3 Ağustos 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30143

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Rekabet Kurumundan:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesinden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGATTIR

MUHATABI   :  Kozlar İnş. Ltd. Şti.

ADRESİ          :  Bilinmiyor

Yaşamkent Mahallesi, İmarın 43673 ada 7 sayılı parseli üzerinde bulunan yapı ile ilgili Belediye Encümenince alınan 04.07.2017 gün ve 2485 sayılı karar ile yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilmemesi nedeniyle alınan kararın tarafınıza tebliği mümkün olmamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

6878/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

64469 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6953/1-1

—————

İvedik Mahallesi 44668 ada 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6954/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_3.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_4.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_5.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_7.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\ŞABLON_Sayfa_8.jpg


Rekabet Kurumundan:

REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

1 - (18 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,

2 - (6 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,

3 - (4 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Sınava katılacak olan adayların;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmaları,

4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması,

5) Son başvuru tarihi itibariyle 2017 Kamu Personel Seçme Sınavından:

a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az (85) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (360) kişi içerisinde bulunmaları,

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5, KPSS P6 veya KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (120 ) kişi içerisinde bulunmaları,

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan türünden en az (85) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmaları gerekmektedir.

5 inci madde çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

SINAVLAR

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.

1 - Yazılı Sınav: Sınav 16.09.2017 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava ilişkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

Sınav Konuları: Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.

- İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.

- HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler).

- İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.

- BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.

- YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.

2 - Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı sınavın ağırlığı %60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam (28) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır.

SINAVA BAŞVURU

Sınava katılmak isteyen adaylar 01.08.2017 - 22.08.2017 tarihleri arasında www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır. (Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin asıl/onaylı suretleri sınavlarda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

ADRES:

                   Rekabet Kurumu Başkanlığı

                   Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No: 9 06800 Bilkent/ANKARA

TELEFON:

Bilgi İçin          :  (0312) 291 4234 - 4216

Teknik Destek  :  (0312) 291 4340 - 4341

6972/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Batı Dil. ve Edeb.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

*1

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

*2

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Makina Müh.

Konstrüksiyon

Profesör

1

1

*3

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Profesör

1

1

*4

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Ebelik

Ebelik

Doçent

3

1

*5

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Temel Tıp Bil.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

*6

Temel Tıp Bil.

Tıbi Biyoloji

Profesör

1

1

*7

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Ruh. Sağ. ve Hast.

Profesör

1

1

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Enerji Sis. Müh.

Yenilenebilir Enerji

Profesör

1

1

*8

 

*1. Dil ve Kültür ilişkisi konularında çalışması olmak.

*2. Osmanlı modernleşmesi üzerine çalışmaları olmak.

*3. Polimerler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

*4. Osmanlı Mimarisi ve Mimarlık Örgütlenmesi konusunda çalışmış olmak.

*5. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında çalışmaları olmak.

*6. Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.

*7. Tıbbi Biyolojiden doçentlik almış olmak.

*8. Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6991/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/3628) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör kadrosu devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (6 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 6 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, doçentlik belgesi ve özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarının listeleriyle birer örneklerini, özgeçmişlerini içeren (4 takım) yayın dosyaları ve özgeçmişleriyle yayın listelerinin bulunduğu 4 adet CD ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1 - İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3 - Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4 - Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5 - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6 - Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7 - Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8 - Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

9 - Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi : 17/08//2017 mesai bitimine kadardır.

 

KADRO NO

KADRO UNVAN

DERECE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

3

Profesör

1

Makine Mühendisliği/Termodinamik

1

1106

Doçent

3

Gıda Mühendisliği/Gıda Bilimleri

1

Aroma maddelerinin biyoteknolojik yöntemlerle üretimi ve duyusal analizler konularında çalışmalar yapmış olmak.

