23 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30132

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Hatay İli, Antakya İlçesi, P36D13A3B pafta, 1741 parsel üzerindeki 208943 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 9157-10200 Ticaret Sicil No ile İskenderun Ticaret Odasına kayıtlı 60 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yetkin Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2013/1876 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 10.03.2017 tarihli ve E. 2013/1876 - K. 2017/992 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yetkin Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 14.07.2017 tarihli ve 17149 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6684/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Encümeninin 06.07.2017 tarih 736/1652 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.07.2017 tarih 1573/3370 sayılı kararı ile onaylanan 84373 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

ADA/PARSEL

                MEVKİİ             

60409/1

AŞAĞI YAHYALAR

60409/2

AŞAĞI YAHYALAR

60409/3

AŞAĞI YAHYALAR

60409/4

AŞAĞI YAHYALAR

60409/5

AŞAĞI YAHYALAR

60409/6

AŞAĞI YAHYALAR

60409/7

AŞAĞI YAHYALAR

60409/8

AŞAĞI YAHYALAR

60409/9

AŞAĞI YAHYALAR

60421/1

AŞAĞI YAHYALAR

60421/2

AŞAĞI YAHYALAR

60421/3

AŞAĞI YAHYALAR

60421/4

AŞAĞI YAHYALAR

60422/1

YUKARI YAHYALAR

60422/2

YUKARI YAHYALAR

60996/1

MEHMET AKİF ERSOY

9999/1 (İHDAS)

 

6705/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.04.2017-151                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.04.2017-2606                                           ERZURUM

Artvin İli, Hopa İlçesi, Esenkıyı Köyü sınırları içerisinde yer alan “Hopa İlçesi, Esenkıyı Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Esenkıyı Deresi ve Yan Kollarının Taşkın Zararlarından Korunması”  projesi kapsamında beton taşkın kontrol duvarı ve brit imalatları yapılacağından yazı ekinde fotoğraf ve koordinatları verilen noktalarda tarihi taş köprü ve taş menfez hakkında görüş verilmesi hususundaki DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünün 06.03.2017 tarihli ve 149360 sayılı yazısı gereği Erzurum Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan 2017/204 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;     

Artvin İli, Hopa İlçesi, Esenkıyı Köyü sınırları içerisinde bulunan Esenkıyı Köprüsünün korunma alanının kararımız eki haritada koordinatlı olarak işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, yapılması planlanan “Hopa İlçesi, Esenkıyı Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Esenkıyı Deresi ve Yan Kollarının Taşkın Zararlarından Korunması” projesinin, köprünün korunma alanı içinde kalan kısımları için Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.01.2015 tarihli ve 2202 sayılı kararıyla onaylanan ve köprünün onarımı için hazırlanan rölöve, rölöve analiz, restitüsyon, restorasyon projeleri ile restorasyon müdahale projeleriyle bir bütünlük arz edecek şekilde uygulama projesi hazırlandıktan sonra değerlendirilmesine karar verildi.

 

6550/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

6551-0

 

6551

6551/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 04.04.2017 - 199                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 04.04.2017 - 2534                                          ANKARA

6552_Sayfa_2

 

6552_Sayfa_3

6552_Sayfa_4

6552_Sayfa_5

6552/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                70.03/148

Toplantı Tarihi ve No    : 21.04.2017 - 197                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.04.2017 - 4438                              KARAMAN-ERMENEK

Karaman İli, Ermenek İlçesi, Taşbaşı Mahallesi yer alan, Kurulumuzun 13.05.2011 tarih ve 4601 sayılı kararı ile tescil edilen 400 ada, 5 parsele Yüksek Kurulun 28.07.2016 tarih ve 612 sayılı kararı gereği koruma alanı sınırları belirlenmesine ilişkin Kurulumuzun 25.11.2016 tarih ve 4099 sayılı kararı gereği söz konusu alan Kurulumuz üyelerince yerinde incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Karaman İli, Ermenek İlçesi, Taşbaşı Mahallesi yer alan, Kurulumuzun 13.05.2011 tarih ve 4601 sayılı kararı ile tescil edilen 400 ada, 5 parseldeki taşınmaza Yüksek Kurulun 28.07.2016 tarih ve 612 sayılı kararı gereği 5 parsel için koruma alanı belirlenmesi istenmiş olup, 5 parsel ve çevresindeki diğer tescilli yapıları da kapsayacak şekilde koruma alanı sınırının kararımız eki 1/1000 ölçekli halihazır ve kadastral haritada belirtildiği şekliyle uygun olduğuna; 400 ada, 19 (E.2) parsele ilişkin imar uygulaması için parselin bu koruma alanı dışında yer alması nedeniyle Kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi.

 

6553

6553/1/1-1

—————

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 42.11/60

Toplantı Tarihi ve No    : 16.06.2017 - 203                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 16.06.2017 - 4591                                           KONYA

Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Kızılkuyu Mahallesi’nde bulunan Eski Mezarlık ve Nekropol Alanı’nın tesciline ilişkin Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın 07.11.2016 tarih, 349-2368 sayılı yazısı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 31.01.2017 tarih, 301-2497 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 23.02.2017 tarih, E.406937 sayılı yazısı ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.04.2017 tarih, 1422 kayıt nolu rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Kızılkuyu Mahallesi’nde bulunan Eski Mezarlık ve Nekropol Alanı’nın 2863 sayılı yasanın 6. ve 7.maddelerinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği, 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlandırıldığı şekilde I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişlerinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

 

A-I.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI:

1 - Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılmayacaktır.         

2 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir.

3 - Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere devam edilebilecektir.

4 - Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetler yapılmayacak, ağaçlandırmaya gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmeyecektir.

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir.

