25 Temmuz 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30134

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mersin Defterdarlığı/Milli Emlak Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ ALTUNİZADE MAHALLESİ 1812 ADA 75 NOLU PARSELDE KAYITLI 23 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 1 ADET PORTAL VİNCİN KUMLAMA VE BOYAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇARŞI MERKEZİ VE MÜŞTEMİLATI YAPIMINA İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TURBO KOMPRESÖRLERİN 768.000 KM BAKIM, ONARIM, REVİZYON, YENİLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41. VE 59/3. MADDELERİ UYARINCA PAZARLIK USULÜ YÖNTEMİYLE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No.111   45500  Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

 

İhalenin- Niteliği- Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

1-

6.000.000 Milyon Adet Polipropilen Kömür Torbası Alımı

367632

2017-1393

03.08.2017-15.00

  60 Gün

2

1 Adet Kuyruk Kablosu Vulkanize Cihazı alımı

367633

2017-1394

10.08.2017-14.00

150 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

6721/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Mersin Defterdarlığı/Milli Emlak Müdürlüğünden:

Mersin İli Akdeniz İlçesi İhsaniye Mahallesi 995 ada 17 parsel numaralı 635 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 16, 17, 18, 19 ve 20 numaralı toplam 506,75 m2 (314,27 m2’lik kısmı zemin ve asma kat, 192,48 m2’lik kısmı bodrum) kullanım alanlı işyeri vasıflı 5 adet bağımsız bölümün birlikte satışı 3.050.000 TL (üçmilyonellibinlira) tahmini bedel üzerinden Mersin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda, 08.08.2017 tarihinde saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü yapılacaktır.

1 - İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Kuvayimilliye Caddesi No: 78 Akdeniz/MERSİN adresinde Defterdarlık Hizmet Binası 14.katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat 305.000 TL (üçyüzbeşbinlira) makbuzu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi)

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri

d) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı ihale sırasında ibraz edilecek), gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

3 - İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez ve idare ile komisyon bir sorumluluk kabul etmez.

4 - Satışı yapılacak taşınmazlar KDV'ye tabi olmayıp, vergi, resim, harçlardan ve 5 (beş) yıl emlak vergisinden muaftır.

5 - Satışı yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep edilmesi durumunda ihale bedelinin 1/4'ü peşin, kalan kısmına ise yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte ödenebilecektir.

6 - Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6407/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alım İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt no                          :  2017/360314

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km./UŞAK

b) Telefon ve faks numarası   :  (276) 231 14 91 / (276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve miktarı     :  2017-2018 Kampanyamız tahmini 110 gün Gün sürecektir. (Üretilecek pancar miktarının artışı veya eksilişine göre işin süresinde artış veya eksiliş olabilir.) Söz konusu hizmet alımı işi kampanya boyunca aralıksız Pancar Analiz Laboratuvarı için en az iki vardiya, Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarında ise üç vardiya şeklinde cumartesi, pazar, resmi ve dini bayram günleri de devam edecektir. 37 işçi ve ayrıca her vardiyada sorumlu olarak çalışacak Kimya Mühendisi veya Gıda Mühendisi, Kimya Lisans vb. bölümlerden mezun kişiler olmak üzere günde toplam 40 kişi ile Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı’nın hizmet işlerinin, fabrikamızdaki mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla yapılması; pancar alımının başlaması ile birlikte fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti ile pancar numunesinin alınması, yıkama cihazında yıkanan pancarın bantta temizlendikten sonra fire tespitinin yapılması, pancardan freze ile numune alınıp şeker yüzdeleri tayininin yapılması, ayrıca vejetasyon seyri, bedele esas ve diğer pancar ve proses analizlerinin fabrikamızda bulunan analiz talimatlarına uygun bir şekilde yapılması ve fabrikamızca gösterilecek diğer müteferrik hizmetlerin yerine getirilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 110 (±%20) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  07.08.2017 Pazartesi günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Uşak-Ankara Karayolu 5. Km./UŞAK) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6644/1-1


İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ ALTUNİZADE MAHALLESİ 1812 ADA 75 NOLU PARSELDE KAYITLI 23 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade mahallesinde bulunan 6.853,23 m2 miktarlı 1812 ada 75 nolu parselde kayıtlı, kat mülkiyetli, dubleks konut vasıflı A-1 Blok 23, nolu bağımsız bölüm satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Mali İşler Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4 - İhale konusu İstanbul İli Üsküdar İlçesi Altunizade Mah. 1812 ada 75 nolu parselde bulunan A-1 Blok 23 nolu bağımsız bölüm için geçici teminat miktarı 40.000,00 (kırkbin TL) olarak belirlenmiştir.

