28 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30137

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.05.2017 gün ve 104 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 gün ve 1370 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95644 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

6819/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

12.06.2017 gün ve 8729103 sayılı Savunma istem yazısı

Alper ABAY - Özel Jale Tezer İlkokulu Ortaokulu Eski Müdürü

İlanlarda Öğrenci resimleri kullandığınız,

İddiası sübut bulmuştur. 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince KINAMA cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

6801/1-1

—————

28.04.2017 gün ve 2017/91 ceza kararı

Alper ABAY - Özel Jale Tezer İlkokulu ve Ortaokulu Eski Müdürü

Gerçeğe aykırı reklam ve ilan verdiğiniz, reklam ve ilanlarınızda öğrenci resim ve bilgilerini kullandığınız.

İddiaları sübut bulmuştur. 657 sayılı DMK'nın 125/B-a maddesi gereğince "KINAMA" cezasını gerektiriyor ise de Aynı Kanunun 125. maddesine göre savunmanızın değerlendirilmesi dikkate alınarak sizi bir alt ceza olan "UYARMA" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

6802/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

61290 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6846/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 06.04.2017 gün ve 402/1023 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.06.2017 gün ve 1275/2854 sayılı kararı ile onaylanan imarın 44274 ada eski 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller, yeni 44274 ada 14 ve 15 parsellere ait hazırlanan 84193/17 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

6847/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasındaki “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Bursa ilinde faaliyet gösteren 2278 dosya no’lu BURSA DEMİRDEN AĞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Manisa ilinde faaliyet gösteren 1415 dosya no’lu YAMANER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ordu ilinde faaliyet gösteren 1325 dosya no’lu BCF Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Adıyaman ilinde faaliyet gösteren 1191 dosya no’lu STATİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

  Rize ilinde faaliyet gösteren 1152 dosya no’lu KALAMOZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 455 dosya no’lu ALYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 345 dosya no’lu TÜRKOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 25.07.2017 tarih ve 18170 sayılı Makam Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

6852/1/1-1

—————

Bakanlık Makamının 25.07.2017 tarih ve 18174 sayılı Makam Olur’una istinaden, ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen;

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1162 dosya no’lu 19 MAYIS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1223 dosya no’lu ARYEN Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 1065 dosya no’lu BKS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1556 dosya no’lu STF Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 499 dosya no’lu HAYAT Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 2269 dosya no’lu ALSANCAK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6852/2/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle;

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1880 belge no’lu ASİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Yozgat ilinde faaliyet gösteren 2275 dosya nolu ENGİNER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Edirne ilinde faaliyet gösteren 1975 dosya nolu İSTATİSTİK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 25.07.2017 tarih ve 18175 sayılı Makam Olur’una istinaden iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6852/3/1-1


 


 


 


 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maden İşleri Genel Müdürlüğü teknik heyetlerince mahallinde yapılan denetimler sonucunda hammadde üretim izin alanı dışında veya hammadde üretim izni alınmadan üretim yaptıkları tespit edilen şirketlere 3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesinin 6. fıkrası gereği idari para cezası uygulanmıştır. İdari para cezalarının yatırılması için ilgililerin mevcut adreslerine tebligat gönderilmiş ancak yazılar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle aşağıdaki tabloda durumları belirtilen şirketlere uygulanan idari para cezalarının, ilgililer tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanununun uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı tarafından 12.05.2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 442 nolu Tahsilat Genel Tebliğine göre bağlı bulunulan Vergi Dairesine bir ay içerisinde ödenmesi ve ödendiğine dair makbuzun bir nüshasının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi gerektiği hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra

İli

İlgili Saha İzin No

İdari Para Cezası Uygulananın Adı/Unvanı

Uygulanan İdari Para Cezası Tutarı

1

Afyonkarahisar

03/2011-24

Özkeskin İnş. Taah. nak. tur. San. Tic. Ltd. Şti.