1121

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği/Yapı

1

1122

Doçent

2

Kimya Mühendisliği/Proses ve Reaktör Tasarımı

1

179

Yardımcı Doçent

1

İnşaat Mühendisliği/Yapı

1

689

Yardımcı Doçent

1

Gıda Mühendisliği/Gıda Teknolojisi

1

Kayısı işlemede ultraviyole ışın teknolojisi ve modifiye atmosfer paketleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

1162

Yardımcı Doçent

5

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği/

Malzeme Bilimi

1

Patlamalı kaynak yöntemiyle üretilen kompozit malzemelerde yorulma konusunda çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

1079

Profesör

1

Temel Tıp Bilimleri/ Tıbbi Biyokimya

1

1077

Profesör

1

Temel Tıp Bilimleri/ Fizyoloji

1

892

Yardımcı Doçent

4

Temel Tıp Bilimleri/ Anatomi

1

992

Yardımcı Doçent

4

Temel Tıp Bilimleri/ Tıp Eğitimi

1

1020

Yardımcı Doçent

4

Dahili Tıp Bilimleri/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

990

Yardımcı Doçent

3

Dahili Tıp Bilimleri/ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

1

Bilişsel içgörü ve dürtüsellik üzerine çalışmaları olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

1146

Doçent

1

Bankacılık ve Finans/Bankacılık ve Finans

1

1088

Yardımcı Doçent

3

Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü

1

"Tersine Lojistik Maliyetlerinin Hesaplanması ve Türkiye Muhasebe Standartları" konularında çalışmaları olmak.

1089

Yardımcı Doçent

4

Bankacılık ve Finans Bölümü

1

İstatistik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Veri Zarflama Analizi konusunda çalışmaları olmak.

1090

Yardımcı Doçent

5

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

1

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Çift dizi uzayları, çift seriler ve dört boyutlu matrisin etki alanı ile ilgili çalışmalarının bulunması.

1091

Yardımcı Doçent

5

Uluslararası Ticaret Bölümü

1

Yüksek lisans ve doktorayı istatistik bölümünde yapmış olmak ve bilgi teorisi ile dayanıklı istatistik konularında çalışmaları olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

1158

Yardımcı Doçent

3

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

1

Yüksek lisans ve doktorayı Tekstil Mühendisliği alanında yapmış olmak. İçi boş iplikler ve kumaşların konfor özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

1137

Doçent

1

Tarih/Yakınçağ Tarihi

1

1032

Yardımcı Doçent

5

Sanat Tarihi/Türk İslam Sanatı

1

344

Yardımcı Doçent

1

Sosyoloji/Genel Sosyoloji ve Metodoloji

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

84

Profesör

1

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi/Matematik Eğitimi

1

153

Profesör

1

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi

1

1123

Doçent

3

Temel Eğitim Bölümü/Okul Öncesi Eğitimi

1

379

Yardımcı Doçent

1

Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

901

Doçent

1

Spor Yöneticiliği

1

1049

Yardımcı Doçent

4

Spor Yöneticiliği

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

1016

Profesör

1

Radyo Televizyon ve Sinema/Radyo Televizyon

1

756

Yardımcı Doçent

1

Radyo Televizyon ve Sinema/Sinema

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

745

Doçent

1

Felsefe ve Din Bilimleri/Din Bilimleri

1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

113

Yardımcı Doçent

2

Seramik Bölümü/Seramik Anasanat Dalı

1

23

Yardımcı Doçent

1

Seramik Bölümü/Seramik Anasanat Dalı

1

6800/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 25. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Mühendislik Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü-Kanser Biyolojisi ve Genetiği Alanı

Profesör

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Doçent

2

Ticari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Finans Bölümü - Finans Alanı

Doçent

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doçent

1

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuracak olan adayların; Osteoporoz ve İmplant konusunda çalışmaları olması beklenmektedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Doçent kadrosuna başvuracak olan adayların “Nanoyapılar ve optik özelliklerinin sayısal analizi” alanında deneyimli olmaları beklenmektedir. Ticari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Finans Bölümü, Finans alanına başvuracak adayların “Şirket Birleşmeleri ve Satın almaları, Yatırım ve Portföy Yönetimi ve Finansal Ürün Geliştirme” konusunda akademik tecrübeye sahip olmaları beklenmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

6968/1-1


Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi;

• 2 adet vesikalık fotoğraf;

• SGK Hizmet Dökümü;

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

• Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Makine Mühendisliği

Profesör Doktor

2

Makine Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Doçentliğini Makine Mühendisliği Alanında Almış Olmak.

