19 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30128

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Taşra Birimlerinde Görevlendirilmek Üzere 40 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.

Aranan Şartlar

1 - T.C. Vatandaşı olmak,

2 - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3 - 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4 - Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

5 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6 - Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7 - Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB'in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB'de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8 - Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

9 - KPSS sınavında 10’uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 yılında asgari 70 (yetmiş) puan almak,

10 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren;

a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Kimya, Matematik, Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği ile diğer fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olmak,

b. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP24 puan türünden asgari puanı almış olmak,

Ön Başvuru

Yukarıdaki şartları haiz olan adaylar;

11 - Başvurusunu 21 Temmuz 2017 tarihinde saat 09:00’dan 08 Ağustos 2017 günü saat 17:00’e kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacaktır. Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bilgilendirme postası gönderilecektir.

12 - Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.

13 - Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik ve adres bilgileri, Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacaktır.

14 - Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda www.kosgeb.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

15 - Müracaatlar onuncu maddede belirtilen referans kodları için aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine yapılacaktır;

 

Referans Kodu

Alım Yapılacak Birim

Pozisyon Sayısı

KUY01

KOSGEB AĞRI MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ARDAHAN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BARTIN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BATMAN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ÇORUM MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB EDİRNE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ERZİNCAN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB HAKKARİ MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB IĞDIR MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB İSTANBUL BOĞAZİÇİ MÜDÜRLÜĞÜ

3

KOSGEB KARS MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB KİLİS MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB MANİSA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB MUŞ MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB SİİRT MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ŞIRNAK MÜDÜRLÜĞÜ

1

KUY02

KOSGEB ARTVİN MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BİNGÖL MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BİTLİS MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB BURSA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ÇANKIRI MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB DÜZCE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB GÜMÜŞHANE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB HATAY MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB İSTANBUL ANADOLU YAKASI MÜDÜRLÜĞÜ

4

KOSGEB İSTANBUL İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ

2

KOSGEB İZMİR GÜNEY MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB KIRIKKALE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB RİZE MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB ŞANLIURFA MÜDÜRLÜĞÜ

1

KOSGEB VAN MÜDÜRLÜĞÜ

1

Toplam

40

 

Sözlü Sınava Katılma Şartları

Başvurusunu yapan adaylardan;

16 - Başvurunun yapıldığı pozisyona göre, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

17 - Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği pozisyona yatkınlığı, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

18 - Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sözlü sınav öncesi www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri;

a. KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi ve Başvuru Formu’nu el yazısı ile okunaklı şekilde doldurup yanlarında bulunduracaktır.

b. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’nu, Nüfus Cüzdan bölümleri boş kalacak şekilde elektronik ortamda doldurup, insankaynaklari@kosgeb.gov.tr elektronik posta adresine gönderecek ve ıslak imzalı örneğini yanlarında bulunduracaktır.

c. Formları ve nüfus cüzdanları eksik olan adaylar, sözlü sınava alınmayacaktır.

6486/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI : Abdulhay GÜNDÜZ

ADRESİ         : Bilinmiyor

Kızılırmak Mahallesi, İmarın 29096 ada 8 sayılı parseli üzerinde bulunan gecekondu ile ilgili Belediye Encümenince alınan 25.04.2017 gün ve 1544 sayılı karar ile 16.412,50.- (On Altı Bin Dört Yüz On İki Lira Elli Kuruş) TL. para cezası ve yıkım kararı hüküm altına alınmış, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan kararın, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

6471/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Kırkkonaklar Mah. 355. Sok. No: 1/3 Çankaya/ANKARA adresinde mukim Tolga ÖZTEPE (Barok Matbaacılık Yayıncılık ve Amb. San. Tic.) adına düzenlenen 19.01.2004 tarihli 74144 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 22.04.2004/IM005498 G.Bey. ile ithal edilen eşyalar ile ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden 38.740,61 TL KDV ve Gecikme faizi ile KKDF ve Gecikme faizinin tahsili için çıkarılan 22.06.2017/26018281 sayılı tebligat yazımız firma ortağı bilinen adresinden taşındığı ibaresiyle tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kan. 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. Maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda iş bu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

6374/1-1


İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı/ Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

İnsan ve Toplum Bilimleri

Tarih*

 

Yrd. Doç. Dr.

1

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)-İng.

- *Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak.

- Başvurular Şahsen Yapılacaktır.

6465/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1 - Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2 - Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

5 - Mühendislik Fakültesi kadrosuna müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği

Profesör

1

Postpartum bakım ve anne sütünü artırmaya yönelik uygulamalar konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent

1

Kazak Türkçesi ve Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Doçent

1

Kazak-Tatar Türkçesi, dilbilgisi söz dizimi, yardımcı fiiller, Kazak ve Başkurt Türkçeleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Doçent

3

Etik alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçent unvanı almış olmak; değerler, sorumluluk ve okul terki konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğit.