240.493 TL

(ikiyüzkırkbindörtyüz doksanüç Türk Lirası)

2

Erzurum

25/2007-06

Güler Yol Yapı İnş. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti

337.988 TL

(üçyüzotuzyedibin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası)

3

Kayseri

38/2011-02

E-T-S İnş. Taah. Nak. Mad. End. İth. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.

116.326 TL

(yüzonaltıbinüçyüz yirmialtı Türk Lirası)

4

Van

65/2014-04

ÖZ-OR KARDEŞLER NAK. HAF. İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

82.349 TL

(Seksenikibinüçyüzkırk dokuz Türk Lirası)

5

Van

65/2014-04

AYDAĞ MAD.T URZ. İNŞ. GIDA NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

225.541 TL

(İkiyüzyirmibeşbinbeşyüz kırkbir Türk Lirası)

6790/1-1


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alanya.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

PROFESÖR

ADET

YRD. DOÇ.

ADET

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

1

 

1

Tedarikçi yönetimli envanter alanında çalışmaları bulunmak, ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 90 veya üstü puan almış olmak.

Makine Mühendisliği

Enerji

 

1

5

Makine mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Biyomekanik cihaz tasarımı ve görüntü işleme konularında çalışmaları olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 90 veya üstü puan almış olmak.

Mühendislik Temel Bilimleri

Mühendislik Temel Bilimleri

 

1

4

Fizik alanında yurtdışı doktoralı olmak, nanomalzemelerin manyetik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

 

1

5

Ekonomi bilim dalında yurtdışı doktoralı olmak. Sağlık ve işçi ekonomisinde uygulamalı ekonometri konusunda çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

4

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bilim dalında yurtdışı doktoralı olmak. Okul öncesi dönem çocukları için yabancı dilde program, materyal ve ölçek geliştirmiş olmak. ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 90 veya üstü puan almış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

 

1

4

Amerikan edebiyatı bilim dalında yurtdışı doktoralı olmak, globalleşme ve çok kültürlülük konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

1

2

MPV artışının derin ven trombozlu hastalarda etkisi konusunda çalışması olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

 

1

2

Dil kanserlerinde sağkalım konusunda çalışmaları olmak. Yüz plastik cerrahisi alanında sertifikaya sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

 

1

2

Perforatör flep modelleri tanımlaması konusunda çalışmaları olmak. Yüz nakli kliniğinde deneyimi olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

1

3

Lomber bölgede rijit rot sistemi ve transverse bağlayıcı sistemlerin sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

 

1

1

Tiroidektomi sonrası hipokalsemi gelişimi ve granülamatöz mastit konularında çalışmaları olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

 

1

2

Anatomi anabilim dalında doktora yapmış olmak, yenidoğan ve kadavra organları üzerinde stereolojik ölçümler konusunda çalışmaları olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Pedodonti

 

1

4

Pedodonti uzmanı olmak, kütlesel kompozit rezin uygulaması konusunda çalışmaları olmak.

Klinik Bilimler

Pedodonti

 

1

5

Pedodonti uzmanı olmak. Süt dişlerinde farklı teşhis yöntemleri ile çürük lezyonlarının tespiti konusunda çalışması olmak.

6781/1-1


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir.

Söz konusu şartların sağlandığını gösteren AYDEK Sonuç Belgesi almak için kadro başvurusu yapıldıktan sonra eş zamanlı olarak Üniversitemiz Araştırma Planlama Rektör Yardımcılığına (Davutpaşa Kampüsü Rektörlük Binası) AYDEK başvurusunda bulunulması gerekmektedir. AYDEK başvurusu için hazırlanacak dosyada bulunması gereken belgeler http://www.apry.yildiz.edu.tr/page/19 linkinde yer almaktadır. Başvurunun kabulü için linkte belirtilen yönerge ve istenilen belgelerdeki evrakların eksiksiz tamamlanması gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 adet CD eklenerek Rektörlüğe,

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek Rektörlüğe,

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, varsa yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 adet CD eklenerek ilgili Fakülte Dekanlığına;

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR

DOÇENT

YARD. DOÇ.