Temel Bilimler

Doçent Doktor

1

Matematik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doçentliğini Matematik Alanında Almış Olmak.

Yardımcı Doçent

1

Matematik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını Matematik Alanında Yapmış Olmak.

Yardımcı Doçent

1

Fizik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını Fizik Alanında Yapmış Olmak.

Yardımcı Doçent

1

Kimya Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını Kimya Alanında Yapmış Olmak.

Elektrik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Elektrik, Elektrik - Elektronik, Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını İlgili Alanlarda Yapmış Olmak.

Yazılım Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını İlgili Alanlarda Yapmış Olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Doktorasını İlgili Alanlarda Yapmış Olmak.

İnşaat Mühendisliği

Profesör Doktor

2

İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Alanında Almış Olmak.

Yardımcı Doçent

1

İnşaat Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını İnşaat Mühendisliği Alanında Almış Olmak.

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını Endüstri Mühendisliği Alanında Almış Olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yardımcı Doçent

2

İç Mimarlık veya Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını İlgili Alanlarda Yapmış Olmak.

Mimarlık

Doçent Doktor

1

Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doçentliğini Mimarlık Alanında Almış Olmak.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

Avrasya, Rusya, Uzak Doğu veya Afrika Konularında Akademik Çalışmalarında Bulunmuş Olmak Tercih Sebebidir.

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Dış Politika Analizi Alanlarında Ders Verebilmek Tercih Sebebidir.

7007/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ile İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin aşağıda belirtilen bölümlerine Profesör ve Doçent alımı için açılan kadrolara 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak akademik personel alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör adaylarının 6’şar, Doçent adaylarının ise 4’er takım bilimsel dosyaları ile birlikte aşağıdaki adrese şahsen veya posta ile başvurmaları beklenmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak olup başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

PROFESÖR VE DOÇENT ADAYLARI:

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İstanbul Şehir Üniversitesi, Dragos Kampüsü

Orhantepe Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 21

Kartal - İstanbul

T: 444 40 34

T: 0 216 559 90 00/Dahili: 9341

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Resmi Gazete ile günlük gazete ilan tarihlerinden, en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Başvuru Dilekçesi (Formu),

2 - Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 adet fotoğraf,

3 - YÖK formatında özgeçmiş,

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Türk uyruklu adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır),

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (Eğitim dili İngilizce olan programlarda ders verilecek ise KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması veya "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8.maddesinin 7.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin taşınıyor olması),

6 - Bilimsel yayınlar,

7 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

 

Fakülte

Bölüm

Uzmanlık Alanı

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Aile, Sosyal Demografi, Sosyal Politika ve Refah Devleti

Doçent

1

- Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak,

- İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak ve İngilizce yayın yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti bilim, 18. yüzyıl Osmanlı askeri ve diplomasi tarihi, Osmanlı askeri teknoloji tarihi ve erken modern dönem Osmanlı entellektüel tarihi

Doçent

1

- Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak,

- İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak ve İngilizce yayın yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Modern Osmanlı Tarihi ve Biyografi

Profesör

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Modern Türk-İslam Düşüncesi, Siyasal Düşünceler Tarihi

Profesör

1

- Doktorasını Siyaset Bilimi ve Uluslararası  İlişkiler alanında yapmış olmak,

- Alanında öncü çalışmalar yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat

Mikro İktisat Teorisi, Oyun Teorisi, Analitik Siyasi İktisat, Endüstriyel Organizasyon, Kamu Finansmanı

Profesör

1

- Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak,

- İngilizce iktisat dersleri verme ve yurt dışında çalışma tecrübesine sahip olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Para politikaları, Bankacılık, Sermaye Piyasaları

Profesör

1

- Doktorasını Bankacılık alanında yapmış olmak,

- Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış yayınlara sahip olmak,

- Yurt dışında çalışma tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Çip ve Test Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Fotovoltaik PV, Yakıt hücreleri, Nanoteknoloji, Biyomalzemeler ve Ürün Geliştirme

Doçent

1

- Doktorasını Malzeme Bilimi alanında yapmış olmak,

- İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak ve İngilizce yayın yapmış olmak,

- Yurt dışında çalışma tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi, Bilim ve Teknoloji Yönetimi

Profesör

1

6969/1-1


Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen özel şartları taşımaları ve durumlarının Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi’ne uygun olması gerekmektedir.

