17 Temmuz 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30126

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ KULLANDIRILMASI DUYURUSU

TK-21

1 - Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar Mahallesi, 306 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı bulunan, 1060,90 m² yüzölçümlü, (Mülga) Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmaz, 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca çıkarılan “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi yoluyla özel tesis (Kütüphane, Müze, Arşiv, Sanat Galerisi, Sanat Atölyesi, Sanatsal Tasarım Ünitesi, Sanat Stüdyosu ile benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı üretildiği mekanlar ile yeme içme üniteleri, satış birimleri vb. gibi işlevler verilerek) olarak yerli tüzel kişilere kullandırılacaktır.

2 - Yatırımcıların 04/09/2017 günü saat 16.30'a kadar “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik”in 7. maddesi ile Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi (TK-21) gereğince istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak’ına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3 - Söz konusu taşınmaz için tüzel kişilik olarak başvurulmalıdır.

4 - Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde ve Kullandırma Şartnamesinde belirlenecek hususlar kapsamında İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

5- Bakanlıkça istenilen teminat; kesin ve süresiz teminat mektubu veya Türk Lirası cinsinden nakit olarak verilir. Nakit T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR370000100100000350121007 IBAN nolu hesaba yatırılacaktır.

6 - Başvuruya esas ayrıntılı bilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Emlak Dairesi Başkanlığı, Anafartalar Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 4 A Blok 06050 Ulus/Altındağ/ANKARA adresinden alınabilecektir.

(Tel: 0 312 508 64 05 - 0 312 508 64 33)

7 - Bakanlık, ön izin verilmeyen yatırımcıların teminatını iade eder.

8 - Bu duyuru kapsamında yapılacak kullandırmalarda 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu, Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik, Tescilli Kültür Varlıklarının Kullandırılması Şartnamesi hükümleri ve ilanda belirtilen diğer hususlar uygulanır.

9 - İnceleme Komisyonu; yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda Şartnamede yer alan taşınmazın başvuru sahiplerine tahsis edilip edilmeyeceği hususunda serbesttir.

10 - Bu şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

6359/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/04/2017 tarih ve 221 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2017 tarih ve 1237 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Oğuzlar Mahallesi imarın 47977 ada 2 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'' 17/07/2017 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6386/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Sun Havacılık Ticaret Limited Şirketi (Şirket)’nin 09/11/2006 tarih ve İHR/975-1/20522 numaralı İhrakiye Teslimi Lisans başvurusu kapsamında aranan ve Kurumumuza ibraz edilen Vergi Kimlik Belgesi’nin geçerliliğinin kalmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu belgenin Kurumumuza ibraz edilmesi gereğine ilişkin 16/06/2017 tarihli ve 29794 Kurum evrak çıkış sayılı yazı, Şirketin adresten taşınmış olması gerekçesiyle adresine tebliğ edilememiş ve Kurumumuza iade olmuştur. Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisansların Sona Ermesi ve İptali” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Lisanslar Kurul kararı ile sona erdirilir. …… …… e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde, ….. ….” hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, geçerliliği devam eden Şirkete ait Vergi Kimlik Belgesi’nin aslı ya da noter onaylı suretinin ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine gönderilmesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin dikkate alınmayacağı ve bahse konu belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde, İHR/975-1/20522 numaralı İhrakiye Teslimi Lisansı’nın Kurul kararı ile sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6360/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; Özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Doçent

1

İlan olunur.

6366/1-1


Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 - GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 17-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Alınan başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 11 Ağustos 2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 18-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

2 - BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13,  KPSS P23 ve KPSS P42 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört)  katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 11 Ağustos 2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup adaylar, ilan edilen tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 - ÖN BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

a) Başvurular https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinden 17 - 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.

b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu’ nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.

c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır.

d) Aday; başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.

e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır.

f) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır.

g) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

4 - BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylardan başvuruda aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu. (Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formunun eksiksiz ve tam olarak elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan sonra çıktısı alınarak imzalanması gerekmektedir.)

b) Yükseköğrenim diploması/geçici mezuniyet belgesi veya YÖK tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslını ibraz etmek kaydıyla Kurumumuzca, noterce veya mezun olduğu üniversite tarafından onaylanacak örneği.

