27 Temmuz 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30136

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


İPTAL İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ŞEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SÜRÜCÜLÜ 2 ADET DAMPERLİ KAMYON KİRALANACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikasından:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ HALKALI MAHALLESİ 855 ADA 11 NOLU PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


KFW-WB4-YAPIM-07 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


KFW-WB4-YAPIM-08 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


KFW-WB4-YAPIM-09 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


30 TON (±%20) AMBALAJ ATIĞI YAKIMLIK HURDA TAHTA (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATILACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi 1246 ada 48 no.lu parselde 1.196,41 m2 arsa 12.07.2017 tarih ve 662 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 9.571.280-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.

Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 287.138,40 TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

Taşınmazın ilk ihalesi 09/08/2017 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 16/08/2017 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

6695/1-1


DÜZELTME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Muhtelif taşınmazların özelleştirilmelerini teminen 20.07.2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan ve İlan Metninin 29'uncu sırasında yer alan; Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılcaşar-İmar Mahallesi, 112265 ada, 9 parseldeki 1.203,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ada numarası 112765 ada yerine sehven 112265 ada yazılmıştır.

Söz konusu taşınmazın ada numarası 112765 ada olarak düzeltilmiştir.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 82 70, Faks: 312/585 83 54

www.oib.gov.tr

6822/1-1


İPTAL İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Muhtelif taşınmazların "Satış" yöntemi ve "Pazarlık" usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen 20.07.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılan; Antalya ili, Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesi, 13392 ada, 4 parseldeki taşınmazın özelleştirme ihalesi iptal edilmiştir.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 82 70, Faks: 312/585 83 54

www.oib.gov.tr

6823/1-1


ŞEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 Fabrikamız Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil-Tahliye Hizmeti Alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt No                        :  2017/357389

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon - Faks Numarası    :  0344 41916 09 - 0344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamız Şeker Ambarlarında ± % 20 Toleranslı 90.000 Ton Kristal Şekerin Tahmil Tahliye Hizmetinin Yürütülmesi ve diğer işler (5.122 Yevmiye)

b) Yapılacağı Yer                   :  Elbistan Şeker Fabrikası Şeker Ambarları.

c) İşin Süresi                          :  2017/2018 Şeker Üretim Kampanyası başından İtibaren 1 (Bir) Yıl.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi - Saati                       :  07.08.2017  Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

6623/1-1


SÜRÜCÜLÜ 2 ADET DAMPERLİ KAMYON KİRALANACAKTIR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Sürücülü 2 Adet Damperli Kamyon Kiralanması işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2017/369771

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 244 90 55

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Ankara Şeker Fabrikasında 2017/2018 Kampanya süresince günlük kok, kireç taşı vs. gibi malzemelerin yer silosundan kullanım yerine 24 saat süre içerisinde belirli aralıklarla getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıkların ve malzemelerin (pancar toprağı, pancar kuyruğu vs.) pres filtre toprağının idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması işi

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Tahmini 114 Gün

                                                  İşe Başlama Tarihi  :  15.09.2017

                                                  İşin Bitiş Tarihi       :  06.01.2018

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  07.08.2017 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y. Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6772/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Atıktan Enerji Üretim Tesisi Alımı (2017)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 sayılı Kararnamenin 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                :  2017/372248

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası   :  0 212 285 6949 - 0 212 285 6724

c) Elektronik posta adresi       :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve konusu      :  Atıktan Enerji Üretim Tesisi

b) Miktarı                               :  1 Kalem

c) Yapılacağı yer                     :  İTÜ, Ayazağa Kampüsü, Maslak/İSTANBUL

d) Süresi                                 : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) aydır.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                     :  İTÜ Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                     :  11.08.2017 Cuma, 10.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. Fermantör karıştırıcısı ve kojenerasyon sistemi için katalog ve/veya dokümanlar.

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 100.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6773/1-1


İSTANBUL İLİ KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ HALKALI MAHALLESİ 855 ADA 11 NOLU PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 855 ada 11 nolu parselde kayıtlı, 1.000/1.000 hisse oranlı, 4.947,20 m2 alana sahip taşınmaz satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1.Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4 - Teşekkülümüz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 855 ada 11 parsel sayılı 4.927,20 m2’lik taşınmaz üzerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Akaryakıt istasyonu yapmak ve işletmek üzere Teşekkülümüz ve TPAO arasında 25/02/2013 tarihinde 15 yıl süreli kira sözleşmesi akdedilmiştir.

5 - İhale konusu İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 855 ada 11 nolu parselde kayıtlı, 1.000/1.000 hisse oranlı, 4.947,20 m2 alana sahip taşınmaz için geçici teminat miktarı 500.000,00(beşyüz bin)TL olarak belirlenmiştir.

