25 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30134

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Osman Durmaz Vakfı

VAKFEDENLER: Osman Durmaz

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/06/2017 tarihli ve E: 2016/466, K:2017/227 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Okul öncesi, ilk, orta, lise, yükseköğretim ve özel eğitim bölümleriyle Osman Durmaz Vakfı Eğitim Kurumlarının sürekliliğine, gelişmesine katkıda bulunmak. Mensup ve mezunları arasında sosyal dayanışmaya katılımcı bir dinamizm kazandırmak ve vakıf senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

55.000 TL (Elli Beş Bin Türk Lirası) nakit;

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Fakıdağı Köyü, Karaçal Mevkii, 101 ada, 736 parsel,

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Fakıdağı Köyü, Atmaca Çukuru Mevkii, 101 ada, 702 parsel,

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Fakıdağı Köyü, Arpalık Mevkii, 101 ada, 819 parsel,

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 102 ada, 11 parsel,

Yozgat İli, Çekerek İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 139 ada, 11 parsel,

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Vakfın amacına yakın faaliyette bulunan bir vakfa veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6711/1-1

—————

Bornova Kültür Sanat ve Spor Vakfı, İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/09/2016 tarihinde kesinleşen, 19/01/2016 tarih ve E: 2014/394, K: 2016/30 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

6720/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Meşrutiyet Cad. No: 25 Çankaya/ANKARA adresinde mukim Sadrettin Deniz ALTUNTAŞ (Büyük Zafer Sağlık Tesisleri A.Ş.) adına düzenlenen 31.08.2004 tarihli 76751 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 11.02.2005/IM0001818 G.Bey. ile ithal edilen eşyalar ile ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden 87.551,78 KDV ve Gecikme faizi ile KKDF ve Gecikme faizinin tahsili için çıkarılan 22.06.2017/26020023 sayılı tebligat yazımız firma ortağı adresinde bulunamadığından tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kan. 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda iş bu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

6701/1-1

—————

İLANEN TEBLİĞ

Betontaş Blk. 1 Etap 49/3 İmal Apt. Eryaman/ANKARA adresinde mukim Macit UÇAK (Protek İth. İhr. Ltd. Şti.) adına düzenlenen 20.08.1993 tarihli 34052 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 13.10.1993/IM007873 G.Bey. ile ithal edilen eşyalar ile ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden 1.810,93 TL Gümrük Vergisi ve Gecikme faizinin tahsili için çıkarılan 22.06.2017/26020232 sayılı tebligat yazımız firma ortağı adresinde bulunamadığından tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kan. 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda iş bu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

6702/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından:

Gelibolu Tarihi Alanı - Yeni Şehitlik Tasarımları Fikir Projesi Yarışması

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Bu yarışma Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) tarafından, 6546 Sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dâhilinde ulusal, ön seçimli fikir projesi yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ ve KONUSU

Yarışmaya konu olan yerler, Çanakkale ili Eceabat ilçesi sınırları içerisinde, “6546 SAYILI ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN” ile tanımlanan bölgede yer almaktadır. Bu yerler noktasal olarak şu internet linki ile görülebilir: x.co/gelibolu

Yarışmanın konusu tanımlanan yerde bulunan 15 anma mekânı/şehitliğin tasarlanmasıdır.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Bu yarışma, tasarım disiplinleri ve sanat dallarından katılımcılarla oluşturulacak tüm ekiplerin ön seçim başvurusuna açıktır.

Jüri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, planlama, güzel sanatlar, sosyal bilimler gibi farklı alanlardan meslek insanlarından, sanatçılardan ve akademisyenlerden oluşan interdisipliner yapıda 10 ekibi yarışmacı olarak seçecektir.