Giriş sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav yerleri 11 Ağustos 2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup adaylar belgelerini 31 Ağustos 2017 tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri arasında elden teslim edebilecektir. Başvurunun son günü saat 17:00 itibarıyla yukarıdaki adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan adayların başvurusu tamamlanmamış sayılacaktır.

İstenilen belgeler, aslı ve fotokopileri getirilmek suretiyle, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir.

Not: Sadece sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belge teslim edecektir.

5 - SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Kamu maliyesi:

1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi).

2) Maliye politikası.

3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.

b) İktisat:

1) İktisat teorisi (Mikro iktisat, Makro iktisat ve İktisadi analiz).

2) İktisat politikası.

3) Para teorisi ve politikası.

4) Uluslararası iktisat.

5) Türkiye ekonomisi ve Güncel ekonomik sorunlar.

c) Hukuk:

1) Anayasa hukuku.

2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).

3) Borçlar hukuku.

4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku).

5) İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku.

6) İş ve sosyal güvenlik hukuku.

d) Muhasebe:

1) Genel muhasebe.

2) Mali tablolar analizi.

e) Matematik, istatistik, aktüerya bölümleri mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı adayları için mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi.

6 - SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

A. Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü sınav başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;

a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d. Genel yetenek ve genel kültürü,

e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

B. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

C. Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek aday belirlenir. Sınav sonucunun ilân edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sınavı asıl kazananlardan çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yedek listede yer alan adayların atamaları yapılır.

D. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

7 - SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkalığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

8 - ATAMA

Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar başarı sıralaması esas alınarak, Yönetmelikte istenen şartları taşımak ve belgeleri ibraz etmek kaydıyla, yapacakları tercihlerine göre Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atanırlar.

Tablo-1:Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavına alınacak bölümler, kadro sayıları, KPSS Puan Türleri ve Taban Puanları

 

SIRA NO

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO ADEDİ

KPSS PUAN TÜRÜ

TABAN PUAN

1

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

300

KPSS P23

KPSS P42

70

2

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

100

KPSS P13

70

TOPLAM

400

 

 

İLETİŞİM

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Tel           :  0312 207 84 43 - 84 11 - 85 39

Fax          :  0312 207 81 44

E-Posta   :  iksinav@sgk.gov.tr

6136/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

Birim / Anabilim Dalı / Program

Kadro Unvanı / Adet

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

PERİODONTOLOJİ

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

FARMAKOGNOZİ

1

Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ESKİÇAĞ TARİHİ

1

KLASİK ARKEOLOJİ

1

FEN FAKÜLTESİ

HİDROBİYOLOJİ

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

1

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1

2

1

MALİ İKTİSAT

1

SAYISAL YÖNTEMLER

1

Sayısal Yöntemler veya Matematik alanında doktora yapmış olmak.

İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU

MEKATRONİK

1

Mobil robot ve yapay zeka alanında çalışmaları bulunmak.

KIRKPINAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SP. ÖĞRETİMİ

1

Sporda Psiko Sosyal Alanlar anabilim dalında doktora yapmış olmak.

HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMLERİ

1

İzokinetik kas kuvveti üzerine çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

1

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

RADYOTERAPİ

1

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

Çocuk Metabolizma Hast. uzmanı olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

Çocuk Sağlığı ve Hast. uzmanı olmak.

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

Pediatrik Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

2

FİZYOLOJİ

1

Tıpta Uzmanlık yapmış olmak.

İÇ HASTALIKLARI

1

Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak.

NÜKLEER TIP

1

RADYOLOJİ

1

Vasküler Girişimsel İşlemler konusunda deneyimli olmak.

RADYOLOJİ

1

Shear Wave Ultrasonografi konusunda deneyimli olmak.

TIBBİ BİYOKİMYA

1

Tıbbi Biyokimya doktoralı olmak.

