13 Temmuz 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30123

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulundan:

Kurulumuzca ‘BERSERK 4’ isimli kitabın incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan çizgi resim ve konuşma yazılarının 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 Sayılı Kanunun 3266 Sayılı Kanunla değişik 4’üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6285/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

6 Temmuz 2017 tarihli ve 30116 sayılı Resmi Gazete'nin 74. Sayfasında yayımlanan A Tunççelik Yapı Çelik Konstrüksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait yasaklama kararı, 12 Temmuz 2017 tarihli ve 30122 sayılı Resmi Gazete'nin 115. Sayfasında sehven mükerrer olarak yayımlanmış olup, 12 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan ilan geçersizdir.

İlgililere duyurulur.

6074/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Celal DOĞAN’a üç ayrı “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. 2015/46-88-05 sayılı kararın uygulanmasına 11.02.2017 tarihinde başlanmış olup, 2015/50-88-06 ve 2015/42-88-04 sayılı kararların uygulanmasına ise 25.04.2017 tarihinde başlanmıştır.

2 - Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yıldız AKDENİZ’e Oda Disiplin Kurulu’nun 16.03.2017 gün ve 1 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 17.05.2017 tarihinde başlanmış olup, ceza 17.11.2017 tarihinde son bulacaktır.

3 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cavit KARA’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 03.02.2016 gün ve 320 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 19.04.2017 tarihinde başlanmış olup, ceza 19.10.2017 tarihinde son bulacaktır.

4 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmail KIRKIM’a Oda Disiplin Kurulu’nun 28.12.2016 gün ve 128 sayılı kararı ile “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 29.03.2017 tarihinde başlanmıştır.

5 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet ÖZÇELİK’e Oda Disiplin Kurulu’nun 22.02.2017 gün ve 2017/7-37-2 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 13.05.2017 tarihinde başlanmış olup, ceza 13.11.2017 tarihinde son bulacaktır.

6164/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Geliştirme Vakfı.

VAKFEDENLER : Tacettin ASLAN, Mirza TOKPUNAR, Mehmet YILMAZ, Fatih OĞUZAY, Rıdvan YILMAZ, Eyüp TAN, Armağan KAHYA, Hasan KAPLAN, Mehmet Ali YARGI, Yunus AKYÜREK, Kenan SEVİNÇ, Mehmet KARA, Ahmet KAZAN, Halil EFE, Bilal TAŞKIN.

VAKFIN İKAMETGAHI: ÇANAKKALE.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/06/2017 tarihinde kesinleşen 24/05/2017 tarihli ve E:2017/38, K:2017/128 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Fakültenin temel fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olmak; eğitim, öğretim ve ihtisas alanı yönünden toplumu aydınlatmak ve ilmi araştırmalara hizmet etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (altmişbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Mirza TOKPUNAR, Hasan KAPLAN, Mehmet YILMAZ, Yunus AKYÜREK, Armağan KAHYA.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın malvarlığı öncelikle 18 Mart İlahiyat Fakültesi veya gayece aynı olan bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6269/1-1

—————

VAKFIN ADI: Polatlı Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER: Şükrü Nail TEKBAŞ, Ali AKARSAKARYA, Mesut YILMAZ, Selami TÜMTÜRK, Abdullah TEMURER, Hüseyin KARADAŞ, Yakup ÇELİK, Şiho Osman ÜNAL, Cumhur UZ

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Polatlı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.06.2017 tarihinde kesinleşen 11.04.2017 tarih ve E: 2016/30, K: 2017/95 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizin milli bütünlüğünün sağlanması ve sürdürülmesi, milli, manevi ve dini değerlerine bağlı, erdemli insanlar yetiştirmekle mümkün olacaktır. Ayrıca bir millet, bir toplum, bir devlet olmanın temel gereklerinden birisi yardımlaşmak, yokluk ve darlık içinde bulunan kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak millete ve devlete yararlı bir insan olmasına yardım etmektir… ve senette yazılı diğer amaçları yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 1.000.00.-TL.dır.

YÖNETİM KURULU: Selami TÜMTÜRK, Asım TÜMTÜRK, Zeki DOĞRU, Şükrü Nail TEKBAŞ, Hüseyin KARADAŞ, Cumhur UZ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Diyanet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6243/1-1

—————

VAKFIN ADI: Esenkent Toplu Yapı Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Sınırlı Sorumlu Esenyurt Esenevler Konut Yapı Kooperatifleri Birliği, Kenan Çalıkoğlu, Nüzhet Bozat, Günay Reyhan, Hüseyin Cengiz, Orhan San, Hakkı Serhat Öztekin, Suha Tulga Soydemir, Ali Coşkun, Şükrem Aras, Hüseyin İncedal, Abdurrahman Murat Özgür, Namsel Uslu, Erdal Çakmak, Zeki Çapan, Yılmaz Çakır, Ayhan Altun, Emin Hasan Bodur

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/05/2017 tarihinde kesinleşen, 13.04.2017 tarihli ve E: 2016/176, K: 2017/193 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Toplumumuzdaki bireylerin milli kültürümüze uygun olarak entelektüel gelişimini sağlamak, hangi yaşta olursa olsun geleneksel ve modern tüm sanat dallarıyla ilişkilerini ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

100.000 TL (Yüz Bin Türk Lirası) nakit,

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Kapadık Mevkii, 197 ada, 4 parselde bulunan 35.064,56 m2 arsanın 118/35.064 hissesine sahip, 11. blok 2. bodrum 1 no'lu bağımsız bölüm,

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Kapadık Mevkii, 205 ada, 3 parselde kayıtlı 1.060,32 m2 arsanın 62/300 hissesine sahip, zemin kat, 1 no'lu bağımsız bölüm,

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Kapadık Mevkii, 205 ada, 3 parselde kayıtlı 1.060,32 m2 arsanın 62/300 hissesine sahip, zemin kat, 2 no'lu bağımsız bölüm,

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Kapadık Mevkii, 194 ada, 9 parselde kayıtlı 36.032,58 m2 arsanın 2166/2400 hissesine sahip tesis,