Ön seçim başvurusu yapacak ekiplerin yerine getirmeleri zorunlu koşullar ön seçim şartnamesinin “Ön Seçim Koşulları” bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

YARIŞMA TAKVİMİ

•  Ön seçim şartnamesi ilanı:                                      25 Temmuz 2017, Salı

•  Ön seçime başvuru için son tarih:                          8 Eylül 2017, Cuma

•  Ön seçim sonuçları ve yarışmanın ilanı:                 14 Eylül 2017, Perşembe

•  Yer görme gezisi:                                                   19-20 Eylül 2017, Salı-Çarşamba

•  Soru sormak için son gün:                                     6 Ekim 2017, Cuma

•  Cevapların ilanı:                                                     13 Ekim 2017, Cuma

•  Projelerin son teslim tarihi:                                     12 Aralık 2017, Salı

•  Postayla teslim almak için son tarih:                       14 Aralık 2017, Perşembe

•  Jüri çalışması başlangıcı:                                        16 Aralık 2017, Cumartesi

•  Kolokyum ve ödül töreni:                                       9 Ocak 2018, Salı

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

•  Zülküf MEMİŞ, ÇATAB Başkan Yardımcısı

•  Özkan TEKİN, ÇATAB Alan Planlama ve Proje Grup Başkanı

•  Şahin ALDOĞAN, ÇATAB Danışman Heyeti Üyesi

•  Serdar NİZAMOĞLU, Plan Koordinatörü

•  Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

•  Özgür BİNGÖL, Mimar

•  Can KUBİN, Şehir plancısı

•  Kemal ÖZGÜR, Peyzaj mimarı

•  Sami Ata TURAK, Orman mühendisi

•  Hüseyin YANAR, Mimar (Jüri başkanı)

Yedek Jüri Üyeleri

•  Nevin AYDIN, Peyzaj mimarı

•  Elerki Özgün FİDAN, Mimar

•  Ülkü TEKİN, Şehir plancısı

Raportörler

•  Bilge KOBAŞ, Mimar

•  Müge YORGANCI, Şehir plancısı

•  Serap ÖBEKCİ, Mimar

Raportör Yardımcıları

•  İbrahim DEMİRCİ, Arkeolog

•  Nejat KASAPOĞLU, Arkeolog

•  Elif GÖNOĞLU, Harita teknikeri

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

•  1. Ödül          : 200.000 TL

•  2. Ödül          : 140.000 TL

•  3. Ödül          :   90.000 TL

•  4. Ödül          :   70.000 TL

•  5. Ödül          :   50.000 TL

•  1. Mansiyon  :   40.000 TL

•  2. Mansiyon  :   35.000 TL

•  3. Mansiyon  :   30.000 TL

•  4. Mansiyon  :   25.000 TL

•  5. Mansiyon  :   20.000 TL

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Yarışmayı Açan İdare tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.

ŞARTNAMENİN TEMİNİ

Ön seçim şartnamesi www.sehitlikleryarismasi.com adresinden temin edilebilir.

YER GÖRME

Yer görmek zorunludur. Ekipte müellif olarak yer alacak isimlerden en fazla iki ekip üyesinin Yarışma Takvimi’nde “Yer Görme” olarak belirtilen tarihteki yer görme gezisine katılması zorunludur.

Yer görme için ödeme yapılmayacaktır.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı açan kurum: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Adres         :  İsmetpaşa Mah. Çamburnu Mevkii. No: 113 Eceabat ÇANAKKALE

Telefon       :  +90 286 814 10 28

E - posta     :  sehitlikleryarismasi@gmail.com

Web Sitesi  :  www.sehitlikleryarismasi.com

ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

Ön seçime katılacakların ayrıntıları ön seçim şartnamesinde açıklanan aşağıdaki belgeleri sunmaları beklenmektedir.

•  Kimlik Dosyası

•  Tanıtım Dosyası

•  Niyet Mektubu

•  Ön Seçim Şartnamesi Ödeme Belgesi

•  Dijital Olarak Teslim Edilecek Belgeler

ÖN SEÇİM DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Ön seçim, sunulacak Niyet Mektubunun içeriği, tanıtım dosyası kapsamında açıklanacak aşağıdaki konu/konular ve genel sunum niteliği dikkate alınarak yapılacaktır:

•  Benzer konu ve ölçekte tasarımlar üretmiş olmak.

•  Yarışma projesi, fikir projesi ya da uygulama şeklinde açık alan düzenlemeleri ve/veya anıt tasarımları yapmış olmak.

•  Disiplinler arası nitelikte ekip yapısına sahip olmak.

•  Farklı disiplinlerle birlikte benzer konularda ortak ürün vermiş olmak.

•  Kamu İhale Kanunu Hükümleri ’ne göre açılmış yarışmalarda ödül almış olmak.

•  Ulusal ve uluslararası yarışma ve ödüllerde başarı göstermiş olmak.