Adayların; http://www.konya.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönergesi'ne göre hazırlayacakları puan tablosunu dilekçeleri ile birlikte dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2 - 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgesi, puan tablosu, varsa yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

(Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, puan tablosu, askerlik durum belgesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6 - Mecburi hizmet yükümlülükleri olanların 2547 sayılı Kanun’un 35’inci maddesinin 3’üncü paragrafında belirtilen eş durumu ve sağlık mazeretlerine ilişkin belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8 - İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Türk Müziği Devlet Konservatuvarına başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

                   Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

                   Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

                   No: 12 Kat: 22   Selçuklu/KONYA

Telefon    :  0 332 221 06 21 - 22

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Profesör

1

1

Değerler psikolojisi ve eğitimi alanlarında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Elektron Paramaynetik Rezonans, IR, Raman spektroskopileri ve coumarinlerin moleküler modellemeleri alanlarında hem teorik hem de deneysel çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Moleküllerin ve paramanyetik merkezlerin yapılarının ve moleküler özelliklerinin hesapsal DFT, HF yöntemleriyle ve deneysel EPR, IR, UV spektroskopi teknikleriyle belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Profesör

1

1

Konjuge linoleik asit, pestisit ve antioksidanlar konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Antioksidanlar, sensor elektrot geliştirme ve gıdaların elektrokimyası konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Grafen içerikli elektrokimyasal kiral sensörler konusunda çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Optik ve elektrokimyasal yöntemlerle enantiyo seçici çalışmalar yapmış olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Gelir dağılımı ve yoksulluk çalışmaları alanlarında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Profesör

1

1

Finans alanından doçentliğini almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

1

Temporomandibüler eklem disfonksiyonlarının görüntüleme yöntemleriyle ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Meme-torasentez konusunda çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

Yoğun bakım uzmanı olup astım prevalansı hakkında çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

İnsan ve diğer canlı türleri kromozomları arasında karşılaştırmalı radyasyon hibrit gen haritalaması ile ilgili çalışması olmak.

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği

Maden İşletme

Profesör

1

1

Jeoloji Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yer bilimleri ve mühendisliği alanında doçent olmak. Maden sularının su kaynaklarına etkileri ve su kalitesinin insan sağlığına etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bilimleri

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Uygulamalı Matematik alanında doçent olmak. Fark denklemleri ve fark denklem sistemleri konularında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Romatolojik hastalıklarda iskemik modifiye albümin ile ateroskleroz arasındaki ilişki üzerine çalışması olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yardımcı Doçent

5

1

İbn-i Sina Epistemolojisinde Tasavvur ve Kanıtlama Teorisi, İbn Rüşd’de yöntem konularında çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe

Türk-İslam Düşüncesi

Yardımcı Doçent

5

1

Bernard Williams ve Ahlaki İlerlemecilik ve Faydacı düşünürlerde mutluluk problemi konularında çalışmaları olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

5

1

İngilizce ders verebilecek yeterliliğe sahip olmak, hızlı fermantasyonlu çözünür diyet lifleri alanında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Kimya alanında doktora yapmış olmak ve kimya öğretmeni adaylarının özyeterlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları konularında çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Sosyal bilgiler alanında doktorasını yapmış olmak, sosyal bilgiler öğretiminde sözlü tarih ve iyi vatandaşlık üzerine çalışmaları olmak.