Doğa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile SS Esenyurt Esenevler Konut Yapı Kooperatifleri Birliği arasında 06/06/1996 tarihinde akdedilmiş olan "ISI SATIŞ ANLAŞMASI" ndan doğan tüm hak ve sorumluluklar,

Esenkent Isı Dağıtım Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile Tasfiye Halindeki S.S. Esenyurt Esenevler Konut Yapı Kooperatifleri Birliği arasında akdedilmiş olan 20/09/1999 tarihli Ana Sözleşme, Esenkent Isı Dağıtım Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile Tasfiye Halindeki SS Esenyurt Esenevler Konut Yapı Kooperatifleri Birliği arasında akdedilmiş olan 20/09/1999 tarihli Ana Sözleşmeye ilişkin olarak bila tarihli ek protokol, Doğa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Doğa Isı Satış Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi, Tasfiye Halinde SS Esenyurt Esenevler Konut Yapı Kooperatifleri Birliği, Teknik Isı Servis Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Esenkent Isı Dağıtım Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında 31/12/2001 tarihinde akdedilmiş olan "MUTABAKAT PROTOKOLÜ"nden doğan tüm hak ve sorumluluklar

YÖNETİM KURULU: Hüseyin Cengiz, Ali Coşkun, Günay Reyhan

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Esenkent Kültür Sanat ve Eğitim Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6244/1-1

—————

VAKFIN ADI: Yamantürk Vakfı.

VAKFEDENLER: İdris Yamantürk, Tevfik Yamantürk, Müşfik Hamdi Yamantürk.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/06/2017 tarihli ve E: 2017/89 K: 2017/308 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Aziz ve necip Türk Milleti'nin asırlardan beri hasretini çektiği birliğin ve refahın temini ile layık olduğu medeni seviyeye yükselebilmesine kendilerini hasredecek olan bilgi ve faziletli nesiller yetiştirmek maksadı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde bulunan ve Yönetim Kurulu'nca belirlenecek yerlerde, eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, yardıma muhtaç kişi, kurum ve kuruluşlara maddi ve ayni yardım yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL Nakit.

VAKFIN YÖNETİM KURULU: İdris Yamantürk, Tevfik Yamantürk, Müşfik Hamdi Yamantürk.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Konusunda yakın başka bir Vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6245/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

15.10.2014 tarih BAY/939-82/34761 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (25.10.2016 tarihli 40250 sayılı kararla sonlandırılmıştır) sahibi Netler Petrol Turizm İnşaat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 10/09/2015 tarihinde yapılan denetimlerde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Netler Petrol Turizm İnşaat Otomotiv Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 80.106-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 26/04/2017 tarihli ve 7050-43 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Orhangazi-Bursa Yolu Üzeri 2. km, Çeltikçi Köyü Altı Orhangazi Bursa ve Altıntepsi Mah/Semt Yahya Kemal Cad. Kapı No 93 -6 Daire No 1 Bayrampaşa İstanbul adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/1/1-1

—————

Ostim Vergi Dairesinin 3420326700 sayılı mükellefi Zirve Grup Petrol Ür. Hırd. İnş. Mad. Yağ Paz. Tic. Ltd. Şti.’nin, 26/09/2014 tarih 2014-A-1162/28 sayılı Vergi Tekniği Raporunda tespit edildiği üzere 2010-2011-2012 yıllarında lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Zirve Grup Petrol Ür. Hırd. İnş. Mad. Yağ Paz. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 815.555-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 24/05/2017 tarihli ve 7094-50 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Erciyes İşyerleri 10. Cadde Kapı No:104 Yenimahalle Ankara) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/2/1-1

—————

“Samsun Yolu 47.Km. Arpaç Mevkii Elmadağ / ANKARA” adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 04/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23756 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 30/07/2012 tarihinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin olarak, Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisansına konu akaryakıt istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, İstasyon otomasyon sistemine müdahale ederek 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği, “Samsun Yolu 47.Km. Arpaç Mevkii Elmadağ / ANKARA” adresindeki akaryakıt istasyonu içerisinde gizli yer altı düzenek ve tertibatı bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaşıldığından Zümrüt Akaryakıt Dağıtım Gıda Tekstil Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında istasyonunda tağşiş/hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 163.111-TL olarak uygulanması, istasyon otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 339.814-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 67.962-TL olarak uygulanması, akaryakıt istasyonunda gizli yer altı düzenek ve tertibatı bulundurması sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 67.962-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri gereği 13.592-TL olarak uygulanması ile toplamda 244.665-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 24/05/2017 tarihli ve 7094-5 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Samsun Yolu 47. Km. Arpaç Mevkii Elmadağ Ankara adresine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 244.665-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/3/1-1

—————

Kurulun 23/11/2016 tarihli ve 6615-42 sayılı Kararı ile “14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No:1 IĞDIR” adresinde faaliyet göstermek üzere 10/03/2005 tarih ve BAY/450-46/02033 sayılı istasyonlu bayilik lisansı alan (20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiştir.) Ahmet AKYOL-Akyol Petrol’ün “14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No:1 IĞDIR” adresinde kurulu tesisinde 12/12/2011 günü yapılan denetimde alınan numunenin TÜBİTAK’ta yapılan analizi sonucunda düzenlenen M-11/3727 numaralı motorin muayene raporuna göre yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermemesi ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Ankara 12. İdare Mahkemesinin E.2016/1367 sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ahmet AKYOL-Akyol Petrol hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29/05/2017 tarihli ve 684 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 02.05.2017 tarihli ve 20124 sayılı Başkanlık Olur'u ile 13.08.2015 tarihli ve DAĞ/5729-3/35880 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Tripet Petrolcülük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin uzaktan erişim sistemini Kuruma açma yükümlülüğünü yerine getirmediği ve bu suretle mezkur lisans sahibince, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Kurumun sisteme erişimin sağlanabilmesi için yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, lisans sahibi nezdinde düzenlenen 12.05.2017-598 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 15.05.2017 tarih ve 24476 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/5/1-1