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

1

Lisans, lisansüstü eğitimlerini ve Doçentlik unvanını Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

1

Lisansüstü eğitimlerini Program Geliştirme Programında yapmış olup, lisans ve Doçentlik unvanını Eğitim Programları ve Öğretim alanında almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİMİN FELSEFESİ, SOSYAL VE TARİHİ TEMELLERİ

1

Lisansüstü Eğitimlerini Eğitimin Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri alanında yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

1

Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim alanında tamamlamış olup, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim ve Yüksek öğretim kurumlarında çalışma tecrübesine sahip olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM

SINIF EĞİTİMİ

1

Lisans, lisansüstü eğitimleri ve Doçentlik unvanını Sınıf Öğretmenliği alanında almış olup, Gizli Müfredat üzerine çalışmalar yapmış olmak

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE HAB. MÜH.

ELEKTROMAG. ALAN VE MİK. TEK.

1(*)

Doktora ve yayınlarını Kuramsal Elektromanyetizma alanında yapmış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE HAB. MÜH.

DEVRELER VE SİSTEMLER

1

Uzmanlık alanı ve yayınlarını Akım ve Gerilim Modlu Aktif Devre Sentezi konusunda yapmış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE HAB. MÜH.

TELEKOMÜNİKASYON

1

Uzmanlık alanı ve yayınlarını Kaskat Sönümlemeli Haberleşme Kanalları konusunda yapmış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK VE HAB. MÜH.

TELEKOMÜNİKASYON

1(*)

Uzmanlık alanı ve yayınlarını Anten Seçimli İletim ve Röleli Çoklu-Oranlı İletim Sistemleri konusunda yapmış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK MAKINALARI

1

Doktora tezi ve yayınlarını Güç Elektroniği ve Motor Kontrolü alanında yapmış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK MAKINALARI

1

Doktora tezi ve yayınlarını Elektrik Makinalarının Teorisi ve Kontrolü alanında yapmış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Bilgisayar Mühendisliğinden veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinden almış olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR YAZILIMI

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Bilgisayar Mühendisliğinden veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinden almış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

FİZİKO KİMYA

1

Tiyokzanton Bazlı Tek Bileşenli Fotobaşlatıcılar ve Kinoksalinler konu-sunda çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİMYA

ORGANİK KİMYA

1(*)

Polisülfon Membran ve Biyoaktif Maddeler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

UYGULAMALI MATEMATİK

1

Kesirli Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri konularında çalış-maları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK

ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ

1

Sıvı Hal Fiziği veya Moleküler Dinamik Simülasyon alanında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

İSTATİSTİK TEORİSİ

1(*)

Entropi ve Bayesçi İstatistik alanında uzmanlaşmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

GENEL BİYOLOJİ

1(*)

SNP Genotipleme konusunda çalışmaları olmak.

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜH.

GEMİ HİDROMEKANİĞİ

1

Gemi Sevki alanında çalışmaları olmak.

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜH.

GEMİ İNŞAATI

1

Tersanelerde Üretim Planlama ve Emisyonlar alanında çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İŞLETME

TİCARET HUKUKU

1

İş Hukuku alanında doktora yapmış olmak, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

SİYASET BİLİ. VE ULUSLARARASI İLİŞK.

SİYASET BİLİMİ

1

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak, İnsan Hakları ve Demokratikleşme konularında çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI

1

Lifli Polimerler konusunda çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

YAPI MALZEMESİ

1

İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

1(*)

Koheziv Malzeme ve Dalga Etkileşimi konusunda çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ

JEODEZİ

1

Yerkabuğu Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle Belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KİMYASAL TEKNOLOJİLER

1

Kimya Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Hidrojenin Depolanması ve Katalitik Üretimi alanında çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KİMYASAL TEKNOLOJİLER

1(*)

Kimya Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Yarı İletken Teknolojisi konusunda çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

MAT. TEMEL. VE MAT. LOJİK

1(*)

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Matematik Mühendisliği’nde yapmış olmak. Toplanabilme üzerine çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ

UYGULAMALI MEKANİK

1

Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Matematik Mühendisliği’nde yapmış olmak. Gerilme ve Titreşim Analizleri konusunda çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MET. VE MALZEME MÜH.