•  Yarışma konusu ve proje alanı ile ilişkili araştırmalar, görsel ve yazılı çalışmalar yapmış olmak.

SON BAŞVURU TARİH VE SAATİ

Basılı bir kopya yarışma yazışma adresine, şartnamede belirtilen “Ön seçime başvuru için son tarih”te, saat 17:00’ye kadar ulaşmış olmalıdır. Kargodan kaynaklanan gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

6706/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin J17-b1, b2, b4 nolu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 07.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6712/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin J17-a nolu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 07.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6713/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin İ17-c3, c4 nolu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 07.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6714/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 14.07.2017      Karar No: 7022

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI                                    :  Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Cad. No: 23 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                             :  28.08.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                                  :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                         :  12.160 hektar

• BÖLGESİ                                                  :  Kara

• KAPSADIĞI İL                                        :  Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI                               :  F18-d3

KARAR:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Tekirdağ ilinde 12.160 hektarlık F18-d3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6715/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 14.07.2017       Karar No: 7023

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI                 :  Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT

  ADRESİ                                  :  Hilal Mah. Cezayir Cad. No: 15/A Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  31.08.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  12.160 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                     :  Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI            :  F18-d3

KARAR:

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin Tekirdağ ilinde 12.160 hektarlık F18-d3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6716/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 14.07.2017       Karar No: 7024

ŞİRKETLERİN;

• TİCARİ UNVANLARI            :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                         2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                         3) Corporate Resources B.V.

• MERKEZ ADRESLERİ            :  1) Sea Meadow House PO Box 173, Road Town Tortola VG1110, British Virgin Islands

                                                         2) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, Road Town Tortola VG1110, British Virgin Islands

                                                         3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam/ HOLLANDA

• TÜRKİYEDEKİ ADRESLERİ :  1-3) İran Cad. No: 21/448 Kavaklıdere Çankaya/ ANKARA

                                                         2) Çukurambar Mah. 1480 Sk. No:2 Besa Kule B Blok D: 54 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHLERİ      :  29.05.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                  :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                         :  12.160 hektar

• BÖLGESİ                                  :  Kara

• KAPSADIĞI İL                        :  Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI               :  F18-d3

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.’nin Tekirdağ ilinde 12.160 hektarlık F18-d3 paftası için müşterek petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6717/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 14.07.2017       Karar No: 7021

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI                              :  Alpay Enerji A.Ş.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ :  Dumluca Sok. No: 19 Beysukent/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  16.09.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  12.160 hektar

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İL                                  :  Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI                         :  F18-d3

KARAR:

Alpay Enerji A.Ş.’nin Tekirdağ ilinde 12.160 hektarlık F18-d3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6718/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin İ17-d3, d4 nolu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 07.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

6719/1-1


 

 


 


 


 


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca (sözlü sınav yönetimi ile) Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, bir adet avukat alınacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AH

6

1

 

1 - BAŞVURU ŞARTLARI

a. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

d. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına ( KPSSP3 puan türünden) girmiş ve en az 60 (atmış) puan almış olmak,

2 - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (Başvuru sırasında doldurtulacaktır.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

3. www.turkiye gov.tr (e-Devlet) üzerinden alınacak Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulamasının çıktısı

4. bir adet vesikalık fotoğraf

5. KPSS (B) sonuç belgesi

6. Avukatlık ruhsatnamesinin fotokopisi

3 - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Balkan Yerleşkesi EDİRNE 0 284 223 42 15

Başvuru Tarihleri

25 Temmuz 2017 - 08 Ağustos 2017

Başvuru Değerlendirmesi Sonucu Açıklama Tarihi

11 Ağustos 2017

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan Yerleşkesi

25 Ağustos 2017 Saat: 14.00

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 25 Temmuz 2017 - 08 Ağustos 2017 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://www.trakya.edu.tr/ sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralama yapılacak ve ilk 5 aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından http://www.trakya.edu.tr/ duyurulacaktır.

4 - SINAV KONULARI

a. Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat.

5 - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü Sınavda adaylar;

a. Sınav Konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. maddesinin 4'üncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

6 - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1 - Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle bir asıl ve bir yedek aday belirlenecek ve Üniversitemiz internet sayfasından http://www.trakya.edu.tr/ duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilecektir.

2 - Sözlü sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

3 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde KPSS puan sıralaması sonuçları ile sözlü sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar ilgili kurulca yönetmelikte belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılır.