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Engellilerde din eğitimi ve dini çocuk edebiyatı alanlarında çalışmaları olmak.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Geleneksel Türk Müziği

Türk Halk Müziği

Yardımcı Doçent

5

1

Singing voice handikap indeksi ve profesyonel ses adaylarında karşılaşılan sorunlar konularında çalışmaları olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Yardımcı Doçent

3

1

Finansal derinleşme iş çevrimi alanında çalışmaları olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Metastatik kolorektal kanserli hastalarda Bevacizumab temelli Frontine tedavisiyle ilgili çalışması olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Hipnoz ve Hipnoterapi konusunda deneyimli olmak.

Meram Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Nörofizyopatoloji alanında çalışması olmak.

Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Biyosistem Mühendisliği

Tarımsal Makine Sistemleri

Yardımcı Doçent

5

1

Tarım makinaları alanında doktora yapmış olmak. Diskli tip doğrudan ekim makinalarında gömücü ayak açılar üzerinde çalışmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

Meyve ve sebze ürünlerinin kurutulması ve biyoaktif gıda bileşenlerinin mikroenkap sülasyonu konusunda çalışmış olmak.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi

Yardımcı Doçent

3

1

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu, yüksek lisans ve doktorası İşletme alanından olmak. İnovasyon ve tedarik zinciri konularında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Yardımcı Doçent

3

1

Kök dentininin elastisite modülünü sonlu elemanlar stres analiz metodu ile inceleyen çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Moleküler toksikoloji, bakteri genetiği, antikanser ilaç mekanizmaları, topoizomeraz inhibitörleri, hücre kültürü konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Yardımcı Doçent

3

1

Tüketim kültürü ve sanat, göstergebilim ve tüketim kültürü, okul öncesi çocuk resimleri ve ilköğretimde araç-gereç kullanımı konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Seramik

Yardımcı Doçent

3

1

Seramik astar yapımında Konya kil örnekleri, insan figürlü İznik seramikleri, Klasik Osmanlı ve Osmanlı son döneminde seramik ve porselen alanlarında çalışmaları olmak.

6979/1-1


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, Doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

4 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

 

Adet

Derece

Adet

Derece

Adet

Derece

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Hidroksiapatit kaplamalar ve termal bariyer kaplamalar alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yurtdışında bir üniversite de en az 3 ay çalışmalara katılmış olmak.

En az 80 YDS puanına sahip olmak

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Makine Dinamiği ve Mekanik Titreşimler konusunda çalışma yapmış olmak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

 

Kaynak alanında çalışma yapmış olmak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

 

 

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Soğutucu Akışkanlar üzerine Çalışma yapmış olmak.

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

1

Enerji alanında Çalışma yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

 

 

1

2

Proje Yönetimi konusunda çalışmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

1

1

 

Biyoloji Bölümü

Botanik Anabilim Dalı

1

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

1

1

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

1

1

 

Fizik Bölümü

Nükleer Fizik Anabilim Dalı

1

1

 

Sosyoloji Bölümü

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

1

1

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

1

1

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

1

1

 

İŞLETME FAKÜLTESİ

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

1

1

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

İnsan Kaynakları Planlaması ve Geliştirlmesi Anabilim Dalı

1

1

 

Uluslararası Karşılaştırmalı İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı

1

2

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İletişim Tasarımı ve Medya Bölümü

İletişim Tasarımı ve Medya Anabilim Dalı

1

3

 

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1

Endokrinoloji Yan Dal Uzmanı Olmak

Nöroloji Anabilim Dalı

1

1

Guillain-Barre ve Migren konularında deneyimli olmak

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

1

1

PET-CT alanında deneyimli olmak.