 

Blok

Bağımsız Bölüm No

Hisse Oranı

Arsa Payı

Niteliği

Brüt m2

Son Teklif Tarihi ve Saati

İhale Tarihi ve saati

A-1

23

Tam

11527/ 685323

Dubleks Konut

170

09.08.2017

14:00

09.08.2017

14:00

6691/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Karayolu ile Pancar Nakliye hizmetinin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/358505

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ÖZALPER MAH. KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA ASFALTI ÜZERİ YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası      :  0422 212 10 44 - 0422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi          :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2017/2018 Kampanya Döneminde Doğanşehir ve Bostankaya Kantarlarından Malatya Şeker Fabrikasına Karayolu ile 46.800 Ton Pancar Nakliyesi,

b) Yapılacağı yer                       :  Doğanşehir ve Bostankaya Kantarlarından Malatya Şeker Fabrikasına Karayolu ile Pancar Nakliyesi,

c) İşin süresi                              :  06/10/2017 - 24/11/2017 Tarihler Arası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  08/08/2017 Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

4.1.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.9 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, standart forma uygun belge sunulması zorunludur.

4.1.10 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1 - İş Deneyim Belgeleri :

5.1.1 - Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

5.1.2 - İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

 Teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

5.1.3 - İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’ undan az olamaz. İş deneyimiyle ilgili hususlar detayı Tip İdari Şartnamenin 7.4.1. maddesinde belirtilmiştir.

6 - Benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir

10 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler,08/08/2017 Salı Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

15 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6688/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Yozgat Şeker Fabrikası Kantarlarından Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/362584

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası   :  0 354 441 10 10 ve 0 354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  20176/2018 Kampanya Döneminde 143.000 Ton pancarın Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti.

 

     Kantar Adı       

Taşınacağı

      Fabrika     

Pancar

Miktar (Ton)

AKDAĞMADENİ

YOZGAT

8.500

KİRSİNKAVAĞI

YOZGAT

11.500

ÇEKEREK

YOZGAT

2.800

KÜMBET

YOZGAT

15.700

HASBEK

YOZGAT

12.000

KADILI

YOZGAT

22.000

SARIKAYA

YOZGAT

8.000

SARIKENT

YOZGAT

25.000

ŞEFAATLİ

YOZGAT

15.000

Toplam

120.500

KADIŞEHRİ

TURHAL

13.000

KESİKKÖPRÜ

TURHAL

9.500

Toplam

22.500

Genel Toplam

143.000

 

b) Yapılacağı yer                    :  Nakliye hizmeti: Akdağmadeni, Kirsinkavağı, Çekerek, Kümbet, Hasbek, Kadılı, Sarıkaya, Sarıkent ve Şefaatli kantarlarından Yozgat Şeker Fabrikasına,

                                                  Kadışehri ve Kesikköprü kantarlarından Turhal Şeker Fabrikasına yapılacaktır.

c) İşin süresi                           :  2017/2018 Kampanya Süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü

                                                  Ofis Binası Toplantı Salonu - Sorgun/Yozgat

b) Tarihi ve saati                     :  09.08.2017 Çarşamba Günü, Saat 14.00

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

g) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.)

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyimini gösteren belgeler

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2. Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6724/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Susurluk Şeker Fabrikası ve Bağlı Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar Alım Kantarlarından Susurluk Şeker Fabrikasına Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Pazarlık Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2017/365904

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bursa Karayolu Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası      :  0 266 865 19 40 - 0 266 865 26 05

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2017/2018 Kampanya Döneminde 175.000 Ton pancarın Susurluk Şeker Fabrikasına Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

 

                                                     Kantar Adı                              Taşınacak Pancar (Ton)

                                                     Karacabey                                                 45.000

                                                     Tepecik                                                     35.700

                                                     Barçın                                                       43.000

                                                     İnegöl                                                       29.000

                                                     Yenişehir                                                  23.000

                                                     TOPLAM                                              175.000

 

b) Yapılacağı yer                       :  Nakliye hizmeti: Karacabey, Tepecik, Barçın, İnegöl ve Yenişehir pancar alım kantarlarından Susurluk Şeker Fabrikasına yapılacaktır.

c) İşin süresi                              :  2017/2018 Kampanya süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu Susurluk / BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                        :  23/08/2017 Çarşamba günü, saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.)