—————

Kurumun 10/04/2017 tarihli ve 16907 evrak numaralı Başkanlık Makamı Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, 16/03/2006 tarihli ve LPG-BAY/691- 99/01108 sayılı LPG otogaz bayilik lisans numarasıyla faaliyet göstermekte olan Mustafa ÖZTÜRK’e ait tesiste 07/05/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, LPG Sorumlu Müdür Belgesi’nin ibraz edilememesi nedeniyle , yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 10/05/2017-576 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/6/1-1

—————

Kurumun 18/04/2017 tarihli ve 18143 evrak numaralı Başkanlık Makamı Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Süleyman Demirel Bulvarı, Şelale Mahallesi No:103 Varsak/ANTALYA" adresinde faaliyet göstermek üzere, 25/02/2011 tarihinde alınan LPG-BAY/941-54/11304 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı 06/11/2015 tarihinde sonlandırılan Mirşah Petrol Turizm Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 05/05/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, LPG Sorumlu Müdür Belgesi’nin ibraz edilememesi nedeniyle, yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 10/05/2017-578 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/7/1-1

—————

Kurumun 20/04/2017 tarihli ve 18820 evrak numaralı Başkanlık Makamı Oluru ile; 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca, "Burunucu Mevkii E 24 Karayolu Kenarı Parsel:601Çakış Köyü Manavgat/ANTALYA" adresinde faaliyet göstermek üzere, 28/05/2013 tarihinde alınan LPG-BAY/941-54/13880 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı 22/04/2015 tarihinde sonlandırılan Kanyon Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Taşımacılık Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 06/05/2014 tarihinde yapılan denetimde, LPG Sorumlu Müdür Belgesi’nin ibraz edilememesi nedeniyle, yapılan soruşturma sonucu tanzim edilen 10/05/2017-580 sayılı Soruşturma Raporu, aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/8/1-1

—————

31/05/2017 tarihli ve 24537 sayılı Başkanlık Oluru ile Camikebir Mah. Başar Sok. No:7/2 GEYVE SAKARYA adresinde mukim 04.04.2012 tarihli ve MYĞ/3762-3/30781 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Akenerji Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Sakarya Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi)’nin tesisinde 18.08.2014 tarihinde yapılan denetimde TÜBİTAK MAM’ın 23.09.2014 tarihli ve 9408 sayılı kimyasal içerik analiz raporuna göre P ve L üretim tanklarından alınan numunenin mineral yağ, bitkisel yağ ve motorin karışımından oluştuğunun belirlenmesi sebebiyle sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi, kapasite raporunda ve madeni yağ üretiminde yer almayan ürün ve karışımın tesiste bulunması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile 2 inci fıkrasına, 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine ve Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası ile 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Akenerji Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (Sakarya Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin bilinmesi ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 05/06/2017 tarihli ve 718 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/9/1-1

—————

24/02/2017 tarihli ve 9383 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında 27.08.2009 tarihli ve 2224/41 sayılı Kurul Kararının Danıştay 13. Dairesinin E.2010/4563, K.2013/1774 sayılı Mahkeme Kararında “savunma istem yazısının usule aykırı olarak tebliğ edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle İpekyolu üzeri No:78 Van adresinde mukim 21/03/2005 tarihli ve BAY/463-386/09021 sayılı bayilik lisansı sahibi Yalvaçlar Akaryakıt ve Taşımacılık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Yalvaçlar Akaryakıt Taşıma. İnş. Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.)’nin Afyonkarahisar - Ankara Karayolu Alagüney Mevkii Bayat AFYONKARAHİSAR adresinde kurulu tesisini Kurul’un izni olmaksızın Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Maden İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne kullandırmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasındaki hükümler ile bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde yer alan hükmüne aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yalvaçlar Akaryakıt ve Taşımacılık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Yalvaçlar Akaryakıt Taşıma. İnş. Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ihbar edilmesi ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 02/03/2017 tarihli ve 296 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/10/1-1

—————

01/02/2017 tarihli ve 5671 sayılı Başkanlık Olur’u ile Gerdek Köyü (Ada: - , Pafta: - , Parsel:331) BOZOVA ŞANLIURFA adresinde faaliyet gösteren 09.03.2012 tarihli ve BAY/939-82/30691 sayılı bayilik lisansı sahibi Kazım Güneş - Yusuf Petrol’ün akaryakıt istasyonunda 17.09.2014 tarihli denetimde tespit edildiği üzere akaryakıt fiyat panosunda akaryakıt fiyatının ilan edilmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına ve yine aynı yönetmeliğin "Fiyat İlanı" başlıklı 13 üncü maddesinin (a) bendine, dağıtıcısı ile ilgili belirtileri bulundurmamasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca Kazım Güneş - Yusuf Petrol hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş, Akaryakıt fiyat panosunda fiyat ilan edilmesi ve dağıtıcı ile ilgili belirtilerin bulunması gerekmekte olup aksi halde 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın on beş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…………." hükümlerinin uygulama alanı bulacağının ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 inci maddesi gereğince düzenlenen 17/02/2017 tarihli ve 239 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/11/1-1

—————

Kurul’un 13/04/2017 tarihli ve 7027-6 sayılı Kararı ile; 01/03/2012 tarihli ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 03/02/2017 tarihli ve 5965 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda iki adet bayiinde otomasyon sistemini kurmaması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereğince her bir bayi için 815.555-TL olmak üzere toplam 1.631.110-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.631.110-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6225/12/1-1

—————

Kurul’un 13/04/2017 tarihli ve 7027-15 sayılı Kararı ile; “Gap Mahallesi Tpao Bulvarı No:212 /BATMAN” adresinde faaliyet gösteren 29.03.2011 tarihli ve BAY/939-82/29218 sayılı bayilik lisansı (09.10.2014 tarihli 34282 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) sahibi Ke-Nac Petrol Temizlik Turizm İnşaat Nakliye Madencilik Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 13/03/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere istasyonda vaziyet planında yer almayan gizli tank bulunması nedeniyle 30/03/2016 tarihli ve 6190-15 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda Ke-Nac Petrol Temizlik Turizm İnşaat Nakliye Madencilik Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 14.652,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 14.652,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6225/13/1-1