Cerrahi Bilimler Bölümü 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

1

1

 

Üroloji Anabilim Dalı

1

1

Ürojinekoloji alanında en az 3 ay yurtdışı tecrübesi olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

1

1

Tüp bebek sertifikası olmak, en az 5 yıl aktif tüp bebek merkezinde deneyim sahibi olmak, Sağlık Bakanlığı Embriyoloji Kan Sorumlu Sertifikası olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

Tıpta Uzmanlık Belgesi olmak, En az 3 ay yurtdışı Simülasyonla Tıp Eğitimi Deneyimi olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Felsefesi Anabilim Dalı

1

1

 

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı

1

1

 

Tefsir Anabilim Dalı

1

1

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

1

2

 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı

1

2

Basketbol Branşı Alanında Uzmanlaşmış Olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ebelik Bölümü

 

Ebelik Anabilim Dalı

2

1

 

DEVLET KONSERVATUVARI

Temel Bilimler Bölümü

 

Temel Bilimler Anasanat Dalı

1

2

 

6959/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   35.09/861

Toplantı Tarihi ve No    : 12.07.2017-347                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 12.07.2017-8448                                                  İZMİR

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Dereköy mahallesi sınırları içerisinde İzmir Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen alanın tesciline yönelik Kurul Müdürlüğü'nün 24.04.2017 tarihli ve 1581 sayılı yazısı ile iletilmesi istenilen Kurum görüşleri ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2017 tarih ve 884 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Dereköy mahallesi, Dikengöz ve Kesmedağ Devlet Ormanı sınırları içerisinde bulunan, İzmir Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tescile önerilen alanın, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral durum haritası üzerinde köşe nokta koordinatları ve sınırları gösterildiği şekilde 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin tashih edildiği şekliyle uygun olduğuna, karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\1.jpg

6929/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  35.06/1542

Toplantı Tarihi ve No    : 13.07.2017-348                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 13.07.2017-8478                                                  FOÇA

İzmir ili, Foça ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kalecivarı Mevkiinde bulunan, tapunun 1249 ada, 3 numaralı parselinde şahıs mülkiyetine kayıtlı olan 625 m² yüzölçümlü taşınmaza ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.08.2014 tarihli ve 4261 sayılı kararı doğrultusunda A1-A2-A3-B1-B2-B3 numaralı plankarelerde ilgili Müze Müdürlüğünce gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonuçlarına yönelik hazırlanan İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.03.2017 tarihli ve 2836 sayılı yazısı eki İzmir Müze Müdürlüğü’nün 23.03.2017 tarihli ve 1218 sayılı yazısı ilişiğindeki 05.01.2017 tarihli Müze uzman raporu ve Foça Kazıları Başkanı Prof. Dr. Ömer ÖZYİĞİT’in 27.02.2017 tarihli görüş raporunun değerlendirilmesi sonucunda Kurulumuzca alınan 19.04.2017 tarihli ve 8068 sayılı karar ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2017 tarih ve 885 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, 19.04.2017 tarihli ve 8068 sayılı kararımız gereği taşınmaz Kurulumuzca yerinde incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Foça ilçesi, Atatürk Mahallesi, Kalecivarı Mevkiinde bulunan, tapunun 1249 ada, 3 numaralı parselinde kayıtlı olan, ilk olarak İzmir 1 Numaralı KTVKK’nun 09.09.1993 tarihli ve 4685 sayılı kararı ile tescillenen ve İzmir 2 Numaralı KVKBK’nun 08.03.2017 tarihli ve 7844 sayılı kararı ile son şeklini alan 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde yer alan, İzmir 1 Numaralı KTVKK’nun 25.12.1997 tarihli ve 6982 sayılı kararı ile uygun bulunan Foça I. Etap Koruma Revizyon İmar Planı kapsamındaki taşınmazda ilk aşamada ilgili Kazı Başkanlığınca bilimsel kazı çalışmaları olarak yürütülen, sonrasında 28.08.2014 tarihli ve 4261 sayılı kurul kararı doğrultusunda A1-A2-A3-B1-B2-B3 numaralı plankarelerde ilgili Müze Müdürlüğünce gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmalarında ana toprağa inilmiş olduğu anlaşıldığından çalışmaların bu aşamada yeterli olduğuna, söz konusu parselin ilgili Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü raporları önerileri doğrultusunda 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, bilimsel kazılar sonucunda ortaya çıkarılan mimari kalıntıların korunmasına yönelik koruma projesinin ilgili Kazı Başkanlığınca ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, kazı çukurları ve parsel çevresinde gerekli koruma önlemlerinin ilgili Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü denetiminde ilgilileri ve Belediyesince alınmasına, karar verildi.

