2147.38

Boş Arsa

4.616.867,00

138.506,01

11:25

Şanlıurfa

Karaköprü

5734

8

2199.89

Boş Arsa

4.619.769,00

138.593,07

11:30

Şanlıurfa

Karaköprü

5734

9

2158.21

Boş Arsa

4.532.241,00

135.967,23

11:35

Şanlıurfa

Karaköprü

5734

10

2171.90

Boş Arsa

4.560.990,00

136.829,70

11:40

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 24.08.2017 Perşembe günü Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI; 

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 24.08.2017 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin :

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası- ŞANLIURFA

Telefon : 0 414 313 1607  Dahili 17 08      Faks : 0 414 313 0649 

www.sanliurfa.bel.tr       kalite@sanliurfa.bel.tr  

e-posta: buyuksehiremlak63@hotmail.com

İlan olunur.

6922/1-1


100 SET AFET GÖREV ÇANTASI, 10 ADET SU FİLTRESİ VE 45 ADET KİMYASAL KORUMA KİTİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere “100 SET AFET GÖREV ÇANTASI, 10 ADET SU FİLTRESİ VE 45 ADET KİMYASAL KORUMA KİTİ” idari ve teknik şartnameye göre ‘’ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık’’ yapılmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 11.09.2017 günü saat 12:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç Sk. No: 32 Yenişehir / Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - İhale Zarfları 12.09.2017 saat 14:30’da açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7051/1-1