TIBBİ GENETİK

1

Tıpta Uzmanlık yapmış olmak. Abortus üzerine genetik çalışmalar yapmış olmak.

ÜROLOJİ

1

6331/1-1


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. Maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

AÇIKLAMALAR

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Türkçe Eğitimi veya Yeni Türk Dili Doktora sahibi olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü R.P. D Anabilim Dalı

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD. Doktora sahibi olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü R.P. D Anabilim Dalı

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

İstatistik veya Ölçme Değerlendirme alanında Doktora sahibi olmak

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü- Okul Öncesi Öğretmenliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Okulöncesi Eğitimi alanında doktora sahibi olmak

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Bölümü- Özel Eğitim Öğretmenliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Özel Eğitim alanında Doktora sahibi olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

Hukuk Fakültesi

Hukuk

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji (İngilizce)

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktora veya doçentliğini pazarlama alanında almış olmak ve yabancı dilde ders verme yeterliliğine sahip olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İktisat

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktora veya doçentliğini İktisat Teorisi alanında almış olmak ve yabancı dilde ders verme yeterliliğine sahip olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktora veya doçentliğini Dış Ticaret alanında almış olmak veya ilgili alanda yayınları bulunmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktorasını Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktorasını İç Mimarlık veya Mimarlık alanında yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mimarlık

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

İşletme mezunu olup bu alanda doktora yapmış olmak.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin kamu ve özel hastanelerde uygulanabilirliği ve Hastanelerde kurumsal performans üzerine çalışmalar yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

 

Profesör

Doktora ve Doçentliğini Din Sosyolojisi alanında almış olmak

6351/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

AÇIKLAMA

PROFESÖR ADET

DOÇENT ADET

YARDIMCI DOÇENT ADET

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

 

1

 

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

 

1

 

3

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

 

 

1

4

Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

 

 

1

5

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

 

 

1

5

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslam Tar. ve Sanatları

Türk Din Musikisi

 

 

1

4

Türk Din Musikisi alanında doktora yapmış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri

Dinler Tarihi

 

 

1

5

Dinler Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

 

 

1

5

Arap Dili ve Belagatı alanında doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

 

 

1

5

Tasavvuf alanında doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tarihi

 

 

1

4

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe Finansman

 

 

1

5

Muhasebe Finansman alanında doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

1

 

 

1

 

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

 

1

 

1

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Rehab.

Geriatrik Fizyoterapi

 

 

1

3

 

Hemşirelik

Kadın Sağ. ve Hast. Hem.

1

 

 

1

 

Hemşirelik

Cerrahi Hastalıklar Hemş.

 

1

 

2

 

6347/1-1


TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri (profesör, doçent, yardımcı doçent) alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesinin fotokopisi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalarını kapsayan altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, (erkekler için) askerlik durumunu gösteren belge örneği, doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yardımcı doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’dan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No: 43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarihi 31.07.2017’dir. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji

Doçent

1

Doçentlik unvanını öğrenme - bilişsel - biyo - deneysel psikoloji bilim alanında almış olmak, dikkat konusunda çalışmalar yürütmüş olmak

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

Eski Türk Edebiyatı ve edebiyat-tasavvuf konularında çalışmalarının olması

Tarih

Yardımcı Doçent

1

16.yy Sosyo - ekonomik tarihi ve askeri teşkilatı (Yörükler) alanında çalışmaları olmak

HUKUK FAKÜLTESİ

Özel Hukuk (Roma Hukuku)

Profesör

1

Doktorasını ve doçentlik unvanını Roma Hukuku dalında almış olmak, bu alanda yayınları bulunmak.

Özel Hukuk (Medeni Hukuk)

Doçent

1

Doktorasını ve doçentlik unvanını Medeni Hukuk dalında almış olmak, Medeni Hukuk alanında yayınları bulunmak.

Kamu Hukuku (Vergi Hukuku)

Doçent

1

Doktorasını ve doçentlik unvanını Vergi Hukuku dalında almış olmak, Vergi Hukuku konularında yayınları bulunmak.

