27 Temmuz 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30136

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Giriş Sınavı ile açık bulunan GİH sınıfından 4 adet 7 dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 01.10.2017 tarihinde Pazar günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi, Şehit Hakan ÖZCAN Eğitim Merkezi Adres: Karaoğlan Mah. Tüfekçi Yusuf Bulvarı No: 56 Eski Tekel Binası Şehitkâmil/GAZİANTEP (İrtibat Tel: 0342 211 12 00 / Dahili 2007) adresinde yapılacaktır.

2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Eğitim süresi en az dört yıl olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Sınavın yapıldığı tarih de 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

ç) Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,

d) Belediye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok ikinci defa katılıyor olmak,

e) Yapılacak inceleme sonucunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak, aynı zamanda Müfettişlik yapabilecek karakter ve vasıflara haiz olmak,

f) Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları yada özel işletme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü yada herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak,

g) ÖSYM tarafından 2017 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (A) Grubundan, (KPSSP 48) puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak,

ğ) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak,

3 - SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 05.09.2017-11.09.2017 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile müracaat edilecektir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

4 - BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.gantep.bel.tr internet adresinden temin edinilebilir.)

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı fakültelerden birinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, fotokopisi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,

c) Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,

ç) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,

d) Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı,

e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5 - YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Yazılı sınava belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 80 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 80 kişiden fazla olması halinde, KPSS sonuçlarına göre puanı en yüksek olandan, düşük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır. İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişilerde sınava çağrılır. Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 20.09.2017 tarihinde yukarıda belirtilen www.gantep.bel.tr internet adresinde duyurulacaktır.

6 - SINAV GİRİŞ BELGESİ

Yazılı sınava katılma başvurusu kabul edilen adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Adayların yazılı sınavdan önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne bizzat başvurarak fotoğraflı sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir. Giriş sınavına bu belgenin aslıyla birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

7 - SINAV KONULARI

Müfettiş Yardımcılığı Sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil Gruplarından aşağıdaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır;

a) İktisat; Genel İktisat Teorisi, Para, Banka ve Konjonktür, Milli Gelir İstihdam ve İşletme İktisadı

b) Maliye; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi ve Bütçe

c) Hukuk;

- İş Hukuku

- İdare Hukuku; İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı,

- Ceza Hukuku: Genel Hükümler, Devlet İdaresi ve ammenin itimadı aleyhine işlenen suçlara ve mal aleyhinde işlenen suçlara ait hükümler,

- Ceza Mahkemeleri Usulü Hukuku: Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunun Umumi Hükümler Başlığını taşıyan hükümler ile Muhakeme Usulü başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler

- Medeni Hukuk: Başlangıç hükümleri ve şahsın hukuku

- Borçlar Hukuku: Genel Esaslar, Akitler, Zamanaşımı hakkında genel bilgiler

- Ticari Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak,

ç) Muhasebe; Ticaret Muhasebesi, Bilanço ve Ticari Hesap

d) Yabancı Dil; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden biri

8 - GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞARI SIRASI VE İTİRAZ

Yazılı sınavda sınav gruplarının her birinden ayrı ayrı olmak üzere tam puanı 100’dür. Ayrıca Sözlü Sınavda da tam not 100 puandır. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılmaları için İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe gruplarından alınan notların her birinin 60 puandan az bu grupların toplam not ortalamasının ise 70 puandan aşağı olmaması şarttır. Yabancı Dil Sınavı Notu Ortalamaya dahil edilmez.

Yazılı Sınav Sonuçları Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden yayınlanır. Ayrıca yazılı sınavda başarı gösterenler iadeli taahhütlü bir mektupla yeri günü ve saati belirtilerek sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavı kazanan adaylara; duyurulan gün, saat ve yerde sözlü sınav yapılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yanında, zekâ, ifade ve temsil yeteneği, fiziki tavır ve davranış gibi kişisel özellikleri ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür. Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için giriş sınavı değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri tarafından tek not verilir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan veya yaptırılan araştırmalarda elde edilen istihbarat sonuçlarının da müspet olması halinde yazılı ve sözlü sınavda alınan toplam notların ortalaması, adayın giriş sınavı notu olarak tespit edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Bu notlarında eşitliği halinde öncelikle yabancı dil notlarına bunlarında eşit olması durumunda hukuk notlarına bakılır ve notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile giriş sınavı değerlendirme komisyonuna yapılabilir. Bu itirazlar, giriş sınavı değerlendirme komisyonu tarafından en geç 10 (on) iş günü içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

9 - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde istenilen belgeler ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazeret olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz ve yerine puanı yüksek diğer aday atanır.

İlan olunur.