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.2.2 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.)

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6729/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 1 ADET PORTAL VİNCİN KUMLAMA VE BOYAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2017/358970

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi         :  makasfabrikasi@hotmail.com

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  1 ADET PORTAL VİNCİN KUMLAMA VE BOYAMA İŞİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE )

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İŞLETMESİ ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 15.08.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-2900 0640 0000 1439 9001 3345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6696/1-1


ÇARŞI MERKEZİ VE MÜŞTEMİLATI YAPIMINA İLİŞKİN İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Madde 1 - İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı:

İli                      :  Siirt

İlçesi                 :  Merkez

Mahale / Köyü  :  Pınarca Köyü

Tapu Bilgileri   :  Pafta No: M47BO2C Cilt No: 1 Ada No: - Sahife No: 42 Yevmiye No: 4893

Cinsi                 :  İrtifak Hakkı Verilmesi

İrtifak Hakkı Verilen Yer ve Amacı:

Üniversitemiz Kezer Yerleşkesi içerisinde yer alan ve mülkiyeti Üniversitemiza ait Pafta No: M47BO2C Cilt No: 1 Ada No: - Sahife No: 42 Yevmiye No: 4893’lü 107.300,00 m² yüzölçümüne sahip 44 nolu parselin 3.000,00 m²’si üzerinde 2.425,44 m² taban alan üzerinde öğrenci, personel ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için; Yap-İşlet-Devret modeli 20 (yirmi) yıllık Çarşı Mekezi ve Müştemilatı İrtifak Hakkı Tesisi verilmek üzere ihaleye çıkılacaktır.

Yüzölçümü             :  İrtifak hakkı tesisi kurulacak alan 3.000,00 m²’dir.

Hazine Payı            :  Yok. Üniversitemiz tam hisseye sahiptir.

Cinsi                       :  Arsa

Tapudaki Şerhler    :  Yok

Sınırları                   :  İhale dosyasında mevcuttur.

Niteliği                    :  Bu gayrimenkuller üzerinde iş yerleri vardır.

Yukarda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde Çarşı Merkezi ve Müştemilatı yapılmak amacıyla Siirt Üniversitesi Rektörlüğünce, 25/08/2017 Cuma günü Saat 10.00’da Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Rektörlük A Blok İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulünce yap-işlet-devret modelinde irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır.

Madde 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya görülebileceği:

İhale dokümanı Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir; ancak ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 500,00 (beşyüz) TL karşılığında satın alması zorunludur. Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN: Tr 100001000094492771315001) nolu hesabına bedelin açıklamalı olarak yatırılması zorunludur.

Madde 3 - İhalenin nerede, hangi tarih-saate ve hangi usulle yapılacağı:

a) İhalenin Yapılacağı Adres               :  Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Rektörlük A Blok İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Merkez/SİİRT

b) Tekliflerin Sunulacağı Adres          :  Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Rektörlük A Blok İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Merkez/SİİRT

c) İhale (Son Teklif Verme) Tarihi      :  25/08/2017 Cuma Günü

d) İhale (Son Teklif Verme) Saati       :  10.00

e) İhale Komisyonunun Toplantı Yeri: Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Rektörlük A Blok İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu Merkez/SİİRT

f) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulünce yap-işlet-devret modelinde yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi 20 (yirmi) yıldır. Bu süre irtifak hakkının tapuya tescil tarihinden başlar. Tapuda irtifak hakkı tescil edilmeden inşaata başlanamaz. İnşaat yapım süresi 1 (bir) yıl olup, bu süre irtifak hakkı süresine dahildir. İstekliler ihalede 20 (yirmi) yıllık süreyi geçmemek üzere tekliflerini eksiltme usulünce yıl bazında sunacaklardır. İhale komisyonu değerlendirmeyi ihaleye katılan istekliler arasından idari ve teknik şartnameye uygun; en düşük yılı teklif veren istekliyi tercih etmek suretiyle yapacaktır.

g) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacak olup; aynı kanunun 46., 47. ve 48. Maddelerindeki hükümler teklif verme işlemlerinde kıyasen uygulanarak, geçerli en düşük yıl teklifin sağlanması amacıyla oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

Madde 4 - Teklifler ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Posta ile müracaat eden isteklilerin ihale dosyasında bildirilen teklifleri son teklif olarak kabul edecektir. İhale son teklif verme tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 5 - Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli, İrtifak Hakkı Bedeli, Geçici Teminat Miktarı:

a) Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli: 12.330,00 TL + KDV

b) İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli: 12.330,00 TL + KDV’ dir. Bu bedel irtifak hakkı süresince alınacak olup, ikinci ve izleyen yıllar irtifak hakkı bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen artış oranında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı artırılır.

c) Geçici Teminat Miktarı: 150.000,00 TL’dir. İstekliler teminat olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edecekleri gibi geçici teminat miktarını nakit olarak da Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN: Tr 100001000094492771315001) nolu hesabına ihale saatine kadar yatırabilirler.

