24 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30133

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikasından:


ARSA SATILACAKTIR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:


ÇAMUR HAVUZLARI VE KÜL HAVUZUN TEMİZLİĞİ, HAFRİYATIN NAKLİYESİ VE TESVİYESİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


EÜAŞ KEBAN HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KİĞI HES'İN 1(BİR) YILLIK 25 KİŞİ İLE GÜVENLİK HARİÇ SANTRAL İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Keban HES İşletme Müdürlüğünden:


SONDAJ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kars (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Dörtyol Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası döneminde üretilecek şekerlerin istife alınması, istiften çiftçi ve müşteri vasıtalarına yüklenmesi işi hizmeti alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve / veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale Kayıt numarası                           :  2017/357511

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  CUMHURİYET CADDESİ   TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 275 3530 - 356 275 3539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Kampanya süresi dahil ± % 20 toleranslı toplam 1 yıl süreli tahminen 180.000 Ton şekerin Tahmil-Tahliye ve istifi

                                                               Üretim kampanyasında yaklaşık 3 ay toplam 72 kişi ile geri kalan 9 ay boyunca toplam 8 kişi ile yapılacaktır.

b) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası Şeker Ambarları

c) İşin süresi                                       :  Kampanyadan önce ve sonra yaklaşık 9 ay Kampanya süresince yaklaşık 3 ay olmak üzere toplam 12 ay.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  03/08/2017 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

6694/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Bağcılar Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu                       :  Arsa Satışı, (Mahmutbey Mahallesi, 1771 ada 38 parsel sayılı taşınmazın satışı)

İhale Tarih ve Saati              :  03/08/2017 - 10:30

İlgili Müdürlük / Birim        :  Plan ve Proje Müdürlüğü

İlgili Adres                          :  Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Kirazlı Caddesi, No: 1 Bağcılar/ İSTANBUL

İhalenin Yapılacağı Yer       :  Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Türü                            :  Arsa Satışı

İhale Usulü                          :  Kapalı Teklif (2886 sayılı Kanunun 36. Maddesi)

Hizmetin Yapılacağı Yer/

Teslim Yeri                         :  Bağcılar / Mahmutbey Mahallesi

İlan Metni                            :  1) Taşınmaza Dair Bilgiler:

                                               a) İli: İstanbul

                                               b) İlçesi: Bağcılar

                                               c) Mahallesi: Mahmutbey

                                               d) Cinsi: Arsa

                                               e) Pafta: 245DS2A (F21C22A2B)

                                               f) Ada: 1771

                                               g) Parsel: 38

                                               h) Yüzölçümü: 2.752,03 m²

                                               i) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı

                                               j) Halihazır: Boş

                                               k) İmar Durumu: Akaryakıt Alanı

                                               l) Adres: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Peyami Safa Caddesi, No: 92

                                               2) Muhammen Bedeli: 27.520.300,00 TL

                                               3) Geçici Teminat: 825.609,00 TL

                                               4) Harçlar ve Vergiler: Her Türlü Harç ve vergiler alıcıya aittir.

                                               5) İhale Şartnamesi: Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir veya aynı yerde görülebilir. Ayrıca şartname www.bagcilar.bel.tr adresinden de görülebilir. İhaleye katılacakların şartname alması zorunludur.

                                               6) Şartname Bedeli: 1.000,00 TL

                                               7) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

                                               a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. kimlik numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”

                                               b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat

                                               c) Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

                                               d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

                                               e) Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

                                               f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de adres beyanı

                                               g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

                                               h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi (Tüzel Kişiler)

                                               i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

                                            8) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İkinci İhale                          :  Arsanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 15.08.2017 tarihinde,

                                               Arsanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın üçüncü ihalesi 07.09.2017 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

6334/1-1


ÇAMUR HAVUZLARI VE KÜL HAVUZUN TEMİZLİĞİ, HAFRİYATIN NAKLİYESİ VE TESVİYESİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Çamur Havuzları Temizliği, Hafriyatının Nakliyesi ve Tesviyesinin Yapılması Alımı İşi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/357432

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Pınarbaşı Mah. Nurhak Yolu Üzeri 5 Km Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası       :  Tel: 0 344 419 16 09   Fax: 0 344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız toprak çamur havuzları temizlenmesi, yaklaşık 66.500 m3 hafriyatın (± %10) Nakliyesi ve Tesviyesi işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Elbistan Şeker Fabrikası sahası.

c) İşin süresi                              :  Yer teslimini müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                        :  03.08.2017 Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

6621/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2017/357707

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. - Elbistan Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Nurhak Yolu Üzeri Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası       :  Tel: 0 344 419 16 09   Fax: 0344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Afşin Kantarından, 7.000 ton, Göksun Kantarından, 25.000 ton ve Tufanbeyli Kantarından 10.000 ton olmak üzere genel toplamda 42.000 Ton Pancarın Fabrikamıza Karayolu ile nakli.

b) Yapılacağı yer                       :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğüne bağlı Afşin, Göksun ve Tufanbeyli Kantarları

c) İşin süresi                              :  İdari şartnamede belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                        :  02.08.2017 Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

6622/1-1


EÜAŞ KEBAN HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KİĞI HES'İN 1(BİR) YILLIK 25 KİŞİ İLE GÜVENLİK HARİÇ SANTRAL İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Keban HES İşletme Müdürlüğünden:

EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğüne Bağlı Kiğı HES'in 1 (bir) Yıllık 25 Kişi ile Santral İşlettirilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (3g) maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2017/360139