—————

Kurul’un 23/02/2017 tarihli ve 6938-43 sayılı Kararı ile; “Esadiye Köyü, Bursa Karayolu 8. Km. Kalınbacak Mevkii / YALOVA” adresinde 10/12/2012 tarihli ve BAY/939-82/31863 sayılı bayilik lisansı ile faaliyette bulunan Mola Dinlenme Tesisleri Akaryakıt Nakliyat Kuyumculuk Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 18/04/2013 günü yapılan tespite göre; istasyonda otomasyona bağlı olmayan tank bulundurulması ile ilgili olarak 12/01/2016 tarihli ve 6070-16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda lisans sahibinin istasyonda otomasyona bağlı olmayan tanklarda akaryakıt bulundurmadığı anlaşıldığından, lehe hüküm olmak bakımından 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, hakkında idari yaptırım uygulanmasına gerek olmaksızın yürütülmekte olan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir.

6225/14/1-1

—————

14.06.2011 tarih ve DAĞ/3274-2/29624 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi olan ve daha sonra 24.12.2013 tarih ve 4789-1 Sayılı Kurul Kararı ile lisansı iptal edilen ONEKS Akaryakıt Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.’nin sözleşmeli bayisi olarak 17.08.2011 tarih ve BAY/939-82/29905 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tokacı Petrol Ürünleri Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 23/10/2013 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlardan istasyonda bulunan otomasyon sisteminde arıza (hayali dolum) tespit edilmesinin ve bu arızanın 14.11.2013 tarihine kadar giderilmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine ve Bayisine (Tokacı Petrol Ürünleri Gıda Tic. Ltd. Şti.) gerçekleştirmiş olduğu akaryakıt satışına ilişkin düzenlemiş olduğu sevk irsaliyesinde muhatabın (bayilik lisansı sahibinin) lisans numarasına yer vermemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2015/646 E., 2016/258 K. sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ve 05/05/2017 tarihli ve 20736 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08/05/2017 tarihli ve 572 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/15/1-1

—————

Durasallı Köyü, Devlet Karayolu Üzeri, No: 64/A Nazilli-AYDIN adresinde, 20.03.2013 tarih ve BAY/939-82/32322 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet gösteren Pehlivanoğlu Hafriyat Nakliyat İnşaat Madencilik Petrol Ve Kimya Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin, 06/01/2014 tarihli denetime konu olan akaryakıt harici petrol ürününü ticari faaliyete konu etmesi nedeniyle,

konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında 01/12/2016 tarih ve 6635-11 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 13/12/2016 tarih ve 1914 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2017 tarih ve 7083-26 sayılı Kararı ile “….,BAY/939-82/32322 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Pehlivanoğlu Hafriyat Nakliyat İnşaat Madencilik Petrol Ve Kimya Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi ve 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,” uygulanmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 05/06/2017 tarih ve 27327 sayılı yazımız ile Pehlivanoğlu Hafriyat Nakliyat İnşaat Madencilik Petrol Ve Kimya Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin ticaret sicilinde kayıtlı Büklüm Sokak Büklüm İş Merkezi No:22-19 Kavaklıdere-ANKARA adresine yapılan tebligatın ilgilisine tebliğ edilemediği hususu tebliğ mazbatasından görülmüştür.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6225/16/1-1

—————

Kurul, 11/05/2017 tarihli ve 7076-22 sayılı Kararı ile Selman TAŞKIN/Toros Petrol’ün, akaryakıt istasyonunda 19.02.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili lisans sahibinin Şubat 2013- Kasım 2013 döneminde akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Selman TAŞKIN/Toros Petrol nezdinde 13.02.2017 tarihli ve 7314 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında hazırlanan 01.03.2017 tarihli ve 294 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup; süresinde savunma yapmayan Selman TAŞKIN/Toros Petrol hakkında, otomasyon sistemine müdahale etmesi ve akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751,- TL tutarında ayrıca dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 72.751,- TL tutarında olmak üzere toplam 145.502,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 145.502,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

6225/17/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18/02/2016 tarih ve 6119-34 sayılı Kurul Kararı ile Başköy Mah. Akdeniz Bulvarı No: 750 Kepez / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren 04/02/2010 tarih ve BAY/939-82/27172 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (01.04.2013 tarihinde sonlandırılmıştır) Sıla Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 01-02/03/2011 tarihinde yapılan denetimde alınan M-11/501 ve B-11/502 nolu motorin ve benzin numunelerinin TUBİTAK MAM'da yapılan analizlerine göre yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermemesinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; akaryakıta yağ ve solvent karıştırarak tağşiş etmesinin de 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; istasyonda proje dışı tank bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 2012/1848 E., Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2014/4080 E., 2015/3918 K. sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkın soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, lisans sahibi nezdinde düzenlenen 14/03/2016-408 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 17.03.2016 tarih ve 13566 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.                                                                                                  

6225/18/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18/02/2016 tarih ve 6119-43 sayılı Kurul Kararı ile Başköy Mah. Akdeniz Bulvarı No: 750 Kepez / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren 04/02/2010 tarih ve BAY/939-82/27172 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (01.04.2013 tarihinde sonlandırılmıştır) Sıla Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 10/03/2011 tarihinde yapılan denetimde alınan M-11/573 nolu numunenin TUBİTAK MAM'da yapılan analizine göre; yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermemesinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; akaryakıtın tağşiş edilmesinin de 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine; istasyonda proje dışı tank/düzenek bulundurmanızın ise 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden Danıştay Onüçüncü Dairesinin 2012/1843 E., 2013/3922 K. ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2014/2952 E., 2015/3917 K. sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, lisans sahibi nezdinde düzenlenen 15/03/2016-416 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 17.03.2016 tarih ve 13564 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/19/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 18/02/2016 tarih ve 6119-28 sayılı Kurul Kararı ile Başköy Mah. Akdeniz Bulvarı No: 750 Kepez / ANTALYA adresinde faaliyet gösteren 04/02/2010 tarih ve BAY/939-82/27172 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi (01.04.2013 tarihinde sonlandırılmıştır) Sıla Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 01/11/2010 tarihinde yapılan denetimde alınan M-10/4450 nolu motorin numunesinin TÜBİTAK MAM'da yapılan analizine göre, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermemesinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ayrıca akaryakıta ağır ürün karıştırılmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin E.2012/1840, K.2013/3766 ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun E.2014/2864, K.2015/3910 sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, lisans sahibi nezdinde düzenlenen 11/03/2016 tarih ve 402 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 17.03.2016 tarih ve 13576 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6225/20/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Sıra