 

Ada

Pafta

Hisse oranı

Yüzölçümü

Niteliği

Durumu

Son Teklif Tarihi ve Saati

İhale Tarihi ve Saati

855

11

Tam

4.947,20 m2

Arsa

Kiracılı

07.08.2017 14:00

07.08.2017 14:00

6725/1-1


KFW-WB4-YAPIM-07 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  KFW-WB4-YAPIM-07

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 1 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı

Projenin Süresi                          :  360 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  10 Temmuz 2017

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Al-Ga İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

14.747.000,00 TL

14.747.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Al-Ga İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

14.747.000,00 TL

14.747.000,00 TL

2. Niyazi Bayramoğlu İnşaat San. Tic. A.Ş.

17.305.000,00 TL

17.305.000,00 TL

3. Ray Mühendislik Müşavirlik İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

17.790.000,00 TL

17.790.000,00 TL

4. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş. Ortak Girişimi

18.200.000,00 TL

18.200.000,00 TL

5. Tigris Müh. Müş. Elek. Elektronik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

28.200.000,00 TL

28.200.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

6765/1/1-1


KFW-WB4-YAPIM-08 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  KFW-WB4-YAPIM-08

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 1 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı

Projenin Süresi                          :  360 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  10 Temmuz 2017

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. &    En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş. Ortak Girişimi

15.120.000,00 TL

15.120.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Demars İnşaat Turizm Tic. Ltd. Şti. & En-Sa Yapı ve İnş. Turz. Nak. Gıda San. A.Ş. Ortak Girişimi

15.120.000,00 TL

15.120.000,00 TL

2. Ray Mühendislik Müşavirlik İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

15.360.000,00 TL

15.360.000,00 TL

3. Niyazi Bayramoğlu İnşaat San. Tic. A.Ş.

15.575.000,00 TL

15.575.000,00 TL

4. Al-Ga İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

16.247.000,00 TL

16.247.000,00 TL

5. Tigris Müh. Müş. Elek. Elektronik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

23.100.000,00 TL

23.100.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

6765/2/1-1


KFW-WB4-YAPIM-09 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  KFW-WB4-YAPIM-09

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 1 Adet Eğitim Yapısının Yeniden Yapımı

Projenin Süresi                          :  360 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  10 Temmuz 2017

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Ray Mühendislik Müşavirlik İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

17.980.000,00 TL

17.980.000,00 TL

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. Ray Mühendislik Müşavirlik İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Turyapı Grup İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi

17.980.000,00 TL

17.980.000,00 TL

2. Niyazi Bayramoğlu İnşaat San. Tic. A.Ş.

18.440.000,00 TL

18.440.000,00 TL

3. Tigris Müh. Müş. Elek. Elektronik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

20.800.000,00 TL

20.800.000,00 TL

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

6765/3/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İlimiz Arsin İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, tapunun 147 ada 3 nolu parselde kayıtlı 25.097,22 m2’lik taşınmazın Belediyemiz hissesine isabet eden 20.077,78 m2’lik kısmı 2886 Sayılı DİK’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır. İhale, 08.08.2017 tarihinde, Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. DİK’nun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına sat 13:30 kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta’da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

İhale, 08/08/2017 tarihinde Salı günü, saat 14:30’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde, ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.

 

S. No

Cinsi

M2

Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Arsa

20.077,78 m2

20.077.780,00 TL

603.000,00 TL

08.08.2017

14:30

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a) T.C. vatandaşı olmak veya T.C kanunlarına göre, Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe sahip olmak ve bunu belgelemek

b) Kanuni İkametgah belgesi,

c) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

d)    İhaleye katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküsü,

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

f) Tüzel kişi olması halinde,  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

g) İstek’liler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

h) Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı ayrı a, b, c, d, e, f, g, k, l, m, o’deki belgeler ve Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i) Geçici ve Ek teminat olarak belirtilen bedelleri Belediyemiz veznesine ya da banka hesabına yatırarak aldıkları makbuzları veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

j) 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair beyanname.

k) Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

l) İdari ve Teknik şartname bedeli 1.000,00- TL olup şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz aslı,

m) Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

n) Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, şartnamenin 10. Maddesine göre hazırlanarak ihale saatinden önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ilanda belirtilen saate kadar alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. İstekliler İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir.

İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

İlan olunur.

6784/1-1


FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinde kullanılmak üzere “Flebotomi Cilt Temizleme Çubuğu” idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az  %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL. karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 18.08.2017 tarih saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeler” zarfı 18.08.2017 tarih saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6787/1-1


30 TON (±%20) AMBALAJ ATIĞI YAKIMLIK HURDA TAHTA (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATILACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İdarenin:

a)Adresi                                     :  Aliçetinkaya Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5   03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21/4207 - 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünde bulunan 30 Ton (±%20) Ambalaj Atığı Yakımlık Hurda Tahta (Teknik Şartnameye göre) Kapalı zarf usulü ihale ile satılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığına 15/08/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü Afyonkarahisar; Hesabına (Banka ve İBAN Hesap Numarası: VAKIFBANK- TR230001500158007282440204) yatırılıp dekontu ile TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğünden KDV dahil 20,00 TL bedelle temin edilebilir.

3- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. İhale kalan firmadan; % 10 kesin teminat alınarak sözleşme düzenlenecektir.

4 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6786/1-1


PANCAR NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 kampanya dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Kayıt numarası                        :  2017/360812

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0386-221 61 30-37 / 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :

 

Kantar Adı

Sevk Edilecek Fabrika

Tahmini Taşınacak Pancar (Ton)

Abdi

Çorum

  34.000

Kanlıca

Çorum

  21.000

K.Hasanlı

Çorum

  20.000

Hasanlar

Çorum

  30.000

TOPLAM

105.000

 

b) Yapılacağı yer/yerler                    :  Şartname eki listede ayrıntılı gösterilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  07.08.2017 Pazartesi Günü, Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.d) İdari Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

4.1.e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1'dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş deneyimi gösteren belgeler:

5.1.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

İstekli tarafından Teklif edilen bedelin % 30’u oranından, İhale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

5.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, sunulması zorunludur.

6 - Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

9 - İhale dokümanı; Kırşehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 TL. karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, 07.08.2017 Pazartesi Günü, Saat: 14.00'e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.)

11 - İstekliler; bir fabrikaya bağlı kantarların tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kantara veya birden fazla kantar için de teklif verebilirler. Tekliflerde her kantarın taşıma fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

13 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir.

14 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

15 - Diğer Hususlar

15.1 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

15.2 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6692/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Karaman İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Karaman İl Özel İdaresine ait tabloda ada parsel numaraları belirtilen taşınmazlardan 5017 ve 5021 nolu adalara ait 1 nolu parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihale edilerek satışları yapılacaktır.

Madde 2 - İhale edilecek taşınmaz malların nitelikleri:

 

Sıra

No

Köy/

Mahalle

Ada/

Parsel

Yüzölçümü

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Hamidiye

5017/1

34.898,98

Arsa

Hizarcılar Sitesi

Emsal: 0.50 - Hmax:7.50

4.013.382,70

121.401,48

08/08/2017

11:00

2

5021/1

26.465,68

Arsa

İnşaat Malzemecileri Sitesi

Emsal: 0.50 - Hmax:7.50

3.043.553,20

  91.306,60

08/08/2017

11:15

 

Madde 3 - İhale 08 Ağustos 2017 Salı günü saat 11.00’de Karaman İl Genel Meclisi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince birinci sıradan başlayarak sıraya göre yapılacaktır. (1. İstasyon Cad. Ali Şahane Mahallesi No: 19/d Karaman)

Madde 4 - İhaleye Katılabilme Şartları:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik No olacak)

b) Kanuni ikametgâh belgesi

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

d) Noter tasdikli imza sirküsü veya beyannamesi

e) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

B - Vekâleten gireceklerde aranacak şartlar:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC Kimlik No olacak)

b) Noter tasdikli vekâletname

c) Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküsü

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

e) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

C - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon numarası, mail adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri makamdan son 1 (bir) ay içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) Ortaklık Durum Belgesi (noter tasdikli)

c) Geçici teminata ait alındı belgesi veya Banka Teminat Mektubu

Madde 5 - İhale Şartnamesi ve diğer ilgili evraklar mesai saatlerinde Karaman İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur. İhalesi yapılan 5017 ada 1 parsel ve 5021 nolu ada 1 nolu parsel için şartname bedeli 2.000,00 TL olup her parsel için şartname alınacaktır. Şartname bedeli ve geçici teminat bedelleri Karaman İl Özel İdaresi Halk Bankası 0478-07000025 nolu hesabına yatırılacaktır. (Iban:TR93 0001 2009 4780 0007 0000 25)

Madde 6 - Kapalı Teklif Usulü ihalesi yapılacak 5017 ada 1 parsel ve 5021 nolu ada 1 nolu parseller için İhaleye katılmak isteyenlerin 4. maddede istenilen belgeleri ihale günü saat 11:00’a kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. ve 38. maddelerine göre hazırlayarak İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Madde 7 - İl Encümeninin 08/08/2017 tarihli 110 sayılı kararlarına istinaden 5017 ada 1 ve 5021 ada 1 nolu parsellerin İhale bedelinin %50’si peşin geri kalan kısmı ise 24 eşit taksitle ödenecek olup tapu devri ihale bedeli yatırıldıktan sonra yapılacaktır.

Madde 8 - Taşınmazların tapu devir işlemleri için gerekli her türlü harç, deprem sigortası ve diğer doğabilecek bütün masraflar alıcıya aittir.

Madde 9 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre Katma Değer Vergisinden (KDV) istisnadır.

Madde 10 - İhale evraklarını posta ile gönderecekler için postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez.

İlan olunur.

6798/1-1