Madde 6 - İsteklilerden İstenen Belgeler:

İhaleye katılabilmek için isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki aynı kanunu 74. Maddesine dayanılarak çıkartılan yönetmelikteki ve ihale dokümanındaki şartları taşımaları yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları ve aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyalarında sunmaları zorunludur.

İsteklilerce İhale Komisyonuna Sunulması Gereken Belgeler (Dış zarf içerisine aşağıda yer alan belgeler konulacak ve dış zarf kapalı, imzalı ve kaşeli bir şekilde ihale komisyonuna sunulacaktır.

1 - Kanuni ikametgah sahibi olması, yasal yerleşim yeri olduklarına ilişkin belge (Gerçek kişiler için nüfus müdürlüklerinden, tüzel kişiler için ise ihalenin yapılacağı ay içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya bağlı bulunduğu kurumdan alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)

2 - Türkiye’de tebligat için tebligat adresi göstermesi, telefon, faks ve e-posta gibi iletişim adresini belirtmesi,

3 - Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal belgesi getirmesi;

a) Gerçek kişi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal belgesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal belgesi,

4 - Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya bağlı bulunduğu kuruma kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre hangi oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılacağı ay içerisinde alınmış belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belge,

5 - İmza sirkülerin verilmesi (aslı veya noterden onaylı sureti),

6 - İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

7 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3), (4), (5) ve (6) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak girişim beyannamesi, ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi,

8 - Yeterlilik verme keyfiyeti İdarenin uhdesindedir,

9 - İhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcunun olmadığına dair belge,

10 - İhale tarihi itibariyle Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belge,

11 - Şartname ekinde yer alan örneğe uygun (Ek-1 Formu) uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu,

12 - Ziraat Bankası Siirt Şubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 49277131-5001 (IBAN: Tr 100001000094492771315001) nolu hesabına yatırılmış geçici teminata ait banka dekontu veya usulüne göre düzenlenen geçici teminat mektubu, geçici teminat mektubu olarak verilecekse süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli olmalıdır,

13 - İhale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu,

14 - İdari ve teknik şartnamenin isteklilerce okunup anlaşıldığına ve hiçbir itiraz olmaksızın kabul ve taahhüt edildiğine dair yazılı imzalı mühürlü bildirim.

Madde 7 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmamakta kararı kesindir.

6727/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İl/İlçe

Mahalle/ Sokak

Ada/ Parsel

Alan

Belediye Payı

Belediye Payına Düşen Alan

Parselin Muhdesat Bilgisi

İstanbul/ Gaziosmanpaşa

Karadeniz Mahallesi –Mehmet Akif Caddesi

2991/10

379,00 m²

1/1

379,00 m²

Tapu Kaydında bulunan Taşınmaz Muhdesat Şerh- Beyan İrtifak Bilgileri

 

1 - Niteliği                                           :  Parsel üzerinde 1 adet 1 katlı yığma yapı ve eklentiler bulunmaktadır.

2 - İmar Durumu                                 :  Gaziosmanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi, 2991 Ada 10 Parsel; 07.08.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planında (UİP-6963) bitişik nizam 5 katlı ticaret + konut alanında kalmaktadır.

3 - Tahmin Edilen Bedel                     :  2.842.500,00-TL

4 - Geçici Teminat                               :     284.250,00-TL

5 - Şartname Bedeli                             :         1.500,00-TL

6 - İhale Tarihi ve Saati                       :  17.08.2017 Saat: 14:30

7 - İhaleye Son Teklif Verme Saati     :  14:30

8 - İhalenin Yapılacağı Yer                 :  İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

9 - İhale Usulü                                    :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereği Kapalı Zarf Usulü

10 - İhale Şartnamesi                          :  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

11 - İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

11/1 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.

