21 Temmuz 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30130

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GIDA/GİYİM MARKETLERİNE DONANIM MALZEMESİ VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


RADYOLOJİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


14 KALEM ORMAN MUHAFAZA MEMURU KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARFI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DIŞ KOLİ ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


MUHTELİF ÖZELLİKTE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCARIN KANTARLARDAN FABRİKAMIZA KARAYOLU İLE NAKLİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:


ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:


PANCAR ANALİZ LABORATUVARININ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR BOŞALTMA MAKİNESİ OPERATÖRÜ ALINMASI HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ISTANBUL SEISMIC RISK MITIGATION AND EMERGENCY PREPAREDNESS PROJECT GENERAL PROCUREMENT NOTICE FOR CONSULTANCY, WORKS AND GOODS CONTRACTS

GENERAL PROCUREMENT NOTICE

TURKEY


TELEKOM ALTYAPI, KAMERA SİSTEMİ VE AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


1 YIL SÜREYLE DEUTZ MARKA MOTORLARIN KOMPLE REVİZYON, TAMİR VE BAKIMLARININ YAPTIRILMASI VE YEDEK PARÇA ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GIDA/GİYİM MARKETLERİNE DONANIM MALZEMESİ VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere “Gıda/Giyim Marketlerine Donanım Malzemesi ve Yazılımı” idari şartname ve teknik özelliklere göre “ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık” yapılmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 14.08.2017 günü saat 12:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - İhale Zarfları 15.08.2017 saat 14:00’da açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

6627/1-1


RADYOLOJİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Bakırköy Niyazi Mete Ali Rıza Mete Tıp Merkezi ve Kayseri Kızılay Hastanesinin ihtiyacı olan radyoloji hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte 285.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA "adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların, tekliflerini en geç 14.08.2017 tarih saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 15.08.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6603/1-1


DÜZELTME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

YATIRIMCILARA DUYURU

Muhtelif taşınmazların özelleştirilmelerini teminen 19.07.2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan ve İlan Metninin 2’nci sırasında yer alan; Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Güzelyalı (Karşıyaka) Mahallesi, 1152 ada, 1 parseldeki taşınmazın yüzölçümü 8.125,00 m2 yerine sehven 3.937,19 m2 yazılmıştır.

Söz konusu taşınmazın, anılan İhale İlanı Metninde yüzölçümü 8.125,00 m2 olarak düzeltilmiştir.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş/ANKARA/TÜRKİYE

Tel: (312) 585 84 74   Faks: (312) 585 83 54

www.oib.gov.tr

6629/1-1


14 KALEM ORMAN MUHAFAZA MEMURU KIYAFETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 14 kalem Orman Muhafaza Memuru Kıyafeti, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/08/2017 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6630/1-1


ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARFI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü (Rize) ihtiyacı 216.000.000 adet Çaykur Süzen Poşet Çay Dış Zarfı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.08.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler ihale miktarının en az yarısına teklif vermek şartıyla kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6400/1-1


DIŞ KOLİ ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 10.000.000 adet Dış Koli Etiketi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.08.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6399/1-1


MUHTELİF ÖZELLİKTE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

16 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ Alımı, ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş.  Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                              :  2017/347519

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  CUMHURİYET CADDESİ 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  3562753530 - 3562753539

c) Elektronik Posta Adresi                     :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale Dokümanının

    Görülebileceği İnternet Adresi (varsa)  :

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  16 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ

b) Teslim Yeri                                        :  MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER FABRİKASI

c) Teslim Tarihi                                      :  Sözleşme Sonrası en geç 15 takvim günü

3 -  İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                    :  31/07/2017 - 14:00

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TR (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6480/1-1


PANCARIN KANTARLARDAN FABRİKAMIZA KARAYOLU İLE NAKLİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:

İhale Kayıt numarası                        :  2017/356822

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayaş Yolu 18 Km.   Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 293 44 00 - 312 244 90 78

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ankaraseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmeti

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2017/2018 Kampanya Döneminde 165.000 Ton Pancarın kantarlardan fabrikamıza karayolu ile nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ile sevk edilecek pancarlar aşağıda gösterilmiştir.

b) Yapılacağı yer/yerler                    :

 

Kantarın Adı

Sevk Fabrikası

Pancar Miktarı

Kalecik

Kastamonu

5.000 Ton

Balışeyh

Kastamonu

20.000 Ton

Çerikli

Ankara

5.000 Ton

Karacaahmet

Ankara

30.000 Ton

Sarıoba

Ankara

25.000 Ton

Yaralı

Kastamonu

50.000 Ton

Yenice

Kastamonu

30.000 Ton

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  02/08/2017 Çarşamba günü Saat: 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve KDV Dahil ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6488/1-1


ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Sahasında Bulanan Çamur Havuzunun Temizlenmesi işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2017/356362

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ayaş Yolu 18 Km   Etimesğut/ANKARA

b) Telefon No                            :  0 312 293 44 00

c) Faks No                                 :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız sahasında bulunan 2 ve 3 nolu toprak çamur havuzlarının temizlenmesi, 1 ve 4 nolu havuzların tesviyesi ile hafriyatının alınması ve nakliyesi işi. Tahmini 28.260 m³

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Yüklenici Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 iş günü içinde döküm izni aldıktan sonra 3 iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe başlayacaktır.