6766/1-1


 


 


 


 


 


 


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarih ve 17588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 5 adet öğretim üyesi alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde, Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına; başvurdukları birimi/bölümü ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), doçentlik/doktora belgesinin onaylı suretini, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından Profesör kadrosu için 6 kopya (ayrıca 6 adet CD halinde), Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosu için 4 adet dosya (ayrıca 4 adet CD halinde) vermeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Yabancı Dille eğitim yapan birimlerimizde görev alacak öğretim üyelerinin 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" 8. maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu belgelenmelidir.

4 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

6 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması veya askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

7 - 4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması neticesine göre işlem tesis edilecektir.

8 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından İngilizce dil sınavı yapılacaktır.

9 - 0 (332) 223 54 54 veya 223 54 23 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.

10 - İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakültesi

Birimi/Bölümü

Unvanı

Adet

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomühendislik

Doçent

1

Supramoleküler Kimya, Süpromoleküler Nanofabrikasyon Teknolojileri alanlarında çalışmalarda bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Biyomühendislik

Doçent

1

Doçentliğini Biyoloji bilim alanında almış olmak ve biyosensörler, aptamerler - moleküler kapılar konularında Science Citation Index kapsamındaki dergilerde yayınları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

-

Profesör

1

Şeker Sanayi Yan Ürünlerinin Hayvan Beslemede Kullanımı, Hayvan Yemleri Üretimi ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvanlar, Süt ve Besi Sığırlarının Beslenmesi ve Yetiştirilmesi alanlarında çalışmalarda bulunmak.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Yardımcı Doçent

1

İklim değişikliği, Bitki Büyüme Modelleri, Bitki Fizyolojisi, Sulama, Toprak ve Su Kaynakları, Biyokütle, Tarımsal Ormancılık alanlarında çalışmalarda bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Yardımcı Doçent

1

İktisat alanında lisans ve Yüksek Lisans yapmış, Ekonomi, Ağ Ekonomisi, Elektrik - Elektronik Piyasalar ve Telekominikasyon alanlarında çalışmalarda bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

6778/1-1


İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık – sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent, kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık – sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; İstanbul Kent Üniversitesi Beyoğlu Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü

Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Cad.

No: 71 34433, Beyoğlu / İstanbul

 

AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Profesör

Gastroenteroloji alanında doçentliğini almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Profesör

Çocuk gastroenterolojisi ve beslenme alanında doçentliğini almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

1

Yardımcı Doçent

Beslenme ve diyetetik alanında doktorasını tamamlamış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

1

Profesör

Kadın hastalıkları ve doğum alanında doçentliğini almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

2

Yardımcı Doçent

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

1

Yardımcı Doçent

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında doktorasını tamamlamış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2

Profesör

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Profesör

Ortopedi ve travmatoloji alanında doçentliğini almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Yardımcı Doçent

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

1

Profesör

İç hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

3

Yardımcı Doçent

Hemşirelik anabilim dallarının birinde doktorasını tamamlamış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

1

Profesör

Kadın hastalıkları ve doğum alanında doçentliğini almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

1

Profesör

Kulak burun boğaz alanında doçentliğini almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

1

Yardımcı Doçent

Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

1

Yardımcı Doçent

Dermatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1

Doçent

Halkla ilişkiler ve tanırım alanında doçentliğini almış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

3

Yardımcı Doçent

İletişim anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İşletme

1

Yardımcı Doçent

Muhasebe ve finansman alanında doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İşletme

1

Yardımcı Doçent

Pazarlama alanında doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İşletme

1

Yardımcı Doçent

Yönetim ve organizasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

1

Profesör

Psikiyatri alanında doçentliğini almış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

1

Yardımcı Doçent

Klinik psikoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

1

Yardımcı Doçent

Psikiyatri alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

1

Yardımcı Doçent

Psikoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1

Yardımcı Doçent

Uluslararası ilişkiler alanında doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2

Yardımcı Doçent

Siyaset bilimi alanında doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

1

Yardımcı Doçent

Hukuk anabilim dallarından birinde doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

1

Yardımcı Doçent

Psikiyatri alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

1

Yardımcı Doçent

Eğitim sosyolojisi alanında doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

Profesör

Uluslararası denizyolu taşımacılığı alanında akademik çalışmaları bulunmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

Yardımcı Doçent

Ekonomi alanında doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

Yardımcı Doçent

Yönetim ve organizasyon alanında doktorasını tamamlamış olmak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1

Yardımcı Doçent

Pazarlama alanında doktorasını tamamlamış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

1

Yardımcı Doçent

Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

1

Profesör

Nöroloji alanında doçentliğini almış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

1

Yardımcı Doçent

Nöroloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

1

Yardımcı Doçent

Beyin ve sinir cerrahisi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

1

Yardımcı Doçent

Ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

1

Yardımcı Doçent

Kardiyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

2

Profesör

Genel cerrahi alanında doçentliğini almış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

1

Profesör

Göz hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

Yardımcı Doçent

Dermatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

Yardımcı Doçent

Genel cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

Yardımcı Doçent

Kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

1

Profesör

İç hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

1

Yardımcı Doçent

Kulak burun boğaz alanında uzmanlığını almış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

1

Yardımcı Doçent

İç hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

1

Yardımcı Doçent

Üroloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

2

Profesör

Radyoloji alanında doçentliğini almış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1

Yardımcı Doçent

Kardiyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

6775/1-1


Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Müracaatların gerekli belgeler ile birlikte ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Başvurular için gerekli belgeler ve adaylarda aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.tau.edu.tr web sayfasında yayımlanmıştır.

