5 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30145

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


125 ADET HASTABAŞI MONİTÖR VE 10 ADET MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF BÖLGELERDE OG ELEKTRİK ENERJİ İHTİYACI VE ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:


ANKARA BATI KAN BAĞIŞ MERKEZİ YENİ HİZMET BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE MOBİLYA, ODA İSİMLİKLERİ, KAT TANIMLAMA PANOLARI VE RAF SİSTEMLERİ MALZEMELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


AFYONKARAHİSAR LOKOMOTİF ARAÇ BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜNE (250) TON, TAVŞANLI LOKOMOTİF ARAÇ BAKIM DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE (200) TON OLMAK ÜZERE TOPLAM (450) TON PATİNAJ KUMU (TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:


2017/2018 KAMPANYA DÖNEMİ ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE VE AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ŞEKERİN AMBARLARA İSTİFLENMESİ VE AMBARLARDA BULUNAN ŞEKERİN VASITALARA YÜKLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


FABRİKAMIZ YENİŞEHİR ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİĞİNİN BARCIN, İNEGÖL VE YENİŞEHİR KANTARLARI ŞEKER PANCARI ALIM VE GÖNDERME İŞLERİ İLE İLGİLİ İŞ GÜCÜ TEMİNİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı Yeni Nesil Güvenlik Duvarı, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik ve idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve idari şartnameler ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.08.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik ve idari şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7049/1-1


125 ADET HASTABAŞI MONİTÖR VE 10 ADET MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı "125 adet Hastabaşı Monitör ve 10 adet Merkezi Monitör Sistemi", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140- TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/08/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7050/1-1


MUHTELİF BÖLGELERDE OG ELEKTRİK ENERJİ İHTİYACI VE ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

Muhtelif Bölgelerde OG Elektrik Enerji İhtiyacı ve Altyapı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/372106

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  AYVALI MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CAD. AFRA SOKAK NO: 1/A 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  3122942000 - 3122942279

c) Elektronik Posta Adresi                  :  temu@etimaden.gov.tr

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  5 adet OG trafo merkezi, alçak gerilim dağıtımı, saha aydınlatması ve elektrik altyapı yapılması.

                                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı Yer                                :  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Seyitgazi/ESKİŞEHİR

c) İşe Başlama Tarihi                          :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin Süresi                                       :  Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A06010 Etlik - Keçiören ANKARA

b) Tarihi ve Saati                                 :  06.09.2017 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan D.III grubu ile D.IV grubu işler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tesis Mühendislik Hizmetleri Dai. Bşk. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e - imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

6983/1-1


ANKARA BATI KAN BAĞIŞ MERKEZİ YENİ HİZMET BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE MOBİLYA, ODA İSİMLİKLERİ, KAT TANIMLAMA PANOLARI VE RAF SİSTEMLERİ MALZEMELERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu (Ankara) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü bağlısı Ankara Batı Kan Bağış Merkezi yeni hizmet binasının ihtiyacı olan “Ankara Batı Kan Bağış Merkezi Yeni Hizmet Binası Mobilya Oda İsimlikleri Kat Tanımlama Panoları ve Raf Sistemleri Malzemeleri” alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 06.09.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 06.09.2017 günü saat 14.00’de “Türk Kızılayı Cd. No: 1 06790 Etimesgut/ ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’ den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

7046/1-1


AFYONKARAHİSAR LOKOMOTİF ARAÇ BAKIM ATELYE MÜDÜRLÜĞÜNE (250) TON, TAVŞANLI LOKOMOTİF ARAÇ BAKIM DEPO MÜDÜRLÜĞÜNE (200) TON OLMAK ÜZERE TOPLAM (450) TON PATİNAJ KUMU (TEKNİK ŞARTNAMESİNE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2017/382702