Müzik Eğ.

Doçent

1

Müzik Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak; gitar eğitiminde üst biliş ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bil. Eğ.

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

3

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak; örnek olay yöntemi, epistemolojik inançlar ile ilgili çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bil. Eğ.

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

2

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak; kavramsal değişim stratejileri ve okul dışı fen etkinlikleri  konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bil. Eğ.

Matematik Eğitimi

Doçent

2

Kısmi diferansiyel ve İntegral Denklemlerin ve NSE, MHD’nin nümerik çözümleri konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğ.

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

3

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak; İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konularının öğretimi alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Yoğun Madde Fiziği

Doçent

1

Manganit tabanlı bileşiklerinin elektriksel-manyetik ve manyetokalorik özellikleri üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Doçent

2

Protein yapı-fonksiyon ilişkisi ve proteinlerin yapılarının belirlenmesi konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Siyaset Bil. ve Uluslararası İliş.

Siyaset Bilimi

Doçent

2

Siyaset Bilimi alanında doçent unvanı almış olmak. Liberteryenizm, bireyci anarşizm ve ekoloji konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası İşletmecilik

Doçent

3

Muhasebe alanında doçent unvanı almış olmak. Muhasebe teorisi, risk temelli iç kontrol ve hile denetimi konularında çalışmaları olmak.

Milas MYO

Pazarlama ve Reklamcılık

Pazarlama

Doçent

2

Tarım Ekonomisi alanında doçent unvanı almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

Kent mekanının mülkiyet-toplumsal ilişkiler ile dönüşümü ve yerleşim dokularının karakterinin korunması konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Müh.

Devreler ve Sistemler

Doçent

1

Biyomedikal optik, biyomedikal görüntü ve sinyal işleme alanlarında çalışmaları olmak. (Açıklamalar Madde 5)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Politikası ve Planlaması

Doçent

2

Hastanelerde Finansal Yönetim ve Maliyet Muhasebesi alanlarında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Hareket ve Antreman Bilimleri

Doçent

3

Müsabaka Analizi, Futbol Antrenörlerinin Takım Performansı ve Sporcu Beslenmesi konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Doçent

1

Acil tıp alanında Doçent unvanı almış olmak. Toplum kökenli pnomonide eko bulgularının yararları konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hast.

Doçent

3

Odyoloji Alanında doçent olmak. Pediatrik Odyoloji ve İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluklar ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

Tıbbi Onkoloji alanında Doçentliğini almış olmak. Psikososyal onkoloji, kanserde palyatif bakım ve kolorektal kanserde beyin metastazı konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

2

Epikardiyal yağ dokusu ile iskemik inme ilişikisini değerlendiren çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

3

Biofizik alanında Doçentliğini almış olmak. Elektrik alan ve uyarılma potansiyelleri konusunda çalışmaları olmak, Uyku Sertifikasına ve PSG analiz tecrübesine sahip olmak.

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği

Doçent

2

Turizm alanında doçent unvanı almış olmak. Destinasyon kişiliği konusunda çalışmaları olmak.

Ula Ali Koçman MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üret.

Arıcılık

Doçent

2

Böceklerden Nematocera alttakımına ait familyalar konusunda çalışmaları olmak.

6406/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki değerlendirme tablosunun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik Personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.

Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

A.B.D./A.S.D./PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Profesör

1

1

Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri Eğitimi alanında doçent olmak, Tıpta yapay zeka tabanlı uygulamalar ile polinom ve üreteç fonksiyonları üzerine matematiksel çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı olmak, Mikoloji konusunda yurt dışı deneyimine sahip olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

İç Hastalıkları uzmanı olmak, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı olmak, En az 5(beş) yıl bir Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumluluğuna sahip olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

Mamografi, meme ultrasonu ve girişimsel işlemler uygulama konusunda gerek klinik gereksede eğitim verebilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak,

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak, Romatoloji Yan Dal uzmanı olmak,

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

1

Çocuk Ortopedisi alanında yurt dışı deneyimi olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak,

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Karaciğer ve böbrek naklinde deneyimli olmak, tanısal ve tedavi amaçlı alt ve üst endoskopi yapabilir olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Okuloplastik ve göz yaşı yolları cerrahi tedavisi konusunda yurtdışı deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Yoğun Bakım Uzmanlık Belgesi olmak, 1 (Bir) yıl yurt dışı deneyimi olmak,

Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları ve Tek. Müh.