7 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8 - ATANMA İŞLEMLERİ

1 - Avukat kadrosuna atama işlemleri Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği’nin 18.maddesinde belirtilen hükümler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre yapılacaktır.

6723/1-1


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İLE İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTELERİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Görsel İletişim Tasarımı Profesör kadrosuna ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü Aranan Şartlar;

• Yüksek Lisansını ve Doktorasını Mimari Tasarım alanında yapmış olmak. Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Aranan Şartlar;

• Doktorasını ve Doçentliğini Plastik Sanatlar alanı Resim Bölümünde almış olmak. Multimedya Atölyesi ve Performans alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Aranan Şartlar;

• Doktorasını Ekonometri alanında yapmış ve Doçentliğini Ekonometri alanında almış olmak. “Makro-Ekonometri Modelleme, İstatistik ve Uluslararası Ekonomi” konularında çalışmalar yapmış olmak.

Adayların;

* Özgeçmiş(YÖK Formatında)

* 1 Adet Fotoğraf

* Nüfus Cüzdan Sureti

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 6 takım dosyayı ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (25.07.2017-08.08.2017 tarihleri arasında) şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

* KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Prof.

1

Yüksek Lisansını ve Doktorasını Mimari Tasarım alanında yapmış olmak. Doçentliğini Mimarlık alanında almış olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Prof.

1

Doktorasını ve Doçentliğini Plastik Sanatlar alanı Resim Bölümünde almış olmak. Multimedya Atölyesi ve Performans alanında çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Prof.

1

Doktorasını Ekonometri alanında yapmış ve Doçentliğini Ekonometri alanında almış olmak. “Makro-Ekonometri Modelleme, İstatistik ve Uluslararası Ekonomi” konularında çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Bahar TURGUT

Adres   :  Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

                Tel   : 0216 4524585-86/1158

                Fax  : 0216 452 87 17

6761/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları/ Hematoloji

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Profesör

1

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

6335/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

-Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 08.08.2017 Salı günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

-Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 08.08.2017 Salı günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

-Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 08.08.2017 Salı günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir

Başvurular 08.08.2017 Salı tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İngilizce)

1

Mikroiktisat

Yrd. Doç. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr.

Psikoloji

2

Klinik Psikoloji / Psikiyatri

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

Psikoloji

1

Psikoloji

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

1

Kıyı Bilimleri Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak

Prof. Dr.

Makine Mühendisliği

1

Makine Mühendisliği, Akışkanlar Mekaniği Anabilim Dalında Doktorasını yapmış olmak.

Prof. Dr./Doç. Dr./

Yrd. Doç. Dr.

Endüstri Mühendisliği

1

Endüstri Mühendisliği Alanında Doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç. Dr.

Endüstri Mühendisliği (İng.)

1

Endüstri Mühendisliği Alanında Doktora yapmış olmak

Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

2

Mimarlık

Prof. Dr.

Mimarlık

2

Mimarlık

Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

Görsel İletişim Tasarımı

1

Sinema Televizyon

Yrd. Doç. Dr.

Grafik

1

Resim/Grafik

Yrd. Doç. Dr.

Endüstri Ürünleri Tasarımı

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Yrd. Doç. Dr.

İç Mimarlık

1

İç Mimarlık

Doç. Dr.

6760/1-1


İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Üniversitemize öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı/Bilim Dalı/Program

Uzmanlık Alanı/Aranılan Şartlar

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji

Alanında uzmanlık yapmış olmak.

1

Prof.

6722/1-1


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

SAĞLIK PROGRAMLARI

-

DOÇENT

1

-

FEN FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

İSTATİSTİK TEORİSİ AD.

DOÇENT

1

-

MATEMATİK

GEOMETRİ AD.

PROFESÖR

1

-

UYGULAMALI MATEMATİK AD.

PROFESÖR

1

-

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GRAFİK

GRAFİK ASD.

DOÇENT

1

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

SAYISAL YÖNTEMLER AD.

DOÇENT

1

-

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRONİK AD.

DOÇENT

1

Eğitim dili %100 İngilizcedir.

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK

YAYLI ÇALGILAR ASD.

DOÇENT

1

-

ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

-

ZİHİN ENGELLİLER AD.

DOÇENT

1

-

6732/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi,

Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SU ÜRÜNLERİ AV. VE İŞL. TEK.