İdarenin                                     :

a) Adresi                                    :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44

c) Elektronik Posta Adresi         :  afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Lokomotif Araç Bakım Atelye Müdürlüğüne (250) ton, Tavşanlı Lokomotif Araç Bakım Depo Müdürlüğüne (200) ton olmak üzere toplam (450) patinaj kumu (Teknik Şartnamesine göre) alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 18/08/2017 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6998/1-1


2017/2018 KAMPANYA DÖNEMİ ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE VE AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Şeker Ambarı Ambalajlama, İstif, Tahmil ve Tahliye hizmeti alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/390242

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Yeni Şehir Mah. Çevreyolu Cad. No: 18/36360 - Merkez/ KARS

b) Telefon ve faks numarası             :  0 474 213 57 21 / 0 474 213 57 33

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1) Yaklaşık 14.750 ton (±% 20) üretilecek kristal şekerin ambalajlanması ve istiflenmesi, kampanya süresince 42 işçi çalıştırılacaktır. (yaklaşık 56 gün kampanya)

                                                            2) Şeker ambarındaki mevcut kristal torba şekerin tahmil ve tahliye işleri; 12 ay süreyle 3 işçi çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı yer                              :  Kars Şeker Fabrikası Şeker Ambarı

c) İşin süresi                                    :  12 ay 3 kişi, 56 gün kampanyada 42 kişi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  15.08.2017 Salı Saat - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: Şartnamede belirtilmiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 15.08.2017 saat 14:00’e kadar Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

11 - İhalemiz Açık İhale Usulü ile yapılacak olup, ihaledeki tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde yüksek olması halinde ihaleye pazarlık veya açık eksiltme usulü ile devam edilebilir.

12 - İhale konusu Hizmet alımı (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

7143/1-1


ŞEKERİN AMBARLARA İSTİFLENMESİ VE AMBARLARDA BULUNAN ŞEKERİN VASITALARA YÜKLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya döneminde, kampanyada üretilen 120.000 ton şekerin ambarlara istiflenmesi ve ambarlarda bulunan 120.000 ton şekerin vasıtalara yüklenmesi, Fabrikamız malzeme ambarına gelecek ve ambarımızdan başka bir yere gönderilecek malzemelerin tahmil ve tahliyesi İşi Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/387481

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bursa Karayolu 4 Km   Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon No                         :  0 266 865 19 40

c) Faks No                              :  0 266 865 26 05

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızda 2017-2018 kampanya döneminde üretilecek Kristal Şekerin istife alınması, satış amacıyla kamyonlar yüklenmesi, diğer fabrika ile depolara giden veya gelen şekerlerin yüklenmesi ve boşaltılması. Kampanya sonrası şekerin satışa verilmesi, kamyonlara yüklenmesi, Avarya şekerlerin toplanması, rafineriye verilmesi ambarların temizliği ile Fabrikamız malzeme ambarına gelecek ve ambarımızdan başka bir yere gönderilecek malzemelerin tahmil ve tahliyesi

b) Yapılacağı Yer                   :  Susurluk Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  İşe Başlanmasını Müteakip 365 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  22.08.2017 Saat 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7025/1-1


FABRİKAMIZ YENİŞEHİR ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİĞİNİN BARCIN, İNEGÖL VE YENİŞEHİR KANTARLARI ŞEKER PANCARI ALIM VE GÖNDERME İŞLERİ İLE İLGİLİ İŞ GÜCÜ TEMİNİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Fabrikamız Yenişehir Ziraat Bölge Şefliğinin Barcın, İnegöl ve Yenişehir Kantarları Şeker Pancarı Alım ve Gönderme İşleri İle İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/387194

