29 Temmuz 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30138

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


GÜNEY ANADOLU (DİYARBAKIR) BÖLGE KAN MERKEZİ YENİ HİZMET BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE MOBİLYA, ODA İSİMLİKLERİ, KAT TANIMLAMA PANOLARI VE RAF SİSTEMLERİ MALZEMELERİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


HAVUZ TROMBOSİT SÜSPANSİYONLARININ BAKTERİYEL KONTAMİNASYON KONTROLÜ İÇİN OTOMATİZE BAKTERİYEL KÜLTÜR VE İDENTİFİKASYON SİSTEMİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


6 KALEM SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


30 KALEM PASLANMAZ ÇELİK HASTANE DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


14 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ İLE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN YÜKLENİCİ ELİYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


İPTAL İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HAM FABRİKA KISMINDA YAPILACAK OLAN YARDIMCI İŞÇİLİK HİZMETLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya Döneminde Kireç Ocağı Tesisinin Devreye Alınması, İşletilmesi ve Devreden Çıkarılması Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                :  2017/374371

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi       :  Yok

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :  Yok

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız 2017/2018 Kampanya döneminde Fabrikamızda kireç sütü üretmek için kurulan 2 adet 90 m3 kapasiteli KİREÇ OCAĞI TESİSİ’NİN sözleşme süresi içinde tam gün sürekli olarak her türlü hava ve işletme şartlarında; işletme kapasitesine uygun olarak, İdarece verilecek olan tesis işletme talimatlarına, laboratuar verilerine göre işletilmesi için 6 (Altı) kişi ile 4 (Dört) Ay süreyle hizmet alımı işidir. Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günleri; 15 gündür.

b) Yapılacağı yer                    :  Bor Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  2017/2018 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 6 Kişi ile 4 (Dört) Aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bor Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  14.08.2017 Pazartesi günü, Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet işleri kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6832/1-1


GÜNEY ANADOLU (DİYARBAKIR) BÖLGE KAN MERKEZİ YENİ HİZMET BİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE MOBİLYA, ODA İSİMLİKLERİ, KAT TANIMLAMA PANOLARI VE RAF SİSTEMLERİ MALZEMELERİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Güney Anadolu (Diyarbakır) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan “Güney Anadolu (Diyarbakır) Bölge Kan Merkezi Yeni Hizmet Binasında Kullanılmak üzere Mobilya, Oda İsimlikleri, Kat Tanımlama Panoları ve Raf Sistemleri Malzemeleri” alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ve “Hastaneler Cad. Kızılay İş Hanı Zemin Kat No: 2 Dağkapı/’’ adresindeki Güney Anadolu (Diyarbakır) Bölge Kan Merkezi’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 21.08.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir /Ankara” adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 21.08.2017 günü saat 14.00’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

6861/1/1-1


HAVUZ TROMBOSİT SÜSPANSİYONLARININ BAKTERİYEL KONTAMİNASYON KONTROLÜ İÇİN OTOMATİZE BAKTERİYEL KÜLTÜR VE İDENTİFİKASYON SİSTEMİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için Havuz Trombosit Süspansiyonlarının Bakteriyel Kontaminasyon Kontrolü için Otomatize Bakteriyel Kültür ve İdentifikasyon Sistemi alımı, İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 23.08.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 23.08.2017 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

6861/2/1-1


6 KALEM SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığı ihtiyacı 6 Kalem Spor Malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca belirlenen idari şartname, marka-model ve beden ölçülerine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ye ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/08/2017 günü, en geç saat 12:00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6856/1-1


30 KALEM PASLANMAZ ÇELİK HASTANE DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekimliği İhtiyacı "30 Kalem Paslanmaz Çelik Hastane Donanımları ", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/08/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6858/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler, iç ve dış piyasadan teknik şartnamesine uygun olarak ve Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTAR

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Dar Mekanizma

500.000 adet

Teknik Şartname

21.08.2017

Geniş Mekanizma

1.500.000 adet

Teknik Şartname

21.08.2017

Sırt Halkası

2.500.000 adet

Teknik Şartname

21.08.2017

Sıkıştırma Elemanı (Kompresör)