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

1

DİLVİN ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ-TOLGA DARILMAZ

45-HYB-499

TS 10079

13.03.2017

Firma İsteği

2

ÖMER DOKUMACI

45-HYB-501

TS 12659

28.03.2017

Firma İsteği

3

ÜNVEREN AKARYAKIT TAŞIMACILIK TURİZM HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

45-HYB-526

TS 11939 TS 12820

07.04.2017

Ara Kontrol Olumsuz

4

EVREN COŞKUN- ERCOM

45-HYB-611

TS 10079 TS 12643

TS 12859

24.04.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

5

BASRİ YOLDAŞ

45-HYB-14

TS 8986

24.04.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

6

ÖZ-GÜR AKARYAKIT TARIM, TURİZM, İNŞAAT, TAAHHÜT, GIDA, NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET

45-HYB-477

TS 11939 TS 12820

11.04.2017

Ara Kontrol Olumsuz

7

ÖZVARDAR CAM ÜRÜNLERİ MOBİLYA VE AKSESUARLARI ELEKTRONİK CİHAZLARI İML. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

45-HYB-207

TS 12487

24.04.2017

Ara Kontrol Olumsuz

8

IŞIKLAR ORTAK GİRİŞİM İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET İHR. İTH. A.Ş.

45-HYB-

TS 11939

07.04.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

9

ISM MAK. ELEK. SAN. VE TİC. A.Ş.

45-HYB-68

TS 10079 TS 13421

08.05.2017

Firma İsteği

10

HÜSEYİN AYRANCI

45-HYB-308

TS 11939

24.05.2017

Firma İsteği

11

EFE AKARYAKIT ZİRAİ MAHSULLER HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

45-HYB-93

TS 11939

16.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

12

AYDIN OTOGAZ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

45-HYB-562

TS 11939

26.04.2017

Ara Kontrol Olumsuz

13

İLYAS KAYIK KAYIK PETROL

45-HYB-647

TS 11939

29.06.2017

Talimata Aykırılık

14

UZAY BİLİŞİM HİZMETLERİ OTOMOTİV TEKSTİL VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR ŞUBESİ

45-HYB-489

TS 11939

30.06.2017

Ara Kontrol Olumsuz

15

ZENGİNLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PETROL TURİZM NAKLİYE İNŞAAT İTHALAT İHRACAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

45-HYB-552

TS 11939

08.05.2017

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin

16

İSMET ZENGİN ZENGİNLER PERTOL GIDA TARIM İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

45-HYB-663

TS 11939

27.09.2016

Ara Kontrol Olumsuz

17

LİDERLER ÇEVRE DANIŞMANLIĞI AMBALAJ VE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET

45-HYB-510

TS 13573

03.07.2017

Firma İsteği

18

CÜNEYT ACAR İKLİM ASANSÖR SAHIS

45-HYB-630

TS 12255 TS 13015+A1

26.04.2017

Firma İsteği

6196/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAKLAR\YSK_Sayfa_13.jpg


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Ömer ATİLLE’nin, 20.05.2016 tarihinde almış olduğu 30 günlük yıllık izninin bitiminden itibaren göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünce Ömer ATİLLE hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda; adı geçenin “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen “Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir” hükmü ile aynı Kanunun 53/A-a maddesinde belirtilen “Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır” hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Ömer ATİLLE’nin tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 03.08.2017 tarihinde saat 09:30’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 01.08.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği, 03.08.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 30.07.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6264/1/1-1

—————

Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Doç.Dr. Mustafa Kalafat’ın 06, 08, 12, 13, 14, 15 Ocak 2016, 17, 18, 19, 24, 25, 26 Şubat 2016, 02, 03,04, 09, 10,11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 Mart 2016 ve 1 Nisan 2016 tarihleri arasında özürsüz ve izinsiz olarak toplam 27 (yirmi yedi) gün göreve gelmemek suretiyle “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen “Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir” hükmü ile aynı Kanunun 53/A-a maddesinde belirtilen “Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.” hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Doç. Dr. Mustafa Kalafat’ın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 03.08.2017 tarihinde saat 09:30’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 01.08.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği, 03.08.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 30.07.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6264/2/1-1

—————

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sait Yayla’nın 01.12.2015-01.09.2016 tarihleri arasında usulsüz sağlık raporları alarak özürsüz ve izinsiz olarak 270 (iki yüz yetmiş) gün göreve gelmemek ve raporlu olduğu tarihlerde yurt dışında kongre/konferanslara katılarak Türkiye aleyhine söylemlerde bulunmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesinde belirtilen “İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek” ve 125/E-j maddesinde belirtilen “Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak” disiplin suçlarını işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan soruşturma sonucunda "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen “Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir” hükmü ile aynı Kanunun 53/A-a maddesinde belirtilen “Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.” hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Prof. Dr. Ahmet Sait Yayla’nın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 03.08.2017 tarihinde saat 09:30’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 01.08.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği, 03.08.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 30.07.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6264/3/1-1

—————

Gaziantep Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında Yardımcı Hizmetli olarak görev yapan Çiğdem Çelik’in mazeretsiz ve izinsiz olarak göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen “Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan soruşturma sonucunda “Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen “Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir” hükmü ile aynı Kanunun 53/A-a maddesinde belirtilen “Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.” hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Prof. Dr. Ahmet Sait Yayla’nın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 03.08.2017 tarihinde saat 09:30’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 01.08.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği, 03.08.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 30.07.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6264/4/1-1