Tarım Makinaları

Profesör

1

1

Toprak İşleme Mekanizasyonu ve Hassas tarım teknolojileri konularında çalışmalar yapmış olmak

Ziraat Fakültesi

Zootekni

Biyometri ve Genetik

Doçent

1

1

Zootekni alanında doktora sahibi olmak, Bayesci yöntemler ile majorgen analizi konusunda doktora yapmış ve zamana dayalı bayseci kantitatif modeller geliştirmiş olmak

Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

1

Atom-Molekül ve çekirdek yapı ile reaksiyonları üzerine teorik çalışmalar yapmış olmak

Fen Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Doçent

1

1

Füzyon reaktörü yapı malzemelerinde diferansiyel tesir kesiti çalışmaları yapmış olmak

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

p-adik fonksiyonlar, özel polinomlar ve q-sayıları konularında çalışmaları olmak

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Profesör

1

1

Karahanlı Türkçesi satır arası İlk Kur'an Çevirileri ve Hakaniye Türkçesi eserleri ile lgili yapılmış çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

1

Doçentliğini Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri bilim alanında almış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Revan Hanlığı ve Ermeni konusunda çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Profesör

1

1

Tarih öncesi Likya Arkeolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi

Alman Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Kültürü

Doçent

1

1

Anlambilimsel ve sözlükbilimsel açıdan karşılaştırmalı çalışmalar da bulunmak ve yabancı Dil eğitiminde Beden Dili üzerine çalışmalar yapmak.

Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Türk İslam Sanatları

Profesör

1

1

Ortaçağ Anadolu Türk Sanatında Bezeme ve Orta Asya Türk Sanatı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Profesör

1

1

Mali Regülasyonlar ve mali krizler üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Profesör

1

1

Refah devleti ve gelir dağılımına dair yayın yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Bilim alanında doçent olmak, Tahıl Teknolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Profesör

1

1

Ağ/İnternet Karakterizasyonu (Network/ Internet Characterization) konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Profesör

1

1

Elektrik-Elektronik mühendisliği bilim alanında doçen olmak Optik ve Mikrodalga Ölçüm Teknikleri Konularında çalışma yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon

Doçent

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim alanında doçent olmak, Mikroşerit Anten Tasarımı ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Profesör

1

1

Aktif Karbon ve Nanopartikül Üretimi Konularında Araştırmalar Yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Profesör

1

1

Doçentliğini eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi alanından almış olmak ve örgüt psikolojisi ve yükseköğretimin yönetimi alanlarında çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Doçentliğini rehberlik ve psikolojik danışma alanından almış olmak ve kimlik gelişimi ile ilgili çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Türk eğitim tarihi ve Türk-Arap ilişkileri üzerine çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Cumhuriyet dönemi iç göç hareketleriyle ilgili çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

Doçentliğini biyoloji alanından almış olmak ve doğa eğitimi, biyoçeşitlilik ve yaban tavşanlarında ekomorfolojik ve moleküler varyasyonlar konularında çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Tau sayıları ve fark denklemleri üzerine çalışmaları olmak

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Araştırma Yöntemleri

Profesör

1

1

Siyasal İletişim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanlarında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Profesör

1

1

Lisans ve Lisansüstü Eğitimini Hukuk Alanında Yapmış Olmak Sosyal Haklar Alanında Çalışma Yapmış Olmak

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Doçent

1

1

Milletlerarası Aile Hukuku ve Arabuluculuk Alanında Çalışma Yapmış Olmak

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doçent

1

1

Doktora Çalışmasını Medeni Usul Hukukunda Yargılama İlkeleri Alanında Yapmış Olmak Doçentlik Bilimsel Eserinin İcra ve İflas Hukuku Alanında Hazırlanmış Olmak

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bil.

Balıkçılık Temel Bilimleri

Profesör

1

1

Su Ürünleri Ekonomisi ve Pazarlaması konusunda çalışıyor ve yayınları olmak

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiş.