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bursa Karayolu 4 Km   Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon No                         :  0 266 865 19 40

c) Faks No                              :  0 266 865 26 05

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2017-2018 Kampanya döneminde teşekkülümüz tarafından üreticilere sözleşmeli olarak üretimi yaptırılan şeker pancarının kantarda alımı, tartımı, firesinin belirlenmesi, silolanması, siloya alınan pancarların muhafazası, yükleme yapılarak fabrikaya gönderilmesi, bedele esas şeker varlığının belirlenmesi için numune alınması, bunlara bağlı bütün işlerin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi, kullanılacak bilgisayar, loadcel indikatör, kantar tablası malzemelerin temizlik ve bakımı ile çalışma mahallinin temizliğinin 30 kişi ile yapılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Susurluk Şeker Fabrikası Yenişehir Bölge Şefliğine bağlı Barcın, İnegöl ve Yenişehir Kantarları

c) İşin Süresi                          :  Susurluk Şeker Fabrikası 2017/2018 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  21.08.2017 Saat 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4.Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7026/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti, Belediyemize ait ekte yazılı listede yer alan taşınmaz / taşınmazlar; “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 69. Maddesine istinaden ve 29.09.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan; ‘’Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğine” göre ihale edilerek, İdari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre “Taşınmaz Satışı İlan Listesinde” belirlenen bedeller üzerinden peşin; toptan satışının yapılmasına, peşin toptan satışa talep olmaması halinde, %50’si peşin %50’si 24 eşit taksitle (Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcısı üzerinden TÜFE Farkı uygulanmak kaydı ile) satışının yapılmasına, her iki satışın gerçekleşmemesi halinde ise perakende olarak peşin olarak satış yapılacaktır.

1 - İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve “Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini” 1.000,00.- ¨. (BinTürklirası) ücret karşılığında en geç 16/08/2017 Çarşamba günü, saat 16:00’ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

2 - Artırma ve İhale; 17/08/2017 Perşembe günü, Saat 14.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 18 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Teklif mektupları, en geç 17/08/2017 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

5 - Toptan veya perakende satışlarda; İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç), KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6 - %50’ si peşin %50’si 24 eşit taksitle (Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcısı üzerinden TÜFE Farkı uygulanmak kaydı ile) satışta ise ilk satış bedelinin % 50’si, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç), KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. %50’si de 24 eşit taksitle Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcısı üzerinden TÜFE Farkıyla Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına ödeme yapılacaktır. Ödenen miktar kadar ALICI adına tapu devri yapılacak olup, kalan %50’sine tekabül eden kısmına % 6 kesin teminat mektubu verilecektir.

7 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’ nin ONAY’ ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

 

İDARENİN ADI

:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM

:

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES

:

EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE / ANKARA

TELEFON

:

0 312 507 25 60

FAX

:

0 312 507 26 11

İlan olunur.

 

_İCMAL_

SIRA NO

İLÇE

MEVKİİ

ADA / PARSEL

BLOK

NİTELİK

DAİRE TİPİ

TOPLAM ADET SAYISI

MUHAMMEN BEDEL (TL.)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL.)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

Mesken

1+1

215

70.920.764,80

2.127.622,94

17.08.2017

14.00

2

Mesken

2+1

141

3

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

B1

Mesken

2+1

85

45.758.654,25

1.372.759,63

17.08.2017

14.00

4

Mesken

2,5+1

1

5

Mesken

3+1

61

6

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

C1

Mesken

3+1

33

27.417.547,35

822.526,42

17.08.2017

14.00

7

Mesken

4+1

29

8

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

C2

Mesken

3+1

7

6.135.349,50

184.060,49

17.08.2017

14.00

9

Mesken

4+1

7

10

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

E2

Mesken

2+1

1

32.273.787,25

968.213,62

17.08.2017

14.00

11

Mesken

2,5+1

1

12

Mesken

3+1

93

GENEL TOPLAM

 

674

182.506.103,15

5.475.183,09

17.08.2017

14.00

 

FİYAT LİSTESİ

Sıra No

İlçesi

Mahalle

Ada/ Parsel

Blok

Katı

Bağımsız Bölüm No

Oda Sayısı

Niteliği

Daire Net Alanı (m²)

Daire Brüt Alanı (m²)

