6 Ağustos 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30146

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


KALİTE KONTROL LABARATUVARI VE MALZEME AMBARI YARDIMCI İŞLERİ HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


DMU 15000’LİK TREN SETİ İÇİN 2 ADET ELEKTRONİK KONTROL MODÜLÜ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Dikili Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız, Kalite ve İşletme Laboratuarı İşçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2017/389874

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No: 164 Ereğli/Konya

b) Telefon No                         :  0 332 734 59 30 - 36

c) Faks No                              :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                        :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2017/2018 kampanya döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı İşçilik hizmeti işinde 20 adet personel çalıştırılmasıdır.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Fabrikamızın 2017/2018 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 125 (Yüzyirmibeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                        :  18.08.2017 Cuma günü, saat:14.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7137/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Fabrika Merkez kantarı ve Karacabey bölgesi Karacabey kantarı, Mustafakemalpaşa bölgesi Tepecik kantarlarında Şeker Pancarı Alım ve Gönderme İşleri İle İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/391040

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon No                         :  0 266 865 19 40

c) Faks No                              :  0 266 865 26 05

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2017 - 2018 Kampanya döneminde teşekkülümüz tarafından üreticilere sözleşmeli olarak üretimi yaptırılan şeker pancarının kantarda alımı, tartımı, firesinin belirlenmesi, silolanması, siloya alınan pancarların muhafazası, yükleme yapılarak fabrikaya gönderilmesi, bedele esas şeker varlığının belirlenmesi için numune alınması, bunlara bağlı bütün işlerin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi, kullanılacak bilgisayar, loadcel indikatör, kantar tablası malzemelerin temizlik ve bakımı ile çalışma mahallinin temizliğinin 53 kişi ile yapılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Fabrika Merkez kantarı ve Karacabey bölgesi Karacabey kantarı, Mustafakemalpaşa bölgesi Tepecik kantarları

c) İşin Süresi                          :  Susurluk Şeker Fabrikası 2017/2018 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  21.08.2017 Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7138/1-1


KALİTE KONTROL LABARATUVARI VE MALZEME AMBARI YARDIMCI İŞLERİ HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Kalite Kontrol Laboratuvarı ve Malzeme Ambarı Yardımcı İşleri hizmetinin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/386881

1 - İdarenin

a) Adı

b) Adresi                                :  Malatya Şeker fabrikası Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri   YEŞİLYURT/MALATYA

c) Telefon ve faks numarası    :  0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52

ç) Elektronik posta adresi       :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)         :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız Kampanya Döneminde ± % 20 Toleranslı 4 Ay süreli Kalite Kontrol Laboratuvarında 15 kişi, Malzeme Ambarında 4 kişi toplam 19 kişi ile yardımcı işleri hizmet alımı işinin yürütülmesi

b) Yapılacağı yer                    :  Malatya Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  ± % 20 Toleranslı 4 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  18/08/2017 Cuma Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

5 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge,

5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu veya özel sektörde her türlü tahmil tahliye işleri, istifleme, yükleme ve ambalajlama işine nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler ile işçi çalıştırma ile ilgili hizmet işleri benzer iş sayılacaktır.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 08/08/2017 Cuma Saat: 10.00’a kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için fiyat teklifi verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7041/1-1


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                :  2017/377394

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 24159/Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası   :  0 446 - 223 95 00 (4 Hat) 0446 - 223 91 67

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Seyyar Pancar Boşaltma makinelerinin çalıştırılması ±%20 Toleranslı 399.000 Ton pancar boşaltılması ve istiflenmesi hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer/yerleri         : 

 

Merkez Bölgesi Fabrika Kantarı

4 Adet Elekt. Makine ile

234.000 Ton

Altınbaşak Kantarı

2 Adet Elektirikli

81.000 Ton

Kelkit Bölgesi Kantarı

1 Ad Dizel Makine ile

17.500 Ton

Suşehri Akıncılar Kantarı

2 Adet Dizel Makine ile

44.500 Ton

Suşehri Bölgesi Karaağaç Kantarı

1 Adet Dizel Makine ile

22.000 Ton

Toplam    :  399.000 Ton

c) İşin süresi                           :  Fabrika Kampanya Süresi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  18.08.2017 Cuma Günü Saat 14:00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İdari şartnamede belirtilmiştir.

