26 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30135

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Mersin 1. İdare Mahkemesinin 2005/714 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6734/1-1

—————

Osmancık Sulh Hukuk Mahkemesinin 1988/357 Esas, 1991/637 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6736/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 29.06.2017 - 194                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.06.2017 - 2643                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa İli, Hilvan İlçesi, Aslanlı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aslanlı Höyüğü’nün koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 19.06.2017 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.08.2010/1229 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa İli, Hilvan İlçesi, Aslanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aslanlı Höyüğü’nün Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.08.2010/1229 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Aslanlı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

6742/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 30.06.2017 - 195                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.06.2017 - 2655                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Bozdere (Tırfan) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bozdere Höyüğü’nün koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ve sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit olarak değiştirilmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 20.06.2017 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.02.2009/822 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Bozdere (Tırfan) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bozdere Höyüğü’nün Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.02.2009/822 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli koordinatlı haritadaki sınırları değişmeden, ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekliyle üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilmesine ve tescilinin devamına; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Bozdere Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6743/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 29.06.2017 - 194                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.06.2017 - 2642                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa İli, Hilvan İlçesi, Kuskunlu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kuskunlu Höyüğü’nün koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.06.2017 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1387 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa İli, Hilvan İlçesi, Kuskunlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kuskunlu Höyüğü’nün Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1387 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Kuskunlu Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir.

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

6744/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 29.06.2017 - 194                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 29.06.2017 - 2653                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kepirce Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Hayrat Nekropolü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 22.06.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/3000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kepirce Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Hayrat Nekropolü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatlarıyla gösterildiği şekilde I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine;

Hayrat Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:

1 Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Ağaçlandırma yapılamaz, sadece mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6745/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 30.06.2017 - 195                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 30.06.2017 - 2658                                       ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Mağaralı Mahallesi, Eriç Mezrası sınırları içinde bulunan Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1007 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli “Eriç Höyüğü”nün koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 22.06.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Mağaralı Mahallesi, Eriç Mezrası sınırları içinde bulunan 2863 sayılı yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Eriç Höyüğü’nün Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1007 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde tescilinin devamına; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Eriç Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları’nın:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6746/1-1