Arsa Payı

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

1

1

2+1

Mesken

104,32

124,66

55

/

85.888

316.636,40

9.499,09

17.08.2017

14.00

2

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

2

1+1

Mesken

73,04

85,85

39

/

85.888

218.059,00

6.541,77

17.08.2017

14.00

3

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

3

1+1

Mesken

73,45

86,97

39

/

85.888

220.903,80

6.627,11

17.08.2017

14.00

4

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

4

1+1

Mesken

72,60

85,85

39

/

85.888

218.059,00

6.541,77

17.08.2017

14.00

5

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

5

2+1

Mesken

104,19

124,66

54

/

85.888

316.636,40

9.499,09

17.08.2017

14.00

6

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

6

2+1

Mesken

98,93

118,76

51

/

85.888

301.650,40

9.049,51

17.08.2017

14.00

7

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

7

1+1

Mesken

51,98

62,29

26

/

85.888

158.216,60

4.746,50

17.08.2017

14.00

8

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

8

1+1

Mesken

52,74

63,35

26

/

85.888

160.909,00

4.827,27

17.08.2017

14.00

9

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

9

1+1

Mesken

52,08

62,00

26

/

85.888

157.480,00

4.724,40

17.08.2017

14.00

10

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

10

2+1

Mesken

99,04

118,49

51

/

85.888

300.964,60

9.028,94

17.08.2017

14.00

11

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

2

11

2+1

Mesken

78,91

95,35

38

/

85.888

243.142,50

7.294,28

17.08.2017

14.00

12

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

12

1+1

Mesken

52,06

62,00

25

/

85.888

158.100,00

4.743,00

17.08.2017

14.00

13

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

13

1+1

Mesken

52,74

63,35

26

/

85.888

161.542,50

4.846,28

17.08.2017

14.00

14

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

14

1+1

Mesken

51,98

62,29

25

/

85.888

158.839,50

4.765,19

17.08.2017

14.00

15

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

15

2+1

Mesken

78,86

95,35

38

/

85.888

243.142,50

7.294,28

17.08.2017

14.00

16

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

16

2+1

Mesken

78,86

95,35

38

/

85.888

243.142,50

7.294,28

17.08.2017

14.00

17

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

17

1+1

Mesken

51,98

62,29

26

/

85.888

158.839,50

4.765,19

17.08.2017

14.00

18

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

18

1+1

Mesken

52,74

63,35

26

/

85.888

161.542,50

4.846,28

17.08.2017

14.00

19

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

19

1+1

Mesken

52,06

62,00

25

/

85.888

158.100,00

4.743,00

17.08.2017

14.00

20

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

20

2+1

Mesken

78,91

95,35

38

/

85.888

243.142,50

7.294,28

17.08.2017

14.00

21

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

3

21

2+1

Mesken

78,91

95,35

38

/

85.888

243.619,25

7.308,58

17.08.2017

14.00

22

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

22

1+1

Mesken

52,06

62,00

25

/

85.888

158.410,00

4.752,30

17.08.2017

14.00

23

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

23

1+1

Mesken

52,74

63,35

26

/

85.888

161.859,25

4.855,78

17.08.2017

14.00

24

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

24

1+1

Mesken

51,98

62,29

25

/

85.888

159.150,95

4.774,53

17.08.2017

14.00

25

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

25

2+1

Mesken

78,86

95,35

38

/

85.888

243.619,25

7.308,58

17.08.2017

14.00

26

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

26

2+1

Mesken

78,86

95,35

38

/

85.888

243.619,25

7.308,58

17.08.2017

14.00

27

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

27

1+1

Mesken

51,98

62,29

26

/

85.888

159.150,95

4.774,53

17.08.2017

14.00

28

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

28

1+1

Mesken

52,74

63,35

26

/

85.888

161.859,25

4.855,78

17.08.2017

14.00

29

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

29

1+1

Mesken

52,06

62,00

25

/

85.888

158.410,00