Yetiştiricilik

Profesör

1

1

Balık Beslemede Alternatif Hammaddeler konusunda çalışıyor, ilgili alanda ve kefirle ilgili yayınları olmak

Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

1

Hemşirelik Bilim Alanında Doçent olmak, Çalışmalarını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Profesör

1

1

Klasik Arkeoloji alanında doçent ünvanına sahip olmak, antik dönem mimarisi konusunda çalışmaları olmak

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Doçent

1

1

Turizm alanında doçent ünvanına sahip olmak, Turizm Rehberliği ve Turizm Pazarlaması ile ilgili çalışmaları olmak

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçent

1

1

Turizm alanında doçent ünvanına sahip olmak, Gastronomi ve Yiyecek-İçecek Yönetimi alanında çalışmaları olmak

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Karar Bilimleri

Doçent

1

1

Doçentlik Alanı Nicel Karar Yöntemleri olmak, Veri Madenciliği konusunda çalışmaları olmak.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret

Doçent

1

1

Doçentlik Alanı Uluslararası İktisat olmak, Enerji Ekonomisi ve Avrupa Birliği konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Profesör

1

1

Peyzaj planlama alanında çalışmaları olmak

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Kentsel Tasarım

Profesör

1

1

Kentsel tasarım ve kentsel morfoloji üzerine çalışmaları olmak

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Yükseklisans ve doktora çalışmalarını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış olmak. Beceri öğrenimi, motor kontrol ve motor davranış alanlarında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon

Rekreasyon

Doçent

1

1

Spor Tarihi alanında çalışmaları bulunmak

Antalya Devlet Konservatuvarı

Müzik

Yaylı Çalgılar

Profesör

1

1

Keman Eğitimi alanında disiplinler arası çalışmalar yapmış olmak.

Antalya Devlet Konservatuvarı

Müzik

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Profesör

1

1

Müzik Teknolojileri ve Orkestra Şefliği üzerine çalışmalar yürütmüş olmak.

6467/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.

 

Unvan

Der.

Ad.

Fakülte/MYO/YO.

Bölüm

Anabilim Dalı

Açıklama

Prof.

1

1

Mühendislik fakültesi

İnşaat mühendisliği

Hidrolik

 

Prof.

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

 

Prof.

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

 

Prof.

1

1

Iğdır Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak

 

Prof.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

 

Prof.

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

 

Prof.

1

1

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Fonksiyonel Gıdaların analizi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Prof.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi

 

Ceza Hukuku alanında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Iğdır ziraat fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

 

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam bilimleri

Kelam

 

Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam bilimleri

Tefsir

 

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

 

Doçent

2

1

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Organik Tarım İşletmeciliği

 

 

Doçent

2

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden eğitimi ve spor eğitimi

 

 

Doçent

2

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk dili ve edebiyatı

Yeni Türk edebiyatı

 

Doçent

2

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

 

Doçent

2

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam bilimleri

İslam hukuku

 

Doçent

3

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve din bilimleri

Din eğitimi

 

Doçent

3

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam bilimleri

Hadis

 

Doçent

3

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

 

Doçent

3

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

 

Doçent

3

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

 

Yrd. Doç.

3

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

3

1

Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

 

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

Iğdır Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Entomoloji

Yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde bulunan zararlı böcekler konusunda çalışmış olmak

Yrd. Doç.

4

1

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik mühendisliği

Elektrik Makineleri

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Yrd. Doç.

4

1

Iğdır Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Yrd. Doç.

5

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

Kamu yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

5

1

Iğdır Ziraat Fakültesi

Toprak bilimi ve bitki besleme

Toprak

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Iğdır Meslek Yüksekokulu

Büro hizmetleri ve sekreterlik

 

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeniçağ Tarihi

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

 

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Iğdır Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Iğdır Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Doku Kültürü alanında çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

 

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

İslam felsefesi alanında doktora yapmış olmak.

6449/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                55.11/278

Toplantı Tarihi ve No    : 19.06.2017-185                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.06.2017-4489                                            SAMSUN

Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Çekalan Mahallesi, Armutarası Mevkii 176 ve 1578 nolu parsellerde tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.12.2016 tarih ve 3438 sayılı yazısı, 29.03.2017 tarih ve 689 sayılı kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2017 tarih ve 120 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 12.04.2017 tarih ve 109984 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.04.2017 tarih ve 2732 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 24.04.2017 tarih ve 1806 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 7.Bölge Müdürlüğü’nün 27.04.2017 tarih ve 285662 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2017 tarih ve 416817 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 09.06.2017 tarih ve 278 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Çekalan Mahallesi, Armutarası Mevkii 176 ve 1578 nolu parsellerde tespit edilen tümülüsün 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli krokide işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, 1.derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - kullanma şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 1. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi.

 

377

6377/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                55.11/277

Toplantı Tarihi ve No    : 19.06.2017-185                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.06.2017-4487                                            SAMSUN

Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Çekalan Mahallesi, Evme Mevkii 177 ve 1583 nolu parsellerde tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.12.2016 tarih ve 3437 sayılı yazısı, 29.03.2017 tarih ve 690 sayılı kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2017 tarih ve 118 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 12.04.2017 tarih ve 109979 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.04.2017 tarih ve 2730 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 7.Bölge Müdürlüğü’nün 27.04.2017 tarih ve 285662 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 24.04.2017 tarih ve 1809 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 09.06.2017 tarih ve 271 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Çekalan Mahallesi, Evme Mevkii 177 ve 1583 nolu parsellerde tespit edilen tümülüsün 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, 1.derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - kullanma şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 1. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi.