ÜRETİM METALURJİSİ

1(*)

Metalurji Malzeme Mühendisliği alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Döküm Teknolojileri alanında çalışmaları olmak.

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

MET. VE MALZEME MÜH.

MALZEME MÜH.VE BİLİMİ

1(*)

Lisansüstü eğitimlerini Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim dalında yapmış olmak. Yakıt Hücreleri konusunda çalışmaları olmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

TERMODİNAMİK VE ISI TEK.

1

Lisansüstü eğitimleri ve Doçentliği Makine Mühendisliği alanından olmak, Isı Transferi ve Doğal Taşınım alanında çalışmaları bulunmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON

1(*)

Lisansüstü eğitimleri Makine Mühendisliği alanından olmak, Nano Kompozit Malzemeler alanında çalışmaları bulunmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK

1(*)

Lisans, yüksek Lisans, doktora ve Doçentliği Makine Mühendisliği veya Mekatronik alanından olmak, Paralel Robot Sistemler veya Simülatör Hareket Sistemleri ve Yazılımları konusunda çalışmaları bulunmak.

MAKİNE FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

1(*)

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentliği Endüstri Mühendisliği'nden olmak, talep tahmini veya yapay sinir ağları veya elektronik atık konularında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

RESTORASYON

1

Restorasyon alanında doktora yapmış olmak, Tarihi Çevrelerde Risk Yönetimi ve Bilgi Sistemlerinin Kullanımı veya Afet Bölgelerinde Kültür Mirasının Korunması konularında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

YAPI BİLGİSİ

1

Yapım Yönetimi alanında doktora yapmış olmak, İnşaat Sektöründe Stratejik Yönetim konularında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

YAPI BİLGİSİ

1

Mimarlık Fakültesi veya İnşaat Fakültesi lisans mezunu olup, Yapı Bilgisi alanında doktora yapmış olmak, Deprem ve Yangın Güvenliği konularında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

BİNA BİLGİSİ

1

Mimari Tasarımda Bilişim alanında doktora yapmış olmak, Mimarlık Eğitimi veya Artırılmış Gerçeklik konularında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MİMARLIK

BİNA BİLGİSİ

1

Mimari Tasarım alanında doktora yapmış olmak, Turizm Yapıları veya Evrensel Tasarım konularında çalışmaları olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

SANAT

GRAFİK TASARIMI ANASANAT DALI

1

Yayın Tasarımı ve İllüstrasyon üzerine çalışmaları olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

SANAT

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

1 (*)

Yapay Sinir Ağları Konularında çalışması olmak.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

SANAT

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

1 (*)

 

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM TASARIMI

İNTERAKTİF MEDYA TASARIMI

1 (*)

Medya Ekolojisi ve Tasarımı Üzerine çalışmaları olmak.

 

(*) : 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

6839/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi, 2 adet fotoğraf, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD ile Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; İlanın Resmi Gazete ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: -(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.) 

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden, (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

- Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI-PROGRAM

ALANI

Doçent

1

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Hidrojen depolama, moleküler simülasyon ve kristalografi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi/Spor Sağlık Bilimleri

Grekoromen Güreşçilerin fiziksel profilleri konusunda çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik/Müzik Bilimleri

Müzik bilimleri ve müzik psikolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak

Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

İstatistik

Kayıp veri durumunda bayesci sağkalım analizi konusunda çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Nükleer Enerji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Nükleer reaktör soğutucu kanallarında ısıl analizleri alanında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği/Elektronik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

4

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik/Müzik Bilimleri

Viyolonsel eğitimi ve müzik eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Hadis

Hadis alanında doktora yapmış olmak. Hadis kritiği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Görsel metaforlar üzerine çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Sağlık Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

Hukuk Fakültesi veya Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve alanında doktora yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm Rehberliği

Turizm işletmeciliği alanında doktora yapmış olmak. Alternatif turizm türleriyle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

6791/1-1