Başvuru Adresi: Profesör başvuruları için Personel Daire Başkanlığı, Yardımcı Doçent Başvuruları için İlgili Fakülteler.

 

Sıra No

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adet

Nitelik

1

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Profesör

1

Göç ve uyum sorunları hakkında yayın yapmış olmak

2

Fen

Moleküler Biyoteknoloji

Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent

1

Fiziksel kimya alanında doktora yapmış olmak. Protein Biyokimyası ve Yapısı konularında çalışmaları olmak.

3

Kültür ve Sosyal Bilimler

Kültür ve İletişim Bilimleri

İletişim

Yardımcı Doçent

1

Kültür analizi alanında doktora yapmış olmak.

6674/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Gürcistan Dostluk ve Dayanışma Vakfı Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/10/2015 tarihinde kesinleşen, 23/06/2015 tarihli ve E: 2015/41, K: 2015/375 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6776/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 09.06.2017-225                                     35.17/166

KARAR TARİHİ VE NO        : 09.06.2017-6184                                 Toplantı Yeri

                                                                                                                     İZMİR

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Dedecik Mevkiinde İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.08.2005 gün ve 1252 sayılı kararı ile belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit alanına ait koordinat değerlerinin Genel Müdürlüğümüzce yürütülen TUES çalışmaları kapsamında sayısallaştırılmasına yönelik hazırlanan ve Müdürlük evrakına 5.06.2017 gün ve 705 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Dedecik Mevkiinde İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.08.2005 gün ve 1252 sayılı kararı ile belirlenen 1. Derece Arkeolojik Sit alanı sınırlarının sayısallaştırılarak kararımız eki harita ve koordinat listesinde gösterildiği şekliyle geçerli olduğuna, 986, 1246, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1413, 1434, 1501 parsel nolu taşınmazın beyanlar hanesine ‘1. derece arkeolojik sit alanı’ şerhi konulmasına karar verildi.

 

6747/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

 

6748/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

6749/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

6750/1-1

—————

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6752/1-1

—————

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 02.03.2017/238                                                Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 02.03.2017/2307                                              İSTANBUL

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Nakkaş Çiftliği Mevki, 10 pafta, 4651 parsel sayılı, kamu ve özel mülkiyete ait, 2.552.730,00 m2 yüz ölçümlü, tarla vasıflı, İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.11.2010 tarih ve 367 sayılı kararı ile çiftlik yapısı, müştemilatı ve çeşmenin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapıların koruma gruplarının I olarak belirlenmesine karar verilen, hakkında alanda araştırma ve kazı yapılmasına yönelik İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.10.2010 tarih ve 338 sayılı, 30.11.2010 tarih ve 365 sayılı, İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.06.2012 tarih ve 235 sayılı, 26.09.2014 tarih ve 1191 sayılı, 18.12.2014 tarih ve 1249 sayılı, 29.04.2015 tarih ve 1357 sayılı, 14.05.2015 tarih ve 1368 sayılı kararı bulunan, 02.09.2016 tarih 2008 sayılı kararı ile parselde yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkarılan kalıntılara ilişkin konun değerlendirilebilmesi için, f20 plan karesinde, kesitte devam ettiği görülen kalıntıların kazısının devam ettirilmesine, rapor ve fotoğrafların iletilmesine karar verilen taşınmaza ilişkin, F20 plan karesinde, Horasan harçlı kaba yontu moloz taş örgülü, 0,90 metre genişliğinde, 5.20 metre uzunluğunda, kuzey-güney doğrultulu duvar yapısı ortaya çıkarıldığı, duvarın diğer mekanlarla aynı yapısal özelliği gösterdiğinden geç Roma Erken Bizans Dönemine tarihlendirilebileceğini konu edinen İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünün 07.12.2017 tarih 3624 sayılı yazısı, hazırlanan uzman raporu okundu, 319 nolu işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Nakkaş Çiftliği Mevki, 10 pafta, 4651 parselde yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan kalıntıların 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun I. grup olarak belirlenmesine, arkeolojik kazı rölövesinin uygun olduğuna, koruma alanının kalıntı rölövesindeki vaziyet planında işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, kalıntıların Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarınca hazırlanacak koruma raporu doğrultusunda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kapatılarak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine, parselde yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınmasına karar verildi.

 

6751/1-1