13 Temmuz 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30123

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ SÜRELİ OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:


TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYONU EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden:


50 KM YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE BALAST ELEME MAKİNASI, BURAJ MAKİNASI, BALAST REGULATÖRÜ, DİNAMİK HAT STABİLİZATÖRÜ KİRALANMASI VE ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


29 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:


1 ADET JEOTERMAL KAYNAK VE 4 ADET DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Düzce İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:


6. ETAP DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SONUÇLARI ÖZET TABLOSU

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: ADANA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ SÜRELİ OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Çarşamba Belediyesi adına kayıtlı Tapuya Orta Mahalle 92 Ada 11 nolu parselde kayıtlı bulunan Bodrum + 7 Katlı 4.950 m2 kullanım alanına sahip bina tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık arttırma) usulü ile 10 yıl süre ile kiraya verilecektir.

1 - İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 25.07.2017 Salı günü saat 10'de başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01- Kanuni İkametgah Belgesi,

02- Adres Beyannamesi,

03- Nüfus Cüzdanı Örneği,

04- Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

05- İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,

İSTEKLİLERDEN (TÜZEL KİŞİ) İSTENECEK BELGELER

01- Vergi Levhası

02- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,

03- Ticaret Sicil Belgesi,

04- Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,

05- Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak

Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

4 - Söz konusu binanın aylık kira bedeli, kiralama süresi ve kiralama şartlarını gösterir listesi şartname ve eklerinde görülebilecektir.

İlan olunur.

6197/1-1


TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayının ihtiyacı olan “Temizlik Malzemesi” İdari Şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar 4.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari Şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 04.08.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 04.08.2017 saat 15:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

6273/1-1


İHALE KOMİSYONU EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  001, 002 ve 003

İDARENİN ADI                   :  TCDD MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE TARİH VE SAATİ   :  27.04.2017 Perşembe günü, saat: 10:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü

5. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında Malatya İl sınırları içerisinde yer alan ve 3 Adet Taşınmaz üzerinde bulunan Teşekkülümüze ait hisselerin satışı.

TCDD Yönetim Kurulunun 03.01.2017 tarihli ve 1/2 sayılı kararı ile satışı uygun görülen;

* Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 1020,18 m2 miktarlı 3792 ada 3 no.lu parselde 13268/17003 hissesine düşen 796,08 m2 lik taşınmaz,

* Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 388,11 m2 miktarlı 1701 ada 51 no.lu parselde 1198/38811 hissesine düşen 11,98 m2 lik taşınmaz,

* Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 425,01 miktarlı 1701 ada 52 no.lu parselde 3246/42501 hissesine düşen 32,46 m2 taşınmaz,

TCDD 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı İhale Komisyonunca taşınmazların satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan İhaleler sonucunda;

• Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, İnönü Mahallesi, 1020,18 m² miktarlı 3792 ada 3 no.lu parselde 13268/17003 hissesine düşen 796,08 m² lik taşınmaz 705.000,00 (Yediyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. teklifi veren ERDAL ÖLMEZ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ERDAL ÖLMEZ ‘in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek 701.000,00 (Yediyüzbirbin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 2. Teklifi veren Şahin YILDIRIM’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Şahin YILDIRIM’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek 680.000,00 (Altıyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 3. Teklifi veren Muhammed Uğur KAYA’ ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Muhammed Uğur KAYA’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesi,

• Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 388,11 m2 miktarlı 1701 ada 51 no.lu parselde 1198/38811 hissesine düşen 11,98 m2 lik taşınmaz 8.200,00 (Sekizbinikiyüz) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren SEYİT KAPUSUZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, SEYİT KAPUSUZ’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

• Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Hidayet Mahallesi, 425,01 m2 miktarlı 1701 ada 52 no.lu parselde 3246/42501 hissesine düşen 32,46 m2 lik taşınmaz 22.000,00 (Yirmiikibin) Türk Lirası bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1. Teklifi veren MEHMET SARAǒa İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MEHMET SARAǒın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususların Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 21.06.2017 Tarih ve 17/121 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

6071/1-1


50 KM YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE BALAST ELEME MAKİNASI, BURAJ MAKİNASI, BALAST REGULATÖRÜ, DİNAMİK HAT STABİLİZATÖRÜ KİRALANMASI VE ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2017/332736

İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi            :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

İhale konusu işin adı ve miktarı    :  Alsancak-Eğirdir hattı Karakuyu-Bozanönü istasyonları arasında 50 km yol yenileme çalışmalarına ait geri tamirat çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet Balast Eleme Makinası, 1 adet Buraj Makinası, 1 adet Balast Regulatörü, 1 adet Dinamik Hat Stabilizatörü kiralanması ve çalıştırılması (Teknik şartnameye göre) hizmet alım işi satın alınacaktır.