—————

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Karahan’ın Brüksel’den aldığı 31.05.2016 tarihli 13 günlük ve New Jersey’den aldığı 13.06.2016 tarihli 3 haftalık, 29.10.2011 tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Devlet Memurlarına verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat iznine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenmiş resmi belge geçerliliği olmayan istirahat raporlarını dayanak göstererek görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesinde belirtilen “İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek” disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitesince hakkında yapılan soruşturma sonucunda "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası” ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.08.2017 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 53/A-c maddesinde belirtilen “Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi ve vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir” hükmü ile aynı Kanunun 53/A-a maddesinde belirtilen “Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.” hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Prof. Dr. Ahmet Sait Yayla’nın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 03.08.2017 tarihinde saat 09:30’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 01.08.2017 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği, 03.08.2017 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla sözlü savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 30.07.2017 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6264/5/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.06.2017 Karar No: 7015

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.

● MERKEZ ADRESİ         :  Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Blv. No: 73 Ortadoğu Plaza Kat:10 34384 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL

● TEBLİGAT ADRESİ      :  Kızkulesi Sok. No: 40 Gaziosmanpaşa/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  15.06.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  36.576 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ      :  Tekirdağ, İstanbul

• PAFTA NUMARASI      :  F19-c1,c2,c4

KARAR:

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin Tekirdağ, İstanbul illerinde 36.576 hektarlık F19-c1, c2, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6266/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.06.2017 Karar No: 7016

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Albedo Es Elektrik Üretim A.Ş.

● MERKEZİ                       :  Ankara

● TEBLİGAT ADRESİ      :  Hafta Sok. No: 9 Gaziosmanpaşa, Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  15.06.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  36.576 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ      :  Tekirdağ, İstanbul

• PAFTA NUMARASI      :  F19-c1,c2,c4

KARAR:

Albedo Es Elektrik Üretim A.Ş.’nin Tekirdağ, İstanbul illerinde 36.576 hektarlık F19-c1, c2, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6267/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 20.06.2017 Karar No: 7017

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI          :  Çelikler Taahhüt İnş. ve San. A.Ş.

● MERKEZİ                       :  Ankara

● TEBLİGAT ADRESİ      :  Nenehatun Cad. No: 104 Gaziosmanpaşa, Çankaya/ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ   :  24.02.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  36.576 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ      :  Tekirdağ, İstanbul

• PAFTA NUMARASI      :  F19-c1,c2,c4

KARAR:

Çelikler Taahhüt İnş. ve San. A.Ş.’nin Tekirdağ, İstanbul illerinde 36.576 hektarlık F19-c1, c2, c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6268/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

AVUKATLIK SINAVI DUYURUSU

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan ve aşağıdaki tabloda görev yeri, adedi ve kadro derecesi yazılı toplam 7 (yedi) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır.

 

 

BİRİMİ

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

Merkez Teşkilatı

Hukuk Müşavirliği

Avukat

AH

9

3

Taşra Teşkilatı

1. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)

Avukat

AH

7

1

Taşra Teşkilatı

3. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa)

Avukat

AH

7

1

Taşra Teşkilatı

13. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)

Avukat

AH

7

1

Taşra Teşkilatı

15. Bölge Müdürlüğü (Malatya)

Avukat

AH

7

1

 

1 - YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan, 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak,

3) En az dört yıllık eğitim veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

4) Avukatlık ruhsatnamesi sahibi olmak,

5) Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak,

şartları aranır.

2 - BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE YERİ:

- Başvurular 04/08/2017 tarihinde başlayıp, 14/08/2017 tarihinde saat 18:00’de sona erecektir.

- Yarışma Sınavına başvuru, Orman ve Su İşleri Bakanlığının www.ormansu.gov.tr sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların başvuru formunun çıktısını imzalayarak, posta yoluyla veya elden bu duyurunun “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim etmeleri veya Bakanlık Genel Evrakına ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı 14/08/2017 tarihi saat 18:00’e kadar ulaşmayan başvurular işleme konulmayacaktır. Söz konusu başvuru formunu bu duyuruda yer alan “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese göndermeyen veya imzasız olarak gönderen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca askerliğini yapmamış erkek adayların askerlik durumunu gösteren güncel belgeyi de başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

- Müracaat tarihinden önce yapılan başvurular ile elektronik ortamda yapılmadan posta veya diğer şekilde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Sınava usulüne uygun başvuran ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; kadro sayısının 5 (beş) katından fazla başvuru olması halinde, (KPSS P3) puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, el yazısı ile yazılmış özgeçmiş ile diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da denklik belgesi ve avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya Bakanlıkça ya da noter onaylı örneğinin en geç 08/09/2017 tarihi mesai bitimine kadar posta yoluyla veya elden bu duyurunun “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese teslim etmeleri veya Bakanlık Genel Evrakına ulaştırmaları gerekmektedir.

- Sınava katılmaya hak kazanan adayların, mesai saatleri (9:00 - 18:00) içerisinde ve en geç sınav saatine kadar aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş Belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

4 - SINAVIN ŞEKLİ:

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ceza Yargılama Usulü ve İdari Yargılama Usulü konularındaki bilgi düzeyleri,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

e) Bakanlığın görev alanı ile ilgili bilgi düzeyleri,

değerlendirilmek üzere Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

Adaylar, yukarıda belirtilen (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ:

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Sözlü Sınav, 18/09/2017 tarihinde saat 9:30’da Alpaslan Türkeş Caddesi No:71 Beştepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

6 - DEĞERLENDİRME:

Değerlendirme Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Giriş sınavı başarı puanı; KPSS P3 puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından oluşur. Giriş sınavı başarı puanı en az yetmiştir.