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgeleri: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan kabul işlemleri tamamlanan

Teklif edilen bedelin %30’u oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler

İsteklinin her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

4.3.1 İş makineleri (Kepçe, Loder, ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 (Yüz TL) karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir.

6 - Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

7150/1-1


DMU 15000’LİK TREN SETİ İÇİN 2 ADET ELEKTRONİK KONTROL MODÜLÜ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2017/380935

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 346 2217000 - 71983 0 346 221 19 00

c) Elektronik Posta Adresi      :  sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     Adı ve miktarı                    :  DMU 15000’lik Tren setlerinin ihtiyacı olan 2 Adet Elektronik Kontrol Modülü malzemeleri satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli/Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) 28/08/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Sivas Gar Hasılata 50,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7152/1-1


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli                                                            :  Şanlıurfa

İlçesi                                                       :  Haliliye

Mahallesi                                                :  Süleymaniye

Cadde-Sk.-Mevkii                                  :  -

Ada                                                        :  4565

Parsel                                                     :  2

Yüzölçümü                                             :  6337,36

Hisse Miktarı                                         :  Tam

Cinsi                                                       :  Arsa

Vakfı                                                      :  Zeynep ve Halil

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği                                            :  Şanlıurfa-Haliliye, Süleymaniye Mahallesi, 4565 ada, 2 parsel üzerine kat karşılığı konut inşaatı yapım işi.

Mevcut İmar Durumu-

Fonksiyonu                                            :  Konut

İhale Yöntemi                                         :  Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Asgari Şartlar                                         :  1) Mevcut avan projeye göre yapılacak inşaattan, (T1 Blok zemin katta bulunan 7 ve 8 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar, 1. Katta 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı daireler, 2.katta 5 ve 6 bağımsız bölüm numaralı daireler, T2 blokta zemin katta bulunan 7 ve 8 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar,1. Katta 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı daireler, 2. Katta 5 ve 6 bağımsız bölüm numaralı daireler,T3 blokta zemin katta bulunan 7 ve 8 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar,     1. Katta 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı daireler, T4 blokta 1. Katta 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı daireler, 2. Katta 5 ve 6 bağımsız bölüm numaralı daireler, T5 blokta 1. Katta 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı daireler, 2. Katta 5 bağımsız bölüm numaralı daire, T6 blokta 1. Katta 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı daireler, 2. Katta 5 bağımsız bölüm numaralı daire, T7 blokta zemin katta bulunan 7 ve 8 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar,     1. Katta 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı daireler, 2. Katta 5 ve 6 bağımsız bölüm numaralı daireler olmak üzere   (8 dükkan + 24 daire) 32 bağımsız bölüme ilaveten 10.000-TL nakit paranın idaremize verilmesi,

                                                                  2) Düzenleme ortalık payı harici yola terk yapılması talep edilen alanın ekspertiz raporunda belirtilen m2 birim bedelinden az olmamak üzere rayiç bedel üzerinden hesaplanarak yükleniciden defaten tahsil edilmesi,

                                                                  3) Yapılara ait her türlü projenin bedeli yüklenici tarafından karşılanmak kaydıyla idaremizin onayı dahilinde gerçekleştirilmesi ve uygulanması, yapıya ait zemin etüt raporları, mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerin ve hesapların idaremize sunulması,

                                                                  4) Taşınmazın varsa tapu kaydındaki takyidatların kaldırılması, yer teslimi tarihinden itibaren taşınmazın varsa üzerindeki yapının/yapıların her türlü güvenlik önleminin ve gerekli tedbirlerin yüklenici tarafından alınması, ifraz-tevhid terk vb. işlemler ile uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve bu izin ve onaylar doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülmeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masraflarında yine yüklenici tarafından karşılanması,

                                                                  5) Taşınmazın onaylı inşaat projesinde, sözleşmeye esas ekspertiz raporunda belirtilen toplam inşaat alanına göre (imar durumu ve /veye uygulama projesi vb. nedenlerle) artma olması halinde, idaremize ihale oranında yansıtılması kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin "a" bendine göre kapalı teklif usulü (artırma ihalesi) ile kat karşılığı inşaat işi.