Özel Hukuk (Ticaret Hukuku)

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Ticaret Hukuku dalında yapmış olmak, Ticaret Hukuku alanında yayınları bulunmak.

GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

İçmimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent

1

Doktora / Sanatta Yeterlik derecesini İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Dalında almış ve İç Mekanda Tarih ve Kültürel Kimlik Oluşumu alanında çalışmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora / Sanatta Yeterlik derecesini İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Dalında almış ve İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Temel Tasarım ve Tasarım Kuramları konularında çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış, Savaş, Barışı Koruma, Savaş Alanında Yeni Aktörler ve Afganistan konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Profesör

1

Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak; Dış Politika Analizi, Türk Dış Politikası, Boru Hatları Jeopolitiği, ve Ortadoğu konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Doçent

1

Doçentlik unvanını Siyasi Tarih alanında almış, Osmanlı Diplomasi Tarihi, Türk Dış Politikası ve Jeopolitik Kuramlar konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Doçent

1

Doçentlik unvanını Siyasi Tarih alanında almış, Demografi, göç-iskan, Azınlıklar, Irak Politikası konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine sahip, Güncel Ortadoğu Siyaseti, İran Dış Politikası ve Uluslararası İlişkilere Tarihsel Sosyolojik Yaklaşımlar konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İktisat

Profesör

1

Doçentlik unvanını İktisat alanında almış, makro iktisat, para politikası ve uygulamalı ekonometri konularında çalışmalar yapmış olmak.

İşletme

Profesör

1

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini İngilizce dilinde İşletmecilik üzerine yapmış, Doçentlik derecesini Örgütsel Davranış alanında almış, Yönetim ve Organizasyon anabilim dalında tam zamanlı öğretim üyeliği yapmış, Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ders vermiş olmak. Genel işletmecilik, yönetim ve organizasyon ile insan kaynakları yönetimi alanlarında basılmış bilimsel yayınları ve kitapları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği

Profesör

1

Yüksek emniyetli mekanik sistemlerin güvenilirlik tahmini, mekanik sistemlerin güvenilirlik tabanlı tasarımı ve mekanik sistemlerin eniyilemesi konularında araştırmalar yapmış olmak.

Profesör

1

Isı transferi, su türbinleri, süpersonik kavite akışları, aerodinamik ve ısı değiştirgeçleri konularında araştırmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında almış olmak. Bilgisayar mimarisinin güç tasarrufu, güvenilirlik ve başarım artışı alanlarında araştırma çalışmaları yapmış olmak. Mantıksal devre tasarımı, mikroişlemciler, bilgisayar mimarisi, ileri bilgisayar mimarisi, gömülü sistemler ve tümleşik devre tasarımı (VLSI) konularında eğitim tecrübesine sahip olmak. En az 1 yıl süre ile yurt dışında tam zamanlı ya da ziyaretçi araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş olmak.

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Profesör

1

Doktora derecesini Makromolekül Bilimi ve Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği alanında almış olmak. Proton Geçirgen Zar Yakıt pilleri, Hidrojen üretimi, Akış bataryaları, Filtrasyon zarları, fotoelektrokimyasal su parçalanması, nörotransmiter iletimi alanlarında araştırma çalışmaları yapmış olmak. Yenilenebilir enerji, termodinamik, ileri mühendislik polimerleri membran konularında eğitim tecrübesine sahip olmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Doktora derecesini Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında almış, Kontrol Sistemleri konusunda uzman olmak. Özellikle akış kontrolü ve aerodinamik uygulamaları, kömür gazifikasyonu, insansız hava araçları / otopilot tasarım ve gerçeklemesi, döngüde donanım (hardware-in-the-loop) konularında akademik tecrübeye sahip, Bu konularda hem kuramsal araştırma hem de laboratuvar gerçeklemesi yapmış olmak ve etki faktörü yüksek akademik yayınlara sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

Tüberkülozda ilaç direncinin moleküler mekanizmaları konusunda çalışmış olmak; kordon kanı ve kök hücre bankası kalite kontrolü konusunda deneyimli olmak.

6350/1-1