1 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 27/07/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6218/1-1


29 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Komatsu 785-2 Kamyon ve D155 A-1 Dozerlerde kullanılmak üzere 29 kalem yedek parça alımı işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2017/338971

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad. No: 206 ÇAN / ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüzde Hizmet gören Komatsu 785-2 Kamyon ve D155 Dozerlerde kullanılmak üzere yedek parça alımı işiAçık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  08/08/2017 Salı günü saat 15:00

d) Dosya no                            :  242-KÇLİ / 20170417

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 08/08/2017 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6219/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen konut niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 25 Temmuz 2017 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi %1 olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

 

23 ADET MESKEN (DAİRE) SATIŞ LİSTESİ

 

S NO:

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN BRÜT m2

BLOK

KAT

BB NO:

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

TEMİNAT TUTARI

İHALE SAATİ

1

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

A1

ZEMİN

1

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

13:30

2

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

2

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

13:40

3

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

3

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

13:50

4

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

4

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:00

5

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

5

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:10

6

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

6

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:20

7

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

7

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:30

8

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

8

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:40

9

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

9

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:50

10

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

10

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

15:00

11

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

11

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

15:10

12

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

12

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

15:20

13

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

13

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

15:30

14

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

14

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

15:40

15

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

15

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

15:50

16

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

120.44

C1

ZEMİN

1

MESKEN

321,273.70 TL

9,638.21 TL

16:00

17

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

120.44

ZEMİN

2

MESKEN

317,961.60 TL

9,538.85 TL

16:10

18

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

120.44

1.KAT

3

MESKEN

336,840.57 TL

10,105.22 TL

16:20

19

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

120.44

1.KAT

4

MESKEN

334,522.10 TL

10,035.66 TL

16:30

20

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

120.44

2.KAT

5

MESKEN

336,840.57 TL

10,105.22 TL

16:40

21

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

120.44

2.KAT

6

MESKEN

334,522.10 TL

10,035.66 TL

16:50

22

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

120.44

3.KAT

7

MESKEN

336,840.57 TL

10,105.22 TL

17:00

23

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

120.44

3.KAT

8

MESKEN

334,522.10 TL

10,035.66 TL

17:10

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler.

İlan olunur.

6284/1-1


1 ADET JEOTERMAL KAYNAK VE 4 ADET DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Düzce İl Encümeni Başkanlığından:

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz hudutlarındaki hükümden düşmüş Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su arama ruhsatlı sahaların, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17 nci maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri aşağıda belirtilen tarih ve saatte Düzce İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale Konusu İşler:

 

Ruhsat No

İli, İlçesi, Mevkii

Cinsi

Alan (Hektar)

Pafta No

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat(TL)

İhale Tarihi ve Saati

ER:

3278691

Düzce İli, Gölyaka İlçesi, İçmeler Köyü

Jeotermal Kaynak

3844.42

G25b3 G26a4

G25c2 G26d1

100.000,00

3.000,00

03/08/2017

11:00

ER:

3279299

3300280

Düzce İli, Çilimli İlçesi, Bıçkıbaşı Köyü

Doğal Mineralli Su

3850.00

G26a1

44.082,50

1.323,00

03/08/2017

11:00

ER:

3282431

Düzce İli, Merkez İlçesi, Kabalak Köyü

Doğal Mineralli Su

1600.00

G26a2

36.652,00

1.100,00

03/08/2017

11:00

ER:

3299889

Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, Dipsizgöl Köyü

Doğal Mineralli Su

2694.55

G26c1 G26d2

36.652,00

1.100,00

03/08/2017

11:00

ER:

3328499

Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, -

Doğal Mineralli Su

4148.29

G26b3 G26b4

G26c1 G26c2

46.834,20

1.406,00

03/08/2017

11:00

 

İsteklilerin İhaleye İştirak Edebilmeleri İçin:

a) Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi,

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte),

6 - İhale dokümanının alındığına dair 250,00-TL’lik banka dekontu,

7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

2 - Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi,

3 - Vergi Levhası (onaylı),

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter onaylı imza sirküleri,

5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile noter onaylı imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

7 - İhale dokümanının alındığına dair 250.00-TL’lik banka dekontu,

8 - Tebligat için ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10:45’e kadar dilekçe ile birlikte Düzce İl Özel İdaresi Encümen Başkanlığına vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

6250/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Körfez Belediye Başkanlığından:

 

SIRA NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

KAT / KAT İSMİ

BAĞ

BÖL. NO.

ALANI (M2)

TİPİ / NİTELİĞİ

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

KÖRFEZ

KUZEY (Yarımca)

2559

1

2B+B+Z / (İŞYERLERİ)

62

643

DEPOLU 2 KATLI DÜKKAN

4.370.750,00 ¨

131.122,50 ¨

26.07.2017

12:25

2

KÖRFEZ

KUZEY (Yarımca)

2559

1

2B+B+Z / (İŞYERLERİ)

63

655

DEPOLU 2 KATLI DÜKKAN

4.400.750,00 ¨

132.022,50 ¨

26.07.2017

12:30

3

KÖRFEZ

KUZEY (Yarımca)

2559

1

2B+B+Z / (İŞYERLERİ)

64

638

DEPOLU 2 KATLI DÜKKAN

4.110.000,00 ¨

123.300,00 ¨

26.07.2017

12:35

4

KÖRFEZ

KUZEY (Yarımca)

2559

1

B+Z / (İŞYERLERİ)

65

520

2 KATLI DÜKKAN

2.918.500,00 ¨

87.555,00 ¨

26.07.2017

12:40

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Kapalı Teklif (Arttırma) Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Körfez Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Maddesi uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır.

GEREKLİ BELGELER

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler

 

GERÇEK KİŞİLERDEN

TÜZEL KİŞİLERDEN

A - İÇ ZARF

A - İÇ ZARF

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

İsteklinin ihale için teklif mektubu.

B - DIŞ ZARF

B - DIŞ ZARF

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.

Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz ve kati olacaktır.) veya Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz.

İhale Şartname bedeline ait makbuz

İhale Şartname bedeline ait makbuz

Noter Tasdiklli İmza Sirküleri

Noter Tasdiklli İmza Sirküleri

Teklif Mektubunu havi iç zarf. (Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

Teklif Mektubunu havi iç zarf. ( Mektup imzalı ve kaşeli olacak)

İkametgâh

İkametgâh

İsteklilier adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin ihalelere katılma ve pey sürme ile ilgili yetkisi olacak şekilde vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirküleri.

Tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair onaylı belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri verilmesi şarttır.

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Körfez Belediyesi Gelir Şefliğinden “Borcu yoktur” belgesi

Nüfus Cüzdanı Sureti.

Ticari Sicil Gazete

Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Yabancı İstekliler için Türkiye' de gayri menkul edinebilmesi şartlarını taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (Adres beyanı)

Ortak gişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

Ortak gişim olması halinde ortak girişimi oluşturan Tüzel kişilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi düzenlemesi.

 

İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 25.07.2017 Tarih, saat 15:00’a kadar, Körfez Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadır.

İhaleye iştirak edecek taliplilerin geçici teminatlarını en geç 25.07.2017 Tarih, saat 15:00’a kadar yatırmaları gerekmekte olup, ihale şartnamesi 1.000.00 TL. Karşılığında, Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilir.

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamı peşin olmakla birlikte alıcı talep ettiği takdirde, 1/2 oranı, peşinat olarak alınmak şartıyla, kalan 1/2 oranındaki bedel, sözleşme tarihinden itibaren 1 ay sonra başlamak kaydıyla, yasal faiziyle birlikte 3 (üç) eşit aylık taksitle ödenmesi gerekmektedir.

İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

6306/1-1


6. ETAP DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SONUÇLARI ÖZET TABLOSU

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

ADANA

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\6253-1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\6253-2.jpg

6253/1-1