B-III.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI:

1 - Her türlü altyapı uygulamaları için Kurulumuzdan izin alınacaktır.

2 - Bu alanda Belediyesince inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj kazı sonucuna ilişkin bilgi ve belgeler Müze Müdürlüğü’nce Koruma Bölge Kurulu’na iletilip, Kurulumuzdan izin alınmasından sonra uygulamaya geçilecektir.

3 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir.

4 - Bu alanlardan taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmeyecektir.

5 - Bu alanda 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanununun 17.maddesi geçerli olacaktır.

 

6553-2

6553/2/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                           35.003/623

                                                                                                           35.14/961-1836

Toplantı Tarihi ve No    : 07.06.2017-223                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.06.2017-6116                                               İZMİR

İzmir İli, Menderes İlçesi, Kuyucak Mahallesi, Yarlan Tepe Mevkii, L17-c2 nolu pafta, İR-83049 ruhsat nolu alanın bir bölümünün 1. derece arkeolojik sit alanı olmasına yönelik Kurulumuzun 12.1.2013 gün ve 1682 sayılı kurul kararının iptali istemiyle Çetin DAMBA tarafından İzmir 5. İdare Mahkemesinde E:2016/321 esas, K:2017/248 sayılı kararına uyularak, Müdürlük uzmanlarınca yerinde inceleme yapılması sonrasında alanın arkeolojik sit potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik alınan Kurulumuzun 10.05.2017 gün ve 5994 sayılı kurul kararı gereği hazırlanan ve Müdürlük evrakına 05.06.2017 gün ve 701 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Menderes İlçesi, Kuyucak Mahallesi, Asar Tepe ve Yarlan Tepe Mevkiinde, L18-d1 ve L17-c2 nolu paftada Kurulumuzun 12.1.2013 gün ve 1682 sayılı kurul kararı ile belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanına yönelik mahkeme kararlarına uyularak alınan Kurulumuzun 10.5.2017 gün ve 5994 sayılı kararı ve 11.6.2015 gün ve 3276 sayılı kararları gereğince bütünlüğünü kaybeden sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada düzenlendiği şekilde 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna, her türlü uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, 2863 sayılı Yasanın 17. maddesi kapsamında koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 

6554

6554/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                              710 (14-18)

Toplantı Tarihi ve No    : 13.04.2017-216                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.04.2017-5892                                               İZMİR

İzmir İli, Urla-Seferihisar İlçeleri’nde Yard. Doç.Dr. Elif KOPARAL başkanlığında gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sırasında Urla İlçesi, Zeytinler Mahallesi (Eski Söğütköy), Deveboynusırtı Mevkii’nde tespit edilen ve Söğüt Mağara3 olarak adlandırılan alanın tesciline ilişkin iletilen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.09.2015 tarih ve 172755 sayılı yazısı, söz konusu alanda meydana gelen kaçak kazı çukurlarının kapatılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve tescillenmesi için iletilen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.01.2016 tarih ve 39-554 ve 30.05.2016 tarih ve 523-4978 sayılı yazıları, kurum görüşlerinin bildirildiği Urla Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün bila tarih ve 8628-9051 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.06.2016 tarih ve 25814 sayılı yazısı, İBBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nün 29.06.2016 tarih ve 2262-86966 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih 447468 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih ve 157203 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MİGEM’in 11.07.2016 tarih ve 424095 sayılı yazısı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 06.02.2017 tarih ve 250926 sayılı yazısı ile Müdürlük evrakına 10.04.2017 tarih ve 405 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir İli, Urla İlçesi, Zeytinler Mahallesi (Eski Söğütköy), Deveboynusırtı Mevkii’nde tespit edilen ve Söğüt Mağara3 olarak adlandırılan mağaranın, 5226-3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı yasanın 6.maddesi doğrultusunda “1.derece arkeolojik sit alanı” olarak tescillenmesine, kararımız eki 1/25000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları belirlenen alanın, Söğüt Mağara 3’ün koruma alanı olarak belirlenmesine, kaçak kazı çukurlarının müze müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, kaçak kazıları yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9. Ve 65.maddeleri gereği suç duyurusunda bulunulmasına, alandaki tahribatın ve kaçak kazıların önlenmesine yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerce alınmasına, tescili yapılan söz konusu alanlarda geçiş dönemi koruma ve kullanma şartları olarak; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

6555

6555/1-1

—————

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               35.003/729

Toplantı Tarihi ve No    : 10/05/2017 - 219                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 10/05/2017 - 5992                                           SELÇUK

 

6556-1

 

6556-2

6556/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 37.02/13

Toplantı Tarihi ve No    : 08/06/2017 - 222                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 08/06/2017 - 4448                                          ANKARA

Kastamonu İli, Ağlı İlçesi, Selmanlı Köyünde Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Dereüğürmük Arkeolojik Yerleşiminin tesciline ilişkin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün uzmanlarının hazırlamış olduğu 10.04.2017 gün ve 1791 sayılı raporu, İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğünün. 20.04.2017 gün ve E.10725 sayılı yazısı, Kastamonu Valiliği, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.05.2017 gün ve 299-2319 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Ağlı İlçesi, Selmanlı Köyünde Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Dereüğürmük Arkeolojik Yerleşiminin Ekli harita üzerinde koordinatları verilerek sınırları belirlendiği şekilde III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine

Dereüğürmük Arkeolojik Yerleşimi için Koruma Amaçlı İmar Plânı hazırlanıncaya kadar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu 05/11/1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının  III. maddelerinin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

6557

6557/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                06.14/315

Toplantı Tarihi ve No    : 06/07/2017 - 226                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 06/07/2017 - 4516                                          ANKARA

 

6558_Sayfa_3

 

6558/1-1