 

378

6378/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                55.11/276

Toplantı Tarihi ve No    : 19.06.2017-185                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.06.2017-4485                                            SAMSUN

Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Bahçekonak Mahallesi, Aydoğdu Mevkii 2992 ve 2998 nolu parsellerde tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 12.12.2016 tarih ve 3436 sayılı yazısı, 29.03.2017 tarih ve 686 sayılı kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 07.04.2017 tarih ve 119 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 12.04.2017 tarih ve 109982 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 17.04.2017 tarih ve 2691 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 24.04.2017 tarih ve 1808 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 7.Bölge Müdürlüğü’nün 27.04.2017 tarih ve 285662 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 09.06.2017 tarih ve 272 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Bahçekonak Mahallesi, Aydoğdu Mevkii 2992 ve 2998 nolu parsellerde tespit edilen tümülüsün 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, 1. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - kullanma şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 1.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi.

 

379

6379/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 55.01/69

Toplantı Tarihi ve No    : 19.06.2017-185                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 19.06.2017-4483                                            SAMSUN

Samsun İli, Alaçam İlçesi, Fatih Mahallesi, Cin Tepesi Mevkii 48 ada 5 parselde tespit edilen antik yerleşim alanının tescili ve alanda yapılan kaçak kazıya ilişkin, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.03.2017 tarih ve 705 sayılı, 03.04.2017 tarih ve 778 sayılı yazıları, 13.04.2017 tarih ve 900 sayılı kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğünün 19.04.2017 tarih ve 117298 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 20.04.2017 tarih ve 2809 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 7.Bölge Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 316473 sayılı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.05.2017 tarih ve 2037 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 09.06.2017 tarih ve 273 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Samsun İli, Alaçam İlçesi, Fatih Mahallesi, Cin Tepesi Mevkii 48 ada 5 parselde tespit edilen Antik Yerleşim Alanı’nın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından, 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, 1. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - kullanma şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 1. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna,  alanda açılan kaçak kazı çukurlarının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği anlaşıldığından ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasına, alanda kaçak kazı yaparak tahribata sebebiyet verenler hakkında yasal soruşturma açılması ve sonucundan Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, söz konusu sit alanı içerisinde kaçak kazıların önlenmesine yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kurumlarca alınması gerektiğine, karar verildi.

 

380

6380/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 05.06/18

Toplantı Tarihi ve No    : 21.06.2017-187                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.06.2017-4545                                            SAMSUN

Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Merkez Artukbey Mahallesi sınırları içinde, tapulama harici alanda tespit edilen tümülüsün tesciline ilişkin, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 19.07.2016 tarih ve 1719 sayılı yazısı, 20.03.2017 tarih ve 606 sayılı kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Amasya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 28.03.2017 tarih ve 3106 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 31.03.2017 tarih ve 95957 sayılı, Amasya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 12.04.2017 tarih ve 2100 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 7.Bölge Müdürlüğü’nün 20.04.2017 tarih ve 269842 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 09.06.2017 tarih ve 276 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Merkez Artukbey Mahallesi sınırları içinde, tapulama harici alanda tespit edilen tümülüsün 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından,    1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, 1. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - kullanma şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 1. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi.

 

381

6381/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 05.05/91

Toplantı Tarihi ve No    : 21.06.2017-187                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.06.2017-4547                                            SAMSUN

Amasya İli, Taşova İlçesi, Yukarı Baraklı Köyü sınırları içinde orman arazisinde tespit edilen Roma Dönemi Gözetleme Kulesi’nin tesciline ilişkin, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.12.2016 tarih ve 2905 sayılı yazısı, 24.04.2017 tarih ve 957 sayılı kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 04.05.2017 tarih ve 134844 sayılı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 7.Bölge Müdürlüğü’nün 23.05.2017 tarih ve 345245 sayılı, Amasya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 23.05.2017 tarih ve 2953 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2017 tarih ve 416948 sayılı yazıları,     Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 09.06.2017 tarih ve 275 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Taşova İlçesi, Yukarı Baraklı Köyü sınırları içinde orman arazisinde tespit edilen Roma Dönemi Gözetleme Kulesi’nin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından,   1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, 1. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar koruma - kullanma şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) 1. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna,  karar verildi.

 

382

6382/1-1