16 Temmuz 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30125

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


BARKOD YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BAKIM,ONARIM VE İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA, ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ VE KAZAN DAİRESİ KÖMÜR HAZIRLAMA HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BOYATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No: 79 / ARNAVUTKÖY” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 200 (İki Yüz) TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Hicret Mah. Abdullah GÜL Caddesi No: 11 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Toplam Bedel

Geçici Teminat

Tarih

Saat

1

Haraççı

4577

7

1070,91

4.283.640,00 TL

128.510.00 TL

27.07.2017

11.00

2

Boğazköy

4726

2

  240,26

   312.338,00 TL

9.371.00 TL

27.07.2017

11.15

Sıra No

Bölge

Ada

Parsel

B1 Blok

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Tarih

Saat

Kat/Daire No

3

Hadımköy

709

1

1/6

150,000.00 TL

4.500.00 TL

27.07.2017

11.30

4

Hadımköy

709

1

1/7

150,000.00 TL

4.500.00 TL

27.07.2017

11.40

5

Hadımköy

709

1

1/8

150,000.00 TL

4.500.00 TL

27.07.2017

11.50

 

2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgâh belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3 - Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair (İlan Tarihi İtibarı ile) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 27.07.2017 günü saat 10.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi (Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No: 11 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

6364/1-1


BARKOD YAZICI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezleri ve Kan Bağışı Merkezlerinin ihtiyacı için Barkod Yazıcı alımı, İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 07.08.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 07.08.2017 günü saat 15:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

6385/1-1


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması hizmet alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası                  :  2017/346739

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No.164   Ereğli/ KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 332 734 5930 - 36 - 0 332 734 5938

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya döneminde aşağıda belirtilen kantarlarda bulunan 13 adet seyyar pancar boşaltma makinelerinin çalıştırılması, iş bitimi bakım ve onarımının yapılması işidir.

                                                     Bölge kantarlarında 560.000 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi

 

BÖLGE ADI

KANTAR ADI

BOŞALTILACAK TON

MAKİNE ADEDİ

KARAMAN

Demiryurt

  59.000

1 Elektrikli

KARAMAN

Karaman

  41.000

1 Elektrikli, 1 Dizel

KARAMAN

Kılbasan

106.000

3 Elektrikli

KARAMAN

Kızık

  67.000

2 Elektrikli

KARAMAN

Sudurağı

127.000

2 Elektrikli

KARAPINAR

Hotamış

130.000

2 Elektrikli

KARAPINAR

Karapınar

  30.000

1 Dizel

 

b) Yapılacağı yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikasına bağlı Karaman ve Karapınar bölge kantarları

c) İşin süresi                              :  Fabrikamızın 2017/2018 pancar kampanyası dönemi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27/07/2017 - Saat 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 177,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kantarlar bazında kısmi teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

6329/1-1


SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BAKIM,ONARIM VE İŞLETİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2017/2018 Kampanya Dönemi Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Bakım, Onarım ve İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2017/342483

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Telefon ve Faks Numarası    :  364 2350470 (6 Hat) - 364 2350477

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Çorum Şeker Fabrikasına bağlı; Fabrika merkez kantarında tesellüm edilecek ± % 20 toleranslı 963 000 ton pancarın 5 adet elektrikli seyyar pancar boşaltma ve 1 adet sabit pancar boşaltma makinesi ile Sekili Kantarında (Dizel) 43.000 ton, Yerköy Kantarında (Elektrikli) 44.000 ton ve Yörüklü Kantarında (Dizel) 10.000 Ton olmak üzere ± % 20 toleranslı 1.060.000 Ton Pancarın Boşaltılması ve Makinelerin revizyonu Hizmeti

b) Yapılacağı Yer                      :  Çorum Şeker Fabrikasında ve bağlı Yerköy Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Sekili ve Yerköy, Sungurlu Bölgeye Bağlı Yörüklü kantarı.

c) İşin Süresi                             :  Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Pancar İşleme Kampanya Dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Çorum Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve Saati                       :  28.07.2017 Cuma günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6280/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA, ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ VE KAZAN DAİRESİ KÖMÜR HAZIRLAMA HİZMET ALIMI İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kampanya Dönemi Hizmet Alımları (Kristal Şeker Ambalajlama, Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi ve Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı) işleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2017/343598

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 12 Kişi

                                                  - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 Kişi

                                                  - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 15 Kişi

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 12 Kişi ile (±%20 toleranslı 100 gün)

                                                  - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 Kişi ile (± %20 toleranslı 90 gün)

                                                  - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 15 Kişi ile (±%20 toleranslı 100 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  27.07.2017, Saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari şartnamenin 49.2. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir.

6365/1-1


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BOYATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN BOYATILMASI işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/347095

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale konusu mal veya hizmetin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın Ziraat Bölge Şefliklerinde bulunan 10 (On) adet Seyyar Pancar Boşaltma Makinesinin boyanması isidir.

 

Bölgesi

Kantarı

Makine Sayısı

Merkez

Merkez

2

(Çift platformlu)

Akdağmadeni

Kirsinkavağı

1

(Çift platformlu)

Çekerek

Kümbet

1

(Tek platformlu)

Kadışehri

Kesikköprü

1

(Tek platformlu)

Sarıkaya

Hasbek

1

(Çift platformlu)

Sarıkaya

Kadılı

1

(Çift platformlu)

Sarıkaya

Sarıkaya

1

(Tek platformlu)

Şefaatli

Sarıkent

1

(Çift platformlu)

Şefaatli

Şefaatli

1

(Tek platformlu)

FABRİKA TOPLAMI

10

 

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  27.07.2017 - Saat 14:00

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle, toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

11 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6367/1-1