11/2 - Dış Zarf (dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir)

a) Teklif Mektubunu havi iç zarf

b) Tebligat için gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerde vergi dairesi kaydı kimlik numaralarını bildirmek,

c) Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekâleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

d) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküsü,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak ve makbuz aslını sunmak,

g) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge

h) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (aslı) ve şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okudum, her şartı kabul ediyorum şeklinde imzalanması,

i) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterden tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerin ise yukarıda a, b, c, d, e şıklarında belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

12 - İhaleye katılabilmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları ihale günü, ihale saatine kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden (7.kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - İş bu ilan 25.07.2017 tarihinde Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 5.kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir. Ayrıca yine aynı tarihte Belediyemiz internet sayfasında yayınlanıp süre bitiminde kaldırılacaktır.

İlan olunur.

6291/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

 

S.

No

Taşınmaz No

İlçesi

Mahallesi

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Y.Ölçümü

(m²)

Hisse

Oranı

Hazine

Hissesi

(m2)

İmar Durumu

Tahmin Edilen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminatı

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

38020107036

Melikgazi

Gesi

Arsa

11

494

2

7.113,16

Tam

7.113,16

10 Katlı Konut Alanı

4.019.000,00

   803.800,00

09.08.2017

10:30

2

38020102692

Melikgazi

Mimarsinan

Arsa

92

575

1

13.914,96

Tam

13.914,96

Ticaret Nitelikli Konut Alanı

5.705.250,00

1.141.050,00

09.08.2017

10:40

3

38020102693

Melikgazi

Mimarsinan

Arsa

92

577

1

7.199,42

Tam

7.199,42

Serbest Katlı Konut Alanı

2.808.000,00

   561.600,00

09.08.2017

10:50

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İsteklilerin her taşınmaz mal ve taşınır mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4 - Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00.- (Beşbin) TL'nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4'ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödeme yapılabilecektir.

8 - Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

10 - İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/kayseri/ internet adreslerinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

6290/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN DE 33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT TURBO KOMPRESÖRLERİN 768.000 KM BAKIM, ONARIM, REVİZYON, YENİLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/358360

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  24 ADET TURBO KOMPRESÖR BAKIM, ONARIM REVİZYON, YENİLEME İŞİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 22.08.2017 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6625/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Döşemealtı Belediye Başkanlığından:

 

SIRA

NO

TAPULAMA

ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ

(m2)

BELEDİYE

HİSSESİ

İMAR

DURUMU

MUHAMMEN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

İHALE

TARİHİ

SAATİ

1

ALTINKALE

2088

16

40000

TAM

KONUT ALANI

18.000,000,00

2.700.000,00

10.08.2017

14:30

 

1 - Yukarıda yazılı Mülkiyeti Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

- Özel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2017 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2017 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3 - Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanunu’nun 37.maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Belediye İhale Servisine vermeleri zorunludur.

4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

5 - İhale onayı tebliğinden itibaren 15 gün içinde İhale bedelinin tamamının peşin ödenebileceği gibi; Taksitli alınmak istenmesi durumunda yazılı müracaat edilecek olup; 1/4'i peşin geri kalan tutar 3 eşit taksitle 6 ay içerisinde yasal faiziyle birlikte Belediye veznesine veya Belediye Banka hesabına yatırılacaktır.

6 - İhale Bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

7 -  Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.

9 - Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname ihale servisinden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Döşemealtı ANTALYA Tel: 0 242 4213055 - 0 242 4213053

6685/1-1


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 41. VE 59/3. MADDELERİ UYARINCA PAZARLIK USULÜ YÖNTEMİYLE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli ayrı ayrı Satış Listesi/Şartnamede gösterilen; Çakıltaşı, çimento, aleminyum cam panel, cep telefonu, cep telefonu adaptörü, boş konteyner, kek standı, sürahi, oto parçaları, elektrik motoru, far balastı, oyuncak silah, valf aksamı, makaron, elektronik sigara, ayakabı, oyun makinası, şerit metre v.b. cinsi 19 grup eşya/araç Tasfiye Yönetmeliğinin 41. ve 59/3. maddeleri uyarınca pazarlık usulüyle, Dudullu Cad. İETT Anadolu Grajı Yanı Küçükbakkalköy Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası Ataşehir/İstanbul 08/08/2017 tarihinde saat: 10:00-16:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 216 364 36 80 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda satış listesinde belirtilen hükümler geçerlidir. Pazarlık Usulüyle Eşya/Araç Satış Listesi bedelsiz olarak Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6704/1-1