AVLAMA TEKNOLOJİSİ

1

-

-

Hayalet avcılık, uzatma ağları seçiciliği ve sepet balıkçılığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİL.

DENİZ BİYOLOJİSİ

1

-

-

Plankton-su kalitesi ilişkileri ve biyolojik modelleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

COĞRAFYA

BEŞERİ COĞRAFYA

1

-

-

Arazi kullanımı, kırsal göç, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında çalışmalar yapmış olmak.

FİZİK

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZ. FİZ.

1

-

-

Plazma ve kimyasal buhar biriktirme yöntemleriyle polimer ince film ve nano parçacıkların üretimi; gaz sensörü, biyo-sensör, biyomedikal ve organik güneş pilleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SERAMİK VE CAM

SERAMİK

-

1

1

Çevresel sanat ve ekolojik sanat konularında çalışmalar yapmış olmak ve Doçentlik ünvanını Tasarım alanında almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

1

-

-

İskemi-reperfüzyon hasarı konusunda deneysel çalışmalar yapmak, hepatobilier cerrahi alanında yurt dışı deneyimi olmak.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

AİLE HEKİMLİĞİ

1

-

-

Aile Hekimliği uzmanı olmak ve çocuğa yönelik şiddet konusunda araştırma yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

TARIM EKONOMİSİ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

1

-

-

Tarımsal üretimde kaynak kullanım etkinliğinin analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TARIM EKONOMİSİ

TARIM POLİTİKASI VE YAYIM

1

-

-

Türkiye'de uygulanan tarım politikaları, kırsal kalkınma politikaları ve Avrupa Birliği tarım politikaları konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ÇANAKKALE UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

SAĞLIK YÖNETİMİ

SAĞLIK EKONOMİSİ

1

-

-

Doktorası ve doçentliği finansman alanında olmak.

ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

PROGRAMI

PROF.

DOÇ.

DER.

AÇIKLAMA

MALZEME VE MAL. İŞL. TEK.

MOBİLYA VE DEKORASYON

-

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği anabilim dalı odun mekaniği ve teknolojisi alanında doktora yapmış olmak. Ahşap malzemede tahribatsız muayene, x-ray densitometri ve görüntü analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

6726/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Fitopatoloji

Yrd. Doç.

1

1

Meyve ve Sebzelerdeki Pektolitik Bakterilerin Tanısı konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

Çocuklarda perkütan internal ring sütürayon tekniği ile laparoskopik inguinal herni onarımı konusunda çalışmış, çocuklarda karaciğer kist hidatiğinin tanı ve tedavisi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Anesteziyoloji ve Reanilmasyon

Yrd. Doç.

1

1

Farklı lokal anestezik karışımları kullanarak lateral sagital yaklaşım ile yapılan infraklavikuler pleksus bloğu üzerine çalışmış olmak ve ECMO (Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu) üzerine eğitim almış ve sertifikalı olmak.

Halk Sağlığı

Yrd. Doç.

1

1

Halk sağlığı uzmanı olmak 

Acil Tıp

Yrd. Doç.

1

2

İleri yaşam desteği eğitmeni, kimyasal ve biyolojik kazaların tıbbi yönetimi eğitici eğitmeni, hastane afet ve acil durum planlaması (HAP) eğitici eğitmeni ve HAP konusunda çalışmaları olmak

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Elektroanalitik kimya ve yüzey modifikasyon teknikleri alanında çalışmalar yapmış olmak,

Uygulamalı Matematik

Yrd. Doç.

1

1

Parabolik sistemlerde Neumann sınır şartının optimal kontrolü üzerine çalışmalar yapmış olmak

Hidrobiyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Parazitoloji ve balık endohelmintleri üzerine çalışmalar yapmış

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Ortaçağ Tarihi

Yrd. Doç.

1

1

Timurlular Devleti Tarihi alanında doktora çalışması yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

1

Yönetim bilişim sistemleri alanında doçentlik unvanı almış, akıllı video analitiklerinin işletmelerde kullanımı üzerine çalışmış olmak

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yrd. Doç

1

3

Türkiye’de kadınların siyasal haklarını kazanma süreci, 1930 belediye seçimleri ve değişen iktidar ilişkileri içinde iki kentin dönüşümü konularında çalışmalar yapmış olmak,

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç.