2.400.000 adet

Teknik Şartname

21.08.2017

Rado

4.500.000 adet

Teknik Şartname

21.08.2017

Pim (Perçin)

9.000.000 adet

Teknik Şartname

21.08.2017

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a. İstekliler, ihale evraklarını Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III No.lu Satınalma Daire Başkanlığından veya Ofisimize ait İnternet sitesinden görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için 130,00 TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahütname ve ticari şartnamenin 5. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhaleye iştirak eden Firmalar, teklifleri ile birlikte Dar ve Geniş mekanizmalardan (aksesuarları ile birlikte) 2.500’er takım numune verecektir. Teklif mektuplarının dış zarfları son teklif verme günü saat 14.00’de açılacak olup, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numuneleri teknik şartnamesine ve kullanım amacına uygunluk açısından incelenecektir.

Numunelerin gerek teknik şartnameye uygunluk açısından incelemesinde ve gerekse Klasör İmal Makinesinde kullanılmaya elverişlilik bakımından İstanbul Basım İşletme Müdürlüğümüzde yapılacak denemelerde numune ile ilgili teklif sahibi firma yetkilileri de hazır bulunacaklardır. Deneme ve inceleme sonuçları düzenlenecek tutanağa açıkça yazılacak ve bu tutanak deneme ve inceleme çalışmalarında hazır bulunan firma yetkilileri tarafından da mutlaka imzalanacaktır.

Numuneleri teknik şartnamesine ve kullanma amacına uygun bulunan firmaların fiyatla ilgili iç zarfları firmalara bildirilecek gün ve saatte açılacak, numunesi uygun bulunmayan firmaların fiyatla ilgili iç zarfları ise açılmadan firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulanacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para birimi cinsinden verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6859/1/1-1

—————

BY DIRECTORATE GENERAL OF STATE SUPPLY OFFICE

The commodities mentioned below shall be purchased from domestic and foreign markets through open procedure, in accordance with the stipulations of the commercial and technical specifications and additional conditions concerning the tender.

 

COMMODITY

QUANTITY (pcs.)

BASIS OF PURCHASING

BIDDING DEADLINE

Narrow Lever Arch Mechanisms

500.000

Technical Specification

21.08.2017

Broad Lever Arch Mechanisms

1.500.000

Technical Specification

21.08.2017

Finger Hole Rings

2.500.000

Technical Specification

21.08.2017

Compressors

2.400.000

Technical Specification

21.08.2017

Rado Eyelets

4.500.000

Technical Specification

21.08.2017

Rivets (pin)

9.000.000

Technical Specification

21.08.2017

 

1 - THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS SHOWN ON THE ADDITIONAL SHEET FOR COMMERCIAL SPECIFICATION.

a) For the aim of getting information, the tenderers can obtain the tender documents from Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı (3rd Purchasing Department of Directorate General of State Supply Office) or from our Office’s website.However, the tenderers to submit a proposal for the bid should make the payment of tender document price (130.- TL) to any of our Office’s cashiers or our Office’s bank accounts.

b) The original and a copy of the bank or cashier receipt shall be added to the tender documents and put into the outer envelope. The original of the receipt shall be returned to the tenderer after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the order, the price of tender documents shall be returned to the tenderers.

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. In addition to the inner envelope, the outer envelope shall also contain the letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the documents specified in the article 5 of the commercial specification, and the documents stated in the Additional Conditions.

3 - The bids must reach or be submitted to “III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı” at our Headquarters latest by 12:00 a.m. on the mentioned date. Bids submitted after this time shall not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail.

4 - The bidders to participate in the tender shall give 2.500 sets of samples from both wide and narrow mechanisms (with accessories) together with their bids. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 on the bidding deadline. The samples provided by the bidders who present a full set of documents shall be inspected in accordance with technical specifications and in respect of usage purpose.

The authorities of the bidders shall be ready at our İstanbul Printing House Directorate while the samples are both inspected in accordance with technical specification, and tested on file manufacturing machine for usage purpose. The results of inspections and tests shall clearly be recorded in writing and these written records shall also be undersigned by the bidder authorities participating in these trial and inspection works.