Tahmin Edilen Bedel                              :  7.470.351,00- TL

Geçici Teminat Miktarı                           :  224.110,53-TL

İhale Dokümanlarının

(Görüleceği ve Satın alınacağı)

Adres                                                     :  Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kamberiye Mah. Kadri Eroğan Cad. No: 8, 63040 6. Kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Haliliye/Şanlıurfa

                                                                  Tlf. 04143170026 Dahili: 7206

                                                                  e-mail: sanlıurfa@vgm.gov.tr.

                                                                  İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli                            :  100,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Adres                      :  Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kamberiye Mah. Kadri Eroğan Cad. No: 8, 63040 6. Kat Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Haliliye/Şanlıurfa

İhale Tarih ve Saati                                 :  17.08.2017 - 11:00

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER;

1 - İhale, yukarıda belirtilen yer-gün ve saatte toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 - İstekli, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacağı tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - İstekli; detayları şartnamesinde belirtilen aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunması gerekmektedir.

a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren şartname eki (Ek:1) örneğe uygun.

b) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

b-1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

b-2) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri: Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c-1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c-2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

d) Vekaletname: İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti

e) Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; İşbu ilanda belirtilen (Şartname eki (Ek-2) örneğe uygun olarak alınmış) tutarda geçici teminat mektubu veya Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Şanlıurfa Şubesinde bulunan (TR160001500158007277825070) IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu,

f) Ortak Girişim Beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartname eki (Ek:3) örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi

g) Banka Referans Mektubu: Tahmin edilen bedelin % 10' u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir şartname eki (Ek:4) örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge.

i) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair şartname eki (Ek:5) örneğine uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair 100,00 TL tutarında banka dekontu,

l) Yer Görme Formu: İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair, şartname eki (Ek:6) örneğine uygun Yer Görme Formu,

m) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki (EK-7) örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubu ve eki pay puan cetvelinin bulunduğu (İç zarf)

* Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

* Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

* Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm aşamalarında, nakit para ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak teklif edilen nakit para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır.

4 - Nakit geçici teminat ile ihale dokümanı satın alınma tutarının Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Şanlıurfa Şubesinde bulunan (TR160001500158007277825070) IBAN nolu hesabına dekontta işin adının açıkça yazılması suretiyle yatırılması gerekmektedir.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.

7 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7147/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Dikili Belediyesinden:

 

S.NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

ARSA

m2

MUHAMMEN

BEDEL

HİSSE

NİSPETİ

GEÇİCİ

 TEMİNAT

ŞARTNAME

BEDEL

İHALE

TÜRÜ

İHALE

SAATİ

İHALE

TARİHİ

AÇIKLAMA

1

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

577

3

1.380,00

1.620.015,00 TL

TAM

48.600,45 TL

100,00 TL

AÇIK

14:00

17.08.2017

 

2

İZMİR

DİKİLİ

ÇANDARLI

577

2

956

1.135.250,00 TL

TAM

34.057,50 TL

100,00 TL

AÇIK

14:15

17.08.2017

 

3

İZMİR

DİKİLİ

İSMETPAŞA

579

1

1.217,00

1.049.662,50 TL

TAM

31.489,88 TL

100,00 TL

AÇIK

14:30

17.08.2017

 

 

1 - Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2 - Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3 - Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

A- Gerçek Kişilerden;

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

d) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Vekaleten katılıyor ise 2017 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

f) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

g) İhale Doküman Bedeli Makbuzu

B- Tüzel Kişilerden;

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

c) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

d) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

e) İmza Sirküsü (Noterden)

f) Vekaleten katılıyor ise 2017 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

g) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

h) İhale Doküman Bedeli Makbuzu

ı) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

5 - Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına’ yatırılacaktır.

Şartname 100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

6 - İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

7 - İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

8 - İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.

9 - İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

10 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

11 - Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

12 - Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7151/1-1