                                                     40 takvim günü içerisinde iş bitirilmiş olacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  01.08.2017 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6491/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUVARININ ÇALIŞTIRILMASI HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuvarının Çalıştırılması hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2017/341085

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü -Alpullu/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası      :  Tlf: 0288 523 22 40(5 Hat), Faks: 0288 523 12 60

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Pancar Analiz Labotauarının 40 gün süreli (±%20 toleranslı) toplam 30 personel ile işletilmesinin yapılması işlemidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Alpullu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  İşin tahmini süresi 40 takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Alpullu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  02.08.2017 Çarşamba günü, Saat 10:00

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren tüm yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Alpullu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 59,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 02.08.2017 Çarşamba günü, saat 10:00’a kadar Alpullu Şeker Fabrikası-Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

8 - İhaleye kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6535/1-1


PANCAR BOŞALTMA MAKİNESİ OPERATÖRÜ ALINMASI HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız pancar boşaltma makinesi operatörü hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2017/341126

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü -Alpullu/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası      :  Tlf: 0288 523 22 40 (5 Hat), Faks: 0288 523 12 60

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Pancar Boşaltma Makinesi Operatörü olarak toplam       9 (dokuz) personelin 3 vardiya halinde 45 gün süreyle çalıştırılması işin miktarını teşkil eder.

b) Yapılacağı yer                       :  Alpullu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  İşin tahmini süresi 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Alpullu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  02.08.2017 Çarşamba günü, Saat 14:00

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren tüm yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Alpullu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 02.08.2017 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Alpullu Şeker Fabrikası-Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

8 - İhaleye kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6536/1-1


ISTANBUL SEISMIC RISK MITIGATION AND EMERGENCY PREPAREDNESS PROJECT GENERAL PROCUREMENT NOTICE FOR CONSULTANCY, WORKS AND GOODS CONTRACTS

GENERAL PROCUREMENT NOTICE

TURKEY

The Republic of Turkey has applied for a loan from the KFW Development Bank for the amount of EUR 250 million for a continuous support of the Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project. It is foreseen to use the proceeds of this loan for payments of goods, works and consulting services which will be procured using World Bank Procurement Procedures. The project will include the following components:

• Component A: Enhancing Emergency Preparedness

- Upgrading of Emergency Communication System

- Disaster Management Information System

- Support to Develop Operational Capability for Governor's Disaster Management Center (AYM)

- Upgrading Emergency Response Capacity

- Materials and Equipment for Public Awareness Campaign

- Materials and Equipment for Neighborhood Volunteers

• Component B: Seismic Risk Mitigation for Priority Public Facilities

- Minor Works for the DMCs

- Reconstruction of  Hospitals and Clinics

- Strengthening of Hospitals and Clinics

- Retrofitting of Public Schools

- Reconstruction of Public Schools

- Retrofitting/Reconstruction of Essential Administrative Buildings

- Retrofitting/Reconstruction of Dormitories and Social Service Buildings

- Consultancy Services for Design, Implementation and Dissemination of Training Modules, Materials and Public Awareness Campaigns for Disaster Preparedness

- Capacity Building Activities to Support İstanbul DMC (Establishment of Voluntary System, Disaster Management Plans and Drills, ISO Standards, E-learning, Media Relations, etc..)

- Workshops, seminars, symposiums, trainings

- Preparation of Design for Strengthening/Reconstruction of Key Facilities and Supervision of Retrofitting/Reconstruction Works

Calendar

The project is expected to be implemented during the period 2016 to 2021 in Istanbul.

Procurement

Procurement of contracts financed by the loan will be conducted through the procedures specified in World Bank (IBRD/IDA) Guidelines for the procurement of goods, works and services, and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the guidelines.

Specific procurement notices for contracts to be bid under International Open Tender procedures and for large-value consultants’ contracts will be announced, as they become available, in Germany Trade & Invest (GTAI) for the purpose of market information as well as Official Gazette and/or national newspapers and/or free accessible on the web site of Istanbul Project Coordination Unit: www.ipkb.gov.tr

Interested eligible bidders who wish to be included on the mailing list to receive an invitation to bid under ICB procedures, and interested consultants who wish to receive a copy of the advertisement requesting expressions of interest for large-value consultants’ contracts, or those requiring additional information, should contact the address below.