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü 23701 KEBAN/ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası                :  424 571 2024 - 424 571 2082

c) Elektronik Posta Adresi                  :  kebanhes@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi                                 :  Keban HES İşletme Müdürlüğü Ticaret servisi

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Kiğı HES'in Toplam 25 Personel ile 1 yıl (365 takvim günü) süreli bakım, onarım ve santral işlettirilmesi hizmet işi alımı

                                                               Ayrıntılı bilgiye Keban HES İşletme Müdürlüğü Ticaret servisinde ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Kiğı HES/ELAZIĞ

c) Süresi                                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) gündür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Keban/ ELAZIĞ

b) Tarihi ve saati                                 :  07.08.2017 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1) Tesislerde yer alan ve enerji üretim prosesinin bir parçası olan ana iş gruplarından (türbin, genaratör, kontrol-kumanda sistemi) en az birinin komple imalatını veya montajını yapmış olmak ya da söz konusu elektrik üretim tesisinin komple devreye alma çalışmalarını yapmış olmak,

2) İşletme ve bakım hizmetlerini yürütmüş olduğu, dair iş bitirme belgesi veya

3) EPDK tarafından verilmiş elektrik üretim lisansına haiz olduklarına ait belgelerden herhangi birine sahip olmaları gerekir.

4) İş Deneyim Belgesi: Teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere benzer işlerde sayılan işlere ait tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi verilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1) Hidroelektrik Santralleri veya Termik Sanrallerin birinde, İşletme ve bakım, onarım hizmetlerini yapmış olmak.(Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin (7.1.h.) bendinde açıklanmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TR (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Keban/ELAZIĞ adresinden satın alınabilir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Keban/ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

6670/1-1


SONDAJ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Sondaj Borusu Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2017/363537

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139  06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                 :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                  :

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Mal Alımı,

                                                            1. KISIM  : 5.000 Adet Sondaj Borusu

                                                                             (Dış Çap 114,30 mm - İç Çap 101,60 mm)

                                                            2. KISIM  : 2.000 Adet Sondaj Borusu

                                                                             (Dış Çap 88,90 mm - İç Çap 76,20 mm)

b) Teslim yeri/yerleri                        :  a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Ambarları

                                                            b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz Limanı.

c) Teslim tarihi/tarihleri                    : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; 1. KISIM: 120 (yüzyirmi) takvim günü,

                                                            2. KISIM: 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                              :  15/08/2017 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda)   Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6632/1-1


HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi hizmet binası yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Organize Sanayi Bölgesi P.K. 8   67900 Çaycuma/ ZONGULDAK

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet binası yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Çaycuma/ZONGULDAK

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif Bedeli (2017 B.F. ile)   :  4.040.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :     282.800 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  17/08/2017 - Saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5 - İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi P.K. 8   67900 Çaycuma / ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6707/2-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kars (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kars (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi              :  Cumhuriyet Mah. Şehit Yusufbey Cad. No: 20 Kars

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı   :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                 :  KARS

c) İşe başlama tarihi             :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                       :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017

    Tedaş B.F. ile)                 :  880.000 TL

f) Geçici Teminatı                :    61.600 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA

b) Tarihi ve saati                  :  15/08/2017 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kars Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Cumhuriyet Mah. Şehit Yusufbey Cad. No: 20 Kars adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6686/2-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Dörtyol Belediye Başkanlığından:

Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Sanayi Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Dörtyol Belediyesine ait 61 Ada 52 parsel sayılı taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan İnşaat işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun (36. maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Hatay, İlçesi             :  Dörtyol, Mahallesi: Sanayi, Ada/Parsel: 61 Ada 52 Parsel

Mevcut Alanı                :  13.115,06 m2

İmar Durumu                :  ÖPA, E=3,00 hmax=serbest.

İşin adı/Kullanım şekli  :  Otopark - İşyeri - Çok Amaçlı Salon

1 - İhale 03/08/2017 günü saat 14:00’de İstasyon Caddesi No. 50 Dörtyol/HATAY adresinde Belediye Meclis salonunda Encümen (ihale komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 32.971.110,00 TL (Otuzikimilyondokuzyüzyetmişbirbin yüzonliradır.) (muhammen bedel olarak inşaat maliyeti belirlenmiştir.)

3 - Son Müracaat Tarihi ihale günü saat 14:00 olup İhaleye Yeterlilik için istenen belgeler:

İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru dilekçesi ile birlikte

a) Türkiye’de tebligat için örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı veya noter tasdikli sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, 2017 yılında alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Sanayi odasından, 2017 yılında alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durum gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekli adına vekâleten yeterlik dosyası veriliyor ise, yeterlik dosyası veren kimselerin noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) İlan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı.

g) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı.

h) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.

Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıdaki bentlerde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

ı) Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

i) Dörtyol Belediye Başkanlığı adına alınmış şartsız, süresiz, 989.133,30 TL (Dokuzyüzseksendokuzbinyüzotuzüçliraotuzkuruş) (muhammen bedelin %3 nispetinde) geçici teminat mektubu; Geçici teminat nakit para ise Dörtyol Belediyesi adına yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzunu idareye vereceklerdir.

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar (KDV Dahil) 2.500,00 TL’lik makbuz karşılığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Dörtyol/HATAY adresinden satın alınacaktır.

5 - İstekliler, ihaleye yeterlilik başvurusu için yukarıda istenen belgeleri, ilanda belirtilen yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar, Dörtyol Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğüne imza karşılığı vermeleri gerekmektedir.

6 - Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, ihale şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

6613/1-1