 

6930/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   45.01/468

Toplantı Tarihi ve No    : 14.07.2017-349                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 14.07.2017-8483                                                  İZMİR

Manisa ili, Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 08.02.2017 tarihli ve 25685 sayılı yazısı ve ekleri; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 15.05.2017 tarihli ve 1811 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2017 tarihli ve 931 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın  kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ile 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

6931/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   36.00.429

Toplantı Tarihi ve No    : 25.07.2017-126                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.07.2017-1744                                                  KARS

Kars İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan 331 ada, 1,2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı, özel mülkiyete ait tescilli taşınmaza yönelik yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.11.2002 tarih ve 1307 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.05.2013 tarih ve 333 sayılı kararı, 24.07.2013 tarih ve 356 sayılı kararı, 25.02.2015 tarih ve 785 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18.07.2017 tarih ve 1166 raporu okundu.  Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Kars İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan 331 ada, 1,2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı, özel mülkiyete ait tescilli taşınmaza yönelik yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin; söz konusu tescilli taşınmaza yönelik izinsiz uygulamanın (dış cephe duvarlarına asılan tanıtım tabelaları ile tescilli taşınmazın bitişiğindeki taksi durağı) 15 gün içerisinde kaldırılmasına, aksi takdirde 2863 sayılı yasa kapsamda yasal işlemlerin başlatılacağına;

Karar verildi.

6932/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                    36.01.33

Toplantı Tarihi ve No    : 25.07.2017-126                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.07.2017-1738                                                  KARS

Kars İli, Akyaka İlçesi, Kayadöven Köyünde yer alan ve tapunun 101 ada 121,122 parsellerinde kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli mezarlığın, koruma alanının belirlenmesine, tescil fişinin güncellenmesine ve Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.10.2014 tarih ve 688 sayılı kararının düzeltilmesine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.10.2014 tarih ve 688 sayılı  kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.07.2017 tarih ve 1125 sayılı raporu okundu.  Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Kars İli, Akyaka İlçesi, Kayadöven Köyünde yer alan ve tapunun 101 ada 121,122 parsellerinde kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli mezarlığın, koruma alanının belirlenmesine, tescil fişinin güncellenmesine ve Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.10.2014 tarih ve 688 sayılı kararının düzeltilmesine ilişkin; Bahse konu Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.10.2014 tarih ve 688 sayılı kararında tescili mezarlık alan sehven 104 ada 8,11,12 parseller olarak tescil edildiğinden konulan tescil şerhinin kaldırılarak, yeni tescil şerhinin 101 ada, 121,122 parsellere konulmasına, söz konusu tescilli mezarlığın koruma alanının ekte bulunan koordinatlı kadastral haritadaki şekliyle  belirlenmesine ve yeni düzenlenen tescil fişinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince koruma grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli mezarlık ve koruma alanı içerisinde yapılacak herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;

Karar verildi.

 

6933/1-1

—————

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   75.00.140

Toplantı Tarihi ve No    : 25.07.2017-126                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.07.2017-1728                                                  KARS

Ardahan İli, Merkez İlçesi, Halilefendi Mahallesi, 138 ada, 8 parselde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan özel mülkiyete ait mezarlık ve yapı kalıntılarının tescil edilerek koruma grubunun ve koruma alanının belirlenmesine ilişkin; Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.05.2017 tarih ve 1051 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 13.06.2017 gün ve 940 sayılı sunum raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Ardahan İli, Merkez İlçesi, Halilefendi Mahallesi, 138 ada, 8 parselde yer alan ve herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan özel mülkiyete ait mezarlık ve yapı kalıntılarının tescil edilerek koruma grubunun ve koruma alanının belirlenmesine ilişkin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca tescil edilmesine, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince koruma grubunun I. grup olarak belirlenmesine, koruma alanının ise ekte koordinatlı kadastral haritada belirtildiği şekliyle kendi parsel sınırı olarak belirlenmesine ve söz konusu parselde herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;

Karar verildi.

 

6934/1-1


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\03-08-2017 PERŞEMBE\6986.jpg