Contracting Authority:

İstanbul Valiliği (Governorship of Istanbul)

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (Istanbul Project Coordination Unit)

Attn:     K.Gokhan ELGIN,

Project Director

Mimar Kemalettin Mahallesi

Tiyatro Caddesi. No:8 

Beyazıt - İstanbul, TURKEY

Tel: +90 212-518 55 00

Fax: +90 212-518 55 05

E-mail: info@ipkb.gov.tr

6489/1-1


TELEKOM ALTYAPI, KAMERA SİSTEMİ VE AG-YG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi (II Etap) alanına ait, telekom altyapı, kamera sistemi ve AG-YG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  Yeni Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 2 Hükümet Konağı Tavşanlı / KÜTAHYA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Telekom altyapı, kamera sistemi ve AG-YG elektrik şebekesi yapım işi

b) Yapılacağı yer                                    :  Tavşanlı / KÜTAHYA

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2017 TEDAŞ B.F. ile) :  1.013.000 TL

f) Geçici Teminatı                                   :  70.910 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154      1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  08/08/2017 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yeni Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 2 Hükümet Konağı Tavşanlı / KÜTAHYA adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6401/2-2


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İnönü Mahallesi 17 sokak, No: 3'te bulunan 535 ada, 20 parsel no’lu 1025,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan İki Katlı Kargir Binanın "imar planında Blok Nizam 4 Kat T.A.K.S -0,80, K.AK.S=3,20 ticari alan "hali hazır mevcut durumunu” ile satış ihalesinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince KAPALI TEKLİF USULÜ ile İl Encümenince yapılacaktır.

2 - Satış için tespit edilen İki Katlı Kargir Hizmet Binanın imarla ilgili her türlü vergi, resim harçlarla ve sözleşme giderleri alıcıya aittir. Resmi Gazete’de yayımlanarak 03 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe giren 29968 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5’inci Maddesi gereği İl Özel idaresinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı KDV’den istisnadır.

3 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere; kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.” denilmektedir.

4 - İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 - İhale İl Encümenince İl Özel İdaresi, Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

6 - Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu kâgir hizmet binasına ait şartnamenin mesai saatleri içerisinde Erzincan İl Özel İdaresi (Yazı İşleri Müdürlüğünde) görülebilir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

a- Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.

b- İç Zarf (Teklif Zarfı)

c- Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,

d- Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

e- Tebliğe esas İkametgah belgesi,

f- İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler (Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)

g- Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

h- Noter tasdikli imza sirküsü,

j- Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge.

8 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9 - Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra No

Taşınmazın Bulunduğu Yer ve Tapu Kaydı

Yüzölçümü

Vasfı

İmar Durumu

Hisse

Toplam Muhammen Bedel TL.

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Tarih ve Saati

1

İnönü Mahallesi 17 sokak, no:3'te bulunan 535 ada,

20 no’lu parsel

1025,00 m2

İki Katlı Kargir Bina

Ticari Alan

Tam

3.543.408,53

106.308,00

16.08.2017 10:30

 

İlan olunur.

6452/1-1


1 YIL SÜREYLE DEUTZ MARKA MOTORLARIN KOMPLE REVİZYON, TAMİR VE BAKIMLARININ YAPTIRILMASI VE YEDEK PARÇA ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2017/347032

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3   06330 Gar/Altındağ/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 (312) 309 05 15/4409 - 4139 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik posta adresi                    :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  1 yıl süreyle DEUTZ motorların komple revizyon, tamir ve bakımlarının yaptırılması ve yedek parça alım işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Genel İhale Komisyonuna 11/08/2017 Cuma günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Bakım Sipariş Şubesinde (4035 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 80,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6612/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Karatay Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtı ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkul 2886 Sayılı Kanun ve şartnamesi dâhilinde Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 02.08.2017 Çarşamba günü saat 15:00’da belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Arsa bedeli; % 25’i peşin geri kalanı peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 19 ay eşit aralıklı taksit halinde ödenecek olup, satıştan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır.

4 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A - Dış zarf

a) Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak)

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)

c) Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26’ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir)

d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, ( Ortak girilmesi halinde)

B - İç zarf

a) Teklif mektubu

5 - Kapalı Teklif Usulü ihaleye katılmak isteyenler ihale zarflarını ihale günü saat 12:00’a kadar Encümen Başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne, (posta ile gönderilerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.) teslim etmeleri gerekmektedir.

6 - Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinde görülebilir.

7 - Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

S.N.