4.752,30

17.08.2017

14.00

30

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

30

2+1

Mesken

78,91

95,35

38

/

85.888

243.619,25

7.308,58

17.08.2017

14.00

31

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

4

31

2+1

Mesken

78,91

95,35

39

/

85.888

244.096,00

7.322,88

17.08.2017

14.00

32

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

32

1+1

Mesken

52,06

62,00

26

/

85.888

158.720,00

4.761,60

17.08.2017

14.00

33

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

33

1+1

Mesken

52,74

63,35

26

/

85.888

162.176,00

4.865,28

17.08.2017

14.00

34

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

34

1+1

Mesken

51,98

62,29

26

/

85.888

159.462,40

4.783,87

17.08.2017

14.00

35

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

35

2+1

Mesken

78,86

95,35

39

/

85.888

244.096,00

7.322,88

17.08.2017

14.00

36

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

36

2+1

Mesken

78,86

95,35

39

/

85.888

244.096,00

7.322,88

17.08.2017

14.00

37

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

37

1+1

Mesken

51,98

62,29

26

/

85.888

159.462,40

4.783,87

17.08.2017

14.00

38

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

38

1+1

Mesken

52,74

63,35

26

/

85.888

162.176,00

4.865,28

17.08.2017

14.00

39

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

39

1+1

Mesken

52,06

62,00

26

/

85.888

158.720,00

4.761,60

17.08.2017

14.00

40

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

40

2+1

Mesken

78,91

95,35

39

/

85.888

244.096,00

7.322,88

17.08.2017

14.00

41

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

5

41

2+1

Mesken

82,21

99,05

41

/

85.888

254.558,50

7.636,76

17.08.2017

14.00

42

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

42

1+1

Mesken

52,06

62,00

26

/

85.888

159.340,00

4.780,20

17.08.2017

14.00

43

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

43

1+1

Mesken

52,74

63,35

26

/

85.888

162.809,50

4.884,29

17.08.2017

14.00

44

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

44

1+1

Mesken

51,98

62,29

26

/

85.888

160.085,30

4.802,56

17.08.2017

14.00

45

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

45

2+1

Mesken

82,16

99,05

41

/

85.888

254.558,50

7.636,76

17.08.2017

14.00

46

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

46

2+1

Mesken

82,16

99,05

41

/

85.888

254.558,50

7.636,76

17.08.2017

14.00

47

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

47

1+1

Mesken

51,98

62,29

26

/

85.888

160.085,30

4.802,56

17.08.2017

14.00

48

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

48

1+1

Mesken

52,74

63,35

26

/

85.888

162.809,50

4.884,29

17.08.2017

14.00

49

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

49

1+1

Mesken

52,06

62,00

26

/

85.888

159.340,00

4.780,20

17.08.2017

14.00

50

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

50

2+1

Mesken

82,21

99,05

41

/

85.888

254.558,50

7.636,76

17.08.2017

14.00

51

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

6

51

2+1

Mesken

82,21

99,05

41

/

85.888

255.549,00

7.666,47

17.08.2017

14.00

52

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

52

1+1

Mesken

52,06

62,00

26

/

85.888

159.960,00

4.798,80

17.08.2017

14.00

53

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

53

1+1

Mesken

52,74

63,35

26

/

85.888

163.443,00

4.903,29

17.08.2017

14.00

54

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

54

1+1

Mesken

51,98

62,29

26

/

85.888

160.708,20

4.821,25

17.08.2017

14.00

55

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

55

2+1

Mesken

82,16

99,05

41

/

85.888

255.549,00

7.666,47

17.08.2017

14.00

56

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

56

2+1

Mesken

82,16

99,05

41

/

85.888

255.549,00

7.666,47

17.08.2017

14.00

57

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

57

1+1

Mesken

51,98

62,29

26

/

85.888

160.708,20

4.821,25

17.08.2017

14.00

58

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

58

1+1

Mesken