The inner envelopes of the bidders whose samples are found in compliance with technical specification and usage purpose shall be opened in the date and time to be announced to the bidders. Those whose samples are not found in compliance with the requirements shall be returned without opening with all the other documents and samples. If required, bidders shall be cautioned and urged for inspection in terms of financial and technical sufficiency.

5 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into consideration.

6 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the date on which the inner envelopes are opened in accordance with article 7 of commercial specification concerning this tender.

7 - Bidders shall submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months as of the bidding deadline, in same the currency of their offers, at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they will submit.

8 - This tender is exempt from Public Procurement Law in accordance with the paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to tender, to partially tender the mentioned supplies or to award the tender to whomever it may please.

To be announced to all candidates.

6859/2/1-1


14 KALEM LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı “14 Kalem Laboratuvar Cihazı”nın Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/08/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6860/1-1


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ İLE SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN YÜKLENİCİ ELİYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017-2018 Kampanyasında Taşra Bölgelerimizdeki 6 adet Seyyar Pancar Boşaltma makinelerinin ve Fabrikamızda bulunan 4 adet Seyyar pancar boşaltma makineleri ile 1 adet Sabit pancar boşaltma makinesinin Yüklenici eliyle işletilmesi işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/376309

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Adı                                        :  Fabrikamız 2017-2018 Kampanyasında Taşra Bölgelerimizdeki 6 adet Seyyar Pancar Boşaltma makinelerinin, ve Fabrikamızda bulunan 4 adet Seyyar pancar boşaltma makineleri ile 1 adet Sabit pancar boşaltma makinesinin Yüklenici eliyle işletilmesi işi

b) Niteliği ve Miktarı                 :  Tahmini olarak boşaltılacak pancar miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Dazkırı (Beylerli)        : 16.000

Y.ova (Alagöz)  :   10.000

Gölhisar (Gölhisar)    : 17.000

Fab. Seyyar        : 400.000

Gölhisar (Sögüt)         : 19.000

Fab. Sabit           : 270.000

Senirkent (Esendere)  : 20.000

TOPLAM          : 762.000

Tefenni (Tefenni)        : 10.000

 

 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri                       :  Burdur Şeker Fabrikası ve Bölge Kantarları

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer    :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış

    bedeli (KDV dahil)                                      :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                         :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                             :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                       :  10/08/2017 Perşembe günü

d) İhale (son teklif verme) saati                       :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6855/1-1


İPTAL İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya Döneminde Kireç Ocağı Tesisinin Devreye Alınması, İşletilmesi ve Devreden Çıkarılması Hizmeti hizmet alımı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/353687

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası BOR/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası   :  388 311 9301 - 388 311 9307

c) Elektronik posta adresi       :  borseker@turkseker.gov.tr

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Resmi Gazete

    tarih ve sayısı                      :  19.07.2017 - 30128

3 - İhale İptal Tarihi                :  26.07.2017

4 - İptal nedeni veya nedenleri

İşin niteliği ve miktarının değişmesi nedeniyle,

6833/1-1


İPTAL İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya dönemi Fabrika Temizliği ve Malzeme Taşıma İşçiliği Hizmeti ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/353621

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası BOR/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası   :  388 311 9301 - 388 311 9307

c) Elektronik posta adresi       :  borseker@turkseker.gov.tr

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Resmi Gazete

   tarih ve sayısı                       :  19.07.2017 - 30128

3 - İhale İptal Tarihi                :  26.07.2017

4 - İptal nedeni veya nedenleri

İşin niteliği ve miktarının değişmesi nedeniyle,

6834/1-1


HAM FABRİKA KISMINDA YAPILACAK OLAN YARDIMCI İŞÇİLİK HİZMETLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                          :  2017/367713

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :  0 222-230 27 39 - 0 222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin       :

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya Döneminde (Yaklaşık 130 takvim günü) 24 personel ile yapılacak olan yardımcı İşçilik hizmeti

b) Yapılacağı yer                    :  Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  15.08.2017 Salı günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.2.2.İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: İhale konusu iş, Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 15.08.2017 Salı günü saat 14:00’e kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6785/1-1