1

1

Etik iklim ve örgütsel kontrol mekanizmalarının sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmim aracılık rolü konusunda çalışmalar yapmış olmak,

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

 

Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd. Doç.

1

1

"Eğitim Programları ve öğretim" bilim dalında doktora yapmış olmaları gerekmektedir.

Sınıf Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

"Türkçe Eğitimi" bilim dalında doktora yapmış olmaları gerekmektedir.

Coğrafya Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

"Beşeri ve İktisadi Coğrafya" alanında doktora yapmış olmaları gerekmektedir.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

 

İslam Hukuku

Yrd. Doç.

1

1

 

Tefsir

Yrd. Doç.

1

1

Kraat alanında doktora yapmış olmak

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der

 

Biyokimya

Profesör

1

1

Doçentliğini biyokimya bilim alanında almış, preeklampsi-iyot alanında çalışma yapmış, eczacılık biyokimya anabilim dalında çalışıyor olmak

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Çocuk Gelişimi

Yrd. Doç.

3

3

İlgili fakültelerin çocuk gelişimi bölümlerinden mezun ve bu alanda doktora yapmış olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

3

3

İlgili fakültelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinden mezun ve bu alanda doktora yapmış olmak

TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI

Anabilim Dalı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Türk Halk Müziği

Yrd. Doç.

1

3

Türk Halk Müziği alanında doktora yapmış olmak,

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Yaşlı Bakımı

Yrd. Doç.

1

1

Klinik sosyal hizmet alanında doktora yapmış, kişiler arası ilişkiler psikoterapisi, hipnoz ve EMDR sertifikasyon sahibi olmak, ruhsal hastalığa sahip bireylere yönelik psikososyal müdahaleleri içeren grup çalışmalarını yürütmek,

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKLU

Programı

Kadro Ün.

Adedi

Der.

 

Kimya

Profesör

1

1

Karbonik anhidraz enziminin immobilize edilmesi ve hemoglobinopatilerin moleküler tekniklerle belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak,

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yrd. Doç.

1

1

Üretim yönetim ve pazarlama alanında doktora yapmış, KOBİ'lerde uluslararasılaşma süreci ve süreci etkileyen faktörler konusunda çalışmalar yapmış olmak,

6643/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               78.08/2914

Toplantı Tarihi ve No    : 30.06.2017 - 232                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 30.06.2017 - 3744                                     SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu ilçesi, Hacılarobası Köyü, 113 ada 3 parselde yer alan Camii ve Türbenin kültür varlığı olarak tescil edilmesine yönelik Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 28.10.2016 tarih ve 1934 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 28.06.2017 tarih ve 573 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Safranbolu ilçesi, Hacılarobası Köyü, 113 ada 3 parselde yer alan Camii ve Türbenin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, grubunun "1" olarak belirlenmesine, camii ve türbeye ilişkin Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu taşınmazın korunma alanının karar ekinde yer alan 1/1500 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.

 

6677/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                52.10/316

Toplantı Tarihi ve No    : 29.03.2017 - 176                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 29.03.2017 - 4193                                          SAMSUN

Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı dışında, 38 ada, 4 parselde yer alan Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.02.2017 gün ve 4175 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazın, tescil fişinin, koruma grubunun ve koruma alanı sınırlarının Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 23.03.2017 gün ve 77 sayılı yerinde inceleme raporu, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.01.2008 gün ve 1539 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.11.2016 gün ve 3893 sayılı, 24.02.2017 gün ve 4175 sayılı kararları okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

 Ordu İli, Ünye İlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı dışında, 38 ada, 4 parseldeki tescilli taşınmaza ilişkin tescil fişinin uygun olduğuna, taşınmazın koruma grubunun -II- olarak belirlenmesine, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.01.2008 gün ve 1539 sayılı kararında belirlenen 36 ada, 6 nolu parsel üzerindeki tescilli yapının, 110 ada, 9 nolu parsel üzerindeki tescilli yapının ve 35 ada, 4, 5, 11, 14 nolu parseller üzerinde bulunan tescilli Han’ın koruma alanı sınırlarının, 38 ada, 4 parsel üzerindeki tescilli taşınmaza komşu ve cephe verir parselleri de içine alacak şekilde ekteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterildiği gibi değiştirilmesine ve bu alandaki her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

 

6678/1-1