52,74

63,35

27

/

85.888

163.443,00

4.903,29

17.08.2017

14.00

59

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

59

1+1

Mesken

52,06

62,00

26

/

85.888

159.960,00

4.798,80

17.08.2017

14.00

60

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

60

2+1

Mesken

82,21

99,05

41

/

85.888

255.549,00

7.666,47

17.08.2017

14.00

61

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

7

61

2+1

Mesken

82,21

99,05

42

/

85.888

255.549,00

7.666,47

17.08.2017

14.00

62

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

62

1+1

Mesken

52,06

62,00

26

/

85.888

159.960,00

4.798,80

17.08.2017

14.00

63

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

63

1+1

Mesken

52,74

63,35

27

/

85.888

163.443,00

4.903,29

17.08.2017

14.00

64

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

64

1+1

Mesken

51,98

62,29

26

/

85.888

160.708,20

4.821,25

17.08.2017

14.00

65

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

65

2+1

Mesken

82,16

99,05

41

/

85.888

255.549,00

7.666,47

17.08.2017

14.00

66

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

66

2+1

Mesken

82,16

99,05

41

/

85.888

255.549,00

7.666,47

17.08.2017

14.00

67

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

67

1+1

Mesken

51,98

62,29

27

/

85.888

160.708,20

4.821,25

17.08.2017

14.00

68

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

68

1+1

Mesken

52,74

63,35

27

/

85.888

163.443,00

4.903,29

17.08.2017

14.00

69

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

69

1+1

Mesken

52,06

62,00

26

/

85.888

159.960,00

4.798,80

17.08.2017

14.00

70

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

70

2+1

Mesken

82,21

99,05

42

/

85.888

255.549,00

7.666,47

17.08.2017

14.00

71

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

8

71

2+1

Mesken

82,21

99,05

42

/

85.888

256.539,50

7.696,19

17.08.2017

14.00

72

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

72

1+1

Mesken

52,06

62,00

26

/

85.888

160.580,00

4.817,40

17.08.2017

14.00

73

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

73

1+1

Mesken

52,74

63,35

27

/

85.888

164.076,50

4.922,30

17.08.2017

14.00

74

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

74

1+1

Mesken

51,98

62,29

26

/

85.888

161.331,10

4.839,93

17.08.2017

14.00

75

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

75

2+1

Mesken

82,16

99,05

41

/

85.888

256.539,50

7.696,19

17.08.2017

14.00

76

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

76

2+1

Mesken

82,16

99,05

41

/

85.888

256.539,50

7.696,19

17.08.2017

14.00

77

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

77

1+1

Mesken

51,98

62,29

27

/

85.888

161.331,10

4.839,93

17.08.2017

14.00

78

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

78

1+1

Mesken

52,74

63,35

27

/

85.888

164.076,50

4.922,30

17.08.2017

14.00

79

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

79

1+1

Mesken

52,06

62,00

26

/

85.888

160.580,00

4.817,40

17.08.2017

14.00

80

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

80

2+1

Mesken

82,21

99,05

42

/

85.888

256.539,50

7.696,19

17.08.2017

14.00

81

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

9

81

2+1

Mesken

82,21

99,05

42

/

85.888

256.539,50

7.696,19

17.08.2017

14.00

82

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

82

1+1

Mesken

52,06

62,00

26

/

85.888

160.580,00

4.817,40

17.08.2017

14.00

83

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

83

1+1

Mesken

52,74

63,35

27

/

85.888

164.076,50

4.922,30

17.08.2017

14.00

84

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

84

1+1

Mesken

51,98

62,29

26

/

85.888

161.331,10

4.839,93

17.08.2017

14.00

85

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

85

2+1

Mesken

82,16

99,05

41

/

85.888

256.539,50

7.696,19

17.08.2017

14.00

86

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1

86

2+1

Mesken

82,16

99,05

41

/

85.888

256.539,50

7.696,19

17.08.2017

14.00

87

ÇANKAYA

İLKBAHAR

29634/6

A1