7 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) ve Alpaslan Türkeş Caddesi No:71 Beştepe/ANKARA adresindeki merkez binasında ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Yarışma Sınavı kazanan Avukat adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Duyuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar sınav kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VIII - GÖREV YERLERİ VE ATAMA USULÜ:

Giriş sınavında başarılı olup, ataması yapılacak olan adayların görev yapacağı yerler yukarıdaki listede belirtilmiş olup, atamalar başarı sırasına göre 1 inci sırada yer alan adaydan başlamak üzere tercih yöntemi ile yapılacak ve adaylara becayiş hakkı tanınacaktır. Söz konusu tercih işlemine adayların bizzat kendilerinin katılması gerekmektedir. Adayların çeşitli sebepler ile tercih işlemine bizzat katılamamaları durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı vekalet belgesi ile vekil tayin edebileceklerdir. Becayiş hakkını kullanmak isteyen adaylara tercihlerin yapıldığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde becayiş yapma hakkı tanınacaktır.

Adres:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Hukuk Müşavirliği

Alpaslan Türkeş Caddesi No: 71 (06560)   Beştepe/ANKARA

Tel: 0 312 207 51 41

İlanen duyurulur.

6263/1-1


Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi;

• 2 adet vesikalık fotoğraf;

• Sgk Hizmet Dökümü;

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Adresi:

• Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör Doktor

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Uzmanlığını almış olmak. Öğretim Üyesi olarak Üniversitelerde daha önce ders vermiş olmak.

Profesör Doktor

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Farmakoloji Alanında Üniversitelerde en az 1 yıl ders anlatmış olmak.

Profesör Doktor

1

Sağlıklı Yaşam ve Koruyucu Tıp Alanında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

İç Hastalıkları Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Kardiyoloji Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Radyoloji Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Doçent Doktor

1

Anatomi Alanında Üniversitelerde en az 1yıl ders anlatmış olmak.

Doçent Doktor

1

Biyoloji Alanında Üniversitelerde en az 1yıl ders anlatmış olmak

Yardımcı Doçent Doktor

1

Biyoloji Alanında Üniversitelerde en az 1 yıl İngilizce olarak ders anlatmış olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Tıbbi Biyokimya Alanında Üniversitelerde en az 1yıl ders anlatmış olmak

Yardımcı Doçent Doktor

2

Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında doktora veya Tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında Üniversitelerde ders anlatacak seviyede olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında doktora veya Tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Histoloji ve Embriyoloji Alanında üniversitelerde ders anlatacak seviyede olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Profesör Doktor

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

2

Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Profesör Doktor

1

Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Uygulamalı Bilimler

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent Doktor

1

Veri Bilimi alanında uygulamalı sektörel veya akademik çalışmalar yapmış olmak, Sosyal Bilimler alanında doktora sahibi olmak.

Güzel Sanatlar  ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yardımcı Doçent Doktor

1

İç Mimarlık Yüksek Lisans mezunu olmak, İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak, İç Mimarlık uygulama ve eğitimi alanında deneyimli olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Psikoloji

Profesör Doktor

1

Klinik Psikoloji/Psikoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak.

İşletme

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Finans alanında uzmanlaşmış olmak ve Finans ve İstatistik alanlarında İngilizce ders verebiliyor olmak.

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Profesör Doktor

1

Uzmanlığını Ortodonti Anabilim Dalında yapmış olmak, Damak dudak yarıkları, gelişimsel anomaliler ve diş diştraksiyonu konularında çalışmalarının bulunması.

Hukuk

Özel Hukuk

Yardımcı Doçent

1

Ticaret Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

Yardımcı Doçent

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Profesör Doktor

2

Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Uzmanlık İhtisasını tamamlamış olup, Üniversitelerde tam zamanlı Öğretim Üyesi olarak görev yapmış olmak.

6270/1-1


Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul Müdürlüklerine, Profesör kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat dilekçeleri ekinde;

1- T.C. Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,

2- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,

3- Üç adet fotoğraflarını,

4- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)

6- Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)

7- Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,

8- Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört) nüsha halinde

a) Özgeçmişlerini,

b) Yayın listelerini,

c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,

- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ANABİLİM DALI

Profesör

Yrd. Doç.

AÇIKLAMA

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MADEN MEKANİZASYONU VE TEKNOLOJİSİ

1

Kaya mekaniği alanında doçent unvanını almış olmak. Kayaçların Aşınması ve Delinebilirlik Konularında araştırmalar yapmış olmak.

BİYOMEKANİK

1

Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh., Makine Müh. veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomekanik alanında doktora yapmış olmak.

BİYOELEKTRONİK

1

Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh. veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyoelektronik alanında doktora yapmış olmak.

BİLGİSAYAR DONANIMI

1

Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Bilişim Sistemleri Müh., Elektrik- Elektronik Müh. Lisans çıkışlı olmak ve doktorasını bu alanlarda yapmış olmak.

BİLGİSAYAR YAZILIMI

1

Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Bilişim Sistemleri Müh. lisans çıkışlı olmak ve doktorasını bu alanlarda yapmış olmak.

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

1

Bilgisayar Müh., Yazılım Müh., Bilişim Sistemleri Müh. Lisans çıkışlı olmak ve doktorasını bu alanlarda yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA

1

Tıbbi Biyokimya ABD da doktora unvanı almış olmak. Oksidatif stres üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

1

Yönetim ve Strateji Bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Örgütsel Davranış Ve Örgütlerde Kaynak Bilgisi Konularında Çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

Çocuk Gastroenterolojisi alanında doçentlik unvanını almış olmak.

AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

1

Biyokimya Bilim Dalında Doçent Unvanını almış olmak. Oksidan-Antioksidan sistemler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU

MOBİLYA VE DEKORASYON

1

Orman Endüstrisi alanında doktora unvanını almış olmak. Odun plastik kompozitleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BOTANİK

1

Biyoloji alanında doçentliğini almış olmak ve Doğal tetraploid bitkileri üzerine çalışma yapmış olmak.