Mahalle

Ada

Parsel

m2

Arsa Payı

Niteliği

Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat TL

1

Ş.Ulema Cemre

32356

2

5.826,42

Tam

Arsa

13.000.000,00

390.000,00

2

Ş.Ulema Cemre

32352

1

6.921,80

Tam

Arsa

15.400.000,00

462.000,00

6361/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Madde 1. Fıkrası (c) bendi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama ruhsatlı sahalar, 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

2 - Aşağıda ilçesi, pafta, alanı, erişim no, ihale bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmaz aşağıdaki tablodaki tarihe rastlayan 31.07.2017 Pazartesi günü saat 10:00’da Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı verilmek üzere ihale edilecektir.

3 - İhaleye Katılabilmek İçin:

a) Tebligat Adresini gösterir belge,

b) Onaylı Nüfus Kayıt Örneği (6 aylık süreyi aşmış kayıtlar kabul edilmez)

c) Geçici teminatın yattığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu

d) Oda kayıt belgesi ve imza sirküleri (tüzel kişiliğe haiz kuruluşlar için) getirilmesi gerekmektedir

e) İhale tarihinden önce İdaremizce hazırlanan şartnamenin imzalanması gerekmektedir.

f) Katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumundan ve Defterdarlık Müdürlüğünden Borcu yoktur yazılarını getirmeleri (sözleşmenin yapılacağı tarihte borcu yoktur yazılarını getirmeleri) gerekmektedir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhale Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak olup, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.

7 - Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

8 - Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9 - İhalesi yapılacak olan alanların koordinatlarına ve sair bilgilerine www.kayseriyikob.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Sıra No

İlçesi

Erişim No

Pafta

Alan Hektar

İhale Bedeli TL (KDV Hariç)

Geçici Teminat Miktarı %3

İhale Tarihi ve Saati

1

İncesu

3324291

K34c1, K34d2

1695,63

33.413,23 TL

1002,40 TL

31.07.2017

Saat 10:00

2

Hacılar

3306531

K34c1

3259,97

64.239,33 TL

1927,18 TL

31.07.2017

Saat 10:00

6539/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediyesinden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (yüz TL.) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel

Alanı (m²)

Satılacak hisse Pay/Payda

Satılacak Alan (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Gün ve Saati

Kurtköy

8670

1

25.394,46

1218346/2539446

12.183,46

Konut (K1)

(İşgalli)

15.229.325,00-

(Onbeşmilyonikiyüzyirmi

dokuzbinüçyüzyirmibeşTL.)

456.880,00-

(Dörtyüzellialtıbinsekiz

yüzseksen TL.)

03/08/2017

Saat: 10.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında konut (K1) alanında kalmaktadır. Taks: 0.40, Kaks: 1.65, Maxh: Sabiha Gökçen Hava Mania Plan Kriterlerini aşmamak kaydı ile 30.50 m'dir.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6533/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy (Mehmet Akif Ersoy) Mahallesi, 164 pafta, 1151 ada, 183 parsel sayılı, işgalli arsa nitelikli, 17.996,46m² alanlı, imar planında “Konut Alanı” lejantında kalan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre Kat Karşılığı İnşaat Yöntemiyle Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

 

İlçe Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alanı

(m2)

Cinsi

İmar

Durumu

Kat Karşılığı İnşaat Oranı +

Artırıma Esas Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Bedeli

İhale Tarihi

Saati

Üsküdar/Çengelköy

164

1151

183

17.996,46

Arsa

Konut

%50 +

15.000.000,00.-TL

4.500.000,00. TL

03.08.2017

11:00

 

1 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 03/08/2017 tarihinde Perşembe günü saat 11.00’de Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

2 - Kat Karşılığı İnşaat Yöntemiyle taşınmaz mal satış ihalesi şartnamesi Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No: 35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00.-TL (Bintürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden şartnamesine ulaşılabilir.

3 - İhaleye çıkarılan taşınmazın;

a) Kat Karşılığı İnşaat Oranı + Artırıma Esas Muhammen Bedel = %50+15.000.000,00-TL (Yüzdeelli + Onbeşmilyontürklirası)

b) Geçici Teminat Miktarı = 4.500.000,00.-TL (Dörtmilyonbeşyüzbintürklirası)’dır.

4 - İhaleye Katılabilme Şartları

İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç 03/08/2017 Perşembe günü saat 10:30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler.

a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı

b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun),

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı Yasaya uygun, İstekliler söz konusu gayrimenkulün ihalesine katılabilmek için 4.500.000,00.-TL (Dörtmilyonbeşyüzbintürklirası) tutarında geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.)

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.

Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli Banka Referans Mektuplarının bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 15.000.000,00-TL (On beşmilyon Türk Lirası)'den az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın en az % 50 sini, geri kalanını da diğer ortakların sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.

Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının yeminli mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun en az 30.000.000,00-TL (Otuzmilyontürklirası) olması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

j) İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 10.000 m2 komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir.

Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

I) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

5 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

6 - İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 03/08/2017, Saat: 10:30’a kadar Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No: 35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

7 - Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

6497/1-1