6224/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen Bölüm, Program ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BAŞLAMA TARİHİ                  :  13.07.2017

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru)   :  27.07.2017

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Profesörler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Profesör kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı; Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 6 (Altı) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Doçentler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri, Doçentlik Belgesi, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması, (Yurtdışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi),

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Yardımcı Doçentler İçin:

• Anabilim Dalını Belirten Dilekçe

• YÖK Formatında Özgeçmiş

• Nüfus Cüzdanı Sureti

• Fotoğraf (5 Adet),

• Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazısı [Daha Önce Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise, Atama Yazısı, Doktora Diploması, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması (Yurtdışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Denklik Belgesi)],

• Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya,

• İngilizce eğitim verebilmek için KPDS ya da YDS'den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerde tamamlamış olmak. (Bu koşul yabancı dilde (İngilizce) eğitim veren bölümler / programlar için geçerlidir.)

Not: Adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir. Postayla veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM/ ANABİLİM DALI

ÖĞRETİM ÜYESİ

SAYI

BAŞVURU ŞARTLARI

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Profesör

1

Doçentlik unvanını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.

Doçent

1

Doçentlik unvanını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Eğitim Programları ve Öğretimi alanından almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Eğitim Bilimleri alanından almış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı

Profesör

1

Doçentlik unvanını İngiliz Dilbilimi alanında almış olmak.

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini İdare Hukuku alanında tamamlamış olmak.

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Medeni Hukuk alanında tamamlamış olmak.

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doçent

1

Doçentlik unvanını Ticaret Hukuku alanında almış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Doçent

1

Doktora ve Doçentlik unvanını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanından almış olmak ve en az 10 yıl akademik deneyime sahip olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Felsefe Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Toplum ve Siyaset Felsefesi alanında tamamlamış olmak; ders verme deneyimine sahip olmak.

Psikoloji Bölümü

Doçent

1

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Klinik Psikoloji alanında tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Sosyoloji (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Sosyoloji alanında tamamlamış olmak; Yaşlılık ve Toplumsal Cinsiyet alanında çalışıyor olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Muhasebe ve Finansman Bilim Dalında tamamlamış olmak; Finans ve Risk Yönetimi konularında çalışıyor olmak.

İşletme (İngilizce) Bölümü

Profesör

1

Doktora eğitimini Girişimcilik alanından almış olmak ve Yurtdışı üniversitelerde çalışmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Profesör

1

Lisansüstü eğitimini Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında tamamlamış olmak; Doçentlik unvanını Kentleşme ve Çevre Sorunları alanından almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanından almış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Doktora eğitimini Yönetim ve Organizasyon alanında almış olmak.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Doçent

1

Doktora veya Doçentlik unvanını İç Mimarlık alanından almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İç Mimarlık alanında tamamlamış olmak.

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Mimari Tasarım alanından almış olmak.

Doçent

1

Doktora veya Doçentlik unvanını Yapı alanından almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

2

Doktora eğitimini Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak.

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Profesör

1

Doktora eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik-Haberleşme Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak veya Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim alanından almış olmak.

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

Yardımcı Doçent

2

Doktora eğitimini Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde tamamlamış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Göz Hastalıkları uzmanı olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Üroloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı

Profesör

1

Acil Tıp uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Adli Tıp uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

Aile Hekimliği uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak, ayrıca Uykuda Solunum Bozuklukları ve Tıp Eğitimi alanında çalışmış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Profesör

1

Biyoistatistik alanında doktora yapmış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Hematoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Kardiyoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Nöroloji uzmanı ve Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

Radyoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.

Yardımcı Doçent

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Fizyoloji uzmanı olmak veya Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Yardımcı Doçent

1

Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Lisans eğitimini Tıp, Biyoloji veya Sağlıkla ilgili bir alanda tamamlamış olmak, bu alanlardan birinde Doktora eğitimi yapmış olmak. Hücre Biyolojisiyle kök hücre alanında deneyimli olmak.

Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Biyokimya uzmanı olmak.

Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Profesör

1

Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora yapmış olmak ve tercihen İngilizce yeterliliğe sahip olmak.

6308/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

NİTELİĞİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Öncesi Bilimler

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji

Profesör

1

1

Çevresel Kirlenmenin Yüksek Olduğu Yerlerde Yetiştirilen Bitkilerde Kadmiyum ve Kurşun Analizi üzerine çalışmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Gıdalarda Patojen Candida spp. Varlığı konusunda çalışmış olmak.

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Doçent

1

1

Gıdaların Brucella spp. Listeria spp. Gibi Zoonotik Etkenler Yönünden İncelenmesi konusunda çalışmış olmak.

Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri

Veterinerlik Anatomisi

Doçent

3

1

Equidae'lerde Arteria Celiaca Üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Müzik alanında doçentliğini almış, Müzik Eğitimi ve Halk Müziği alanında çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Müzik alanında doçentliğini almış, Müzik Eğitimi ve Keman Eğitimi alanında çalışmış olmak.

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

2

1

Çocuk Gelişimi alanında doçentliğini almış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

Doçent

2

1

Doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış, Matematik Eğitiminde matematiksel modelleme üzerine çalışmış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

2

1

Fizik eğitimi alanında doçentliğini almış ve temel astronomi kavramlarının öğretimi ile astronomi kavramı yanılgıları üzerine çalışmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Doçentliğini RPD alanında almış olmak, Gestalt Temas engelleri konusunda çalışmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Biyoloji

Zooloji

Profesör

1

1

Molekuler Ornitoloji alanında çalışmaları olmak.

Matematik

Topoloji

Doçent

2

1

L-Topolojik uzaylarda kompaktlık ve süreklilik türlerinin derecelendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

1

1

Doçentliğini muhasebe bilim dalında almış, enflasyon muhasebesi ve satış bütçeleri konularında çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Profesör

1

1

Çiğ süt muhafaza süresinin arttırılması konjuge linoleik asit ve laktoz biyosensörleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalından Doçentliğini almış, teletıp ve yatay sinir ağları üzerine çalışmış olmak.

BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

2

1

Yönetim ve Strateji Bilim alanında doçentliğini almış; TKY, ISO 9000 ve İşletme Yönetimi Eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

6223/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


 

Açıklama: Z:\GÜNLÜ  İLANLAR\13-07-2017 PERŞEMBE\6277.jpg